یکشنبه 23 خرداد 1400

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

گزارش هفتگی زبان
نویسنده : مدیر سایت    
پنج شنبه 29 آبان 1399
    
بازدید: 672
    
زبان : فارسی
    

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته دوم اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۶۲٫۶۳ کتاب به همراه صفحه ۷۲٫۷۳ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۷۲٫۷۳ کتاب تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف تکرار و تمرین شد .
Writing
حرف جدید Xx تدریس و طبق فیلم ارسال شده دخترهای گلم مثال های fox و box را در دفتر نقاشی کردند .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته دوم اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۶۲ و ۶۳ کتاب به همراه صفحه های ۷۱٫۷۲٫۷۳ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۷۰ و ۷۱ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و حرف جدید تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حرف جدیدXx تدریس شد و طبق فیلم آموزشی دخترهای گلم مثال های fox ,box را در دفتر خود نقاشی کردند .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم هفته دوم اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۶۲ و۶۳ کتاب به همراه صفحه های ۷۱٫۷۲٫۷۳ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۷۹ و ۸۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر و کلمات جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و شعر کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری در نظر گرفته شد . همچنین حرف Xxبه همراه مثال های fox , box تدریس شد و فیلم آموزشی آن ارسال شد . جمله
I’m ( first name ) ( last name )
در دفتر خود نوشته شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم هفته دوم اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۷۸٫۷۹ کتاب به همراه صفحه های ۷۸ و۷۹ کتاب کار انجام شد .

Speaking
تمرین های مربوط به درس انجام شد .
Reading
روخوانی از روی تمرین های جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار و مکالمه برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته دوم اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۰۴ و ۱۰۵ کتاب و همچنین صفحه های ۹۶٫۹۷ کتاب کار .
Listening
فایل صوتی B 72 تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************************************************

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته اول اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۶۱٫۶۲ کتاب به همراه صفحه ۷۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۷۱٫۷۲ کتاب تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف تکرار و تمرین شد .
Writing
حرف جدید Ww تدریس و طبق فیلم ارسال شده دخترهای گلم مثال های wave و water را در دفتر نقاشی کردند .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته اول اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۹ الی ۶۱ کتاب به همراه صفحه های ۶۷ الی ۶۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۷ الی ۶۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و شعر جدید کتاب تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حرف جدیدWw تدریس شد و طبق فیلم آموزشی دخترهای گلم مثال های wave و water را در دفتر خود نقاشی کردند .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم هفته اول اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۸ الی ۶۱ کتاب به همراه صفحه های ۶۷ الی ۸۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۷۳ الی ۷۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات ، متن و مکالمه جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری در نظر گرفته شد . همچنین حرف Ww به همراه مثال های wave , water تدریس شد و فیلم آموزشی آن ارسال شد . کلمه mop و جمله It’s a mop تکرار و تمرین و فیلم آموزشی آن ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم هفته اول اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۷۷٫۷۸ کتاب به همراه صفحه های ۷۷٫۷۸ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۱۱۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار و متن جدید برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته اول اردیبهشت *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۰۰ الی ۱۰۳ کتاب و همچنین صفحه های ۹۲ الی ۹۵ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی B64 الی B71 تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد . همچنین مکالمه ، کلمات جدید تدریس شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و کلمات ‌جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

************************************************************************************************

 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته آخر فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۹ و۶۰ کتاب به همراه صفحه های ۶۸٫۶۹کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۶۹٫۷۰ کتاب تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و شعرجدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف تکرار و تمرین شد .
Writing
حرف جدیدی تدریس نشد و امتحان شفاهی برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته آخر فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۷ الی ۵۹ کتاب به همراه صفحه های ۶۵ الی ۶۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۴٫۶۵٫۶۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید کتاب تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حرف جدیدی تدریس نشد و امتحان شفاهی برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم هفته آخر فروردین
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۴ الی ۵۷ کتاب به همراه صفحه های ۶۳ الی ۶۶ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۹ الی ۷۲ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات ، متن و مکالمه جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری در نظر گرفته شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم هفته آخر فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۷۵٫۷۶ کتاب به همراه صفحه های ۷۵٫۷۶کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۱۰۷ الی ۱۰۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات ،شعر و متن مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات و شعر جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار و کلمات جدید برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته آخر فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۹۶ الی ۹۹کتاب و همچنین صفحه های ۸۸ الی ۹۱ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی B58 الی B63 تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد . همچنین مکالمه ، کلمات و شعر جدید تدریس شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و شعر ‌جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

********************************************************************** 

 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته چهارم فروردین
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۵ الی ۵۹ کتاب به همراه صفحه های ۶۳ الی ۶۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۶۴ الی ۶۸ کتاب تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و شعرجدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حرف جدید Vv تدریس شد و مثال های Van , Violin تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته چهارم فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۴ الی ۵۶ کتاب به همراه صفحه های ۶۰ الی ۶۴ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۰ الی ۶۳ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و شعر جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد و همچنین روخوانی از متن جدید انجام شد .
Writing
حرف جدیدVv تدریس شد و مثال های Van , Violin تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم هفته چهارم فروردین
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۰ الی ۵۳ کتاب به همراه صفحه های ۵۷ الی ۶۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۶۳ الی ۶۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات ، متن و مکالمه جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Vv از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این حروف انجام شد . همچنین کلمات wet و net از طریق فیلم آموزش داده شد و هر کدام در دفتر ۲ خط نوشته شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم هفته چهارم فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۷۳ و ۷۴ کتاب به همراه صفحه های ۷۳٫۷۴ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۱۰۵ و۱۰۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و شعر ، مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات و شعر جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار و کلمات جدید برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته چهارم فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۸۹ الی ۹۴ کتاب و همچنین صفحه های ۸۲ الی ۸۷ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی B51 الی B57 تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد . همچنین کلمات و مکالمه جدید تدریس شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************************

 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته سوم فروردین
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۲ الی ۵۴ کتاب به همراه صفحه های ۶۰ الی ۶۲کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۶۰ الی ۶۳ کتاب تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و شعرجدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حرف جدید Uuتدریس شد و مثال های Up , Umbrella , uncle تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته سوم فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۹ الی ۵۳ کتاب به همراه صفحه های ۵۶ الی ۶۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۵۵ الی ۵۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و مکالمه جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد و همچنین روخوانی از متن جدید انجام شد .
Writing
حرف جدیدUu تدریس شد و مثال های up,umbrella تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم هفته سوم فروردین
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۶ الی ۴۹ کتاب به همراه صفحه های ۵۷ الی ۶۲ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۵۷ الی ۶۲ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و متن جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Uuاز طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این حروف انجام شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم هفته سوم فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۷۰ الی ۷۲ کتاب به همراه صفحه های ۷۰ الی ۷۲ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۹۹ الی ۱۰۴ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و مکالمه ، مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار و کلمات جدید برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته سوم فروردین *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۸۴ الی ۸۸ کتاب و همچنین صفحه های ۷۶ الی ۸۱ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی B 40 الی B49 تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد . همچنین کلمات و مکالمه جدید تدریس شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************************** 

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته سوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۶ الی ۴۹ کتاب به همراه صفحه های کتاب ۵۳ الی ۵۶ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۵۲ الی ۵۶ کتاب تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و شعرهای جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حرف جدید Tt تدریس شد و مثال های Tiger , Tent تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته سوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۶ و ۴۷ کتاب به همراه صفحه های ۵۲ الی ۵۴ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۵۱ الی ۵۳ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و مکالمه جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد و همچنین روخوانی از متن جدید انجام شد .
Writing
حرف جدیدTt مثال های tiger , tent تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته سوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۳ الی ۴۵ کتاب به همراه صفحه های ۴۹ الی ۵۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۵۴ الی ۵۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و متن جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Tt از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های Tiger , Tent تدریس شد . همچنین از روی کلمه Jet طبق فیلم ارسال شده در دفتر خود ۲ خط نوشته شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲ هفته سوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۴۶ کتاب به همراه صفحه های ۵۷٫۵۸ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۵۷٫۵۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و متن جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Tt از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های tent , tiger تدریس شد . همچنین از روی کلمه jet طبق فیلم ارسال شده ، ۲ خط رونویسی انجام شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم هفته سوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۶۸٫۶۹ کتاب به همراه صفحه های ۶۸٫۶۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۹۷٫۹۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن جدید ، مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته سوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۷۶ الی ۸۳ کتاب و همچنین صفحه های ۷۱ الی ۷۵ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی B32 الی B 35 تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد . همچنین کلمات و مکالمه جدید تدریس شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته دوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۲ الی ۴۵ کتاب به همراه صفحه های کتاب ۴۸ الی ۵۲ کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۴۸ الی ۵۱ کتاب تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و شعرهای جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حرف جدید Ss تدریس شد و مثال های Sun , Star تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته دوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۱ الی ۴۵ کتاب به همراه صفحه های ۴۷ الی ۵۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۴۶ الی ۵۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن و کلمات و شعر جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد و همچنین روخوانی از متن جدید انجام شد .
Writing
حرف جدیدSsبا مثال های Sun , Star تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته دوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۹ الی ۴۲ کتاب به همراه صفحه های کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۴۸ الی ۵۳ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و متن جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Ss از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های Sun , Star تدریس شد . همچنین از روی کلمه Cat طبق فیلم ارسال شده در دفتر خود ۲ خط نوشته شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲ هفته دوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۱ الی ۴۵ کتاب به همراه صفحه های ۴۷ الی ۵۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۵۱ الی ۵۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و متن و کلمات جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Ssاز طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های Sun , Star تدریس شد . همچنین از روی کلمه cat , طبق فیلم ارسال شده ، ۲ خط رونویسی انجام شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم هفته دوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۶۴ الی ۶۷ کتاب به همراه صفحه های ۶۴ الی ۶۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۹۰ الی ۹۵ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و کلمات جدید ، مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و کلمات جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته دوم اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۷۲ الی ۷۵ کتاب و همچنین صفحه های ۶۸ و ۶۹ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی B25 الی B30 تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد . همچنین کلمات جدید تدریس شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته اول اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۰٫۴۱کتاب به همراه صفحه های ۴۶٫۴۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۴۵٫۴۶٫۴۷تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه ٫ کلمات جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حرف جدید Rr تدریس شد و مثال های rainbow, radio تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته اول اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۷٫۳۸٫۳۹٫۴۰ کتاب به همراه صفحه های ۴۲ الی ۴۶ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۴۱ الی ۴۵ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن و کلمات جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد
Writing
حرف جدیدQq با مثال های queen , quiet , همچنین حرف جدید Rr با مثال های rainbow , radio تکرار و‌تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته اول اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۶٫۳۷٫۳۸ کتاب به همراه صفحه های ۴۱ الی ۴۳ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۴۵ الی ۴۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و متن جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Rr از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های Rainbow , radio تدریس شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲ هفته اول اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۷ الی ۴۱ کتاب به همراه صفحه های ۴۲ الی ۴۶ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۴۶ الی ۵۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و متن و کلمات جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Rr از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های Rainbow , radio تدریس شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم هفته اول اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۶۰ الی ۶۳ کتاب به همراه صفحه های ۶۰ الی ۶۲ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۸۶ الی ۸۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید ، مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته اول اسفند *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۶۸ الی ۷۱ کتاب و همچنین صفحه های ۶۲ الی ۶۷ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی B20 الی B 24تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد . همچنین کلمات جدید تدریس شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

