دوشنبه 6 بهمن 1399

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

    گالــری تصاویــر

دبستان دوره اول
مهارت های زندگی
فعالایت های پرورشی
پژوهش و آزمایشگاه
تربیت بدنی
بخش زبان انگلیسی
فعالیت های بخش کامپیوتر
تقویم اجرایی
فعالیت های روزانه 97
پیش دبستانی ها
کلاس اولی ها
کلاس دومی ها
کلاس سومی ها
کلاس چهارمی ها
کلاس پنجمی ها
کلاس ششمی ها
فعالیت های روزانه 96