چهار شنبه 26 دی 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

سوم 1
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 268
    
زبان : فارسی
    

** هفته شانزدهم**

* صفحه 40 در ابتدا کلمات مربوط به مکالمه آموزش داده شد و بعد خود مکالمه کار شد. بچه ها روخوانی را کاملا یاد گرفتند و نقش ها را اجرا کردند. حفظ و روخوانی آن الزامی می باشد. هم چنین بچه هه میتوانند غذایی که مورد علاقه آن ها است و نیست را بیان کنند و یاد میگیرند که چگونه به هم غذا یا نوشیدنی تعارف کنند.

* صفحه 41 شعر این صفحه کاملا با بچه ها کار شد. بچه ها با کلمات شعر آشنایی دارند و در نتیجه روخوانی آن هم انجام می دهند. حفظ شعر الزامی می باشد.
کوییز درس 3و 4 گرفته شد.
✴ SPEAKING
How many meals do we have during the day? 3. Breakfast, lunch, dinner.
What do you eat in the morning? I eat breakfast.
What do you eat at noon? I eat lunch.
What do you eat at night? I eat dinner.
When do you eat breakfast? In the morning.
When do you eat lunch? At noon or in the afternoon.
When do you eat dinner? At night.
What is your favorite food? My favorite food is spaghetti, pizza, chicken…
What’s for lunch mom? Spaghetti.
What’s for dinner mom? Chicken.
What’s for breakfast mom? Eggs.
Do you want spaghetti? Yes, please.
Do you want fish? No, thank you.
Do you like spaghetti? Yes, I do.
Do you like eggs? No, I don’t.
✴ Grammar
Do you want spaghetti? Yes, please. No, thank you.

✴ Listening
Tracks: CD2. 2, 4
✴ Reading
Page 40
✴ Homework and Writing
*روخوانی و حفظ مکالمه انجام شود. هم چنین شعر مربوطه حفظ شود.
* یک بار از روی گرامر باکس صفحه 40 نوشته شود.
*یک خط از جملات زیر نوشته شود.
I like fish. I want fish.
I like chicken. I want chicken.
Do you like spaghetti? Yes, I do.
Do you want spaghetti? Yes, please.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرملیید.
*کتاب کار صفحه 39 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته پانزدهم**

* صفحه 36 و 37 در صفحه 36 کلمات و صداها ی بلند کار شده اند و هم چنین بچه ها کاملا به روخوانی کلمات مسلط شدند. صفحه 37 در ابتدا مفهوم داستان به بچه ها انتقال داده شدو بعد کلمات داستان و بعد روخوانی داستان از طریق سی دی. بچه به صورت گروهی و انفرادی روخوانی را انجام دادند. بچه ها به سوال های مربوط به داستان میتوانند پاسخ دهند. روخوانی روان این صفحه الزامی است.
How is the weather? It is rainy.
Can they play? No, they can’t.
Who is she? She is mom. She is a cook.
What can she do? She can make a cake.
Can she paint pictures? Yes, she can.

* صفحه 38 و 39 این دو صفحه مربوط به تست و ارزیابی درس بوده که در کلاس انجام شد. بازی صفحه مقایل در کلاس انجام شد.

✴ SPEAKING

How is the weather? It is rainy.
Can they play? No, they can’t.
Who is she? She is mom. She is a cook.
What can she do? She can make a cake.
Can she paint pictures? Yes, she can.
Who are they? They are pilots.
Who are they? They are engineers.
Who are they? They are dentists.
Are they salesclerks? Yes, they are.
Are they office workers? No, they aren’t. they are teachers.
What can a taxi driver do? A taxi driver can drive a taxi.
What can an office worker do? An office worker can use a computer.
What can a pilot do? A pilot can fly a plane.
What can a firefighter do? A firefighter can climb a ladder.
Who works in a fire station? A firefighter.
Who works in a hospital? A doctor, a nurse, a dentist.
Who works in a taxi agency? A taxi driver.
Who works in a shop? A salesclerk.
Who works in an airport? A pilot.

✴ Grammar
مرور گرامر های کل درس.

✴ Listening
Tracks: 70, 72, 73
✴ Reading
Page 36, 37
✴ Homework and Writing

*روخوانی صفحات مشخص شده تمرین شود.
*یک خط از:
I am a student.
He can run. She can sing.
He is a doctor. He is a farmer. He is a pilot.
Yes, they can.
No, they can’t.


