پنج شنبه 6 آذر 1399

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان


گزارش هفتگی زبان

گزارش هفتگی درس زبان پایه پیش دبستانی، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۴٫۱۵ کتاب به همراه صفحه های ۱۵و۱۶و۱۷.
Listening
ترک های ۱۴ و ۱۵ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************************************************

گزارش هفتگی درس زبان پایه اول ، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۴٫۱۵ کتاب به همراه صفحه های ۱۵و۱۶و۱۷.
Listening
ترک های ۱۴ و ۱۵ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
مکالمه مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . در جلسه آینده دخترهای گلم مثال ها را در دفتر خود نقاشی می کنند .  
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***************************************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه دوم ، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۳و۱۴کتاب به همراه صفحه های ۱۴و۱۵ انجام شد .
Listening
ترک های ۱۴ و ۱۵ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
مکالمه مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . در جلسه آینده دخترهای گلم حروف را در دفتر چهار خط خود می نویسیند .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه سوم، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۰٫۲۱٫۲۲٫۲۳کتاب  به همراه صفحه های ۲۰٫۲۱٫۲۲٫۲۳٫کتاب کار انجام شد .
Listening
ترک های ۳۰٫۳۱٫۳۲٫۳۳٫۳۴ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
صحبت کردن در مورد وسایل شخصی خود و همچنین جمع ریاضی به زبان انگلیسی کار شد و بچه ها تکرار و تمرین کردند .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
رونویسی از برخی از کلمات  و جمله های مشخص شده در تکالیف ارسال شده انجام شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه چهارم، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۰٫۲۱ کتاب به همراه صفحه های ۲۰٫۲۱کتاب کار انجام شد .
Listening
ترک های ۲۵٫۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳۰٫۳۱٫۳۲با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
صحبت کردن و پرسش و پاسخ در مورد وسایل شخصی خود و همچنین کار کردن شعر مربوط به کتاب انجام شد .
Reading
روخوانی از شعر و همچنین پرسش و پاسخ های مربوط به کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
مرتب کردن جملات به هم ریخته ای که در تکالیف ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان