چهار شنبه 2 آبان 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

افتخار آفرین ها

دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی

برترین های آزمون قلم چی. برترین های المپیاد ریاضی. برترین های آزمون جامع.
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!

96-97
برترین های آزمون قلم چی
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
96-97
برترین های المپیاد ریاضی
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
96-97
برترین های آزمون جامع
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
ستارگان مدرسه
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!