جمعه 24 آبان 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

چهارم 2
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 1010
    
زبان : فارسی
    

*سوالات کوییز با بچه ها کار شد و جواب های درست توسط بچه ها روی برد نوشته شد. مرور و دوره کتاب با تمرین های مختلفی انجام شد.
هفته آینده مرور و دوره کتاب را خواهیم داشت.
دانش آموزان عزیز سی دی درس ها را بگذارند و روخوانی درس ، داستان ، کلمات و تمرین شعر ها را خواهیم داشت.
✴ SPEAKING
سوال های اسپیکینگ درس ها را مرور و تمرین کنید.
✴ HOMEWORK and Writing
*تمرین روخوانی دروس با سی دی .
* سوال های اسپیکینگ درس ها را مرور و تمرین کنید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

*کوییز درس 7 و 8 از عزیزان گرفته شد.
هفته آینده مرور و دوره کتاب را خواهیم داشت.
دانش آموزان عزیز سی دی درس ها را بگذارند و روخوانی درس ، داستان ، کلمات و تمرین شعر ها را خواهیم داشت.
✴ SPEAKING
سوال های اسپیکینگ درس ها را مرور و تمرین کنید.
✴ HOMEWORK and Writing
*تمرین روخوانی دروس با سی دی .
* سوال های اسپیکینگ درس ها را مرور و تمرین کنید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

صفحات 106 و 107 و 108 و 109 درس داده شد.
* صفحه 106 و 107 این دو صفحه مربوط به تمرین و تست و یاداوری درس اخر بوده که در کلاس انجام شد.
*صفحه 108 و 109 تاکید این صفحه بر مهارت شنیداری است. در کلاس ترک ها گذاشته می شوند بچه ها تکرار می کنند و در اخر از آن ها سوال می شود. تمرین در کلاس انجام شد.
هفته آینده کوییز دو درس آخر 7 و 8 از عزیزان گرفته خواهد شد.
نمونه سوال ها با بچه ها کار شده است.
✴ SPEAKING
سوال های اسپیکینگ دو درس آخر را می توانید مرور و تمرین کنید.
✴ Listening
Tracks: CD 2. 76 , 77
✴ Reading
Page unit 8
✴ HOMEWORK and Writing
*کتاب کار تا آخر درس 8 تمرین و حل شود. بچه ها کتاب کار را میتوانند برای داشتن نونه سوالات مطالعه کنند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

صفحات 102 و 103 و 104 و 105 درس داده شد. دیکته گرفته شد.
* صفحه 102 و 103 کلمات درس مربوط به طعم های مختلف غذاست. مکالمه کار شد و بچه ها دو به دو طعم غذاهای مختلف را از هم می پرسند. تمرین صفحه مقابل کار شد.

*صفحه 104 و 105 این بخش مربوط به استوری یا داستان می باشد. ابتدا بچه ها تصویر ها را توصیف می کنند و مفهوم انتقال داده شد و روخوانی داستان کار شد .بچه ها با تشکیل گروه های 3 نفری داستان و نقش ها را اجرا کردند. هم چنین از بچه ها خواسته می شود که برای داستان سوال طرح کنند و از هم بپرسند.

✴ Grammar
How is the rice? It’s sweet.
How are the vegetables? They are sour.

✴ SPEAKING
What taste do you like? I like sour tastes.
How does a lemon taste? It tastes sour.
How does a chocolate taste? It tastes sweet.
How does a dark chocolate taste? It tastes bitter.
How are the pickles? They are salty.
Do you like mice? Yes, I do. No, I don’t.✴ Listening
Tracks: CD 2. 70,71,75
✴ Reading
Page 102,104, 105
✴ HOMEWORK and Writing
*از کلمات صفحه 102، 2 خط نوشته شود.
*1 بار از مکالمه صفحه 102 نوشته شود.
* کتاب کارصفحه 94 و 95 و 96 و 97 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

صفحات 98و 99و100 و 101 درس داده شد. دیکته گرفته شد.
* صفحه 98و 99 شعر این صفحه با بچه ها کار و حل شد و بچه ها گروه به گروه شعر را خواندند و تمرین کردند. تمرین این صفحه و صفحه مقابل در کلاس کار شد. بچه ها جملات لیسنینگ را تکرار و از هم می پرسند.

*صفحه 100 و 101 درس مربوط به نوشیدنی های مختلف است و اینکه کدام را می خواهند. گرامر درس داده شد و بچه ها دو به دو با هم مکالمه ساختند و تمرین کردند. تمرین صفحه مقابل در کلاس کار شد. نوع دیگری از سوال ساختن با بچه ها کار شد.

✴ Grammar
Do you want water? Yes, I do. No, I don’t.
Does he want milk? Yes, he does. No, he doesn’t.
Does she want juice? Yes, she does. No she doesn’t.

✴ SPEAKING
What do you want? I want bread.
Do you want water? Yes, please. No, thank you.
Do you want hot chocolate? Yes, I do.
Does Zahra want soda? Yes, she does.
Does Maryam want iced tea? No, she doesn’t.
What is your favorite drink? I like orange juice.
What drink don’t you like? I don’t like iced tea.
What is your mother’s favorite drink? She likes water.
✴ Listening
Tracks: CD 2. 62,66,67
✴ Reading
Page 98, 100
✴ HOMEWORK and Writing
*از کلمات صفحه 100، 2 خط نوشته شود.
*از بار از مکالمه صفحه 100 نوشته شود.
* کتاب کارصفحه 90 و 91و 92 و 93 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

******************************************************
* در ابتدا مرور کلی بر درس های قبل انجام شد و هم چنین بچه ها متن هایی که از آنها خواسته شده بود را خواندند.
* صفحه 96 و 97 در ابتدا کلمات درس با بچه ها کارو تکرار شد. مفهوم درس انتقال داده شد و داستان را بچه ها خواندند و نقش ها را هم اجرا کردند. روخوانی درس هم تمرین شد. حفظ و روخوانی صحیح مکالمه الزامی می باشد.
بچه ها با کلمات درس جمله سازی کردند و از هم سوال های مختلفی پرسیدند.