*کتاب کار صفحه 34 و 37و38 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته چهاردهم**

*صفحه 34 و 35 درس داده شد از طریق اسلاید و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی.
* صفحه 34 در این صفحه لغات جدید در ارتباط با شغل های مختلف می باشد. در این درس جمع بستن اسم ها و شغل ها با بچه ها کار شده و هم چنین نحوه پرسش. به این صورت:
Who are they? They are pilots.
بچه ها عکس پایین صفحه را کامل توصیف میکنند به صورتی که به نوبت از هم شغل های مختلف را می پرسند.

* صفحه 35 در این صفحه بچه ها با نوع دیگر از سوال ساختن آشنا می شوند. و از هم دو به دو میپرسند.
Are they dentists? Yes, they are. No, they aren’t.
هم چنین عکس های پایین صفحه روخوانی و جمله سازی کار شده.
He is a taxi driver. He can drive a taxi.
She is an office worker. She can use a computer.
He is a pilot. He can fly a plane.
He is a firefighter. He can climb a ladder.
دیکته در این هفته گرفته شد.

✴ SPEAKING
Who are they? They are pilots.
Who are they? They are engineers.
Who are they? They are dentists.
Are they salesclerks? Yes, they are.
Are they office workers? No, they aren’t. they are teachers.
What can a taxi driver do? A taxi driver can drive a taxi.
What can an office worker do? An office worker can use a computer.
What can a pilot do? A pilot can fly a plane.
What can a firefighter do? A firefighter can climb a ladder.
Who works in a fire station? A firefighter.
Who works in a hospital? A doctor, a nurse, a dentist.
Who works in a taxi agency? A taxi driver.
Who works in a shop? A salesclerk.
Who works in an airport? A pilot.

What do you want to do in the future? I want to be a doctor.
Is she a nurse? Yes, she is.
Is he a cook? No, he isn’t. He is a teacher.
Who is he? He is a police officer.
Who works on a farm? A farmer.
What is his job? He is a doctor.
What does she do? She is a teacher.
What’s your father’s job? He is a cook.
What’s your mother’s job? She is a nurse.
✴ Grammar
Who are they? They’re office workers.
Are they dentists? Yes, they are.
No, they aren’t. they are pilots.


✴ Listening
Tracks: 64, 65, 68, 69
✴ Reading
Page 34, 35
✴ Homework and Writing
*از جملات زیر هر کدام 2 خط بنویسید.
He is a cook. They are pilots.
She is a nurse. They are teachers.
I am a student. They are dentists.
He is a farmer.
*کتاب کار صفحه 32 و 33 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته سیزدهم**

*صفحه 32 و 33 درس داده شد از طریق اسلاید و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی.
* صفحه 32 در این صفحه لغات جدید در ارتباط با شغل های مختلف می باشد و بچه ها روخوانی آنها را یاد گرفتند و نحوه جمله سازی هم کار شده.با دیدن عکس های مختلف میتوانند شغل ها را کاملا بیان کنند و عکس پایین صفحه را کامل توصیف میکنند. و شغل مورد علاقه خود در آینده را بیان می کنند.
What do you want to do in the future? What is your favorite job?
I want to be a …(teacher, doctor, police officer)

* صفحه 33 مروری بر درس گذشته شد و بچه ها نحوه پرسیدن سوال را یاد میگیرند(شغل ها). عکس بالای صفحه را کاملا توصیف می کنند و سوال طرح میکنند. شعر در کلاس گروهی کار شده است و حفظ شعر الزامی می باشد.

دیکته هفته آینده (چهارشنبه):
I can sing.
He can run.
She can read.
I am hot. I am sad. I am cold.

✴ SPEAKING
What do you want to do in the future? I want to be a doctor.
Is she a nurse? Yes, she is.
Is he a cook? No, he isn’t. He is a teacher.
Who is he? He is a police officer.
Who are they? They are students.
Who is she? She is a taxi driver.
Who works on a farm? A farmer.
Who works in a hospital? A nurse and a doctor.
Who works at school? A teacher.
What is his job? He is a doctor.
What does she do? She is a teacher.
What’s your father’s job? He is a cook.
What’s your mother’s job? She is a nurse.
✴ Grammar
He is a cook.
She is a nurse.
Who is he? He is a student.
Who is she? She is a teacher.

