جمعه 24 آبان 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

پنجم 1
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 1008
    
زبان : فارسی
    

** هفته سی ام**

*در این هفته مرورو دوره ی کتاب را از درس اول شروع کردیم. شامل:
روخوانی از مکالمه و کلمات
تمرین پرسش و پاسخ
شعر ها
روخوانی داستان
دوره کتاب تا یونیت 3 انجام شده و هفته آینده هم درس های بعدی را انجام می دهیم ، لذا از والدین تقاضا میشود که بر مطالعه بچه ها نظارت کنند . سی دی را بگذارند و روخوانی را تمرین کنند و سوال های اسپیکینگ هم تمرین کنند.

✴ SPEAKING
سوالات اسپیکینگ دوره و تمرین شود.
✴ Listening
Tracks: unit 4 , 5 , 6
✴ Reading
Page unit 4, 5 , 6
✴ Homework and Writing
*هفته آینده روی مهارت های خواندن و نوشتاری عزیزان کار می شود.
* خواندن مکالمه ، کلمات و داستان ها را از یونیت 4 به بعد خواهیم داشت.
* از والدین گرامی تقاضا می شود سی دی را از درس اول برای عزیزان بگذارند و روخوانی را تمرین کنند (درس چارم و پنجم و ششم ).
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیست و نهم**

* این هفته مرور و دوره 3 درس اول را انجام دادیم. هفته آینده مرور 3 درس بعدی را خواهیم داشت. عزیزان سی دی را بگذارند و روخوانی و شعر و کلمات و پرسش و پاسخ ها را تمرین کنند.

✴ SPEAKING
سوالات اسپیکینگ را حتماٌ تمرین کنند و بخوانند.

✴ Listening
Tracks: unit 4,5,6

✴ Reading
Page unit 4,5,6
✴ Homework and Writing
*مرور درس ها را خواهیم داشت.عزیزان کتاب را مطالعه کنند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیست و هشتم**

* صفحه 108 و 109 ابتدا تمرین این صفحه حل شد. بر مهارت شنیداری تاکید شد و بچه ها جملاتی که می شنوند را به نوبت تکرار می کنند و به سوالات جواب می دهند.
*کوییز دو درس آخر از عزیزان گرفته شد.
✴ SPEAKING
سوالات اسپیکینگ کار شد و هم چنین از هفته آینده سوالات از درس اول تمرین و دوره می شوند.

✴ Listening
Tracks: CD2. 74

✴ Reading
Page unit 1 and 2
✴ Homework and Writing
*مرور درس ها از یونیت اول را خواهیم داشت.عزیزان کتاب را مطالعه کنند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیست و هفتم**

* صفحه 102 و 103 کلمات درس مربوط به فعالیت و مناسبت های مختلف در مدرسه می باشد. مکالمه کار شد و بچه ها دو به دو از هم سوال می پرسند. تمرین صفحه مقابل کار شد.در این درس نوع دیگری از سوالی کردن با بچه ها کار شد.

*صفحه 104 و 105 این بخش مربوط به استوری یا داستان می باشد. ابتدا بچه ها تصویر ها را توصیف می کنند و مفهوم انتقال داده شد و روخوانی داستان کار شد .بچه ها با تشکیل گروه های 4 نفری داستان و نقش ها را اجرا کردند. هم چنین از بچه ها خواسته می شود که برای داستان سوال طرح کنند و از هم بپرسند.
* صفحه 106 و 107 تمرین و بازی در کلاس انجام شد. در قسمت تست بچه ها جملات را بعد از شنیدن کامل کرار می کنند.

*دوشنبه هفته آینده چهارمین کوییز از درس 7 و 8 گرفته خواهد شد.

✴ Grammar
Are you going to art class? Yes, I am. No, I’m not.
Are they going to band practice? Yes, they are. No, they aren’t.
Are you going to choir practice? Yes, we are. No, we aren’t.
✴ SPEAKING
Are you going to art class? Yes, I am. No, I’m not.
Are they going to band practice? Yes, they are. No, they aren’t.
Are you going to choir practice? Yes, we are. No, we aren’t.
Are you going to scout meeting? Yes, I am.
Where are you going? I’m going to a science fair.
Is she going to a restaurant? Yes, she is. No, she isn’t.
Listening
Tracks: CD2. 68,69,72, 73

✴ Reading
Page 102,104, 105
✴ Homework and Writing
*1 بار از تمرین صفحه 103 نوشته شود.
* کتاب کار تا آخر درس 8 حل و تمرین شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیست و ششم**

صفحات 98 و 99 و 100 و 101 درس داده شد و دیکته گرفته شد.
* صفحه 98 و 99 شعر این صفحه کار شد و بچه ها گروه به گروه شعر را خواندند و تمرین کردندو تمرینات مربوط به دو صفحه در کلاس کار شد.

*صفحه 100 و 101 درس مربوط به کلاس های مختلف مدرسه می باشند. بچه ها نام دروس ها را به انگلیسی یاد گرفتند و با کلمات جمله سازی کردند. گرامر درس داده شد و بچه ها دو به دوبا هم مکالمه را کار کردند و تمرین پرسش و پاسخ را انجام دادند.

✴ Grammar
Where are you going? I’m going to English class.
Where are they going? They are going to math class.
Where are you going? We are going to music class.

✴ SPEAKING
Where are you going? I’m going to art class.
Where is she going? She is going to computer class.
Where is he going? He is going to science class.
What is your favorite subject at school? I like science class.
What subject don’t you like? I don’t like geography class.
Where is the teacher? She is at the office.
Where is Maryam? She is in the library.


Listening
Tracks: CD2. 60,62,64,65

✴ Reading
Page 98, 100
✴ Homework and Writing
*از کلمات صفحه 100 ، 1 خط نوشته شود.
*از تمرین صفحه 101 یک بار نوشته شود.
* کتاب کار صفحه 90 و 91 و 92 و 93 حل و تمرین شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید

***********************************************************

** هفته بیست و پنجم**

* در ابتدا مرور کلی بر درس های قبل انجام شد و هم چنین بچه ها متن هایی که از آنها خواسته شده بود را خواندند.

* صفحه 96 و 97 در ابتدا کلمات درس با بچه ها کارو تکرار شد. مفهوم درس انتقال داده شد و داستان را بچه ها خواندند و نقش ها را هم اجرا کردند. روخوانی درس هم تمرین شد. حفظ و روخوانی صحیح مکالمه الزامی می باشد.
املای هفته آینده:
It is my / your / his / her pencil, pencil case, marker.
My eyes hurt.
Her head hurts.
His foot / leg hurts.
I have a cold. She has a cold.

✴ Grammar
جملات امری مثبت و منفی با بچه ها کار شد.