املای هفته آینده:
I like red, yellow, green, blue, pink.
I like apples, bananas, oranges.
Mall, bakery, library, park.

✴ Grammar
What do you want? I want fish.
What does he want? He wants bread.
What does she want? She wants fish.

✴ SPEAKING
Do you go to restaurants? Yes, I do.
Do you go to the food court? Yes, I do. No, I don’t.
What do you order? I order fish or chicken.
What do you want? I want noodles.
What do they want? They want vegetables.
What does your mother want? She wants rice.
What does your father want? He wants rice and chicken.
What is your favorite food? My favorite food is fish.
Do you like noodles? Yes, I do.

✴ Listening
Tracks: CD 2. 58, 59, 60
✴ Reading
Page 96, 97
✴ HOMEWORK and Writing
*از کلمات صفحه 97 یک خط نوشته شود.
*از گرامر باکس صفحه 97 یک بار نوشته شود.
* کتاب کارصفحه 88 و 89 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

* صفحه 90 و 91 در ابتدا کلمات درس که با عزیزان کار شد. درس در مورد مکان های مختلف در شهر است. بچه ها یاد می گیرند که چطور به هم پیشنهاد جاهای مختلف را بدهند. تمرین صفحه مقابل کار شد. مکالمه:
- I’m bored.
- Let’s go to the park.
- Good idea!
* صفحه 92 و 93 استوری این بخش با بچه ها کار شد. در ابتدا از بچه ها خواسته می شود که عکس ها را توصیف کنند و تلاش کنند سوال های مختلف برای درس طرح کنند. مکللمه توسط بچه ها اجرا شد. روخوانی صحیح الزامی می باشد.

* صفحه 94 و 95 این دو صفحه تمرین و تست است که در کلاس کار شد و درس برای بچه ها کاملا مرور شد. بازی صفحه مقابل در کلاس انجام شد.
کوییز درس 5 و 6 از عزیزان گرفته شد.

✴ Grammar
Let us go to the mall.
Good idea! Great! OK!

✴ SPEAKING
I am bored. Let’s go to the mall / park.
I am hungry. Let’s go to the food court.
I have an exam. Let’s go to the library.
I want fruits. Let’s go to the grocery store.
I need bread. Let’s go to the bakery.
Where is it? It is the mall.
Where is it? It is a park.
Where do you want to go? I want to go to the park.
What is your favorite color? I like blue.
Do you like bananas? Yes, I do.
✴ Listening
Tracks: CD 2. 52, 53, 56, 57
✴ Reading
Page 90, 92, 93
✴ HOMEWORK and Writing
*از کلمات صفحه 90 هر کدام 2 خط نوشته شود.
*دانش آموزان یک متن بنویسند که ابتدای آن خود را معرفی کنند و خانواده خود را معرفی و در مورد علایق خود (با توجه به کتاب و درس های مختلفی که علایق در آن گفته شده بود ) بنویسند.
(favorite toys, animals, colors, fruits, places)
* کتاب کارتا صفحه 87 یعنی پایان درس 7 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

* صفحه84 و 85 کلمات درس که مربوط به رنگ ها بود درس داده شد و بچه ها یاد گرفتند چگونه رنگ مورد علاقه خود را بیان کند. استوری با بچه ها کار شد و بچه ها مکالمه را دو به دو اجرا کردند. روخوانی و حفظ مکالمه الزامی است.
* صفحه 86 و 87 شعر این صفحه کار شد و بچه ها گروه به گروه خواندند. تمرین های این صفحات در کلاس انجام شد.
* صفحه 88 و 89 در این درس بچه ها اسم میوه های مختلف را یاد می گیرند و هم چنین میوه مورد علاقه خود را بیان می کنند. روخوانی صحیح کلمات تمرین شود. هم چنین نحوه سوالی کردن در مورد علایق ها هم کار شد و بچه ها دو به دو با هم تمرین کردند. تمرین صفحه مقابل حل شد.
کوییز یونیت 5 و 6 گرفته شد.

✴ Grammar
What is your favorite color? I like red.
Do you like apples? Yes, I do. No, I don’t.

✴ SPEAKING
What is your favorite color? I like white and blue.
Do you like the color yellow? Yes, I do.
Do you like brown? No, I don’t.
What color don’t you like? I don’t like black.
What is your favorite fruit? My favorite fruit is watermelon.
Do you like strawberries? Yes, I do.
Do you friends like bananas? Yes, they do.
Do you like pineapples? No, I don’t.
✴ Listening
Tracks: CD 2. 40, 41, 44, 48, 49
✴ Reading
Page 84, 85,86, 88
✴ HOMEWORK and Writing
*صفحه 85: 5 تا از رنگ هایی که علاقه دارید و علاقه ندارید را انتخاب و با آنها جمله بسازید.(جمله مثبت و منفی)
*صفحه 88: با کلمات این صفحه جملات مثبت و منفی بسازید. (میوه هایی که دوست دارید و ندارید)
* کتاب کار صفحات 76 تا 81 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 80 و 81 و 82 و 83 درس داده شد.
* صفحه 80 و 81 در این دو صفحه کل درس برای بچه ها مرور شد. تست تمرینات در کلاس انجام شد. بچه ها تمرین پرسش و پاسخ را انجام دادند و هم چنین تمرین زیادی بر مهارت شنیداری بچه شد.
نمونه سوالات کوییز درس 5 و 6 با بچه ها روی برد کار شد.

* صفحه 82 و 83 در این بخش بچه ها ابتدا عکس را هم به طور کلی هم تکی توصیف می کنند و مهم تر از آن تاکید بر مهارت شنیداری می شود. بچه ها باید بتوانند جملات سی دی را مانندآن بازگو کنند.
کوییز یونیت 5 و 6 هفته آینده گرفته می شود.