 

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۱، هفته چهارم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۴ کتاب به همراه صفحه ۴۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۴۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حروف جدیدی تدریس نشد و امتحان شفاهی برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

********************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۲٫۳ ، هفته چهارم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۵ و۳۶ کتاب به همراه صفحه های ۴۰ و ۴۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۴۰ و ۴۱ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و شعر جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حروف جدید Pp تکرار و تمرین شد و مثال های pen , penguin تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۱هفته چهارم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۶ کتاب به همراه صفحه ۴۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل ۴۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد
Writing
حرف جدیدی تدریس نشد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۲ هفته چهارم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۵ کتاب به همراه صفحه ۴۰کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل ۳۹تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی مکالمه جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد
Writing
حرف جدیدی تدریس نشد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۳ هفته چهارم بهمن *

Writing
حرف جدید Pp تدریس و مثال های pen , penguin تکرار و تمرین شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته چهارم بهمن *

Writing
حرف Pp از طریق فیلم آموزش داده شده و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این حرف انجام شد . مثال های pen , penguin کار شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**********************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲هفته چهارم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۴ کتاب به همراه صفحه های ۳۸ و ۳۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۴۱٫۴۲ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Pp از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های Pen , Penguin تدریس شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۱ هفته چهارم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۵۲ کتاب به همراه صفحه ۵۲ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل ۷۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن جدید ، مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن جدید کتاب انجام شد .
Writing
جملات به هم ریخته ، به عنوان تکلیف نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۲ هفته چهارم بهمن *

عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های 54,55 کتاب به همراه صفحه های 54,55کتاب کار انجام شد .

Writing
بخشی از کتاب کار ، به عنوان تکلیف نوشتاری ارسال شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته چهارم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۶۳ کتاب .
Listening
فایل های صوتی B13, B 14 تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از پرسش و پاسخ های کتاب .
Writing
جملات به هم ریخته ، برای مهارت نوشتاری ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************************************

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته سوم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۴ کتاب به همراه صفحه ۳۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۳۷٫۳۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حروف جدید Oo تدریس شده تکرار و تمرین شد و مثال های orange , octopus کار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***********************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۱٫۳ هفته سوم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۴٫۳۵ کتاب به همراه صفحه های ۳۸٫۳۹٫۴۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۳۷٫۳۸٫۳۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و کلمات جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Oo با مثال های orange , octopus تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
[11:25 AM, 2/4/2021] +98 917 631 6929: *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۲هفته سوم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۲٫۳۳٫۳۴کتاب به همراه صفحه های ۳۶٫۳۷٫۳۸٫۳۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۳۵٫۳۶٫۳۷٫۳۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و کلمات جدید کتاب و مثال های مربوط به حروف تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Oo با مثال های orange , octopus تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**************************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته سوم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۰٫۳۱کتاب به همراه صفحه های ۳۴٫۳۵ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۳۷٫۳۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و متن جدید مربوط به درس تدریس شد و تکرار و تمرین شد . همچنین نقاشی مربوط به کتاب در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی از متن و مکالمه در کلاس انجام شد .
Writing
حرف Ooاز طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این حرف انجام شد . مثال های orange ,octopus کار شد .
همچنین کلمه pen ، از طریق فیلم آموزش داده شد و دو خط رونویسی شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
[11:25 AM, 2/4/2021] +98 917 631 6929: *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲هفته سوم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۲٫۳۳به همراه صفحه های ۳۶٫۳۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۳۹٫۴۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن و کلمات جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب انجام شد .
Writing
حرف Oo از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های orange , octopus تدریس شد . همچنین کلمه pen از طریق فیلم آموزش داده شد و در دفتر ۲ خط نوشته شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۱ هفته سوم‌ بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۹٫۵۰٫۵۱ کتاب به همراه صفحه های ۴۹٫۵۰٫۵۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۷۳ الی ۷۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید ، مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن جدید و کلمات کتاب انجام شد .
Writing
قسمت هایی از کتاب کار برای تمرین مهارت های نوشتاری در نظر گرفته شد . همچنین رونویسی از کلمات زیر مشخص شد .
Aunt
Uncle
Cousin
Van