✴ SPEAKING
Ask students to do things.
Stop.
Open the door, window.
Close the door, window.
Take out your books, put away your notebooks.
Stand up.
Don’t open the door.
Don’t talk to your friends.
Listening
Tracks: CD2. 58, 59

✴ Reading
Page 96, 97
✴ Homework and Writing
*از عبارت های صفحه 97 نوشته شود.
* کتاب کار صفحه 88 و 89 حل و تمرین شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیست و چهارم**

*صفحه 90 و 91 ابتدا کلمات درس که مربوط به سلامتی و یا مریضی مختلف است با بچه ها کار شد. بچه ها یاد می گیرند مشکلات خود را به انگلیسی بیان کنند. تمرین صفحه مقابل حل شده است. مکالمه را بچه ها اجرا کردند.
What’s wrong? I have a toothache.
She has a cold.

*صفحه 92 و 93 استوری در ابتدا با کلمات درس داده شد و از بچه ها خواسته می شود تا برای درس سوال طرح کنند و به سوالات همدیگر جواب دهند. روخوانی با بچه ها کار شد و بچه ها مکالمه را اجرا کردند.
* صفحه 94 و 95 این دو صفحه تست و تمرین است که در کلاس انجام شد و درس برای بچه ها مرور شد و بازی صفحه مقابل در کلاس انجام شد.
کوییز درس 5 و 6 از عزیزان گرفته شد.

✴ Grammar
What is wrong? I have a cold. She / He has a sore throat.

✴ SPEAKING
What is wrong? I have a headache.
What is wrong with Zahra? She has a toothache.
What is wrong? I have a stomachache.
Are you hungry? Yes, I am.
Whose hat is this? It’s Lola’s hat.
What is wrong with Bobo? His nose hurts.
What is wrong with Lola? Her head hurts.

What is wrong? My leg hurts.
Are you ok? No, I’m not. My head hurts.
What’s wrong with Zahra? Her ear hurts.

Listening
Tracks: CD2. 52, 53, 56, 57
✴ Reading
Page 90, 92 , 93
✴ Homework and Writing
*2 خط از کلمات صفحه 90 نوشته شود.
*دانش آموزان یک متن بنویسند که در آن لباس هایی که پوشیده اند را نام ببرند و بگویند چه پوشیده اند. و متن دیگری بنویسند که خانه ی خود را توصیف و جای اشیای مختلف را با حرف اضافه ی مکان توضیح دهند.
* کتاب کار صفحه تا صفحه ی 87 یعنی پایان درس 7 کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیست و سوم**

*صفحه 84 و 85 درس این صفحه مربوط به مالکیت و صفات ملکی است. اینکه چه چیزی مال چه کسی است. استوری کار شد و روخوانی دو به دو انجام شد . بچه ها با پرسش از هم درس را یاد گرفتند.
Whose book is this? It is her book.

*صفحه 86 و 87 شعر و تمرین این صفحه در کلاس کار شد و بچه ها شعر را به صورت گروهی خواندندو تمرین کردند.
* صفحه 88 و 89 کلمات این درس مربوط به اعضای صورت می باشد که بچه ها آن را یاد گرفتند و هم چنین جمله سازی با بچه ها هم تمرین شد . اینکه کجای بدن آن ها درد می کند.تمریت صفحه مقابل حل شد.
My eye hurts. My eyes hurt.
کوییز نوبت سوم از درس 5 و 6 هفته آینده برگزار خواهد شد. نمونه سوالات با بچه ها کار شده.

✴ Grammar
Whose pencil case is it? It is my pencil case.
Whose pencil cases are they? They are my pencil cases.
My head hurts. His hand hurts. Her leg hurts.

✴ SPEAKING
Whose bag is this? It is my bag.
Whose books are they? They are our books.
Whose lap top is that? It is teacher’s lap top.
Whose jackets are they? They are their jackets.
Whose ruler is this? It is her ruler.
What is wrong? My leg hurts.
Are you ok? No, I’m not. My head hurts.
What’s wrong with Zahra? Her ear hurts.

Listening
Tracks: CD2. 40, 41, 44, 48, 49
✴ Reading
Page 84, 85, 86, 88
✴ Homework and Writing
*1 بار از گرامر باکس صفحه 85 نوشته شود.
*1 خط از کلمات صفحه 88 نوشته شود.
* کتاب کار صفحه 76 تا 81 حل و چک شود.

گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیست و دوم**

*به دلیل جشن تولد بچه ها نیم ساعت اول پنجم 1 و نیم ساعت آخر پنجم 2 تشکیل شد.
نمونه سوالات کوییز با دانش آموزان روی برد کار شد.
دیکته هفته آینده:
I have a basketball, a jump rope, a racket.
She has a baseball, a jump rope.
I don’t have a puzzle.
She doesn’t have a dollhouse.
I am wearing a dress, skirt, shirt, pants,..
This is the bedroom, the living room, …

✴ Grammar
گرامر های درس های گذشته مرور شود.

✴ SPEAKING
What do you have? I have a racket.
What does he have? He has a board game.
What do they have? They have building blocks.
What is he doing? He is listening to music.
What is she wearing? She is wearing a skirt.
What are you wearing? I am wearing shoes.


✴ Homework and Writing
*دیکته مشخص شده نوشته و تمرین شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیست و یکم**

*صفحات 80 و 81 و 82 و 83 درس داده شده.
*صفحه 80 و 81 این دو صفحه مربوط به دوره ی کل یونیت می باشد. با بچه ها سوال های مختلف کار شد و هم چنین بچه ها نقاشی کاردستی را ارایه دادند. و با کارت کلمات بازی کردند. تمرینات این دو صفحه و بازی صفحه مقابل با بچه ها کار شد.

*صفحه82 و 83 تاکید این دو صفحه بر مهارت شنیداری است. سی دی گذاشته شد و بچه ها جملات را تکرار میکنند. تمرین در کلاس حل شد.

✴ Grammar
What are you wearing? I am wearing pants.
What are they wearing? They are wearing a dress and a jacket.
What is he wearing? He is wearing slippers.

✴ SPEAKING
What do you have? I have a racket.
What does he have? He has a board game.
What do they have? They have building blocks.
What is he doing? He is listening to music.
What is she wearing? She is wearing a skirt.
What are you wearing? I am wearing shoes.

Listening
Tracks: CD2. 37, 38
✴ Reading
Page 83
✴ Homework and Writing
*1 بار از تمرین "بی" صفحه 83 و 1 بار از تمرین "سی" صفحه 83 نوشته شود.
* کتاب کار صفحه 74 و 74 و 76 و 77 حل و چک شود.

گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته بیستم**

*صفحات 76 و 77 و 78 و 79 درس داده شده.
*صفحه 76 و 77 ابتدا کلمات درس که مربوط به لباس است کار شد. بچه ها یاد می گیرند که بگویند چه لباسی را بر تن دارند و هم چنین اینکه دیگران چه لباسی پوشیده اند.
What are you wearing? I am wearing a uniform and a scarf.
What is she wearing? She is wearing a dress and shoes.
What is he wearing? He is wearing shorts and slippers.

*صفحه 78 و 79 استوری این بخش کار شد. ابتدا کلمات درس داده می شود. روخوانی با سی دی کار شد و بچه ها از روی درس خواندند و بعد از آن بچه ها سعی می کنند سوال طرح کنند و از هم می پرسند. روخوانی صحیح این درس الزامی است.

✴ Grammar
What are you wearing? I am wearing pants.
What are they wearing? They are wearing a dress and a jacket.
What is he wearing? He is wearing slippers.

✴ SPEAKING
What are you wearing today? I am wearing a skirt and shoes.
Are you wearing a shirt? Yes, I am.
What is he wearing? He is wearing pants.
What is the teacher wearing? She is wearing a uniform, a scarf and shoes.
What’s your favorite piece of clothing? I like to wear dresses and skirts.
What I she wearing? She is wearing a jacket.
Listening
Tracks: CD2. 32, 33, 35, 36
✴ Reading
Page 76, 78 , 79
✴ Homework and Writing
*1 خط از کلمات صفحه 76 نوشته شود.
*1 بار از روی تمرین صفحه 77 نوشته شود .
*بچه ها در دفتر یا کاغذ آچهار نقاشی یک دختر یا پسر را بکشند و توضیح بدهند که چه پوشیده اند.
* کتاب کار صفحه 70 و 71 و 72 و 73 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرمایید. 

***********************************************************

** هفته نوزدهم**

*صفحات 72 و 73 و 74 و 75 درس داده شده.
*در ابتدا کسانی که کار دستی مربوطه را درست کرده بودند با استفاده از آن درس را ارایه دادند. (تاکید بر مهارت گفتاری)
*صفحه 72 و 73 شعر این بخش کار شد و بچه ها گروهی آن را تمرین کردند. تمرین صفحه مقابل در کلاس حل شد و بچه ها تمرین پرسش و پاسخ را دو به دو انجام دادند. نحوه پرسش با:
Wh

*صفحه 74 و 75 در ابتدا کلمات با بچه ها کار شد . تاکید این درس بر نوع دیگر سوالی کردن می باشد.
Do you have
Does he have
بچه ها دو به دو این سوالات را از هم می پرسند و با کلمات و گرامر مربوط به درس جواب می دهند. تمرین صفحه مقابل در کلاس کار شد.
دیکته هفته آینده:
I have a racket. He has a jump rope.
They have a basketball. I don’t have a puzzle.
She does not have a board game. I have marbles.
✴ Grammar
Do you have a puzzle? Yes, I do. No, I don’t.
Does she have a puzzle? Yes, she does. No, she doesn’t.✴ SPEAKING
Do you have a board game? Yes, I do.
Do you have marbles? No, I don’t.
How many marbles do you have? I have 3 marbles.
Does your brother have building blocks? Yes, he does.
Does your mother have skateboard? No, she doesn’t.
What do you have? I have a dollhouse.
What does your teacher have? She has a bag and a laptop.
Can you describe your home? Yes, I can. I live in a big apartment. There is a kitchen and there are 3 bedrooms…
Do you like trading cards? Yes, I do.
Listening
Tracks: CD2. 25, 29 , 30
✴ Reading
Page 74
✴ Homework and Writing
*1 خط از روی کلمات صفحه 74 نوشته شود.
*1 بار از روی گرامر باکس صفحه 74.
* کتاب کار صفحه 66 و 67 و 68 و 69 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرمایید.

گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید

***********************************************************

** هفته هجدهم**

*صفحات 68 و 69 و 70 و 71 درس داده شده.
*صفحه 68 و 69 این دو صفحه مرور کلی بر کل درس می باشد. تست آن انجام شده. و هم چنین با بازی پانتومیم درس مرور شد.

*صفحه 70 و 71 در ابتدا مفهوم درس به بچه ها گفته شد و کلمات درس کار شد. روخوانی تمرین شد و بچه ها نقش را اجرا کردند. بخش مهم درس فعل داشتن با فاعل های مختلف می باشد .
I have You have We have They have
She has He has It has
هم چنین تاکید بر سوال ساختن :
What do you have?
What does she have?

دیکته در این هفته گرفته شد.
✴ Grammar
What do you/they have? I/They have a baseball.
What does he/ she have? She/ He has a baseball.

✴ SPEAKING
Are you playing a video game? Yes, I am.
What’s that? It is a jump rope.
Is the store messy? No, it isn’t. it is clean.
What are you doing? I am looking for something.
What do you have? I have a basketball.
Do you have a racket? Yes, I do.
Do you have a skateboard? No, I don’t.
Does your brother have an in-line skate? Yes, he does.
Does your friend have a jump rope? No, she doesn’t.
What do you have in your bag? I have 4 books and a pencil case.

Listening
Tracks: CD2. 21, 22, 24
✴ Reading
Page 70, 71
✴ Homework and Writing
* کاردستی: مربوط به صفحه 69 می باشد . نقاشی خانه رویایی
هم چنین هر یک نفر یک کارت سوال لطفا تهیه کند.
*1 خط از روی کلمات صفحه 71 نوشته شود.
*1 بار از روی گرامر باکس صفحه 71.
* کتاب کار صفحه 62 و 63 و 64و 65 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرملیید.

گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته هفدهم**

*صفحات 64 و 65 و 66و 67 درس داده شده.
*صفحه64 و 65 در ابتدا کلمات این صفحه با بچه ها کار شد . موضوع این درس در ارتباط با خانه و اتاق ها و قسمت های مختلف خانه می باشد. بچه ها در این درس یاد گرفتند که خانه خود را توصیف کنند و در مورد آن هم بنویسند هم صحبت کنند. تمرین صفحه مقابل در کلاس حل و چک شد.
*صفحه 66 و 67 استوری کار شد و سی دی گذاشته شد . بچه ها روخوانی داستان را کار کردند . در این قسمت به بچه ها فرصت داده می شود تا برای داستان هر سوالی به ذهنشان می رسد را مطرح کنند و از هم می پرسند.
Who is in the kitchen? Lola and Bobo.
What are Bobo and Lola doing? They are looking for the sound.
Where are Bobo and Lola in picture 2? They are in the bedroom.
Is anyone at home? No, no one’s home.
What is the bird doing? The bird is flying and following Bobo and Lola.

دیکته هفته آینده:
I am reading. He is eating.
She is sleeping. He is watching TV.
Playing- bedroom- kitchen-living room


✴ Grammar
This is the bedroom.
That is a kitchen.