✴ Listening
Tracks: 58, 59, 61, 63
✴ Reading
Page: 32, 33
✴ Homework and Writing
*از روی دیکته مشخص شده 1 بار بنویسند و تمرین کنند.
*از این متن 1 بار بنویسند.
My name is (student’s name)
I am nine.
I am a student.
*کتاب کار صفحه 30 و 31 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته دوازدهم**

*صفحه 30 و 31 درس داده شد از طریق اسلاید و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی.
* صفحه 30 در ابتدا مفهوم داستان و مکالمه با بچه ها کار شد. سی دی و روخوانی گروهی و انفرادی کار شد و بچه ها مکالمه را دو به دو اجرا کردند. روخوانی و حفظ مکالمه الزامی است.

* صفحه 31 بچه ها کاملا با موضوع درس آشنا شده اند و در این قسمت درس را در قالب شعر میخوانندو شعر گروهی کار شده. حفظ شعر به صورت انفرادی الزامی است. تمرین این صفحه کار شده است.
در این قسمت روی مهارت گفتاری بچه ها تمرین شد به طوری که عکس های مختلف از احساسات افراد گذاشته میشود و بچه تمرین پرسش و پاسخ را انجام می دهند:
What’s the matter? I am sick.
What’s the matter? He is cold.
Are you tired? Yes, I am.
Is she sad? No, she isn’t. She is happy.
در این هفته دیکته گرفته شد.

✴ SPEAKING
What’s the matter? I’m sick / I’m hot / I’m cold / I’m tired / I’m sad.
Are you sick? Yes, I am.
How are you today? I am sick today. I hope you feel better soon.
Are you hot? No, I’m not. I’m cold.
Are you sad? Yes, I am.
Are you tired? No, I’m not. I am happy.
How is she? She is sick.
How is Jenny? Jenny is tired.
If you feel sick, what do you do? I go to the doctor.
Are you OK? No, I’m not. I’m very sick today.
Oh, no. I hope you feel better soon.
✴ Grammar
I hope you feel better soon.
Thanks.
✴ Listening
Tracks: 55, 56, 57
✴ Reading
Page: 30 , 31
✴ Homework and Writing

*روخوانی صفحات درس داده شده تمرین شود و هم چنین سوال های اسپیکینگ.
*تکالیف: یک بار از روی دیکته گزارش داده شده نوشته شود. هم چنین از روی چهار کلمه صفحه 31 یک خط نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 29 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته یازدهم**

*صفحه 28 و29 درس داده شد از طریق اسلاید و عکس.
* صفحه 28 دو حرف این صفحه برای بچه ها با مثال های مربوطه مرور و یاد داده شد. خواندن کلمات بسیار مهم است و هم چنین مهارت جمله سازی خیلی تاکید و کار شده:
Make a sentence with long: I have long hair.
Make a sentence with like: I like pizza and I like red. I like my mom and dad.
Make a sentence with run: I can run. My dad can run.

* صفحه 29 در این صفحه بچه ها بعد از درک مفهوم داستان کوتاه روخوانی جملات را کار کردند. ابتدا با سی دی و بعد گروهی و انفرادی. و هم چنین به سوالات شفاهی مربوط به درس پاسخ می دهند. روخوانی صحیح این صفحه الزامی است.
What do you see? I see a long race.
What can they do? They can run.
Can he run? No, he can’t.

دیکته هفته آینده روز دوشنبه:
I can run. I can color. He can sing.
She can read. It’s her bag. It’s his bag.
I have a camera. It’s a key. It’s a camera.
It isn’t a wallet. Read- like- jump – run- sing- color

✴ SPEAKING
Make sentences with long, little, like, run, ride.
Can you ride a motorcycle? No, I can’t.
Can you ride a unicycle? Yes, I can
Can you ride a bicycle? Yes, I can.
Is this a long or short race? It’s a long race.
Can you swim, dance, run, sing? Yes, I can. No, I can’t.
Can they skip, read, paint, color? Yes, they can. No, they can’t.
What can they do? They can color.
What can she do? She can play baseball.
What can he do? He can ride a bicycle.
What can she do? She can use chopsticks.
What can he do? He can speak English.
What can your mom do? She can play the piano.
What can your dad do? He can do a magic trick. He can drive.
✴ Grammar
مروری بر آخرین گرامر.
They can read.
Can they skip? Yes, they can. No, they can’t.