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۲ هفته سوم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۰٫۵۱٫۵۲ به همراه صفحه های ۵۰٫۵۱٫۵۲ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۷۳ الی ۷۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن و کلمات جدید مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن جدید در کتاب انجام شد .
Writing
قسمتی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری در نظر گرفته شد .همچنین رونویسی از کلمات مشخص شده انجام شد .
Aunt
Uncle
Cousin
Van
Window
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*********************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته سوم بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۶۰ الی ۶۲ به همراه صفحه های ۵۵٫۵۶٫۵۶ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی B6 الی B10 تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه ، کلمات جدید و همچنین پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن و کلمات جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۱ ، هفته اول بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۰ کتاب به همراه صفحه ۳۴ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۳۳ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حروف جدید Mm تدریس شده تکرار و تمرین شد و مثال های moon,monkeyکار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**********************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۲٫۳، هفته اول بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۰٫۳۱کتاب به همراه صفحه های ۳۴٫۳۵کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۳۳ و۳۴ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر و مکالمه جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حروف جدید Mm تدریس شده تکرار و تمرین شد و مثال های moon,monkeyکار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته اول بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۹٫۳۰کتاب به همراه صفحه های ۳۳٫۳۴ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۳۲٫۳۳ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر و مکالمه جدید و مثال های مربوط به حروف کتاب تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Mm با مثال های moon , monkey تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*******************************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته اول بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۶٫۲۷ کتاب به همراه صفحه های ۲۹٫۳۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۳۱٫۳۲تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر و کلمات جدید مربوط به درس تدریس شد و تکرار و تمرین شد . همچنین کاردستی مربوط به کتاب در کلاس درست شد .
Reading
روخوانی از کلمات و اعداد در کتاب انجام شد .
Writing
حرف Mm از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این حرف انجام شد . مثال های moon , monkey کار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲هفته اول بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۸ و ۲۹ به همراه صفحه ۳۱٫۳۲ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۳۳٫۳۴٫۳۵٫۳۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس و همچنین مکالمه جدید کتاب تدریس شد و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه کتاب انجام شد .
Writing
حرف Mm از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد . مثال های moon , monkey تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***************************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۱ هفته اول بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۴٫۴۵ کتاب به همراه صفحه های ۴۴٫۴۵ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۵٫۶۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن جدید و پرسش و پاسخ های جدید مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن جدید کتاب انجام شد .
Writing
جملات کوتاهی برای تمرین مهارت های نوشتاری در نظر گرفته شد .
It’s a frisbee .
It’s a rabbit .
It’s a queen .
It’s a sofa .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***********************************************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۲ هفته اول بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۶٫۴۷به همراه صفحه های ۴۶٫۴۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۷ الی ۶۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن جدید مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن و رنگ های جدید در کتاب انجام شد .
Writing
قسمتی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری در نظر گرفته شد .

سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*********************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته اول بهمن *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۴ الی ۵۷ به همراه صفحه های ۵۰٫۵۱ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۷۸٫۷۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن های قبلی کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

_____________________________________________________________________

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ، هفته چهارم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۸٫۲۹ کتاب به همراه صفحه های ۳۱٫۳۲٫۳۳کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۳۰٫۳۱٫۳۲تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و مکالمه جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مکالمه و مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حروف جدید Ll تدریس شده تکرار و تمرین شد و مثال های lion, lemon کار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته چهارم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۷٫۲۸ کتاب به همراه صفحه های ۳۰٫۳۱٫۳۲کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۹٫۳۰٫۳۱تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید و مثال های مربوط به حروف کتاب تدریس و در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Ll با مثال های lion , lemon تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته چهارم‌ دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۲۵ کتاب به همراه صفحه ۲۸کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۳۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید مربوط به درس و همچنین متن جدید کتاب تدریس شد و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از مکالمه کتاب انجام شد .
Writing
کلمه کوتاه bed و حرف Ll از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*********************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲هفته چهارم‌ دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۲۶٫۲۷کتاب به همراه صفحه ۲۹٫۳۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۳۱٫۳۲تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس و همچنین شعر جدید کتاب تدریس شد و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات کتاب انجام شد .
Writing
کلمه کوتاه bed و حرف Ll از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه و حروف انجام شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*******************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۱ هفته چهارم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۱٫۴۲٫۴۳کتاب به همراه صفحه های ۴۱٫۴۲٫۴۳ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۰ الی ۶۴ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و پرسش و پاسخ های جدید مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار به عنوان مهارت نوشتاری در نظر گرفته شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***********************************************

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۲ هفته چهارم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۲٫۴۳٫۴۴٫۴۵ به همراه صفحه های ۴۲-۴۵کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۰ الی ۶۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و متن جدید مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید و متن کتاب انجام شد .
Writing
تعدادی از جملات کوتاه برای مهارت نوشتاری در نظر گرفته شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته چهارم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۵۰ الی ۵۳کتاب به همراه صفحه های ۴۶ الی ۴۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۷۲ الی ۷۶تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
پرسش و پاسخ های جدید مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

