جمعه 24 آبان 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

سوم 1
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 1326
    
زبان : فارسی
    

** هفته سی و یکم**

*در این هفته مرورو دوره ی کتاب را از درس چهارم شروع کردیم. شامل:
روخوانی از مکالمه و کلمات
تمرین پرسش و پاسخ
شعر ها
روخوانی داستان
دوره کتاب تا یونیت 6 انجام شده و هفته آینده هم درس های بعدی را انجام می دهیم ، لذا از والدین تقاضا میشود که بر مطالعه بچه ها نظارت کنند . سی دی را بگذارند و روخوانی را تمرین کنند و سوال های اسپیکینگ هم تمرین کنند.

✴ SPEAKING
سوالات اسپیکینگ دوره و تمرین شود.
✴ Listening
Tracks: unit 7 , 8
✴ Reading
Page unit 7 , 8
✴ Homework and Writing
*هفته آینده روی مهارت های خواندن و نوشتاری عزیزان کار می شود.
* خواندن مکالمه ، کلمات و داستان ها را از یونیت 6 به بعد خواهیم داشت.
* از والدین گرامی تقاضا می شود سی دی را از درس اول برای عزیزان بگذارند و روخوانی را تمرین کنند (درس چارم و پنجم و ششم ).
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته سی ام**

*در این هفته مرورو دوره ی کتاب را از درس اول شروع کردیم. شامل:
روخوانی از مکالمه و کلمات
تمرین پرسش و پاسخ
شعر ها
روخوانی داستان
دوره کتاب تا یونیت 3 انجام شده و هفته آینده هم درس های بعدی را انجام می دهیم ، لذا از والدین تقاضا میشود که بر مطالعه بچه ها نظارت کنند . سی دی را بگذارند و روخوانی را تمرین کنند و سوال های اسپیکینگ هم تمرین کنند.

✴ SPEAKING
سوالات اسپیکینگ دوره و تمرین شود.
✴ Listening
Tracks: unit 4 , 5 , 6
✴ Reading
Page unit 4, 5 , 6
✴ Homework and Writing
*هفته آینده روی مهارت های خواندن و نوشتاری عزیزان کار می شود.
* خواندن مکالمه ، کلمات و داستان ها را از یونیت 4 به بعد خواهیم داشت.
* از والدین گرامی تقاضا می شود سی دی را از درس اول برای عزیزان بگذارند و روخوانی را تمرین کنند (درس چارم و پنجم و ششم ).
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و نهم**

*روز شنبه نمونه سوالات مختلف کوییز روی برد با عزیزان کار شد و بچه ها روی برد تمرین دیکته را انجام دادند.
*روز دوشنبه کوییز دو یونیت آخر گرفته شد.
*روز چهارشنبه قسمت های اسپیکینگ کتاب با عزیزان کار شد و هم چنین کارتون انگلیسی برای عزیزان گذاشته شد.

✴ SPEAKING
سوالات اسپیکینگ از یونیت اول دوره و تمرین شود.

✴ Listening
Tracks: unit 1 and unit 2
✴ Reading
Page unit 1 and unit 2
✴ Homework and Writing
*هفته آینده روی مهارت های خواندن و نوشتاری عزیزان کار می شود.
* خواندن مکالمه ، کلمات و داستان های آخر یونیت را از درس اول را خواهیم داشت.
* از والدین گرامی تقاضا می شود سی دی را از درس اول برای عزیزان بگذارند و روخوانی را تمرین کنند (درس اول و دوم ).
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و هشتم**

* صفحه 71 سوالات این درس جمع بندی کل درس آخر می باشد که بچه ها برای هر عکس سوال طرح کردند و دو به دو از هم پرسیدند. بر جمله بندی کامل بچه ها تاکید می شود. هم چنین فعالیت های پایین صفحه از طریق شعر و بازی پانتومیم آموزش داده شد.
*صفحه 72 و 73 این دو صفحه مربوط به مهارت روخوانی می باشد. ابتدا کلمات درس داده شد و سی دی گذاشته شد و بچه ها کلمات را خواندند.
صفحه مربوط به داستان هم در ابتدا کلمات کار شد و بخش به بخش روخوانی تمرین شد. بچه ها کاملا مسلط به روخوانی روان شده اند .و حتی از آن ها خواسته می شود که برای داستان سوال طرح کنند.
*تمرین صفحه 74 و 75 هم در کلاس حل شد. به خصوص تاکید (تست) بر مهارت شنیداری می باشد که جمله به جمله با بچه ها کار شد و از آنها خواسته شد که جملات را تکرار کنند.
*دوشنبه هفته آینده کوییزچهارم یونیت 7 و 8 گرفته می شود.