✴ Listening
Tracks: 54


✴ Reading
Page: 28, 29

✴ Homework and Writing

*روخوانی صفحات درس شده تمرین شود و هم چنین سوال های اسپیکینگ.
*از روی دیکته گذاشته شده در گزارش یک بار بنویسند و تمرین کنند.
*کتاب کار صفحه 26حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته دهم**

*صفحه 26 و 27 درس داده شد از طریق پاور پوینت.
* صفحه 26 کلمات این صفحه از طریق عکس و هم چنین اجرای نقش کلمات به صورت بازی پانتومیم کار شده. در این درس بیان توانایی های خودمان و دیکران کار می شود. عکس پایین صفحه را بچه ها میتوانند توصیف کنند. سی دی گذاشته شد و روخوانی عبارت ها هم گروهی هم انفرادی کار شده.
They can read. They can paint. They can color.
* صفحه 27 با توجه به عکس در صفحع بچه ها جمله سازی را تمرین میکنند. جمله مثبت و منفی و سوالی:
Can they swim? Yes, they can. No, they can’t.
They can run.
They can’t run.
Can they run? به همین ترتیب جای کلمه با فعل های دیگر عوض میشود و بچه هل دو به دو از هم میپرسند و پاسخ می دهند.
هم چنین جدول توانایی ها روی برد نوشته شود و بچه کارهایی که می توانند و نمیتوانند را نوشتند.
I can dance. I can’t sing.
عبارت های پایین صفحه هم کار و تمرین شده است.
هم چنین با بپه ها تمرین نوشتن کلمات به هم ریخته کار شده برای مثال:
Unscramble the words:
e-a-d- r read i-n-g-s sing
can, she, read. She can read.
They, paint, can. They can paint.
Can, what, he, do? What can he do?


✴ SPEAKING
Can you swim, dance, run, sing? Yes, I can. No, I can’t.
Can they skip, read, paint, color? Yes, they can. No, they can’t.
What can they do? They can color.
What can she do? She can play baseball.
What can he do? He can ride a bicycle.
What can she do? She can use chopsticks.
What can he do? He can speak English.
What can you do? I can speak English. I can play the piano. I can cook. I can run.
I can play with a yo-yo.
Look at her. What can she do? She can jump rope.
Look at him. Wat can he do? He can do a somersault.
Can you jump rope? Yes, I can.
Can you do a cartwheel? No, I can’t.
What can your mom do? She can play the piano.
What can your dad do? He can do a magic trick. He can drive.
✴ Grammar
They can read.
Can they skip? Yes, they can. No, they can’t.

✴ Listening
Tracks: 47, 48, 50 , 51


✴ Reading
Page: 26 , 27
✴ Homework and Writing

* در دفتر تکالیف یک جدول کشیده شود به صورت 2 ستون. یک طرف کارهایی که میتوانند و یک طرف کارهایی که نمیتوانند مثال های مختلفی زده شود جملات منفی و مثبت. نمونه این تمرین در کلاس کار شده و در دفتر بچه ها موجود است.
* یک خط از جملات زیر.
It is a key.
It is a clock.
It is not a camera.
* سی دی گذاشته شود و روخوانی کلمات تمرین شود.

*کتاب کار صفحه 24 و 25 حل و چک شود.

**********************************************************

** هفته نهم**

*صفحه 24 و 25 درس داده شد از طریق پاور پوینت.
* صفحه 24 عبارت های این صفحه از طریق عکس و هم چنین اجرای نقش کلمات به صورت بازی پانتومیم کار شده. در این درس بیان توانایی های خودمان و دیکران کار می شود. عکس پایین صفحه را بچه ها میتوانند توصیف کنند. سی دی گذاشته شد و روخوانی عبارت ها هم گروهی هم انفرادی کار شده.
I can ride a pony. She can play the piano.
* صفحه 25 روی مهارت جمله سازی تمرین می شود. عکس را می بینند و جمله میسازند. شعر این صفحه کار شده و حفظ شعرالزامی می باشد.