✴ SPEAKING
Do you live in a house or in apartment? I live in an apartment.
Describe your home. I live on the third floor. There is a dining room, a living room, 3 bedrooms, 2 bathrooms and a parking.
What is your favorite room at home? My favorite room is my bedroom, because I can sleep, rest, do my homework.

What is in your living room? There is a sofa, a TV, a plant and a coffee table.
Is your kitchen big? Yes, it is.
Name different rooms in your home. Bedroom, living room, dining room, kitchen, bathroom.
Is there a balcony in your home? Yes, there is a small/ big balcony.
Bedroom is a place where you can sleep.
Living room is a place where you can sit and watch TV.
Dining room is a place where you can eat food.
Kitchen is a place where you can cook food.
Bathroom is a place where you can take a shower.
Where are you? I’m in the bedroom.
Where do you do your homework? I do my homework in my bedroom.
Where does your mom cook food? In the kitchen.

Listening
Tracks: CD2. 15, 16, 19
✴ Reading
Page 64, 66, 67
✴ Homework and Writing
*1 خط از روی کلمات صفحه 64 نوشته شود.
*1 خط از جملات صفحه 65 تمرین ام نوشته شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرملیید.

گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته شانزدهم**

*صفحه 62 و 63 در این درس عبارت های بیشتری در ارتباط با کارهایی که در لحظه در حال انجام شدن است را بچه ها یاد می گیرند. و هم چنین نحوه سوالی کردن تاکید میشود. تمرین صفحه مقابل در کلاس انجام شده.
Are you watching TV? Yes, I am.
Is she surfing the web? No, she isn’t.


✴ Grammar
Are you watching TV? Yes, I am.
Are they playing a video game? No, they aren’t.
Is she surfing the net? No, she isn’t. she is studying for an exam.

✴ SPEAKING
Are you listening to music? Yes, I am.
Are you playing a board game? No, I’m not. I don’t like board games.
Are your friends watching TV? No, they aren’t. They are surfing the web.
Is she playing a video game? Yes, she is.
Is he studying for an exam? No, he isn’t. He is listening to music.
What are you doing now? We are listening to the teacher.
What is the teacher doing? She is speaking.
What is your mom doing now? She is thinking.
What is your dad doing? He is watching TV.
What are you doing? I am painting.
✴ Listening
Tracks: CD2. 10, 11
✴ Reading
Page 62
✴ Homework and Writing
*صفحه 62 با کلمات این صفحه جمله سازی کنید.
He is… she is…. I am…..
* یک بار از روی گرامر باکس صفحه 62 نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 56 و 57 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته پانزدهم**

صفحات 58 و 59 و 60 و 61 درس داده شده.*
*صفحه58 و 59 استوری این بخش درس داده شد. در ابتدا کلمات و بعد از آن روخوانی . روخوانی کلمات کاملا کار شده. در این درس بچه ها یاد می گیرند که چگونه کارهایی که در لحظه انجام میشود را بیان کنند. نحوه سوالی کردن و منفی کردن .
What are you doing? I am reading.
What is he doing? He is eating.

*صفحه 60 و 61 شعر این صفحه به صورت گروهی کار شده و حفظ آن الزامی است. تمرین صفحه مقابل هم انجام شد.

✴ Grammar
What are you doing? I am reading.
What are they doing? They are sleeping.
What is she doing? She is thinking.
What is he doing? He is writing.

✴ SPEAKING
What are you doing now? We are listening to the teacher.
What is the teacher doing? She is speaking.
What is your mom doing now? She is thinking.
What is your dad doing? He is watching TV.
What are you doing? I am painting.
Are you sleeping? No, I am not. I am reading.
Is your friend writing? No, she isn’t. She is painting.

How much is it? It is $4.
How much are they? They are $10.
✴ Listening
Tracks: CD2. 2,3, 6
✴ Reading
Page 58 , 59
✴ Homework and Writing
*از روی تمرین"اف" صفحه 61 یک بار بنویسند.
*کتاب کار صفحه 52 و 53و 54و 55 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته چهاردهم**

صفحات 54 و 55و 56 و 57 درس داده شده.*
مرور کلی بر درس قبلی شد. بچه ها دو به دو مکالمه درس قبل را از حفظ اجرا کردند.*
*صفحه 54 و 55 تمرین ها و تست در کتاب کار شده . جمله سازی باز هم تکرین شد.

*صفحه 56 و 57 در این بخش مهارت شنیداری بچه ها تاکید شده از طریق فایل صوتی جمله ها را می شنوند و بعد از آن به سوال ها جواب می دهند. حتی خودشان هم میتوانند سوال طرح کنند و تمرین را حل کردند.
در این هفته دیکته گرفته شد.

✴ Grammar
مرور کلی به گرامر کل درس

✴ SPEAKING
Where is the mouse? It’s on the table.
Where is the webcam? It’s on the monitor.
How’s the weather? It’s sunny.
Is that robot cheap? Yes, it is.
Is this doll expensive? No, it is not. It is cheap.
Are these bags new? No, they aren’t. they are used.
How much is it? It is $4.
How much are they? They are $10.

Conversation: (at the store)
salesperson: Hello! How are you?
customer: Hi. I am fine. Thank you.
salesperson: What do you need?
customer: I need a bag.
salesperson: What color?
customer: I need a blue bag.
salesperson: This bag is new.
customer: Oh! It is cute. How much is it? Is it expensive or cheap?
salesperson: It is a little expensive. It is $ 30.
customer: Oh! Ok. I need a cheap bag. What about that one?
salesperson: Oh that one is cheap. It is $ 10.
customer: Good, I will take it. Here you are.
salesperson: Thank you.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✴ Listening
Tracks: 78
✴ Reading
Page 57
✴ Homework and Writing
*از روی تمرین "بی" صفحه 57 یک بار بنویسید.
*کتاب کار صفحه 50 و 51 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

***********************************************************

** هفته سیزدهم**

صفحات 50 و 51 و 52 و 53 درس داده شده.*
*صفحه 50 و 51 در این درس اعداد باز هم تمرین می شوند اما این باردر قالب قیمت. بچه ها نحوه ی پرسیدن قیمت اشیای مختلف و بیان کردن قیمتها را یاد گرفتند. به این صورت:
How much is this pencil case? It is two dollars.
How much are the books? They are $ 4.
هم چنین تمرین صفحه ی مقابل در کلاس حل شد و بچه ها دو به دو با هم پرسش و پاسخ (قیمتها) را تمرین کردند.