____________________________________________________________________

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۱، هفته سوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۶٫۲۷کتاب به همراه صفحه های ۲۹٫۳۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۸٫۲۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
مکالمه و مثال های مربوط به حروف جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حروف جدید Kk تدریس شده تکرار و تمرین شد و مثال های kite , kangaroo کار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۲٫۳ هفته سوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۵٫۲۶٫۲۷ کتاب به همراه صفحه های ۲۸٫۲۹٫۳۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۷٫۲۸٫۲۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر جدید مربوط به رنگ ها و همچنین کاردستی مربوط به آن در کلاس انجام شد . مکالمه جدید و مثال های مربوط به حروف کار شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و‌شعر جدید پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
حرف جدید Kk تدریس شده و تکرار و تمرین شد . مثال های kite و kangaroo تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**********************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته سوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۵ و ۲۶ کتاب به همراه صفحه های ۲۸ و ۲۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۶٫۲۸ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید و شعر مربوط به کتاب تدریس و کاردستی آن در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Kk با مثال های kite , kangaroo تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته سوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۳٫ ۲۴ کتاب به همراه صفحه های ۲۶٫۲۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۷٫۲۸٫۲۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید مربوط به درس و همچنین متن جدید کتاب تدریس شد و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و متن جدید کتاب انجام شد .
Writing
کلمه کوتاه dad از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه انجام شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲ هفته سوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۲۵ کتاب به همراه صفحه ۳۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل صوتی ۳۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید مربوط به درس به‌همراه کشیدن نقاشی مربوط به آن در کلاس انجام شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و متن جدید کتاب انجام شد .
Writing
کلمه کوتاه dad از طریق فیلم آموزش داده شد و برای جلسه بعد ۲ خط رونویسی از این کلمه انجام شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۱ هفته سوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۴۰ کتاب به همراه صفحه ۴۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۵۷٫۵۸٫۵۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و مکالمه جدید مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و متن جدید کتاب انجام شد .
Writing
تعدادی از کلمات کتاب برای رونویسی مشخص شد و در تکالیف فرستاده شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۲ هفته سوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۴۱کتاب به همراه صفحه ۴۱ کتاب کار انجام شد .

Speaking
پرسش و پاسخ های مربوط به درس جدید تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از پرسش و پاسخ ها ی جدید کتاب انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب کار برای تمرین نوشتن مشخص و ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

********************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته سوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۶ تا ۴۹ کتاب به همراه صفحه های ۴۳ تا ۴۵ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۶۳ تا ۷۱ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر و کلمات جدید مربوط به درس تدریس و تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات و شعر جدید کتاب انجام شد .
Writing
تعدادی از کلمات کتاب برای رونویسی مشخص شد و در تکالیف فرستاده شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

_________________________________________________________________

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۱، هفته دوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۴٫۲۵ کتاب به همراه صفحه های ۲۷٫۲۸کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۶٫۲۷تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات مربوط به رنگ ها و شعرهای جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
شعرهای جدید تکرار و تمرین شد .
Writing
حروف جدید Jjتدریس شده تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگا

********************************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۲٫۳ هفته دوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۲۲٫۲۳کتاب به همراه صفحه ۲۶٫۲۷کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۵٫۲۶تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید مربوط به رنگ ها و همچنین شعر جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
روخوانی از مکالمه جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حرف جدید Jj تدریس شده و تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته دوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۳٫۲۴ کتاب به همراه صفحه های ۲۶٫۲۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۵٫۲۶تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه جدید و همچنین شعر مربوط به کتاب تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Kkبا مثال های kite , kangaroo تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**********************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته دوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۲۲ کتاب به همراه صفحه های ۲۴٫۲۵کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۵٫۲۶تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس و همچنین مثال های مربوط به حروف تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Kkبا مثال های kite و Kangaroo تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*********************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲ هفته دوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۳٫۲۴ کتاب به همراه صفحه های ۲۶٫۲۷ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۷٫۲۸٫۲۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و متن جدید مربوط به درس تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از مکالمه جدید و مثال های مربوط به حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد . و همچنین حرف جدید Kk با مثال های kite و kangaroo تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

********************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۱ هفته دوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۶٫۳۷٫۳۸٫۳۹ به همراه صفحه های ۳۶ الی ۳۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۵۳ الی ۵۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن جدید مربوط به درس و همچنین مکالمه جدید تکرار و تمرین و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از متن جدید ، مکالمه کتاب انجام شد .
Writing
بخش هایی از کتاب کار که برای تمرین مهارت نوشتار می باشد در تکالیف ارسال شده.
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۲ هفته دوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۸٫۳۹٫۴۰ به همراه صفحه های ۳۸ الی ۴۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۵۵ الی ۵۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و کلمات جدید مربوط به درس تکرار و تمرین و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید ، مکالمه کتاب انجام شد .
Writing
بخش هایی از کتاب کار که برای تمرین مهارت نوشتار می باشد در تکالیف ارسال شده.
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته دوم دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۴۰ الی ۴۵ به همراه صفحه های ۳۶ الی ۴۱کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۵۷ الی ۶۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات و مکالمه جدید مربوط به درس و پرسش و پاسخ های درس جدید در گروه های دو‌نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه جدید ، انجام شد.
Writing
قسمت هایی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری مشخص و ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

_____________________________________________________________________________________

*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۱، هفته اول دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۲ و۲۳ کتاب به همراه صفحه های ۲۵ و۲۶ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۳٫۲۴٫۲۵ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به رنگ ها و مکالمه جدید تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مکالمه جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