✴ SPEAKING
What can you do? I can speak English. I can play the piano. I can cook. I can run.
I can play with a yo-yo.
Look at her. What can she do? She can jump rope.
Look at him. Wat can he do? He can do a somersault.
Can you jump rope? Yes, I can.
Can you do a cartwheel? No, I can’t.
What can your mom do? She can play the piano.
What can your dad do? He can do a magic trick. He can drive.
✴ Grammar
Look at him. He can do a magic trick.
Look at her. She can do a magic trick.
What can she do? She can jump rope.
What can he do? He can jump rope.

✴ Listening
Tracks: 41, 42, 44, 46

✴ Reading
Page: 24, 25
✴ Homework and Writing

* سی دی گذاشته شود و روخوانی کلمات تمرین شود.
* یک بار از روی گرامر باکس صفحه 25 نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 22 و 23 حل و چک شود.

**********************************************************

** هفته هشتم**

*صفحه 22 و 23 درس داده شد. و کوییز یونیت 1 و 2 در روز چهارشنبه گرفته شد.
* صفحه 22 مکالمه به صورت اجرای نقش تمرین و کار شد و سی دی گذاشته شد و روخوانی درس کاملا کار شده.
* صفحه 23 ابتدا مفهوم جمله ها و شعر کار شد. جمله های شعر به صورت بخش بخش کار شد و به صورت گروهی تمرین شد . لطفا در منزل سی دی گذاشته شود . حفظ شعر الزامی است.


✴ SPEAKING
What’s wrong? I can’t find my book, my pencil, my pencil case …
I can see my book, my English book, my bag…
I can hear you, the teacher…
I can walk and write.
I can speak English and I can paint.
I can’t cook.
Is your book in your bag? I don’t know. Yes, it is.

✴ Grammar
What’s wrong?
I can’t find my book.
✴ Listening
Tracks: 38, 40

✴ Reading
Page: 22, 23
✴ Homework and Writing

*یک بار از روی جملات زیر:
It’s a (clock, camera, book)
Yes, it is. No, it isn’t. No, it is not.
They are (doors, books)
I can see.
*روخوانی صفحه 22 کار شود و شعر صفحه 23 حفظ.
*کتاب کار صفحه 21.

**********************************************************

** هفته هفتم**

*صفحه 20 و 21 و بخشی از 22 درس داده شد.
* صفحه 20 و 21 مرور بر درس قبلی بوده که در کلاس انجام شد و بچه ها بار دیگر دروس را یاداوری کردند.
* صفحه 22 مکالمه به صورت شفاهی کار شده و بچه ها پس از درک مفهوم داستان نقش را اجرا کردند.
* در این هفته نمونه سوال های امتحانی در کلاس کار شد و بچه ها کاملا با سوال ها آشنا شدند.
* کویز (امتحان) درس 1 و 2 روز چهارشنبه 23 آبان گرفته میشود.

✴ SPEAKING
مرور کلی بر سوال های اسپیکینگ قبل.
What does your mother have? She has a key chain.
What does your father have? He has a calculator.
What does your sister have? She has a camera.
What does your brother have? He has a music player.
Do you have an umbrella? Yes, I do.
Do you have a music player? No, I don’t.
Does you mom have a train pass? No, she doesn’t.
Does your dad have a wallet? Yes, he does.
What do you do with a camera? I take a picture.
What do you do with a music player? I listen to music.
Name a few words beginning with f. fan, five, fork.
Name a few words beginning with v. van, vest, violin.
✴ Grammar
What’s wrong?
I can’t find my book.
✴ Listening
Tracks: 37, 39

✴ Reading
بازی صفحه 21 را میتوانند با توجه به عکس ها سوال بسازند و جواب دهند.

✴ Homework and Writing
از روی گرامر باکس های دروس قبلی صفحه 14و 15و 16 و 17 یک بار بنویسند.
کتاب کار صفحه 19 و 20 انجام و چک شود.

**********************************************************

** هفته ششم**

*صفحه 17 و 18 و 19 درس داده شد. با استفاده از عکس ها و اسلاید .

* صفحه 17 بچه ها یاد گرفتند که با اشاره به افراد (مرد و زن) در مورد چیزهایی که به انها تعلق دارند بپرسند. عکس بالایی صفحه کاملا مفهوم درس را به بچه ها می رساند. سی دی گذاشته شد و تمرین پرسش و پاسخ را هم گروه به گروه هم انفرادی انجام دادند. بچه ها میتوانند عکس را کاملا توضیح دهند و پرسش و پاسخ را تمرین کنند . عبارت های پایین صفحه از ظریق پانتومیم کار شده و بچه ها روخوانی کلمات را هم تمرین کردند.