✴ Grammar
Look at this/ that bus. It is small.
Look at these / those buses. They are small.

✴ SPEAKING
Make sentences with small, big, fast, slow.
Are these ships fast? No, they aren’t. they are slow.
Are these cars small? Yes, they are.
How do you usually go to the city? I go by bus.
Is he your brother? Yes, he is.
Is he happy? No, he isn’t. he is scared.
How many buses do you see? I see 3 big buses.
How many horses do you see? I see 2 horses.
Is she your mom? No, she isn’t. she is my aunt.
How many aunts do you have? I have 3 aunts.
Do you have a big family or a small family? I have a small family.
Talk about your family? I have 2 sisters and one brother. My brother is older than me. My sisters are younger than me.
✴ Listening
Tracks: CD 2. 37, 38
✴ Reading
Page 83
✴ HOMEWORK and Writing
*1 بار از تمرین "بی" و تمرین "سی" صفحه 83 نوشته شود.
* کتاب کار صفحات 74 و 75 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه76 و 77 و 78 و 79 درس داده شد.
* صفحه 76 و 77 این درس مربوط به وسایل نقلیه می باشد. بچه ها ابتدا با کلمات آشنا می شوند و بعد با انها جمله می سازند.تاکید درس علاوه بر وسیله نقلیه بر اشاره به دور و نزدیک هم می باشد. تمرین صفحه مقابل در کلاس حل شد.

* صفحه78 و 79 در ابتدا کلمات داستان با بچه ها کار شده .و بعد از آن روخوانی انجام شد و بچه ها گروه به گروه نقش ها را ایفا کردند. حفظ مکالمه الزامی می باشد.

✴ Grammar
Look at this/ that bus. It is small.
Look at these / those buses. They are small.

✴ SPEAKING
How do you go to school? I go to school by bus, by taxi, by my father’s car, …
How do you go to school? I walk to school.
What is that? That is a ship. Is it big? Yes, it is.
Are buses big? Yes, they are.
Are bicycles small? Yes, they are.
Are taxis fast? No, they aren’t.
Is this motorcycle slow? No, it isn’t. It is fast.
Do you use trains to travel? Yes, I do.
Who is she? She is my cousin.
Is she young? Yes, she is.
✴ Listening
Tracks: CD 2. 31, 32, 36
✴ Reading
Page 76, 78, 79
✴ HOMEWORK and Writing
*1 خط از کلمات صفحه 76 نوشته شود.
* 1 بار از روی گرامر باکس صفحه 76 نوشته شود.
* کتاب کار صفحات 70 و 71و 72 و 73 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 72 و 73 و 74 و 75 درس داده شد.
* صفحه 72 و 73 در ابتدا درس قبل مرور شد و بچه ها در مورد خانواده خود صحبت کردند. شعر این صفحه کار شده و بچه ها گروهی آن را می خوانند. حفظ شعر الزامی می باشد. تمرین صفحه مقابل در کلاس انجام شد. بچه ها می توانند عکس خانوادگی خود را یا بکشند یا بچسبانند در کتاب و در مورد آن صحبت کنند.

* صفحه 74 و 75 کلمات این درس در مورد اعضای خانواده و فامیل می باشد. بچه ها به عکس ها اشاره می کنند و سوال می پرسند.
Is he your father? Yes, he is.
Is she your sister? No, he isn’t.
Is she your aunt? Yes, she is.

✴ Grammar
Is he your grandfather/cousin? Yes, he is.
Is she your grandmother/cousin? No, she isn’t.

✴ SPEAKING
Who is he? He is my uncle.
How many aunts do you have? I have 3 aunts.
How may uncles do you have? I have 1 uncle.
Is she your cousin? Yes, she is. Her name is Maryam.
Is she your mother? No, she isn’t. she is my aunt.
Is he your uncle? Yes, he is.
Is your uncle tall? Yes, he is.
Is your aunt young? Yes, she is.
Are your grandparents old? Yes, they are.

✴ Listening
Tracks: CD 2. 24, 28, 29
✴ Reading
Page 74 , 75
✴ HOMEWORK and Writing
*1 خط از کلمات جدید صفحه 74 نوشته شود.
* 1 بار از روی گرامر باکس نوشته شود.
* کتاب کار صفحات 66 و 67 و 68 و 69 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرمایید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 68 و 69 و 70 و 71 درس داده شد.
* صفحه 68 و 69 این صفحات مروری بر کل یونیت می باشد. تست این صفحه در کلاس انجام شد. بخش نقاشی هم در کلاس انجام شد و بچه ها با هم تمرین پرسش و پاسخ را انجام دادند.

* صفحه70 و 71 ابتدا کلمات درس با بچه ها کار شد و مفهوم درس به بچه ها انتقال داده شد. درس در مورد معرفی خود و خانواده می باشد (اینکه چه تعداد خواهر و برادر دارند).

دیکته هفته آینده:
It’s on the table. They are cows.
It’s in the book. They are frogs.
They are under the chair. They are behind the bag.

✴ Grammar
Who is he? He is my father.
Who is she? She is my mother.

✴ SPEAKING
Talk about your family. I come from a big/ small family. I have a father, mother, 2 sisters, one brother. I like my family.
My sister is younger than me. My brother is older than me.
I have no sisters, no brothers.
I don’t have any sisters or brothers.
I am an only child.
Who is he? He is my grandfather.
Who is she? She is my sister.
Do you have any sisters or brothers? Yes, I do.
How many sisters or brothers do you have? I have 1 sister.
Where is the frog? It is in the box. It is on the box. It is under the box. It is behind the box.
Where is your book? It is on the desk.
Where are your pencil cases? They are in our bags.
Where is the eraser? It is under the chair.