*صفحه52 و 52 ابتدا مفهوم استوری با بچه ها کار شد و بعد از آن سی دی گذاشته شد و روخوانی تمرین شد. در این بخش بچه ها گروه به گروه نقش داستان را اجرا کردند به این صورت که خودشان را در فضای فروشگاه تصور می کنند و در نقش فروشنده و خریدارقیمت اشیای مختلف را می پرسند و درس را یاد میگیرند.

دیکته هفته آینده:
There is a webcam on the monitor.
There are markers on the table.
It is sunny. It is rainy.
This robot is new.
Those dolls are cute.
It is $ 20.✴ Grammar
How much is it? It is $ 1.
How much are they? They are $ 4.

✴ SPEAKING
Conversation: (at the store)
salesperson: Hello! How are you?
customer: Hi. I am fine. Thank you.
salesperson: What do you need?
customer: I need a bag.
salesperson: What color?
customer: I need a blue bag.
salesperson: This bag is new.
customer: Oh! It is cute. How much is it? Is it expensive or cheap?
salesperson: It is a little expensive. It is $ 30.
customer: Oh! Ok. I need a cheap bag. What about that one?
salesperson: Oh that one is cheap. It is $ 10.
customer: Good, I will take it. Here you are.
salesperson: Thank you.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How much is it? it is $ 1.
How much are you shoes? They are $ 10.
Are your markers expensive? No, they aren’t. they are $ 2.
Are those speakers cheap? Yes, they are. They are $ 20.
How much is that watch? That watch is $ 100.
✴ Listening
Tracks: 72, 73, 76
✴ Reading
Page 50, 52, 53
✴ Homework and Writing
*از روی دیکته مشخص شده بنویسند و تمرین کنند.
*یک بار از روی گرامر باکس صفحه 50 بنویسید.
*مکالمه بخش اسپیکینگ تمرین شود.
*کتاب کار صفحه 46 و 47 و 48 و 49 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته دوازدهم**

صفحات 46و 47 و 48 و 49 درس داده شده. از طریق فلش کارت.*
*ابتدا مروری بر درس قبل (جمله سازی با صفت ها ) شد.
*صفحه 46 و 47 شعر این صفحه کار و توسط بچه ها خوانده شد. بچه ها بار دیگراشاره به دور و نزدیک را مرور کردند. حفظ شعر الزامی می باشد. تمرین صفحه مقابل در کلاس حل شد و بچه ها نمونه تمرین را جمله سازی کردند.

*صفحه 48 و 49 در این درس بچه ها نوشتن اعداد را نه تنها به عدد بلکه حروف یاد می گیرند و هم چنین بخشی از درس ریاضی (جمع و تفریق) را به انگلیسی یاد گرفتند. تمرین ها در کتاب کاملا حل و چک شده است. هم چنین نمونه سوال جمع و تفریق روی برد توسط بچه ها حل شد.
What is 24 + 25?
24 + 25 = 49
Plus
Minus
Equals
در این هفته دیکته گرفته شد.
✴ Grammar
What is twenty plus ten? Twenty plus ten equals thirty.
What is twenty minus ten? Twenty minus ten equals ten.

✴ SPEAKING
Look at the class and describe. That board is cheap, that laptop is expensive, those posters are cute, these trash cans are ugly, those speakers are used, this monitor is new, this projector is new and expensive.
Describe your bedroom. There are cute dolls, there is an expensive laptop on my desk, there is an ugly robot behind my bed, there are used bags on the floor.
Is that video game new? Yes, it is.
Can you count to 100? Yes, I can.
How old is our mom? My mom is 35.
How old is your dad? My dad is 40.
What is 10 + 10 ? it is 20.
What is 55 + 40? 55 + 40 = 95
How many students are there in the class? There are 33 students in the class.
How many bags do you have? I have eight bags.
✴ Listening
Tracks: 63, 67, 68
✴ Reading
Page 46, 48
✴ Homework and Writing
*صفحه 47 از روی تمرین اف بالایی کتاب هر چهار جمله نوشته شود.
* گرامر باکس صفحه 48 یک بار نوشته شود.
*3 نمونه جمع و تفریق با عدد و حروف نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 42 و 43 و 44 و 45 انجام و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته یازدهم**

صفحات 42و 43و 44و 45 درس داده شده. از طریق فلش کارت.*
*صفحه 42 و 43 حل و تمرین شده.و مروری بر درس قبلی با استفاده از روش پرسش و پاسخ از طریق عکس پاورپوینت انجام شده.

*صفحه 44 و 45 درس داده شده. در ابتدا سوالات شفاهی از استوری پرسیده شده و سی دی گذاشته شد و روخوانی گروهی و انفرادی کار شد . حفظ مکالمه و روخوانی صحیح الزامی است. در این درس بچه ها با صفت های مختلف آشنا شدند و بعد با کلمات درس جمله سازی انجام دادند. دوستان و اشیای اطراف خود را توصیف می کنند.
My friend is cute and beautiful.
This monitor is expensive. My pencil is cheap.
My shoes are new. My bag is used.
اشاره به دور و نزدیک (جمع و مفرد) و نحوه سوالی کردن تمرین شده.
This doll is cute.اشاره به نزدیک مفرد
That is ugly. اشاره به دور مفرد
These shoes are new. اشاره به نزدیک جمع
Those shoes are used. اشاره به دور جمع
دیکته هفته آینده:
There is a monitor on the table.
There are speakers on the table.
It’s sunny, cloudy, windy, rainy, foggy, snowy.
Notebook-pencil case- marker- ruler –mouse- webcam – monitor – dustpan- mop


✴ Grammar
This/that doll is cute.
These/ those dolls are ugly.
Is this/that expensive? Yes, it is. No, it is not.
Are these/those new? Yes, they are. No, they are not.

✴ SPEAKING
Is this doll cute? Yes, it is.
Is that robot ugly? No, it is not.
Is your bag new? No, it is not. It is used.
Is the dustpan expensive? No, it is not. It is cheap.
Talk about your friend. She is cute.
Are your shoes new? Yes, they are.
Are those pencil cases ugly? No, they aren’t. They are cute.
Is that table cheap? Yes, it is.
Is that bag used? No, it is not.

How is the weather? It is foggy.
What’s the weather like? It is rainy.
Do you like cloudy weather? Yes, I do. No, I don’t.
What is your favorite weather? My favorite weather is snowy.
What kind of weather do you like? I like cloudy weather.
How is the weather in spring? It’s sunny, rainy
How is the weather in summer? It’s sunny and hot.
How is the weather in autumn? It’s windy, cloudy and cold.
How’s the weather in winter? It’s snowy and cold.