✴ Grammar
Where is he? He is at the park.
What is he doing? He is playing baseball.

✴ SPEAKING
Where is she? She is at the library.
What is she doing? She is studying.
Where is she? She is at the store.
What is she doing? She is buying a chocolate bar.
Where is he? He is at home.
What is he doing? He is eating.
Where is he? He is at the zoo.
What is he doing? He is taking a picture.

✴ Listening
Tracks: CD2. 67,68,69,71,72
✴ Reading
Page 71,72,73
✴ Homework and Writing
*روخوانی صفحه 73 لطفا کار شود.
*درس جدید با بچه ها لطفا کار شود. سی دی گوش داده شود.
* یک بار از گرامر باکس صفحه 71 نوشته شود.
*کتاب کار تا اخر درس 8 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و هفتم**

*صفحات 69 و 70 درس داده شد. دیکته گرفته شد.
* صفحه 69 با توجه به عکس ها کلمات و عبارت ها آموزش داده شد و سی دی گذاشته شد.شعر هم گذاشته شد و بچه ها گروه به گروه خواندندو حتی روخوانی متن شعر کار و تمرین شد. تمرین پرسش و پاسخ انجام شد.
*صفحه 70 درس در ارتباط با مکان های مختلف است. عبارت ها کار شده و بچه ها کاملا مسلط هستند که دو به دو از هم سوال بپرسند و جواب دهند. توصیف عکس پایین صفحه مهم است و کاملا کار شده.

✴ Grammar
Is she swimming? Yes, she is. No, she isn’t.
Where is Kate? She’s at the library.

✴ SPEAKING
Is she swimming? Yes, she is.
Is he dancing? Yes, he is.
Is she reading? No, she isn’t. She is sleeping.
Where is Kate? She is at the library.
Where is Andy? He is at the zoo.
Where is Scott? He is at the store.
Where is Jenny? She is at home.
Where is your mom? She is at home.
Where is your dad? He is at work.
Where is your brother? He is at school.

✴ Listening
Tracks: CD2. 61,63,64,65
✴ Reading
Page 69,70
✴ Homework and Writing
*درس جدید با بچه ها لطفا کار شود. سی دی گوش داده شود.
* یک بار از گرامر باکس صفحه 69 و یک خط از کلمات صفحه 70 نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 67 و 68 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و ششم**

*صفحات 66 و 67 و 68 درس داه شد. در ابتدا مرور کلی درس هاس گذشته انجام شد و بچه ها متنی را که به عنوان تکلیف نوروزی در نظر گرفته شده بود را خواندند.
* صفحه 66 در ابتدا کلمات درس با بچه ها کار شد. مفهوم داستان به بچه ها انتقال داده شد و مکالمه کار شد و بچه ها نقش ها را اجرا کردند. درس در مورد کارهایی که همین الان درحال انجام شدن است،می باشد. حفظ مکالمه الزامی است.
*صفحه 67 در ابتدا کلمات شعر با بچه ها کارشد و شعر با بچه ها کار و خوانده شد. انجام دادن حرکات به هنگام شعر خواندن مهم می باشد. از بچه ها بخوایید که حرکات را انجام دهند.
* صفحه 68 کلمات درس از طریق عکس و بازی پانتومیم با بچه ها کار شد. بچه ها یاد گرفتند که چگونه با کلمات جمله بسازند. توصیف عکس پایین هم کار شد و بچه ها دو به دو با هم تمرین پرسش و پاسخ را انجام دادند. بچه ها باید بتوانند عکس صفحه 68 را توضیح دهند.
دیکته هفته آینده روز دوشنبه:
I get up. I wash my face. I comb my hair.
Yes, I do. No, I don’t. I watch TV.

✴ Grammar
What are you doing? I am riding a bicycle. We are swimming.
What is he doing? He is drawing.
What is she doing? She is drawing.