✴ Listening
Tracks: CD 2. 20, 21, 22
✴ Reading
Page 70 , 71
✴ HOMEWORK and Writing
*بچه ها به سوال زیر در دفتر خود پاسخ دهند.
Write about your family.
* از کلمات صفحه 71 یک خط و گرامر باکس آن صفحه 1 بار نوشته شود.
* کتاب کار صفحات 62 و 63 و 64 و 65 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرمایید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 64 و 65 و 66 و 67 درس داده شد.
* صفحه 64 و 65 این درس مربوط به حرف اضافه مکان می باشد . با استفاده از اشیای درون کلاس و جا به جا کردن آنها بچه ها مکان ها را یاد گرفتند. بچه ها دو به دو با هم تمرین پرسش و پاسخ را انجام دادند.
Where is the book?
In on under behind 
* صفحه66 و 67 استوری این بخش جمع بندی کل مطالب درس می باشد. روخوانی گروه به گروه و انفرادی کار شده.از بچه ها خواسته می شود که برای استوری سوال طرح کنند و از هم بپرسند. روخوانی صحیح آن الزامی می باشد.
دیکته در این هفته گرفته شد.
✴ Grammar
Where is the spider? It is in the bag.
Where are the spiders? They are in the bag.

✴ SPEAKING
Where is the frog? It is in the box. It is on the box. It is under the box. It is behind the box.
Where is your book? It is on the desk.
Where are your pencil cases? They are in our bags.
Where is the eraser? It is under the chair.
Where is the teacher? She is behind the table.
Where is your lap top? It is in my bedroom on my desk.
What is your favorite animal? My favorite animals are horses.
What are they? They are ladybugs.
Are they big? Yes, they are.
What are those? Those are butterflies.

✴ Listening
Tracks: CD 2. 14, 15, 18
✴ Reading
Page 64, 66, 67
✴ HOMEWORK and Writing
*برای کلمات صفحه 64 سوال و جواب بنویسید.مانند نمونه:
Where is the frog? It is in the box.
*1 بار از مکالمه صفحه 64 تمرین ام نوشته شود.
* کتاب کار صفحه 58 و 59 و 60 و 61 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرملیید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

* صفحه 58 و 59 در ابتدا لغات مربوط به درس آموزش داده شد و بخش استوری کار شد . بچه ها روخوانی درس را گروه به گروه و انفرادی تمرین کردند و نقش را اجرا کردند. حفظ و روخوانی مکالمه الزامی است. بچه ها در این درس اشاره به دور و نزدیک را برای اسامی جمع بسته یاد می گیرند.
What are these? These are bees. اشاره به جمع نزدیک
What are those? Those are ants. اشاره به جمع دور

* صفحه 60 و 61 شعر این صفحه کار شد و بچه ها گروهی و انفرادی شعر را خواندند. تمرین های درس در کلاس انجام شد. در این درس تاکید بر جمله سازی و توانایی پرسش و پاسخ بود.

* صفحه 62 و 63 کلمات این درس مربوط به حیوانات است و بچه ها اسم آن ها را یاد گرفتند و روخوانی را هم تمرین کردند. تاکید بر توانایی سوال ساختن می باشد و بچه ها دو به دو با هم پرسش و پاسخ را انجام دادند. تمرین های این صفحات در کلاس انجام شد.
دیکته هفته آینده:
They are bees. They are worms.
He is tall/short. They are horses.
It is fast/ slow. I can run.
✴ Grammar
What are these? These are bees.
What are those? Those are bees.
Are they goats? Yes, they are.
Are they frogs? No, they aren’t. They are cows.


✴ SPEAKING
Describe your class with these and those. These are desks. Those are windows. These are my friends. Those are speakers.
Describe your bedroom with these and those. These are my books. Those are my brother’s book. These are my dolls. Those are cars.
What are these? These are ants.
What are those? Those are spiders.
What is your favorite insect? My favorite insects are butterflies.
Do you like ladybugs? Yes, I do.
Do you like spiders? No, I don’t.

What is your favorite animal? My favorite animals are horses.
Do you like cows? Yes, I do.
Do you like turtles? No, I don’t.
Are they squirrels? No, they are not. They are rabbits.
Are they frogs? Yes, they are.
Name your favorite animals. My favorite animals are goats and horses.
What are those? They are squirrels.
Do you go to zoos? Yes, I do.
Do you like zoos? Yes, I do.
✴ Listening
Tracks: CD 2. 2,3 ,4 6, 10, 11
✴ Reading
Page 58, 59, 60 , 62

✴ HOMEWORK and Writing
*برای کلمات صفحه 59 سوال و جواب بنویسید. (مانند تمرین گرامر باکس)
*برای کلمات صفحه 62 یک خط سوال و جواب مانند تمرین گرامر باکس انجام شود.
* کتاب کار تا صفحه 57 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرملیید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 54 و 55 و 56 و 57 درس داده شد.
* صفحه 54 و 55 این دو صفحه تست و ارزیابی کل درس بوده که در کلاس انجام شد و کل درس برای بچه ها مرور شد.

*صفحه 56 و 57 در این دو صفحه بر مهارت شنیداری بچه ها تاکید می شود و سی دی را گوش میدهند جملات را تکرار و در انتها به سوال های مربوط به لیسنینگ جواب دادند.

✴ Grammar
مرور کلی بر گرامر های درس و تاکید بر جمله سازی

✴ SPEAKING
How old are you? I am ten.
Can you swim? Yes, I can.
Can you climb a mountain? No, I can’t.
Can you jump high? Yes, I can.
Is the class big or small? The class is big.
Are you young or old? I am young.
Is your father tall or short? He is tall.
Is turtle fast? No, it isn’t. It is slow.
Is cat fast or slow? It is fast.
Is an elephant big or small? It is big.
Is your sister young? Yes, she is.