* صفحه 18 حروف این صفحه یاد داده شد و بچه ها قادر به خواندن کلمات می باشند.
F f دانش اموزان لازم است که نوشتن کلمات صفحه را بلد باشند .
V v

* صفحه 19 در این صفحه بچه ها هر آنچه در تصویر می بینند را توصیف و تعریف میکنند و بعد بخش مهم یعنی رو خوانی کار شد. سی دی گذاشته شده و دانش آموزان با انگشت زیر جملات دست میگذارند و دنبال می کنند و در نهایت گروه به گروه و انفرادی روخوانی را انجام می دهند. لطفا سی دی در منزل گذاشته شود و روخوانی تمرین شود.

✴ SPEAKING

What does your mother have? She has a key chain.
What does your father have? He has a calculator.
What does your sister have? She has a camera.
What does your brother have? He has a music player.
Do you have an umbrella? Yes, I do.
Do you have a music player? No, I don’t.
Does you mom have a train pass? No, she doesn’t.
Does your dad have a wallet? Yes, he does.
What do you do with a camera? I take a picture.
What do you do with a music player? I listen to music.
Name a few words beginning with f. fan, five, fork.
Name a few words beginning with v. van, vest, violin.✴ Grammar
What does he have? He has a wallet.
Does she have an umbrella? Yes, she does. No, she doesn’t.
✴ Listening
Tracks: 31, 33,34, 36

✴ Reading
Page 18, 19
✴ Homework and Writing

روز اول یک خط از روی کلمات صفحه 17 که چک شد.
روز دوم یک خط از کلمات صفحه 18 که چک شد.
روز سوم جمله سازی با کلمات صفحه 14 و 16 و 18 به این گونه:
I have … (a camera)
She has … (a wallet)
He has an umbrella.
I have …
She has …
He has …
جمله سازی را با کامات مختلف انجام دهند .
کتاب کار صفحه 15 و 16 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از صفحات مشخص شده باشند.

**********************************************************

** هفته پنجم**

ابتدا مروری کلی بر دروس گذشته شد و ارزیابی شفاهی بچه ها انجام گرفت.

*صفحه14و 15و 16 درس داده شد. با استفاده از عکس ها و اسلاید و هم چنین ویدیوی آموزشی.

* صفحه14 کلمات صفحه هم از طریق عکس و هم به صورت محسوس و واقعی درس داده شد. فایل صوتی گذاشته شد و بچه ها دستشان را روی کلمات حتما می گذارند همزمان با گوش دادن. و به نوبت روخوانی کردند.حتما سی دی در منزل گذاشته شود تا قادر به روخوانی از روی کلمات شوند.کلمات را به صورت جمله کامل کار شده به صورت سوال و جواب:
What do you have?
I have a key.

* صفحه 15 بچه ها کلمات را این بار از طریق بازی مرور و یاد گرفتند.از طریق پرسش و پاسخ:
Do you have a key? Yes, I do. No, I don’t.
سوال این است که در کیف خود چه دارید؟ بچه ها کیف خود را باز میکنند و وسایل مربوطه خود را نام میبرند:
I have 3 books, an eraser, a watch, a tissue …
و بعد از هم می پرسند:
Do you have a coin? No, I don’t. Yes, I do.
شعر این صفحه کار شده و بچه ها کاملا قادر به خواندن میباشند. لطفا شعر تمرین و حفظ شود.
* صفحه 16 کلمات جدید صفحه آموزش داده شد از طریق عکس و اشیای واقعی.فایل صوتی گذاشته شد و روخوانی کلمات تمرین و تکرار شده است لطفا در منزل به سی دی گوش دهند و روخوانی را تمرین کنند. بچه ها یاد گرفتند که چگونه اشیایی که متعلق به دیگران هست را بیان کنند.
What does she have? She has an umbrella… she has a wallet … she has…✴ SPEAKING

What do you have? I have a key.
What do you have? I have a candy bar.
What do you have in your bag? I have books, notebooks, a pencil case, an eraser, a wallet, a tissue, a calculator…
Do you have a tissue? Yes, I do.
Do you have a watch? No, I don’t.
Do you have a sister? Yes, I do.
Do you have a brother? No, I don’t.
Do you have a camera? No, I don’t.
Do you have a lunch box? Yes, I do.
Does she have an umbrella? Yes, she does.
Does he have a key chain? No, he doesn’t.