✴ SPEAKING
What are you doing? I am listening.
What is the teacher doing? She is teaching.
What is Zahra doing? She is reading.
What is Maryam doing? She is writing.
What is she doing? She is dancing.
What is she doing? She is singing.
What is he doing? He is walking.
What is he doing? He is drawing.
✴ Listening
Tracks: CD2. 55,57,58,59
✴ Reading
Page 66, 67, 68
✴ Homework and Writing
*درس جدید با بچه ها لطفا کار شود. سی دی گوش داده شود.
* ازروی املای مشخص شده 2 بار نوشته و تمرین شود.
*کتاب کار صفحه 65 و 66 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید

**********************************************************

** هفته بیست و پنجم**

*صفحات 63 و 64 و 65 درس داه شد.
* صفحه 63 بچه ها از هم در مورد فعالیت هایی که شب انجام می دهند می پرسند. با استفاده از عکس این صفحه بازی را انجام دادیم و نحوه ی سوالی کردن به بچه ها آموزش داده شد. عبارت های پایین صفحه در قالب جمله با بچه ها کار شد.
*صفحه 64 در این درس صدای حروف های ترکیبی و نحوه ی نوشتن آنها با بچه ها کار شد. روخوانی صحیح کلمات الزامی است.
* صفحه 65 در ابتدا کلمات درس با عزیزان کار شد و داستان را بچه ها درک کردند و تاکید اصلی این صفحه بر مهارت خواندن است و روخوانی به صورت انفرادی و گروهی کار شد. سی دی در منزل گوش داده شود و روخوانی تمرین شود.
از بچه ها خواسته می شود که برای بخش داستان سوال طرح کنند و به سوالات همدیگر جواب دهند.
کوییز درس 5 و 6 از عزیزان گرفته شد.

✴ Grammar
Does she watch TV at night?
Yes, she does. No, she doesn’t.

✴ SPEAKING
What time do you go to bed at night? I go to bed at 10:00.
Do you take a shower at night? Yes, I do.
Does your sister play violin? No, she doesn’t.
Does your father eat cereal in the morning? Yes, he does.
Do you play video games? Yes, I do.
Does your brother play video games? Yes, he does.
Do you live on the farm? No, I don’t.
Who is he? He is a farmer.
Can they ride the pony? Yes, they can.
What do you eat in the morning? I eat cheese.
What does she do in the evening? She eats dinner.
What does she do in the evening? She watches TV.
✴ Listening
Tracks: CD2. 50, 51, 52, 54
✴ Reading
Page 63, 64, 65
✴ Homework and Writing
*لطفا در تعطیلات پیش رو کتاب کار عزیزان حل و چک شود. کتاب کار تا آخر یونیت 7 صفحه 61 و 62 باید کامل شده باشد.
*سی دی گوش داده شود و تمریت روخوانی انجام شود.
* ازجملات زیر یک خط نوشته شود.
I get up at 8:00. I wash my face. I comb my hair.
I do homework. I watch TV. I take a bath.
I study English. I go to bed at 10:00.
*دانش آموزان فعالیت های یک یا دو روز خود را از صبح تا شب با نوشتن ساعت ( با کمک گرفتن از درس 7) بنویسند. برای مثال:
I get up at 7:00 and I eat breakfast at 8:00.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و چهارم**

*صفحات 60 و 61 و 62 درس داه شد.
* صفحه 60 موضوع این صفحه در ارتباط با کارهای روزمره است. و اینکه صبح ها بچه ها چه کار می کنند. تاکید بر جمله سازی صحیح بچه ها می باشد. در ابتدا کلمات با بچه ها کار شد و بچه ها با بازی پانتومیم فعالیت ها را یاد گرفتند. پرسش و پاسخ پایین صفحه هم انجام شد.
In the morning صبح
In the afternoon بعد از ظهر
In the evening عصر
What do you do in the morning? صبح چه کارهایی انجام می دهی؟
روخوانی صحیح از کلمات الزامی می باشد.
*صفحه 61 موضوع این درس در ارتباط با درس قبلی می باشد . نحوه سوالی کردن جدید را فرا گرفتند.و اینکه بعد از ظهر ها معمولا چه کارهایی انجام می دهند. بچه ها با توجه به عکس ها از هم سوال می پرسند. شعر این صفحه گذاشته شد و بچه ها به صورت گروهی خواندند.
Do you wash your face? Yes, I do. No, I don’t.
* صفحه 62 ادامه فعالیت های روزمره را با کلماتی دیگر بچه ها یاد گرفتند. و اینکه معمولا عصر ها چه کارهایی می کنند.
What does he do in the evening?
She, he بچه ها در این بخش یاد می گیرند که با این دو فاعل نحوه سوالی کردن فرق می کند.
بچه ها کلمات را با پاورپوینت و بازی پانتومیم یاد گرفتند.
کوییز نوبت سوم از درس 5 و 6 هفته اینده روز دوشنبه برگزار خواهد شد. نمونه سوالات با بچه ها کار شده است.