Can the cat ride a bike? No, it can’t.
Can the chicken jump high? No, it can’t.
✴ Listening
Tracks: 72, 73
✴ Reading
Page 57
✴ HOMEWORK and Writing
*از تمرین "بی" صفحه 57 یک بار نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 50 و 51 انجام و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

* صفحه 50 و 51 و 52 و 53 درس داده شد.
* صفحه 50 و 51 لغات این صفحه مربوط به صفت ها می باشد. با استفاده از ویدیوی آموزشی و عکس و اشیای موجود در کلاس بچه ها مفهوم درس را فرا گرفتند و میتوانند با کلمات جمله بسازند . تمرین صفحه مقابل در کلاس حل شد.

*صفحه 52 و 53 استوری کار شده و سی دی گذاشته شد و بچه ها روخوانی را دو به دو انجام دادند و در نهایت مکالمه را حفظ کردند و نقش را اجرا کردند. حفظ و روخوانی صحیح الزامی می باشد.
در این هفته دیکته گرفته شد.

✴ Grammar
I am tall.
He is short.
She is young.
It is fast.
You are young.
We are slow.
They are old.

✴ SPEAKING
Is the class big or small? The class is big.
Are you young or old? I am young.
Is your father tall or short? He is tall.
Is turtle fast? No, it isn’t. It is slow.
Is cat fast or slow? It is fast.
Is an elephant big or small? It is big.
Is your sister young? Yes, she is.

Can the cat ride a bike? No, it can’t.
Can the chicken jump high? No, it can’t.
What can you do well? I can swim and climb.
What can you do? What can’t you do? I can skate but I can’t swim.
Can your teacher speak Spanish? No, she can’t, but she can speak English.
Can you run fast? Yes, I can run fast.
Can you swim in the sea? No, I can’t but I can swim in the swimming pool.
✴ Listening
Tracks: 67, 68, 71
✴ Reading
Page 50, 52, 53
✴ HOMEWORK and Writing
*1 بار از جملات زیر بنویسید.
I am tall.
You are young.
We are old.
They are big.
He is fast.
She is small.
It is short.
*از کلمات صفحه 50 دو خط بنویسید.
*کتاب کار صفحه 46و 47 و 48 و 49 انجام و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 46 و 47 و 48 و 49 درس داده شد.
* صفحه 46 و 47 شعر این صفحه که مربوط به توانستن و نتوانستن بود کار شد و بچه ها گروهی شعر را تمرین کردند.حفظ شعر الزامی می باشد. تمرین صفحه مقابل در کلاس کار شد.

*صفحه 48 و 49 بجه ها با لغت های بیشتری آشنا شدند و با این کلمات (افعال) جمله سازی را انجام دادند و از همدیگر سوالات مختلفی در این مورد پرسیدند.
What can you do? I can sing.
What can he do? He can jump high.
What can she do? She can ride a bike.
دیکته هفته آینده:
I am 9.
There is one cake.
There are five gifts.
I like cars.
I like dolls.
I can run.
✴ Grammar
What can you do? I can sing.
What can he do? He can run fast.
What can she do? She can draw.
What can it do? It can jump high.

✴ SPEAKING

What can you do? I can draw.
What can your sister do? She can sing.
What can your father do? He can whistle.
Can the cat ride a bike? No, it can’t.
Can the chicken jump high? No, it can’t.
What can you do well? I can swim and climb.
What can you do? What can’t you do? I can skate but I can’t swim.
Can you swim? Yes, I can.
Can you climb a tree? No, I can’t.
What can your mom do? My mom can swim and she can cook.
What can your dad do? My dad can drive a car but he can’t skate.
Can your friend climb? Yes, she can.
Can your teacher speak Spanish? No, she can’t, but she can speak English.
Can you run fast? Yes, I can run fast.
Can you swim in the sea? No, I can’t but I can swim in the swimming pool.
✴ Listening
Tracks: 59, 63, 64
✴ Reading
Page 46, 48

✴ HOMEWORK and Writing
*با کلمات صفحه 48 جمله کامل بنویسید. برای مثال:
I can sing.
She can run fast.
He can draw.
* گرامر باکس صفجه 48 را 1 باربنویسند.
*از روی دیکته تعیین شده بنویسند و تمرین کنند.
*کتاب کار صفحه 42 و 43 و 44 و 45 انجام و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید

**********************************************************

*صفحه 42 و 43 و 44 و 45 درس داده شد.
* صفحه 42 و 43 مرور کلی بر کل درس بوده و در کلاس انجام شد. تست درس در کتاب انجام شد و بچه ها دو به دو از هم در مورد علایق و سن سوال می پرسند. بازی صفحه مقابل انجام شد با تاکید بر مهارت گفتاری.

*صفحه 44 و 45 استوری این بخش کار شد. در ابتدا مفهوم درس انتقال داده شد و روخوانی گروهی و انفرادی کار شد و در آخر بچه ها نقش مکالمه را اجرا کردند. هنگام اجرای نقش بچه ها میتوانند شخصیت پردازی کنند و خودشان را جای نقش ها بگذارند. در این درس بچه یاد می گیرنند توانایی های خود را بیان کنند. کارهایی که میتوانند و نمی توانند.
I can speak English but I can’t speak Chinese.
I can swim but I can’t climb a tree.
واز دوستان خود بپرسند:
Can you skate? Yes, I can.
Can you swim? No, I can’t.
در این هفته دیکته گرفته شد.

