چهار شنبه 9 مهر 1399

افتخار آفرین ها

دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی

برترین های المپیاد ریاضی. برترین های آزمون جامع. افتخارآفرینان عرصه تربیت بدنی.

96-97
برترین های المپیاد ریاضی
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
96-97
برترین های آزمون جامع
97 - 98
افتخارآفرینان عرصه تربیت بدنی
ستارگان مدرسه

سارا ملتمسی

چهارم 1 نود و هفت چهارم

سوگند نصیری اردکانی

دوم یک نود و هفت دوم

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!

سارا ملتمسی

چهارم 1 نود و هفت چهارم

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!

سوگند نصیری اردکانی

دوم یک نود و هفت دوم

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!