✴ Listening
Tracks: 59, 60, 62
✴ Reading
Page 44, 45
✴ Homework and Writing
*کلمات صفحه 45 هر کدام یک خط. و گرامر باکس یک بار نوشته شود.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 38و39 و40 و 41 انجام و چک شود.
تمرین دیکته مشخص شده انجام شود.*
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته دهم**

صفحات 38 و 39 و 40 و 41 درس داده شده. از طریق پاور پینت و عکس های مربوطه.*
*صفحه 38 و 39 بیان آب و هوا وفصل ها آموزش داده شده. تمرین پرسش و پاسخ دو به دو کار شده.
How is the weather? It’s cloudy and cold.
*صفحه 39 تمرین در کلاس کار و نوشته شد.
* صفحه 40 و 41 استوری کار شده و سی دی گذاشته شد و روخوانی گروه به گروه و انفرادی کار شده. حفظ مکالمه و روخوانی صحیح الزامی است.
هم چنین عکس های مختلف روی اسلاید گذاشته شد و با توجه به آن بچه در دفتر خود جمله سازی انجام دادند با استفاده از ساختار:
There is and there are

✴ Grammar
How is the weather? It is sunny.

✴ SPEAKING
How is the weather? It is foggy.
What’s the weather like? It is rainy.
Do you like cloudy weather? Yes, I do. No, I don’t.
What is your favorite weather? My favorite weather is snowy.
What kind of weather do you like? I like cloudy weather.
How is the weather in spring? It’s sunny, rainy
How is the weather in summer? It’s sunny and hot.
How is the weather in autumn? It’s windy, cloudy and cold.
How’s the weather in winter? It’s snowy and cold.
Is there a pencil sharpener in your pencil case? No, there isn’t.
Are there pencils in your bag? Yes, there are.
What is there in the class? There is a board, a lap top, a door. There are 3 windows, chairs, speakers.
What’s on the table? There is a monitor on the table. There is a keyboard and a web cam on the table.
Describe your bedroom. There is a bed and a desk in my bedroom. There are books on my desk. There is a lamp next to my bed.

✴ Listening
Tracks: 53, 54, 57
✴ Reading
Page 38, 40 , 41
✴ Homework and Writing
*یک خط از تمرین صفحه 37 و 39 نوشته شود.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 34 و 35 و 36 و 37 انجام و چک شود.

***********************************************************

** هفته نهم**

*در این هفته کوییز درس 1 و 2 گرفته شد.
صفحات 36 و 37 درس داده شده.*
*صفحه36 کلمات درس آموزش داده شده. بچه ها در این درس یاد میگیرند که محیط و فضای افراد خود را توصیف کنند. و هم چنین حرف اضافه مکان یادداوری می شود.
*صفحه 37 تمرین در کلاس کار و نوشته شد.
✴ Grammar
Is there a pencil case (on the desk)? Yes, there is. / No there isn’t.
Are there pencil cases (on the desk)? Yes, there are. / No, there aren’t.
✴ SPEAKING
Is there a marker on the desk? Yes, there is.
Is there a pencil sharpener in your pencil case? No, there isn’t.
Are there pencils in your bag? Yes, there are.
Are there rulers next to the books? No, there aren’t.
Is there a notebook between the books? Yes, there is.
What is there in the class? There is a board, a lap top, a door. There are 3 windows, chairs, speakers.
What’s on the table? There is a monitor on the table. There is a keyboard and a web cam on the table.
Describe your bedroom. There is a bed and a desk in my bedroom. There are books on my desk. There is a lamp next to my bed.

✴ Listening
Tracks: 50, 51, 52
✴ Reading
Page 36, 37
✴ Homework and Writing
*یک بار ازکلمات صفحه 33 نوشته شود.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 32 و 33 انجام و چک شود.*

***********************************************************

** هفته هشتم**

صفحات 32 و 33 و 34 و 35 درس داده شده.*
* در این هفته باز هم نمونه سوالات امتحانی با بچه ها کار شد.
*صفحه 32 و 33 بخش استوری کار شده و سی دی گذاشته شده. روخوانی گروه به گروه و هم چنین تکی کار شده است و مکالمه توسط بچه ها اجرا شده. در منزل سی دی گذاشته شود و روخوانی را کار کنند و مکالمه را حفظ کنند.
*صفحه 34 شعر تمرین شد و به طور گروهی کار شده و تمرین صفحه 35 حل و چک شده.
کویز (امتحان ) درس 1 و 2 در تاریخ دوشنبه 28 آبان گرفته می شود.

✴ Grammar
There is a monitor on the table.
There are speakers on the table.

✴ SPEAKING
Is the store clean or messy? It is clean.
Why are Mr. and Ms. Jones happy? Because the store is clean.
What is there in the class? There is a board, a lap top, a door. There are 3 windows, chairs, speakers.
What’s on the table? There is a monitor on the table. There is a keyboard and a web cam on the table.
Describe your bedroom. There is a bed and a desk in my bedroom. There are books on my desk. There is a lamp next to my bed.
✴ Listening
Tracks: 42, 43, 46
✴ Reading
Page 32, 33
✴ Homework and Writing
*یک بار از روی تمرین صفحه 35 بنویسند.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 28 و 29 و 30 و 31 انجام و چک شود.*

***********************************************************

** هفته هفتم**

صفحات 26 و 27 و 28 و 29درس داده شده.*
* ریویو/ دوره صفحه 30 و 31 در کلاس کار شده است.
*صفحه 26 و 27 بخش استوری کار شده و سی دی گذاشته شده. روخوانی گروه به گروه و هم چنین تکی کار شده است و مکالمه توسط بچه ها اجرا شده. در منزل سی دی گذاشته شود و روخوانی را کار کنند و مکالمه را حفظ کنند.
صفحات مشخص شده دوره ی دروس قبلی بوده است بنابراین کل دروس برای بچه ها بار دیگر مرور شد.
* در این هفته نمونه سوالات امتحانی با بچه ها کار شد و کاملا با سوال ها آشنا شدند.
کویز (امتحان ) درس 1 و 2 در تاریخ دوشنبه 28 آبان گرفته می شود.

✴ Grammar
Is the (mop) above the (bucket)? Yes, it is. No, it is not.
Are the (mops) above the (bucket)? Yes, they are. No, they are not.
کلماتی که رنگی هستند را میتوان با کلمات دیگر جایگزین کرد.

✴ SPEAKING
مرور دروس قبل.
Is your pencil case in your bag? No, it isn’t.
Are your books under the desks? No, they aren’t. They are on the desks.
Is the trash can behind the door? No, it isn’t. it is in front of the door.
Is the picture under the board? No, it isn’t. it is above the board.
Where is the cat? The cat is between the chair and the table.
Where are the bags? The bags are next to the tables.
Where is your bed in your bedroom? It is next to the door.
Where is your desk in your bedroom? It is under the window.
Do you help at home? Yes, I do.
How do you help at home? I water the plants, wash the dishes, pick up the trash…
I sweep the floor to help at home.
I mop the floor to help my mom.
I water the plants to help my dad.
can you wash the dishes please? Sure, no problem.
Can you empty the trash can please? Sorry, I am busy.