✴ Grammar
I can swim. He can swim. She can swim.
Can you swim? Yes, I can. / No, I can’t.
Can he swim? Yes, he can. / No, he can’t.
Can she swim? Yes, she can. / No she can’t.
✴ SPEAKING
What can you do well? I can swim and climb.
What can you do? What can’t you do? I can skate but I can’t swim.
Can you swim? Yes, I can.
Can you climb a tree? No, I can’t.
What can your mom do? My mom can swim and she can cook.
What can your dad do? My dad can drive a car but he can’t skate.
Can your friend climb? Yes, she can.
Can your teacher speak Spanish? No, she can’t, but she can speak English.
Can you run fast? Yes, I can run fast.
Can you swim in the sea? No, I can’t but I can swim in the swimming pool.
✴ Listening
Tracks: 55, 56, 57
✴ Reading
Page 44, 45
✴ HOMEWORK and Writing
*روخوانی صفحات درس داده شده را تمرین کنند و حفظ مکالمه الزامی است.
*کلمات صفحه 45 را در قالب جمله بنویسند: جمله سازی
I can (swim… ) He can (climb… ) She can(skate…)
* گرامر باکس صفجه 45 را 1 باربنویسند.
*کتاب کار صفحه 38 و 39 و 40 و 41 انجام و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 38 و 39 و 40 و 41 درس داده شد.
* صفحه 38 و 39 کلمات و روخوانی و جمله سازی با بچه ها کار شده. در این درس اسباب بازی مورد علاقه خود را بیان و توصیف میکنند و هم چنین علاوه برآن بیان علایق دیگر خود را در زمینه های دیگر کار کردند.
What toys do you like? I like yo-yos…
What foods do you like? I like chicken and fish.
تمرین صفحه 39 حل شده و بچه ها دو به دو علایق یکدیگر را می پرسند.
*صفحه 40 و 41 استوری کار شده. در ابتدا سوالات شفاهی از عکس و داستان پرسیده شد. سی دی گذاشته شد و روخوانی گروه به گروه و انفرادی کار شده و در نهایت مکالمه را در کلاس حفظ کردند و دو به دو نقش را اجرا کردند. حفظ مکالمه الزامی است.

دیکته هفته آینده:
How old are you? I am ten, eleven …
There is one candle.
There are six gifts.
Two gifts three chairs ten tables One cake
cars table Chairs cake candles

✴ Grammar
What toys do you like?
I like kites.
✴ SPEAKING
What toys do you like? I like robots, I like kites…
What’s your favorite toy? I like dolls.
What toys don’t you like? I don’t like yo-yos, I don’t like video games.
What foods do you like? I like rice and kebab but I don’t like pizza.
What is your favorite food? I like fish.
What colors do you like? I like pink, green and white.
What books do you like? I like story books.

How many English books do you have? I have 3 English books.
How many speakers are there in the class? There are two speakers.
Can you describe your classroom? Yes, I can. There is a table and one laptop. There are ten chairs, one board, one door and one window.
Can you describe your bedroom? There is a bed, a desk, a lamp in my bedroom.
There are 11 pens on my desk. There are 8 books in my bag.
Can you count to twenty?

✴ Listening
Tracks: 49, 50, 53

✴ Reading
Page 38 , 40, 41


✴ HOMEWORK and Writing

یک خط از کلمات صفحه 38 و یک بار هم از گرامر باکس همین صفحه.
از دیکته مشخص شده تمرین کنند.*
*کتاب کار صفحه 34 و35 و 36 و 37 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از صفحات مشخص شده باشند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 34 و 35 و 36 و 37 درس داده شد.
* صفحه 34 و 35 شعر کار شد و بچه ها به صورت گروهی تمربن کردند و حفظ آن الزامی است.
*صفحه 36 و 37 اسم های جمع و مفرد درس داده شد و هم چنین نحوه سوالی کردن. بچه ها با توجه به اشیای موجود در کلاس از هم میپرسند و پاسخ می دهند.
How many balloons are there? There is one balloon.
How many balloons are there? There are three balloons.
تمرین صفحه 37 انجام شده.

✴ Grammar
How many candles are there?
There is one candle.
There are six gifts.
✴ SPEAKING
How many English books do you have? I have 3 English books.
How many school bags do you have? I have two school bags.
How many beds are there in your room? There is one bed.
How many desks are there in your room? There is one desk.
How many speakers are there in the class? There are two speakers.
Can you describe your classroom? Yes, I can. There is a table and one laptop. There are ten chairs, one board, one door and one window.
Can you describe your bedroom? There is a bed, a desk, a lamp in my bedroom.
There are 11 pens on my desk. There are 8 books in my bag.
How old are you? I am 10.
How old is your friend? She is 11.
When is your birthday? It’s on 9th Mehr.
How old is your dad? How old is your mom?
Can you count to twenty?
Do you like the birthday cake? Yes, I do.

✴ Listening
Tracks: 42, 45, 46, 48

✴ Reading
Page 36, 37

✴ HOMEWORK and Writing

یک خط از کلمات صفحه 36 و گرامر باکس 2 بار.*
*کتاب کار صفحه 30 و 31 و 32و 33 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از کلمات و اعداد باشند.

**********************************************************

*صفحه 32و 33 درس داده شد.
* کوییز درس 1 و 2 گرفته شد.
*صفحه 32 و 33 مفهوم داستان به بچه ها یاد داده شد و بعد سی دی و بخش روخوانی کار شد و بچه ها به صورت گروهی روخوانی را تمرین کردند. لطفا در منزل روخوانی کار شود و مکالمه حفظ شود.

✴ Grammar
How old are you? I am 10.
How old is he/she? He/ she is 10.
✴ SPEAKING
How old are you? I am 10.
How old is your friend? She is 11.
When is your birthday? It’s on 9th Mehr.
How old is your dad? How old is your mom?
Can you count to twenty?
Do you like the birthday cake? Yes, I do.

✴ Listening
Tracks: 38, 39, 41

✴ Reading
Page 32 ,33

✴ HOMEWORK and Writing

*کتاب کار صفحه 28 و 29 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی داستان باشند.*
*یک بار از روی گرامر باکس صفحه 33 نوشته شود.

*********************************************************

*صفحه 26 و 27 و 28 و 29 درس داده شد.
* ریویو درس صفحه 30 و 31 هم در کلاس کار شده است.
*صفحات مشخص شده همه دوره ی درس 1 و 2 می باشد. به همین دلیل تمام درس ها بار دیگر برای بچه ها مرور شد.
*نمونه سوال های امتحانی با بچه ها کار شد و بچه ها با سوال ها کاملا آشنایی پیدا کردند.
*صفحه 26 و 27 استوری کار شده و سی دی گذاشته شده. روخوانی استوری هم گروه به گروه و هم انفرادی کار شده. لطفا در منزل روخوانی کار شود و مکالمه حفظ شود.