بچه ها میتوانند این تمرین را در خانه انجام دهند که در اتاق خود یا در کیف خود وسایلی که دارند را بیان کنند.
I have a bed. I have a bag and 4 books. I don’t have a camera. I have a wallet.
My mother has a bag. My father has a car…
✴ Grammar
What do you have? I have a key.
Do you have a key? Yes, I do.
Do you have a tissue? No, I don’t.
What does she have? She has a wallet.
✴ Listening
Tracks: 23, 24, 27, 28, 29

✴ Reading
Page 14, 15, 16

✴ Homework and Writing

روز اول یک خط از روی کلمات صفحه 14 که چک شد.
روز دوم دو باز از روی گرامر باکس زرد صفحه 15 که چک شد.
نوشته A camera , an umbrella, a wallet روز سوم دو خط از
یک بار از گرامر باکس پایین صفحه 16
کتاب کار صفحه 12و 13و 14 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از صفحات مشخص شده باشند. *
*شعر صفحه 15تمرین و حفظ شود.

**********************************************************

** هفته چهارم**

ابتدا مروری کلی بر دروس گذشته شد و ارزیابی شفاهی بچه ها انجام گرفت.

*صفحه 11و 12 و 13 درس داده شد. با استفاده از عکس ها و پاور پوینت و هم چنین ویدیوی آموزشی.
* صفحه11 ابتدا عکس ها و هرآنچه دیدند را توصیف کردند. فایل صوتی گذاشته شد و بچه ها دستشان را روی کلمات و جمله ها حتما می گذارند همزمان با گوش دادن. و به نوبت روخوانی کردند.
* صفحه 12 بچه ها یاد گرفتند که چگونه وسایلی که متعلق به خودشان و دیگران هست را بیان کنند. سی دی گذاشته و مکالمه آن صفحه تمرین و تکرار شد. روخوانی هم تمرین شده. و نقش مکالمه توسط دانش آمورزان اجرا شد. حفظ کردن دیالوگ الزامی می باشد.
* صفحه 13 کلمات جدید صفحه آموزش داده شد و پس از درک مفهوم شعرتدریس شد و فایل صوتی گذاشته شد و شعر حفظ شده است. لطفا در منزل به سی دی گوش دهند و شعر را تمرین کنند. تمرین پایین صفحه هم کار شده.

لطفا مروری بر فعالیت های عملی هفته گذشته داشته باشند.
Point to the … (door) – touch your friend – write - read – sharpen your pencil-

✴ SPEAKING
Is this your bag? Yes, it is. It is my bag.
Is this your book? No, it isn’t. It isn’t my bag.
Whose pencil is this? I don’t know.
Whose bag is that? It is teacher’s bag.
Whose eraser is this? It is Zahra’s eraser.
Is it Jenny’s workbook? Yes, it is her workbook.
Is it Scott’s bag? No, it isn’t his bag.

بچه ها میتوانند این تمرین را در خانه انجام دهند که اشیای مختلف در خانه را بر دارند و بگویند:
Whose is this? It is mom’s (bag)…
It is dad’s …
It is grandma’s…grandpa’s…

✴ Grammar
Whose bag is that?
It’s Jenny’s bag. It’s her bag.
It’s Scott’s bag. It’s his bag.

✴ Listening
Tracks: 19, 20, 21, 22

✴ Reading
Page 11, 12, 13(song)

✴ Homework and Writing

* دو بار از روی مکالمه نوشته شود.
Whose bag is that?
It’s Jenny’s bag. It’s her bag.
It’s Scott’s bag. It’s his bag.
*کتاب کار صفحه11 انجام و چک شود. (یونیت 1 کامل کار شده و چک شده).
* لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از صفحات مشخص شده باشند. 
*شعر صفحه 13 تمرین و حفظ شود.
*در این هفته دیکته درس اول از عزیزان گرفته شد و از شما تقاضا دارم لطفا تمرین و تاکید و نظارت بیشتری بر مهارت نوشتاری داشته باشید. . لطفا یک بار از دیکته مشخص شده هفته قبل بنویسند.