✴ Grammar
What do you do in the morning? I eat breakfast.
Do you wash your face? Yes, I do. No, I don’t.
What does he do in the evening? He watches TV.

✴ SPEAKING
What time do you get up in the morning? I get up at 7:00.
What do you do in the morning? I wash my face and I eat breakfast and I go to school.
Do you brush your teeth? Yes, I do.
Do you comb your hair in the morning? No, I don’t.
What do you do in the afternoon? I do my homework.
What time do you do your homework? I do my homework at 4.
What do you do in the afternoon? I ride my bicycle.
Do you study English? Yes, I do.
What does she do in the evening? She eats dinner.
What does she do in the evening? She watches TV.

✴ Listening
Tracks: CD2. 41, 42, 44, 46, 47, 48
✴ Reading
Page 60, 61, 62
✴ Homework and Writing
*از جملات زیر یک خط نوشته شود.
I get up. I wash my face. I comb my hair.
She eats dinner. I do homework. I watch TV.
I take a bath. I study English.

*کتاب کار صفحه 58 و 59 و 60 حل و چک شود.
*لطفا شعر جشنواره را بچه ها گوش دهند و حفظ کنند و کاملا مسلط باشند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و سوم**

*صفحات 65و 57 و 58 و 59 درس داه شد.
* صفحه 56 و 57 در این صفحه درس برای بچه ها مرور شد و تمرین تست در کلاس انجام شد. بازی صفحه مقابل را انجام دادیم و بچه ها برای هر عکس یک سوال طرح کردند. (تمرین پرسش و پاسخ).
*صفحه 58 و 59 درس جدید زمان و ساعت را به بچه ها یاد می دهد. و مهم تر ار آن اینکه هر تایمی زمان چه کاری است. مکالمه کار شد بچه ها روخوانی کردند. حفظ مکالمه الزامی می باشد.
What time is it?
It’s 8 o’clock. It’s time for dinner. ساعت 8 است وقت شام است
It’s 7 o’clock. It is time for bath. ساعت 7 است وقت حمام است
It’s 9 o’clock. It’s time for bed.ساعت 9 است وقت خواب است
شعر صفحه مقابل و تمرین آن کار شد و حتی روخوانی ان هم کار شد.
دیکته هفته آینده روز دوشنبه:
There is a bed. There is a sink. There is a lamp.
I like cheese. She likes pasta. He wants tea.
✴ Grammar
What time is it? It’s 6 o’clock.
✴ SPEAKING
What time is it? It’s 7 o’clock.
It’s time for what? It’s time for homework.
It’s 9 o’clock. It’s time for dinner.
It’s 12 o’clock. It’s time for lunch.
It’s 8 o’clock. It’s time for breakfast.
Is it time for bed? Yes, it is.
Is it time for song? Yes, it is.
What time do you go to school? At 7 o’clock.
What time do you go home? At 1 o’clock.
✴ Listening
Tracks: CD2. 38, 40
✴ Reading
Page 58, 59
✴ Homework and Writing
*از جملات زیر یک خط نوشته شود.
It’s six o’clock. It’s time for dinner.
It’s seven o’clock. It’s time for bath.
It’s nine o’clock. It’s time for bed.
*دیکته مشخص شده تمرین شود.
*کتاب کار صفحه 55 و 56 و57 حل و چک شود.
*لطفا شعر جشنواره را بچه ها گوش دهند و حفظ کنند و کاملا مسلط باشند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و دوم**

*صفحات 53 و 54 و 55 درس داه شد.
* صفحه 53 ادامه درس مکان ها می باشد و این بار بچه ها نوع دیگر سوالی کردن را یاد گرفتند. بچه ها به نوبت برای عکس این صفحه سوال طرح می کنند و هم کلاسی ها جواب می دهند.
همچنین چهار فعالیت پایین صفحه را که مربوط به کارهای روزمره است را یاد گرفتند.
*صفحه 54 در این درس صدای /آی/ با املای مختلف در کلمات مختلف آموزش داده شد. روخوانی کلمات و جمله سازی با آنها کار شده است .
*صفحه 55 در ابتدا کلمات داستان با بچه ها کار شد و بعد روخوانی گروهی و انفرادی کار شد. بچه ها میتوانند به سوالات مطرح شده از داستان پاسخ دهند. روخوانی صحیح این درس الزامی می باشد.