********************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۲٫۳ هفته اول دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۲۲ کتاب به همراه صفحه ۲۵  کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۳ و ۲۴ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به رنگ ها  تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
روخوانی از کلمات  جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول هفته اول دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۱و۲۲ کتاب به همراه صفحه های ۲۳٫۲۴٫۲۵کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۲٫۲۳٫۲۴تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به وسایل خود و همچنین مثال های مربوط به حروف  تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Jj با مثال های jar و jam تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته اول دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۰٫۲۱کتاب به همراه صفحه های ۲۲٫۲۳ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۳٫۲۴ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس و همچنین مثال های مربوط به حروف  تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
روخوانی از کلمات و مثال های حرف جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد و حرف جدید Jj با مثال های jar و jam تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲ هفته اول دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۱٫۲۲ کتاب به همراه صفحه های ۲۳٫۲۴٫۲۵کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۲۴٫۲۵٫۲۶تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس و همچنین مثال های مربوط به حروف  تکرار و تمرین شد و در گروه های دو نفره کار شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید و مثال های مربوط به حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف تدریس شده تکرار و تمرین شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۱ هفته اول دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۲٫۳۳٫۳۴٫۳۵کتاب به همراه صفحه های ۳۳ الی ۳۵ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۴۵ الی ۵۱ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس و همچنین مکالمه و شعر جدید تکرار و تمرین و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید ، مکالمه و‌شعر کتاب انجام شد .
Writing
کلماتی از درس در تکالیف ارسال شده برای رونویسی و تکرار و تمرین مشخص شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************
 *گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۲هفته اول دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۴ الی ۳۷ به همراه صفحه های ۳۴ الی ۳۷کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۴۸ الی ۵۴ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس و همچنین شعر جدید تکرار و تمرین و در گروه های دو نفره اجرا شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید ، و‌متن جدید  کتاب در مورد خانواده و شغل ها انجام شد .
Writing
کلماتی از درس در تکالیف ارسال شده برای رونویسی و تکرار و تمرین مشخص شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************
*گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته اول دی *
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۶ الی ۳۹ به همراه صفحه های ۳۲ الی ۳۵ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۵۰ الی ۵۶ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به درس و پرسش و پاسخ های درس جدید  در گروه های دو‌نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید ، انجام شد.
Writing
قسمت هایی از کتاب کار برای مهارت نوشتاری مشخص و ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۱، هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود و صفحه ۲۱ کتاب به همراه صفحه های ۲۳ و۲۴ کتاب کار .
Listening
فایل های ۲۲ تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به معرفی خود تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از حروف و مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . حرف جدید Ii تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
[11:20, 17/12/2020] Ms Rasti: گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۲٫۳،هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود و صفحه ۲۰٫۲۱ کتاب به همراه صفحه ۲۲٫۲۳٫۲۴ کتاب‌ کار .
Listening
فایل ۲۱ و۲۲تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به معرفی خود و مکالمه جدید کتاب تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از حروف و مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . حرف جدید Ii تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
[11:20, 17/12/2020] Ms Rasti: گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۱٫۲ ، هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود و صفحه ۲۰ کتاب به همراه صفحه ۲۲ کتاب‌ کار .
Listening
فایل ۲۱ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به معرفی خود و متن جدید کتاب تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از حروف و مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . حرف جدید Ii تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************************************
 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۳، هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود و صفحه های ۲۰٫۲۱کتاب به همراه صفحه های ۲۱ ،۲۲کتاب‌ کار .
Listening
فایل صوتی ۲۰و۲۱ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به معرفی خود و متن جدید کتاب تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از حروف و مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . حرف جدید Ii تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

************************************************************************
گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱، هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود و صفحه های ۱۸٫۱۹ کتاب به همراه صفحه های ۲۰٫۲۱ کتاب کار .
Listening
فایل صوتی ۲۱٫۲۲تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به معرفی خود و متن جدید کتاب تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از حروف و مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . حرف جدید Ii تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
[11:20, 17/12/2020] Ms Rasti: گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲،هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود و صفحه ۲۰ کتاب به همراه صفحه ۲۲کتاب کار .
Listening
فایل صوتی ۲۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به معرفی خود و متن جدید کتاب تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از حروف و مثال های حروف پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . حرف جدید Ii تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**************************************************************************************
 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۱،هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود . به دلیل حضور سرکار خانم حسینی مدیر بخش زبان در جلسه دوم درس جدید تدریس نشد .

Speaking
متن مربوط به معرفی خود تکرار و تمرین شد .
Writing
رونویسی از جملاتی که در تکالیف فرستاده شد در دفتر خود .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************************
گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم ۲،هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود و صفحه های ۳۲٫۳۳کتاب به همراه صفحه های ۳۲٫۳۳کتاب کار.
Listening
فایل های صوتی ۴۵٫۴۶٫۴۷تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به معرفی خود ، مکالمه و کلمات جدید کتاب تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و کلمات جدید انجام شد .
Writing
رونویسی از کلماتی که در تکالیف فرستاده شد در دفتر خود .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************************
گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته چهارم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس جملات مربوط به معرفی خود و صفحه ۳۶ کتاب .
Listening
فایل صوتی ۵۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن مربوط به معرفی خود ، کلمات جدید کتاب تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید انجام شد .
Writing
رونویسی از کلماتی که در تکالیف فرستاده شد در دفتر خود .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

____________________________________________________________________________________

گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۱،هفته سوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۲۰ کتاب  به همراه صفحه ۲۲ کتاب کار .
Listening
فایل صوتی ۲۱   تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه های  جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا تکرار و تمرین شد ولی حرف جدیدی تدریس نشد به دلیل برگزاری امتحان شفاهی زبان .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***********************************************************
 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی ۲٫۳ هفته سوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۱۹ کتاب  به همراه صفحه ۲۱ کتاب کار .
Listening
فایل صوتی ۲۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه های  جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا تکرار و تمرین شد ولی حرف جدیدی تدریس نشد به دلیل برگزاری امتحان شفاهی زبان .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