کویز (امتحان ) درس 1 و 2 در تاریخ چهارشنبه 30 آبان گرفته می شود.

✴ Grammar
گرامر درس 1 و 2 کار شود.
Is he happy? Yes, he is.
Is she sad? No, she isn’t. She is happy.
What is this? It’s a pen.
What is that? It’s a pen.
✴ SPEAKING
How do you feel today? I feel sad/ happy.
How do you feel on your birthday? I feel happy and excited.
How do you feel when you go home after school? I feel tired.
How do you feel when you see a cockroach? I feel scared.
What are you scared of? I am scared of snakes,…
Is he angry? No, he isn’t. He is scared.
Is she bored? Yes, she is.
What is this? It’s a school bag.
What is that? That is a book.
What do you have in your school bag? I have a pen, a pencil, an eraser, a CD, a pencil case, …
Is that an eraser? No, it isn’t. It’s a ruler.

✴ Listening
Tracks: 34,36

✴ Reading
Page 26, 27
✴ HOMEWORK and Writing

*تمرین روی نوشتن:
It is a … Yes, it is No, it is not. No, it isn’t.
I am… Yes, I am. No, I am not.
*کتاب کار صفحه 24 و 25 و 26 و 27 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی داستان باشند.*
*سوال های اسپیکینگ لطفا خوانده و کار شود.

*********************************************************

*صفحه 22 و 23 و 24 و 25 درس داده شد.
* صفحه 22 کلمات این صفحه با استفاده از فلش کارد و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی درس داده شد. بچه ها کاملا به روخوانی کلمات تسلط دارند. و در نهایت دو به دو از هم سوال و جواب میکنند. و حالت و حس های مختلف را پانتومیم و اجرا می کنند.
تمرین صفحه 23 کار شد و بچه ها مانند تمرین از هم سوال می پرسند.

*صفحه 24 کلمات این صفحه که مربوط به لوازم مدرسه و تحریر است از طریق فلش کارد و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی درس داده شد. و بچه ها با اشاره به وسایل خود در کلاس نحوه سوال و جواب را کاملا یاد گرفتند.
تمرین صفحه 25 کار شد .

✴ Grammar
Is he happy? Yes, he is.
Is she sad? No, she isn’t. She is happy.
What is this? It’s a pen.
What is that? It’s a pen.

✴ SPEAKING
How do you feel today? I feel sad/ happy.
How do you feel on your birthday? I feel happy and excited.
How do you feel when you go home after school? I feel tired.
How do you feel when you see a cockroach? I feel scared.
What are you scared of? I am scared of snakes,…
Is he angry? No, he isn’t. He is scared.
Is she bored? Yes, she is.
What is this? It’s a school bag.
What is that? That is a book.
What do you have in your school bag? I have a pen, a pencil, an eraser, a CD, a pencil case, …
Is that an eraser? No, it isn’t. It’s a ruler.

✴ Listening
Tracks: 27, 28, 30, 31

✴ Reading
Page 22, 24
✴ HOMEWORK and Writing

کلمات صفحه22 و 24 هر کدام یک خط
گرامر باکس صفحه 22و 24 هر کدام یک بار
*کتاب کار صفحه 20 و 21و 22 و 23 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی کلمات باشند.*
*سوال های اسپیکینگ لطفا خوانده و کار شود.

*********************************************************

** هفته پنجم**

*صفحه18 و 19و 20و 21 درس داده شد.
* صفحه 18 و 19 بخش استوری کار شد. بچه ها ابتدا تصاویر و داستان را با برداشت خود تعریف میکنند و بعد داستان اصلی خوانده شد و بعد از درک مفهوم داستان را خودشان با نقش اجرا کردند و حتی حفظ شدند. سی دی گذاشته شد و روخوانی کاملا کار شده و بچه ها گروه به گروه روخوانی را انجام دادند.روخوانی و حفظ مکالمه الزامی است.
کلمات صفحه از طریق عکس اسلاید و هم به طور عملی اموزش داده شده. بچه نه تنها کلمه بلکه در قالب جمله کلمات را یاد گرفتند. و بعد خودشان پرسش و پاسخ را دو به دو انجام دادند.
How are you? I am hot.
How is she/ he? She/ he is cold.
Are you hungry? No, I’m not. I’m thirsty.
*صفحه 20 شعر به طور کامل کار شده. سی دی گذاشته شد و ابتدا کل کلاس با هم و بعد به صورت گروهی خواندند. تمرینات این صفحه و صفحه 21 تمرین و چک شد.


✴ Grammar
Are you hot? Yes, I am.
No, I’m not.

✴ SPEAKING
How are you? I am hot.
How is she? She is hurt.
How is he? He is cold.
Are you hungry? No, I’m not. I’m thirsty.
Are you hot? Yes, I am.
Is she thirsty? Yes, she is.
Is he cold? No, he isn’t. he is hot.
Are you sick? No, I’m not. I am hurt.
How do you feel when you go home from school? I feel thirsty and hungry.
How do you feel in summer? I feel hot and thirsty.
How do you feel in winter? I feel cold.

✴ Listening
Tracks: 19, 20, 23

✴ Reading
Page 18, 19
✴ HOMEWORK and Writing

کلمات صفحه 19 را در قالب جمله بنویسند. به این صورت:
She is hot.
He is cold.
She is hungry.
He is thirsty.
و دو بار هم از روی گرامر صفحه 19:
Are you hot? Yes, I am. No, I am not.
*کتاب کار صفحه 16 و 17و 18 و 19 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از داستان صفحه18 و 19 باشند.*
*شعر را تمرین و حفظ کنند.