✴ Grammar
Is there a stove next to the sink? Yes, there is.
Is there a clock behind the clock? No, there isn’t.
✴ SPEAKING
Describe this picture. (p.55)
Make questions for picture on page 53.
Is there a stove next to the sink? Yes, there is.
Is there a clock behind the clock? No, there isn’t.
Is there a cake in the refrigerator? Yes, there is.
What do you at home? I wash the dishes. I take a bath. I clean the room. I make the bed.
How many kites do you see? I see five kites.
What color is your kite? It’s red and white.
Can you climb a tree? No, I can’t.
Can a cat climb a tree? Yes, it can.
Describe your house. There is a sofa in the living room. There is a table in front of the sofa. There is a TV in front of the table…
Where is the key chain? It is behind the book.
Where is the lunch box? It is in the bag.
Is there a lap top in the class? Yes, there is.
Is there a TV in the classroom? No, there isn’t.
Describe your class? There are 6 desks and 2 speakers. There is a lap top.
✴ Listening
Tracks: CD2. 31, 32 , 33, 35
✴ Reading
Page 55
✴ Homework and Writing
*بچه ها باید بتوانند عکس صفحه 53 را توضیح دهند.
*1 بار از گرامر باکس صفحه 53 نوشته شود.
*1 خط از کلمات زیر نوشته شود.
Bed – sofa – stove – lamp – sink – Yes, there is. – No, there isn’t.
*کتاب کار صفحه 51و 52 حل و چک شود.
*لطفا شعر جشنواره را بچه ها گوش دهند و حفظ کنند و کاملا مسلط باشند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و یکم**

*صفحات 52 درس داه شد.
* صفحه 52 در ابتدا مروری بر درس گذشته انجام شد. این درس هم در ارتباط با حرف اضافه ی مکان می باشد و با استفاده از اشیای درون کلاس و جا به جا کردن آنها بچه ها مکان ها را یاد گرفتند.
بچه ها می توانند عکس پایین صفحه را توصیف کنند. جملات آن در سی دی آمده است و باید بتوانند مکان اشیا را توضیح دهند.
Next to کنار
In front of رو به رو
Behind پشت

دیکته هفته آینده روز دوشنبه:
I live in Shiraz.
Bed – sofa – stove – lamp – sink – TV – in – on – under – by -

✴ Grammar
There is a table in front of the sofa.
✴ SPEAKING
Describe this picture. (p.52)
There is a table in front of the sofa. There is a book on the table. There is a camera on the table. There is a lamp behind the sofa. There is a phone in front of the lamp. There is a table next to the sofa.
Describe your house. There is a sofa in the living room. There is a table in front of the sofa. There is a TV in front of the table…
Where is the key chain? It is behind the book.
Where is the lunch box? It is in the bag.
Is there a lap top in the class? Yes, there is.
Is there a TV in the classroom? No, there isn’t.
Describe your class? There are 6 desks and 2 speakers. There is a lap top.

Describe the house using there is and there are.
There is an umbrella in the bathtub. There is a rabbit by the bathtub. There is a lunchbox in the sink. There is a book in the refrigerator. There is a lion on the bed. There are cameras by the lamp. There are balls under the TV.
✴ Listening
Tracks: CD2. 28, 29
✴ Reading
Page 52
✴ Homework and Writing
*بچه ها باید بتوانند عکس صفحه 52 را توضیح دهند. جملات هم در سی دی گفته شده و هم در بخش اسپیکینگ نوشته شده.
*بچه ها باید خانه خود را روی کاغذ آچهار یا مقوا نقاشی کنند و با توجه به آموخته های خود از درس خانه خود را توصیف کنند.
*دیکته مشخص شده تمرین شود و از روی آن نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 50 حل و چک شود.
*لطفا شعر جشنواره را بچه ها گوش دهند و حفظ کنند و کاملا مسلط باشند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیستم**

*صفحات 49 و 50 و 51 درس داه شد.
* صفحه 49 شعراین صفحه کار شد بچه ها گروه به گروه شعر را خواندند و تمرین کردند و درس آدرس و شهر برایشان مرور شد.