******************************************************
 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۱٫۲ هفته سوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۱۹ کتاب  به همراه صفحه ۲۱ کتاب کار .
Listening
فایل صوتی ۲۰ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن  مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن های جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا تکرار و تمرین شد و حرف Hh تدریس شد ، همچنین امتحان شفاهی زبان برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************
گزارش هفتگی ، درس زبان پایه اول ۳ هفته سوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۱۸ کتاب  به همراه صفحه ۲۰ کتاب کار .
Listening
فایل صوتی ۱۹ تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
شعر مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از شعرهای جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا تکرار و تمرین شد و حرف Hh تدریس شد ، همچنین امتحان شفاهی زبان برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************
 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۱ هفته سوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۷٫۱۸ کتاب  به همراه صفحه های ۱۹٫۲۰کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی ۱۸٫۱۹٫۲۰تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه  مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن های جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا تکرار و تمرین شد و حرف Hh تدریس شد ، همچنین امتحان شفاهی زبان برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************
 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه دوم ۲ هفته سوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۱۹ کتاب به همراه صفحه ۲۱ کتاب کار  .
Listening
فایل صوتی ۲۲ را تکرار  و تمرین و در کلاس تدریس شد .
Speaking
متن  مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن های جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا تکرار و تمرین شد، همچنین امتحان شفاهی زبان برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************
 گزارش هفتگی ، درس زبان پایه سوم‌ هفته سوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۰٫۳۱ کتاب به همراه صفحه ۳۰٫۳۱کتاب کار  .
Listening
فایل های صوتی قبلی تکرار  و تمرین شد .
Speaking
متن  مربوط به کتاب ، تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن های کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب به عنوان تمرین نوشتار در کلاس انجام شد و امتحان شفاهی زبان برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************
گزارش هفتگی ، درس زبان پایه چهارم هفته سوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۳۴٫۳۵ کتاب به همراه صفحه های ۳۰٫۳۱ کتاب کار  .
Listening
فایل های صوتی ۴۶ الی ۴۹ تکرار  و تمرین شد .
Speaking
متن  مربوط به کتاب و مکالمه ها  ، تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن ها وشعرهای کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
بخشی از کتاب به عنوان تمرین نوشتار در کلاس انجام شد و امتحان شفاهی زبان برگزار شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

______________________________________________________________________________________________________

گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی، هفته دوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۸و۱۹کتاب به همراه صفحه های ۲۰و۲۱کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی ۱۹٫۲۰با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و شعر مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و شعرهای جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*****************************************************************
 گزارش هفتگی درس زبان پایه اول، هفته دوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۱۸ کتاب به همراه صفحه ۲۰ کتاب کار .
Listening
فایل صوتی ۱۹ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
شعر جدید مربوط به کتاب ، با استفاده از فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از شعر جدید کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
مرور حروف تدریس شده قبل و حرف جدیدی تدریس نشد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*********************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه دوم۱، هفته دوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه ۱۶ کتاب به همراه صفحه ۱۸ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۱۷٫۱۸ تکرار و تمرین شد و در کلاس تدریس شد . همچنین در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
کلمات جدید مربوط به کتاب ، با استفاده از فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا مرور و تکرار شد ولی حرف جدیدی تدریس نشد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی

***************************************************************
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان
گزارش هفتگی درس زبان پایه دوم۲،هفته دوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۷٫۱۸کتاب به همراه صفحه های ۱۹٫۲۰ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۱۹٫۲۰٫۲۱تکرار و تمرین شد و در کلاس تدریس شد . همچنین در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
مکالمه و متن جدید مربوط به کتاب ، با استفاده از فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . در جلسه آینده دخترهای گلم حرف جدید Hh را در دفتر چهار خط خود می نویسیند .
سپاس
بخش زبان انگلیسی

پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه سوم۱،هفته دوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹ همراه صفحه های ۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی
۳۸٫۳۹٫۴۰٫۴۱٫۴۲٫۴۳٫۴۴ تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
متن جدید کتاب به همراه کلمات جدید مربوط به کتاب در گروه های دو نفره تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات و متن کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
رونویسی از برخی از کلمات و جمله های مشخص شده در تکالیف ارسال شده انجام شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*********************************************************************************
 گزارش هفتگی درس زبان پایه سوم۲ ، هفته دوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۸٫۲۹ به همراه صفحه های ۲۸٫۲۹ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۴۳٫۴۴تکرار و تمرین و در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
متن جدید کتاب در گروه های دو نفره تمرین شد .
Reading
روخوانی از متن کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
کلمات یا جملاتی مربوط به رونویسی مشخص نشد فقط یک کاردستی مربوط به‌درس انجام خواهد شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

************************************************************************************
 گزارش هفتگی درس زبان پایه چهارم، هفته دوم آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۳۰٫۳۱٫۳۲٫۳۳کتاب به همراه صفحه های ۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۴۰ الی ۴۵ تکرار و تمرین شد و در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
روخوانی مکالمه ها و کلمات جدید مربوط به درس در گروه های دو نفره انجام شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و کلمات جدید و همچنین پرسش و پاسخ های مربوط به کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
نوشتن تکالیف مربوط به کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