*********************************************************

** هفته چهارم**

در این هفته مرور کلی بر یونیت 1 شد به صورت ارزیابی گروه به گروه و تک نفره و روخوانی درس و سوال و جواب هایی که تمرین و تکرار شده.
هم چنین تمرین بازی صفحه 17 انجام شد. به صورت گروهی و تک نفره.
بچه ها بیان احساسات و حالت خود را با بازی پانتومیم اجرا می کنند.
در این هفته دیکته درس اول از عزیزان گرفته شد و از شما تقاضا دارم لطفا تمرین و تاکید و نظارت بیشتری بر مهارت نوشتاری داشته باشید.

✴ SPEAKING
مرور کلی به درس های قبل.
How are you today?
I am fine.
I am sick …
Are you sick? No, I’m not. I am hurt.
How is she? She is tired. She is sleepy. (لغت جدید به معناب خواب آلود)
Is he tired? Yes, he is.
Is she fine? No, she isn’t. She is hurt.
What’s it? It’s a mouse.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a duck.
What’s your favorite animal? My favorite animal is …✴ Reading
Page 14, 15

✴ Homework and Writing
عزیزانی که در دیکته مشکل داشته اند از روی دیکته هفته پیش 2 بار بنویسند. و اگر اشتباهات تک کلمه ای دارند از کلمه اشتلاه 2 خط بنویسند.
کتاب کار صفحه 14. 15 کار شود . (یونیت 1 کامل حل و چک)

********************************************************

** هفته سوم **

*مرور کامل بر دروس جلسه قبل و ارزیابی دو نفره دانش آموزان. به این صورت که با استفاده از پاورپوینت از هم سوال می پرسند:
How are you? I am sick.
How is she? She is tired.
Is she fine? No, she isn’t. She is hurt.
*صفحه 13و 14 و 15 و 16 درس داده شد.
* صفحه 14 و 15 فایل صوتی گذاشته شد ( دانش آموزان روی جمله ها دست بگذارند و دنبال کنند) و دانش آموزان به نوبت از روی مکالمه خواندند..
* بچه ها نقش مکالمه را اجرا کردند (هم گروه به گروه و هم دو نفره). لازم هست دانش آموزان در خانه تمرین کنند . حفظ کردن مکالمه الزامی است.
روز برگزاری دیکته هفته آینده*
دیکته :
How are you? I am sick.
Is she fine? No, she isn’t. She is tired.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a rabbit.
لازم است کلمات صفحه 10و 12 را بلد باشند.

✴ HOMEWORK
How are you? I am sick.
Is she fine? No, she isn’t. She is tired.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a rabbit.

*کتاب کار صفحه 11و 12و 13و 14 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از داستان صفحه 14و 15 باشند.*

✴ SPEAKING
مرور کلی به درس های قبل.
How are you today?
I am fine.
I am sick …
Are you sick? No, I’m not. I am hurt.
How is she? She is tired. She is sleepy. (لغت جدید به معناب خواب آلود)
Is he tired? Yes, he is.
Is she fine? No, she isn’t. She is hurt.
What’s it? It’s a mouse.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a duck.
What’s your favorite animal? My favorite animal is …

✴ Listening
Tracks: 17, 18

✴ Reading
Page 14, 15

✴ Writing

How are you? I am sick.
Is she fine? No, she isn’t. She is tired.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a rabbit.

**********************************************************

** هفته دوم **

در كلاس درس:
آموزش صفحه ٩-١٠-١١-١٢ به همراه فايل صوتي و ويديو آموزشي و فلش كارت
روخواني كلمات صفحه ١٠ و ١٢
تمرين سوال و جواب در كلاس و role play
How are you?
I'm...( tired, fine)
بيان احساسات مختلف
و
اسامي حيوانات
What's it? It's a chicken...
Is it a rabbit? Yes, it is. No, it isn't. It's a...


تكاليف خانه:
يك خط از روي كلمات صفحه ١٠ و ١٢
يك بار هم از روي

How are you?
I'm...( tired, fine)

Is it a rabbit? Yes, it is. No, it isn't. It's a...

عزيزان روخواني كلمات صفحه ١٠ و ١٢ و نحوه پرسيدن و پاسخ را بلد باشند.
انجام كتاب workbook صفحه ٨-٩-١٠
براي تقويت مهارت صحبت كردن اين سوالها در كلاس كار شده است و دانش آموزان عزيز بايد بتوانند به درستي به سوالها پاسخ دهند
How are you?
I'm fine, tired, hurt,sick
Are you sick?
Yes, I am.
No, I'm not. I'm fine.
Is she hurt?
Yes, she is.
No, she isn't. She is tired.

What's this?
It's a\ an (animal)
Is it a duck?
Yes, it is.
No, it isn't. It is a cat.
What's your favorite animal?
My favorite animal is ... ( the name of an animal)

***********************************************************

** هفته اول **
گزارش
در كلاس درس:
آموزش صفحه ٦-٧-٨ به همراه فايل صوتي و ويديو آموزشي و فلش كارت
روخواني درس A صفحه ٦-٧
تمرين ٢ نفره role play
شعر صفحه ٨ و انجام تمرين در كلاس
همچنين عزيزان تكاليف workbook رو در كلاس درس انجام دادند.

تكاليف خانه:
يك بار از روي سوال و جواب
What’s your name?
My name's.... (اسم خود دانش آموز)

به علاوه كتاب workbook صفحه ٤-٥ كه البته سر كلاس انجام شده.
تمرين شعر و حفظ شعر صفحه ٨
روخواني از صفحه ٦-٧
براي تقويت مهارت صحبت كردن اين سوالها در كلاس كار شده است و دانش آموزان عزيز بايد بتوانند به درستي به
سوالها پاسخ دهند
What's your name?

Introduce yourself.
My name is...
I'm 8 years old...
I'm from Shiraz in Iran
I have 2 sisters.
What's your friend’s name?
My friend’s name is....
What's your teacher’s name?
My teacher's name is...

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.