* صفحه 50 در ابتدا کلمات درس با آنها کار شد. درس مربوط به وسایل مختلف خانه می باشد و بخش مهم آن حرف اضافه مکان (هر وسیله کجا می باشد). عکس پایین صفحه کار شده در سی دی جملات گفته شده و بچه ها بعد از آن باید بتوانند عکس را توصیف کنند.
در ابتدا بچه ها اتاق های خانه را یاد می گیرند.
Bedroom اتاق خواب bathroom حمام
Living room اتاق پذیرایی kitchen آشپزخانه
.........................................................................
On روی in داخل under زیر by کنار
Where is the brush? It’s in the sink.
*صفحه 51 در این درس جمله بندی کامل تری را بچه ها یاد می گیرند و می گویند چه چیزی در کجا وجود دارد. هم چنین شعر کار شده است.
There is a rabbit by the bathtub.
There is a clock under the bed.
There are balls under the TV.
بجه ها باید بتوانند عکس را توصیف کنند و جای اشیا را بگویند.
✴ Grammar
Where is the workbook? It’s under the bed.
There is an umbrella in the bathtub.
There are balls under the TV.
✴ SPEAKING
What’s this? It’s a bed, a bathtub, a sofa
Where is the sofa? It’s in the living room.
Where is the stove? It’s in the kitchen.
Where is the MP3 player? It’s by the bed.
Where is the workbook? It’s under the bed.
Where is the brush? It’s in the sink.
Where is the key chain? It’s by the stove.
Where is the picture? It’s on the refrigerator.
Describe the house using there is and there are.
There is an umbrella in the bathtub. There is a rabbit by the bathtub. There is a lunchbox in the sink. There is a book in the refrigerator. There is a lion on the bed. There are cameras by the lamp. There are balls under the TV.
Is there a clock under the bed? Yes, there is.
Is there a lunch box by the sink? No, there isn’t. It’s in the sink.

✴ Listening
Tracks: CD2. 21, 22, 23 , 25, 27
✴ Reading
Page 49, 50
✴ Homework and Writing
*بچه ها باید بتوانند عکس های صفحه 50 و 51 را توصیف کنند. (سی دی این بخش گوش داده شود)
*گرامر باکس صفحه 50 و 51 نوشته شود.
*یک خط از جملات زیر نوشته شود .
It’s under the bed. It’s in the sink. It’s by the stove.
There is a lunchbox in the sink. There is a lion on the bed.
There are balls under the TV.
*کتاب کار صفحه 48 و 49 حل و چک شود.
*لطفا شعر جشنواره را بچه ها گوش دهند و حفظ کنند.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرمایید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته نوزدهم**

*صفحات 46 و 47 و 48 درس داه شد. در ابتدا مرور کلی بر کل یونیت انجام شد.
* صفحه 46 تاکید این درس بر صدای /ای/ با املای متفاوت می باشد. روخوانی این کلمات با بچه ها کار شده است و هم چنین بچه ها میتوانند با کلمات جمله بسازند.
Make a sentence with clean. I clean my room. I clean my class.
Make a sentence with tree. This green tree is tall.

* صفحه 47 تاکید این درس بر روخوانی می باشد. در ابتدا کلمات درس با بچه ها کار می شود و بچه ها مفهوم درس را می فهمند و بعد سی دی گذاشته می شود. بچه ها روخوانی را گروه به گروه یا انفرادی انجام می دهند . سوال های مربوط به درس:
Do you like trees? Yes, I do.
Do you plant trees? Yes, I do.
Do you clean your bedroom/ house? Yes, I do. No, I don’t.
What color are these leaves? Green and yellow.
Is the park clean? Yes, it is.
Are you hungry? Yes, I am. No, I’m not.
*صفحه 48 درس جدید مربوط به بیان اطلاعات شخصی از جمله اسم و فامیل و شهر و آدرس و شماره تلفن می باشد. کلمات مکالمه کار شده و بعد روخوانی کار شده و بچه ها از روی درس می خوانند و در آخر مکالمه را با اطلاعات خود اجرا می کنند.
دیکته این هفته گرفته شد.
دیکته هفته آینده روز دوشنبه:
She wants a peach. He likes tea.
I like pasta. I want cheese.
I live in Shiraz. Tree – clean

✴ SPEAKING
What is this? It’s a tree.
Do you clean your bedroom? Yes, I do.
Is your class clean? Yes, it is.
What color are the leaves in spring? They are green.
Are you hungry? Yes, I am.
What is your name? my name is …
How old are you? I am 9 years old.
Where do you live? I live in Shiraz.
What’s your address? It’s 35 Farhangshahr Street. It’s 29 Maaliabaad Street.
What is your cell phone number? It’s 0917 …

✴ Grammar
Where do you live? I live in Hillsdale.
What’s your address? It’s 6 North Street.
✴ Listening
Tracks: CD2. 18, 19 , 20
✴ Reading
Page 46 , 47 , 48
✴ Homework and Writing
*بچه ها این دو سوال را در دفتر خود بنویسند و جواب آن را با مشخصات خود بدهند.
Where do you live? I live in Shiraz.
What’s your address? It’s …..
*لطفا از روی دیکته بنویسند و تمرین کنند.
* روخوانی صفحه 47 تمرین شود (سی دی).
*کتاب کار صفحه 44 و 47 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرمایید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته هجدهم**