______________________________________________________________________________________________________

گزارش هفتگی درس زبان پایه اول، هفته اول آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۶٫۱۷کتاب به همراه صفحه های ۱۸٫۱۹ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی ۱۶٫۱۷٫۱۸ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
مکالمه و کلمات جدید مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از کلمات جدید و مکالمه ها و متن کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . در جلسه آینده دخترهای گلم مثال ها را در دفتر خود نقاشی می کنند .  
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***********************************************************************************
 گزارش هفتگی درس زبان پایه دوم، هفته اول آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۵٫۱۶ کتاب  به همراه صفحه های ۱۶٫۱۷٫۱۸ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی ۱۶٫۱۷٫۱۸تکرار و تمرین شد و در کلاس تدریس شد . همچنین در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
کلمات جدید  مربوط به کتاب ، با استفاده از فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از  کلمات و متن کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . در جلسه آینده دخترهای گلم حرف جدید Ggرا در دفتر چهار خط خود می نویسیند .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

************************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه سوم، هفته اول آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۴٫۲۵٫۲۶٫۲۷به همراه صفحه های ۲۴٫۲۵٫۲۶٫۲۷کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی  ۳۵٫۳۶٫۳۷٫۳۸٫۳۹٫۴۰٫۴۱٫۴۲با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
صحبت کردن مکالمه جدید کتاب به همراه کلمات جدید مربوط به کتاب در گروه های دو نفره انجام شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
رونویسی از برخی از کلمات  و جمله های مشخص شده در تکالیف ارسال شده انجام شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

**********************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه چهارم، هفته اول آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۴٫۲۵٫۲۶٫۲۷کتاب به همراه صفحه های ۲۲٫۲۳٫۲۴٫۲۵ کتاب کار انجام شد .
Listening
فایل های صوتی  ۳۴٫۳۵٫۳۶٫۳۷٫۳۸ تکرار و تمرین شد و در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
صحبت کردن و پرسش و پاسخ در گروه های دو نفره و همچنین کار کردن مکالمه مربوط به کتاب انجام شد .
Reading
روخوانی از مکالمه و همچنین پرسش و پاسخ های مربوط به کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
نوشتن تکالیف مربوط به کتاب کار برای مهارت نوشتاری ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*******************************************************************************

گزارش هفتگی ، درس زبان پایه پیش دبستانی، هفته اول آذر
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۶و۱۷ کتاب به همراه صفحه های ۱۸ و۱۹ کتاب کار .
Listening
فایل های صوتی ۱۶٫۱۷٫۱۸با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه و کلمات مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها و فلش کارت ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و کلمات جدید پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گزارش هفتگی درس زبان پایه پیش دبستانی، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۴٫۱۵ کتاب به همراه صفحه های ۱۵و۱۶و۱۷.
Listening
ترک های ۱۴ و ۱۵ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد .
Speaking
مکالمه مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************************************************

گزارش هفتگی درس زبان پایه اول ، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۴٫۱۵ کتاب به همراه صفحه های ۱۵و۱۶و۱۷.
Listening
ترک های ۱۴ و ۱۵ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
مکالمه مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . در جلسه آینده دخترهای گلم مثال ها را در دفتر خود نقاشی می کنند .  
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

***************************************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه دوم ، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۱۳و۱۴کتاب به همراه صفحه های ۱۴و۱۵ انجام شد .
Listening
ترک های ۱۴ و ۱۵ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
مکالمه مربوط به کتاب ، با استفاده از ماسک ها در گروه های دو نفره تکرار و تمرین شد .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن کتاب پس از تمرین و تکرار انجام شد .
Writing
حروف الفبا و جهت های آن به همراه مثال های مربوط به هر حرف با استفاده از فلش کارت ها تدریس شد . در جلسه آینده دخترهای گلم حروف را در دفتر چهار خط خود می نویسیند .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

*************************************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه سوم، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۰٫۲۱٫۲۲٫۲۳کتاب  به همراه صفحه های ۲۰٫۲۱٫۲۲٫۲۳٫کتاب کار انجام شد .
Listening
ترک های ۳۰٫۳۱٫۳۲٫۳۳٫۳۴ با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
صحبت کردن در مورد وسایل شخصی خود و همچنین جمع ریاضی به زبان انگلیسی کار شد و بچه ها تکرار و تمرین کردند .
Reading
روخوانی از مکالمه ها و متن کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
رونویسی از برخی از کلمات  و جمله های مشخص شده در تکالیف ارسال شده انجام شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

****************************************************************************************************
گزارش هفتگی درس زبان پایه چهارم، هفته چهارم آبان ماه
عرض سلام و ادب خدمت والدین گرامی
تدریس صفحه های ۲۰٫۲۱ کتاب به همراه صفحه های ۲۰٫۲۱کتاب کار انجام شد .
Listening
ترک های ۲۵٫۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳۰٫۳۱٫۳۲با تکرار و تمرین در کلاس تدریس شد . در گروه های دو نفره کار شد .
Speaking
صحبت کردن و پرسش و پاسخ در مورد وسایل شخصی خود و همچنین کار کردن شعر مربوط به کتاب انجام شد .
Reading
روخوانی از شعر و همچنین پرسش و پاسخ های مربوط به کتاب پس از تمرین و تکرار در گروه های دو نفره انجام شد .
Writing
مرتب کردن جملات به هم ریخته ای که در تکالیف ارسال شد .
سپاس
بخش زبان انگلیسی
پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی فرشتگان

 

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.