✴ Listening
Tracks: 38,39,40
✴ Reading
Page 26 , 27
✴ Homework and Writing
* عبارت های صفحه 24 هر کدام دو خط
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 24 و 25 و 26و 27 انجام و چک شود.*

***********************************************************

** هفته ششم**

صفحات 22 و 23و 24و25 درس داده شده.*

*صفحه 22 در این درس بچه ها مکان اشیا را با حرف اضافه ی مکان یاد گرفتند. ابتدا از طریق عکس های مختلف با پاورپوینت مفهوم مکان ها را در قالب جمله کامل فرا گرفتند و بعد هم با جا به جا کردن وسایل خود و اشیا در کلاس تمرین پرسش و پاسخ را کار کردند.
*تمرین صفحه 23 کار و تمرین شد. و هم چنین مانند تمرین کتاب جمله سازی کامل روی برد انجام شد.

*صفحه 24 عبارت های این درس از طریق عکس اسلاید و فلش کارد درس داده شد. و بچه ها مفهوم فعالیت ها را از طریق اجرای نقش کاملا یاد گرفتند. هم چنین نحوه ی درخواست کمک را یاد گرفتند به این گونه که:
Can you sweep the floor please? Sure, no problem. اگر با درخواست موافقت شد میگویند:
Sorry, I can’t. I am busy. اگر با درخواست مخالفت شد می کویند:
و دو به دو این تمرین را انجام دادند. سی دی گذاشته شد و روخوانی عبارتها تمرین شد و بچه ها لازم است روخوانی را تمرین کنند.
*تمرین صفحه 25 انجام و چک شده است. هم چنین روخوانی این صفحه هم کار شده است.

✴ Grammar
Is the (mop) above the (bucket)? Yes, it is. No, it is not.
Are the (mops) above the (bucket)? Yes, they are. No, they are not.
کلماتی که رنگی هستند را میتوان با کلمات دیگر جایگزین کرد.

✴ SPEAKING

Is your pencil case in your bag? No, it isn’t.
Are your books under the desks? No, they aren’t. They are on the desks.
Is the trash can behind the door? No, it isn’t. it is in front of the door.
Is the picture under the board? No, it isn’t. it is above the board.
Where is the cat? The cat is between the chair and the table.
Where are the bags? The bags are next to the tables.
Where is your bed in your bedroom? It is next to the door.
Where is your desk in your bedroom? It is under the window.
Do you help at home? Yes, I do.
How do you help at home? I water the plants, wash the dishes, pick up the trash…
I sweep the floor to help at home.
I mop the floor to help my mom.
I water the plants to help my dad.
can you wash the dishes please? Sure, no problem.
Can you empty the trash can please? Sorry, I am busy.

✴ Listening
Tracks: 30, 31, 34, 35

✴ Reading
Page 22, 24

✴ Homework and Writing
* کلمات صفحه 22 یک خط
*گرامر باکس پایین صفحه 22 و 24 یک بار.
*برای تمرین اضافه دانش آموزان میتوانند با رسم اشیا در جاهای مختلف مانند نمونه صفحه 22 درس و جمله سازی را بیشتر تمرین کنند.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 20 و 21و 22و 23 انجام و چک شود.

***********************************************************

** هفته پنجم**

صفحات 18 و 19 و 20 و 21 درس داده شده.*

*صفحه 18 و 19بخش استوری ابتدا توضیح و توصیف هر آنچه میبینند انجام شد.برداشت خود را از هر چه می بینند میگویند. سی دی گذاشته شد و به ترتیب دست خود را روی جملات گذاشته و داستان را دنبال کرده. بعد از چند بار تکرار و تمرین دانش آموزان به نوبت روخوانی کرده و قادر به اجرای نقش در داستان بودند. روخوانی صحیح این دو صفحه و حفظ مکالمه توسط دانش آموزان الزامی است.
* کلمات صفحه از طریق عکس اسلاید اموزش داده شد و هم چنین به صورت اشیای واقعی. سی دی گذاشته شد و بچه قادر به روخوانی کلمات هستند. لطفا در منزل به سی دی گوش دهند و رو خوانی را تمرین کنند. کلمات را در جمله و در قالب گرامر تکرار کنند.:
I need a mop. I need a bucket…
She needs a broom. He needs a dustpan.
نحوه تمرین: بچه ها دو به دو از روی عکس از هم میپرسند و نقش را عوض میکنند:
What do you need? I need a mop.
What does she need? She needs a trash can.
*صفحه 20 شعر کاملا کار شده و عزیزان معنای شعر را درک میکنند زیرا به صورت عملی آن را در کلاس انجام و اجرا میکنند. حفظ شعر الزامی است. تمرین این صفحه و صفحه 21 در کلاس انجام شده.

✴ SPEAKING

Is your room messy or clean? My room is messy/ clean.
Do you clean your room? Yes, I do.
Do you help your mom clean the house? Yes, I do.
How do you help her? I clean my room, I mop the floor, I pick up the trash.
What do you need to help your mom? I need a mop, a bucket, a broom, a dustpan…
How do you help your mom? I wash the dishes. How? With a sponge.
What do you need to wash the dishes? I need a sponge.
What does your mom or your dad need? She needs … he needs
Is this a broom? No, it isn’t. It’s a dustpan.
Is that a trash can? Yes, it is.
Do you need a mop to wash the dishes? No, I need a sponge.

✴ Listening
Tracks: 21, 22, 25

✴ Reading
Page 18,19

✴ Homework and Writing

*سوال و جواب صفحه 21 را یک بار بنویسند.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه16 و 17 و 18 و 19 انجام و چک شود.*

***********************************************************

** هفته چهارم **

ابتدا مروری کلی بر دروس گذشته شد و ارزیابی شفاهی بچه ها انجام گرفت. بچه ها با استفاده از عکس اسلاید پرسش و پاسخ درس ها را انجام دادندو هم چنین با بازی پانتومیم خصوصیت انسان های مختلف را تمرین کردند.

صفحات 14و 15و 16و 17 درس داده شده.*

*صفحه 14 و 15 بخش استوری ابتدا توضیح و توصیف هر آنچه میبینند انجام شد. سی دی گذاشته شد و به ترتیب دست خود را روی جملات گذاشته و داستان را دنبال کرده. بعد از چند بار تکرار و تمرین دانش آموزان به نوبت روخوانی کرده و قادر به اجرای نقش در داستان بودند. روخوانی صحیح این دو صفحه توسط دانش آموزان الزامی است.

*صفحه 16 بخش تست انجام شده و بار دیگرمروری بر درس قبلی شد.