*********************************************************

** هفته سوم **

*صفحه 7و 8 و 9 و 10 درس داده شد. با استفاده از عکس ها و پاور پوینت و فلش کارد و هم چنین ویدیوی آموزشی.
* صفحه 7 ابتدا با مفاهیم دور و نزدیک آشنا شدند با استفاده ازاشیای درون کلاس. قرار دادن آنها نزدیک و دور. و اشاره کردن به آنها:
What is this? This is a book.
What is that? That is a door.

فایل صوتی گذاشته شد و شعر حفظ شده است.
* صفحه 8 بچه ها با روش جمع بستن اسم اشیا آشنا شدند.
A book. Two books.
A door. Three doors.
These اشاره به جمع نزدیک
Those اشاره به جمع دور
What are these? They are calendars.
What are those? They are windows.
بچه ها دو به دو از هم از روی پاور پوینت سوال های بالا را می پرسند و پاسخ می دهند. و لازم است قادر به خواندن از روی کلمات باشند.
* صفحه 9 نحوه پرسیدن و پاخ را یاد گرفتند.
Are these pictures? Yes, they are.
Are those clocks? No, they aren’t. They are workbooks.
هم چنین انجام فعالیت های عملی
Stand up – sit down – look at the board – open or close your books –
Point to the … (door) – touch your friend – write - read – sharpen your pencil-

صفحه 10 حروف زیر یاد داده شد. دانش آموزان قادر به خواندن کلمات شدند. *
Mm – Nn
روز برگزاری دیکته چهارشنبه هفته آینده*
دیکته :
Is it a door? Yes, it is.
Is it a clock? No, it isn’t. It’s a book.
clocks – doors - – map – nine -

✴ HOMEWORK
*کتاب کار صفحه 6 و 7 و8 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از داستان صفحه 6و 8 و 10 باشند.*
از کلمات صفحه 10 یک خط بنویسند.*


✴ SPEAKING
توصیف اشیا دور خود.
What is this? It’s a widow.
What’s that? It’s a picture.
Is this a door? No, it isn’t. It’s a window.
Is it a calendar? Yes, it is.
What are they? They are pencil sharpeners.
Are these pictures? Yes, they are.
Are those clocks? No, they aren’t. They are workbooks.

✴ Listening
Tracks: 12, 13, 15, 16, 17

✴ Reading
Page 6, 8 words

✴ Writing

One line: mop- map – mug- notebook – nine – nut -
Is it a door? Yes, it is.
Is it a clock? No, it isn’t. It’s a book.
clocks – doors - – map – nine –

*********************************************************

** هفته دوم **
گزارش✅
در كلاس درس
آموزش صفحه ٥-٦ و قسمتي از ٧
به همراه فايل صوتي و ويديو
تمرين شعر صفحه ٥ و ٧
روخواني كلمات صفحه ٦
تمرين و role play ديالوگ


تكاليف خانه:
يك بار از روي سوال و جواب
Is it a bird?
Yes, it is.
No, it isn't. It's a book.
والدين توجه داشته باشند به جاي كلمه bird ميتوانند كلمات ديگر صفحه ٦ را كار كنند.
تمرين شعر صفحه ٧.

به علاوه كتاب workbook صفحه ٤و ٥
تمرين روخواني از كلمات صفحه ٦
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
What's this?
It's a...

دانش آموزان بايد كلمات صفحه ٦ را بلد باشند كه وقتي پرسيده شود بتوانند تشخيص دهند كه چيست.
What's this? It's a clock.
What's that? It's a clock.
Is it a window? Yes, it is.
Is it a door? No, it isn't .

*******************************************************************

** هفته اول **
گزارش✅
در كلاس درس:
آموزش صفحه ٢-٣-٤
روخواني از صفحه ٢ و ٤
به همراه فايل صوتي و ويديو
به علاوه شعر صفحه ٥
تمرين سلام و احوال پرسي و معرفي كردن خود


تكاليف خانه:
يكبار از روي سوال و جواب

How are you?
I’m fine.
به علاوه كتاب workbook صفحه ٣
تمرين روخواني صفحه ٤
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
1.What’s your name?
My name is...
2. Introduce yourself.
3. What's your teacher’s name?
4. What's your school’s name?
5. Good bye
6. See you
7. See you later

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.