چهار شنبه 2 خرداد 1403

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

افتخار آفرین ها

دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی

برترین های المپیاد ریاضی. برترین های آزمون جامع. افتخارآفرینان عرصه تربیت بدنی. درخشش فرشتگان در آزمون تیزهوشان. درخشش فرشتگان در مسابقات کتابخانی مرحله استانی. درخشش فرشتگان در مسابقات جابربن حیان. درخشش فرشتگان در المپیاد ریاضی و کامپیوتر. درخشش فرشتگان در مرحله اول المپیاد ریاضی. درخشش فرشتگان در مسابقات علمی-پژوهشی جابربن حیان. درخشش فرشتگان در مسابقان گلستان خوانی. درخشش فرشتگان در المپیاد ریاضی پژوهش سرای دانش آموزی.

96-97
برترین های المپیاد ریاضی
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
96-97
برترین های آزمون جامع
97 - 98
افتخارآفرینان عرصه تربیت بدنی
98-99
درخشش فرشتگان در آزمون تیزهوشان
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
99-00
درخشش فرشتگان در مسابقات کتابخانی مرحله استانی
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
98-99
درخشش فرشتگان در مسابقات جابربن حیان
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
98-99
درخشش فرشتگان در المپیاد ریاضی و کامپیوتر
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
98-99
درخشش فرشتگان در مرحله اول المپیاد ریاضی
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
98-99
درخشش فرشتگان در مسابقات علمی-پژوهشی جابربن حیان
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
98-99
درخشش فرشتگان در مسابقان گلستان خوانی
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
98-99
درخشش فرشتگان در المپیاد ریاضی پژوهش سرای دانش آموزی
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
ستارگان مدرسه

سارا ملتمسی

چهارم 1 نود و هفت چهارم

سوگند نصیری اردکانی

دوم یک نود و هفت دوم

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!

سارا ملتمسی

چهارم 1 نود و هفت چهارم

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!

سوگند نصیری اردکانی

دوم یک نود و هفت دوم

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!