* صفحه 44 این درس هم در ادامه درس قبل مربوط به میوه و غذا می باشد.درس قبل مربوط به این بود که چه غذایی می خواهید و این درس مربوط به این است که چه غذایی دوست دارید. روخوانی کلمات کار شده و بچه ها می توانند عکس پایین صفحه را توصیف کنند. تمرین پرسش و پاسخ را دو به دو انجام می دهند.
What does she like? She likes pancakes.
* صفحه 45 در این درس نحوه دیگر سوال ساختن با بچه ها کار میشود و تاکید برتشخیص دختر و پسر و استفاده از فاعل درست می باشد.
Does he like steak? Yes, he does.
Does she like pasta? No, she doesn’t.
از بچه ها بخواهید که عکس های این دو صفحه را با پرسش و پاسخ توصیف کنند.
هم چنین فعل های پایین صفحه کار شد و روخوانی آن هم تمرین شده.

دیکته این هفته گرفته شد.
دیکته هفته آینده روز دوشنبه:
Grapes- peaches- cheese- pasta-like- tea- pear-want-
✴ SPEAKING
What is your favorite fast food? My favorite fast food is hamburger.
What is your favorite fruit? My favorite fruits are grapes, peaches, oranges.
Do you like hamburgers? Yes, I do.
What do you eat for breakfast? I eat cheese and bread.
Does your mother like steak? Yes, she does.
Does your friend like pasta? Yes, she does. No, she doesn’t.
What is your favorite stew? My favorite stew is vegetable stew.
What food does your father like? He likes hamburgers.
Can your mother make pancakes? Yes, she can.

Do you want hot chocolate or tea? I want tea please.
Do you want cereal or a pancake? I want a pancake.
What does he want? He wants yogurt.
What does she want? She wants a pancake.
✴ Grammar
What does she like? She likes pancakes.
Does he like steak? Yes, he does. No, he doesn’t.
✴ Listening
Tracks: CD2. 10, 11, 13, 15
✴ Reading
Page 44, 45
✴ Homework and Writing
*1 بار از گرامر باکس صفحه 44 و 45 نوشته شود.
*1 خط از کلمات زیر نوشته شود:
Grapes- peaches- cheese- pasta
* دیکته مشخص شده را تمرین کنند.
*کتاب کار صفحه 42 و 43 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرملیید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
با تشکر از توجه و همکاری شما.

**********************************************************

** هفته هفدهم**

* صفحه 42 کلمات این درس مربوط غذا و میوه و ... می باشد. در ابتدا بچه ها از طریق عکس و پاورپویت و سی دی کلمات و روخوانی آن ها را یاد می گیرند. هم چنین میوه و غذای مورد علاقه خود را بیان کنند. بخش مهم درس این است که بچه ها بگویند که خودشان و دیگران چه غذایی می خواهند و در نهایت می توانند با کلمات مختلف جمله سازی کنند. عکس پایین صفحه را بچه ها میتوانند توصیف کنندو هم چنین دو به دو از هم سوال میکنند.
She wants an omelet.
He wants a peach.

* صفحه 43 در این بخش نحوه سوالی کردن به بچه ها اموزش داده میشود. بچه ها دو به دو بر روی عکس ها دست میگزارند و از هم سوال می پرند.شعر پایین صفحه با بچه ها کار شد علاوه بر روخوانی آن.
What does he want? He wants a pear.
Does he want cereal? Yes, he does.
Does he want yogurt? No, he doesn’t.
دیکته هفته آینده روز دوشنبه:
I like fish. I want chicken. He wants tea.
Peach- pear- tea- cereal
✴ SPEAKING
What do you eat for breakfast? I eat omelet, pancake, cereal and tea.
What is your favorite fruit? My favorite fruits are apples, peaches, pears.
Do you like yogurt? Yes, I do.
Do you like hot chocolate? No, I don’t.
Do you want hot chocolate or tea? I want tea please.
Do you want cereal or a pancake? I want a pancake.
What does he want? He wants yogurt.
What does she want? She want a pancake.
How many meals do we have during the day? 3. Breakfast, lunch, dinner.
What do you eat in the morning? I eat breakfast.
What do you eat at noon? I eat lunch.
What do you eat at night? I eat dinner.
✴ Grammar
What does she want? She wants a peach.
Does he want cereal? Yes, he does. No, he doesn’t.
✴ Listening
Tracks: CD2. 5, 6, 8 ,9
✴ Reading
Page 42, 43
✴ Homework and Writing
*1 خط از کامات زیر نوشته شود.
A peach a pear cereal tea
* دیکته مشخص شده را تمرین کنند.
*کتاب کار صفحه 40 و 41 حل و چک شود.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرملیید.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید. 