* صفحه 17 علاوه بر روخوانی بچه ها گروه به گروه تمرین پرسش و پاسخ را انجام دادند.

*هم چنین صفحه 19 کلمات درس به تنهایی کار شده اند و بچه ها مفهوم لغات را فراگرفته اند . سی دی گذاشته شد و قادر به خواندن کلمات می باشند.


✴ SPEAKING

What does he do? He is a police officer.
What does she do? She is a mail carrier.
Who is he? He is Mr. Jones.
Who is she? She is Mrs. Jones.
What’s he like? He is hardworking.
What’s she like? She is generous.
Is she kind? Yes, she is.
Is he cowardly? No, he isn’t. He is brave.
What is opposite of kind, generous, brave, hard-working
What is opposite of mean, greedy, cowardly, lazy
Is your mother mean? No, she isn’t. She is generous.
Is your brother hard-working? No, he isn’t. He is lazy.
How do you clean your room? With mop, broom and dustpan.


✴ Listening
Tracks: 19, 22

✴ Reading
Page 14, 15
Page 19 (just the words)

✴ Homework and Writing

از کلمات صفحه 19 هر کدام دو خط نوشته شود.*
A mop, a bucket, a broom, a dustpan, a trash can, a sponge

در این هفته دیکته گرفته شد. لطفا از همان دیکته گرفته شده یک بار دانش آموزان بنویسند.*
کتاب کار صفحه 14و 15 انجام و چک شود. (یونیت 1 کامل کار شده و انجام شود)*
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. و تمرین روخوانی را انجام دهند.*

********************************************************

** هفته سوم **

صفحات 12 و 13 درس داده شده.*
*ویژگی های فردی و خصلت ها درس داده شد با استفاده از عکس ها و پاور پوینت و فلش کارد و هم چنین ویدیوی آموزشی.
*فایل صوتی گذاشته شد و دانش آموزان به نوبت از روی کلمات خواندند.
*بعد از آشنایی با مفهوم کلمات جدید بچه ها نقش مکالمه را اجرا کردند (هم گروه به گروه و هم دو نفره).
*مکالمه صفحه 12 قسمت پایین بسیار مهم است.
*دانش آموزان یاد گرفتند که چگونه خودشان و اعضای خانواده شان (پدر.مادر.خواهر.برادر) را توصیف کنند.

✴ HOMEWORK
از کلمات صفحه 12 در قالب جمله یک خط بنویسند . به این صورت:
He is kind.
She is mean.
He is generous.
She is greedy. …

و از روی مکالمه زیر یک بار نوشته شود.
What’s he like?
He is hardworking.
What’s she like?
She’s generous.
کتاب کار صفحه 10 و 11و 12و13 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند.

✴ SPEAKING
Talk about yourself. Describe yourself.
I am kind.
Sometimes, I’m lazy and sometimes I’m hard-working.
What’s your mother like?
My mother is kind and generous.
What’s your father like?
My father is hard-working and brave.
What’s your sister like?
She’s lazy.
What’s your brother like?
He’s cowardly…
Can you talk about your family members? Your mother? Father?...
Yes, I can. My mother is kind and generous. My father is hard-working and brave.

✴ Listening
Tracks: 15,16,17,18

✴ Reading
Page 12
✴ Writing

He is kind.
She is mean.
He is generous.
She is greedy. …
What’s he like?
He is hardworking.
What’s she like?
She’s generous.
*هفته آینده از قسمت زیر دیکته گرفته می شود.
Is she a nurse?
Yes, she is.
Is he a police officer?
No, he isn’t. He is a pilot.
What’s she like?
She is greedy.
What’s he like?
He is brave.

*********************************************************

** هفته دوم**
گزارش✅
در كلاس درس:
آموزش صفحه ٩-١٠-١١
ساير شغل هايي كه در صفحه ١٠ هست
What does he do? What do they do?
Is she a nurse?
Are they firefighters?
Yes, they are. No they aren't. They are carpenters.

به همراه فايل صوتي و پاور پوينت و ويديو آموزشي
دانش اموزان قادر به خواندن و رو خواني صفحه ١٠ شدند و به صورت مكالمه كار شد و گروه به گروه باز گو كردند
دو به دو از هم سوال ميكنند همان سوال ها را.

تكاليف خانه:
يك بار از روي اين خط نوشته شود
Are they doctors?
Yes, they are.
No, they aren't. They are farmers.
Is she a baker?
Yes, she is.
No, she isn't. She's a mail dentist.

لطفا قادر به خواندن كلمات صفحه١٠ باشند.
كتاب workbook صفحه ٧-٨-٩ حل شود.

براي تقويت مهارت صحبت كردن اين سوالها در كلاس كار شده است و دانش آموزان عزيز بايد بتوانند به درستي به سوالها پاسخ دهند
What's his job?
He's a teacher.
Is he a pilot?
Yes, he is. No, he isn't. He is a carpenter.
What do you want to do in the future?
I want to be a nurse.

**********************************************************

** هفته اول **
گزارش✅
در كلاس درس:
معرفي كامل خود
Introduce yourself.
Hello
My name's... I'm 11 years old. I'm from Iran.
I live in Shiraz. I'm a student and I go to school, I'm in grade 5.
I have no sister, no brothers. I have 1 sister.
I like...
My favorite color is....
آموزش صفحه ٦-٧-٨ به همراه فايل صوتي و پاور پوينت و ويديو آموزشي
دانش اموزان قادر به خواندن و رو خواني صفحه ٦-٧ شدند و به صورت مكالمه كار شد و گروه به گروه باز گو كردند
حل تمرين كتاب در كلاس
شعر صفحه ٨ كار شد و دختران سر كلاس قادر به خواندن و حتي حفظ كردن شدند


تكاليف خانه:

يك بار از اين مكالمه نوشته شود.
What does he do?
He's a police officer.
What do they do?
They are doctors.
با توجه به اينكه ميتوانند كلمات شغل را عوض كنند.
شعر صفحه ٨ حفظ شود.
قادر به خواندن از روي كلمات باشند.
كتاب workbook صفحه ٤-٥-٦ حل شود.
براي تقويت مهارت صحبت كردن اين سوالها در كلاس كار شده است و دانش آموزان عزيز بايد بتوانند به درستي به سوالها پاسخ دهند
Introduce yourself.
Hello
My name's... I'm 11 years old. I'm from Iran.
I live in Shiraz. I'm a student and I go to school, I'm in grade 5.
I have no sister, no brothers. I have 1 sister.
I like...
My favorite color is....


What does he/ she do?
He's a toy maker.
What's his job?
He's a farmer.
Is he a baker?.yes, he is. No, he isn't.
What's your father's job?
What's your mother's job?
What do you want to be do in the future?
I want to be a dentist.

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.