**********************************************************

** هفته شانزدهم**

* صفحه 40 در ابتدا کلمات مربوط به مکالمه آموزش داده شد و بعد خود مکالمه کار شد. بچه ها روخوانی را کاملا یاد گرفتند و نقش ها را اجرا کردند. حفظ و روخوانی آن الزامی می باشد. هم چنین بچه هه میتوانند غذایی که مورد علاقه آن ها است و نیست را بیان کنند و یاد میگیرند که چگونه به هم غذا یا نوشیدنی تعارف کنند.

* صفحه 41 شعر این صفحه کاملا با بچه ها کار شد. بچه ها با کلمات شعر آشنایی دارند و در نتیجه روخوانی آن هم انجام می دهند. حفظ شعر الزامی می باشد.
کوییز درس 3و 4 گرفته شد.
✴ SPEAKING
How many meals do we have during the day? 3. Breakfast, lunch, dinner.
What do you eat in the morning? I eat breakfast.
What do you eat at noon? I eat lunch.
What do you eat at night? I eat dinner.
When do you eat breakfast? In the morning.
When do you eat lunch? At noon or in the afternoon.
When do you eat dinner? At night.
What is your favorite food? My favorite food is spaghetti, pizza, chicken…
What’s for lunch mom? Spaghetti.
What’s for dinner mom? Chicken.
What’s for breakfast mom? Eggs.
Do you want spaghetti? Yes, please.
Do you want fish? No, thank you.
Do you like spaghetti? Yes, I do.
Do you like eggs? No, I don’t.
✴ Grammar
Do you want spaghetti? Yes, please. No, thank you.

✴ Listening
Tracks: CD2. 2, 4
✴ Reading
Page 40
✴ Homework and Writing
*روخوانی و حفظ مکالمه انجام شود. هم چنین شعر مربوطه حفظ شود.
* یک بار از روی گرامر باکس صفحه 40 نوشته شود.
*یک خط از جملات زیر نوشته شود.
I like fish. I want fish.
I like chicken. I want chicken.
Do you like spaghetti? Yes, I do.
Do you want spaghetti? Yes, please.
*لطفا پس از باز بینی برگه های کوییز آن را امضا کرده و توسط دانش آموز به بنده عودت بفرملیید.
*کتاب کار صفحه 39 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته پانزدهم**

* صفحه 36 و 37 در صفحه 36 کلمات و صداها ی بلند کار شده اند و هم چنین بچه ها کاملا به روخوانی کلمات مسلط شدند. صفحه 37 در ابتدا مفهوم داستان به بچه ها انتقال داده شدو بعد کلمات داستان و بعد روخوانی داستان از طریق سی دی. بچه به صورت گروهی و انفرادی روخوانی را انجام دادند. بچه ها به سوال های مربوط به داستان میتوانند پاسخ دهند. روخوانی روان این صفحه الزامی است.
How is the weather? It is rainy.
Can they play? No, they can’t.
Who is she? She is mom. She is a cook.
What can she do? She can make a cake.
Can she paint pictures? Yes, she can.

* صفحه 38 و 39 این دو صفحه مربوط به تست و ارزیابی درس بوده که در کلاس انجام شد. بازی صفحه مقایل در کلاس انجام شد.

✴ SPEAKING

How is the weather? It is rainy.
Can they play? No, they can’t.
Who is she? She is mom. She is a cook.
What can she do? She can make a cake.
Can she paint pictures? Yes, she can.
Who are they? They are pilots.
Who are they? They are engineers.
Who are they? They are dentists.
Are they salesclerks? Yes, they are.
Are they office workers? No, they aren’t. they are teachers.
What can a taxi driver do? A taxi driver can drive a taxi.
What can an office worker do? An office worker can use a computer.
What can a pilot do? A pilot can fly a plane.
What can a firefighter do? A firefighter can climb a ladder.
Who works in a fire station? A firefighter.
Who works in a hospital? A doctor, a nurse, a dentist.
Who works in a taxi agency? A taxi driver.
Who works in a shop? A salesclerk.
Who works in an airport? A pilot.

✴ Grammar
مرور گرامر های کل درس.

✴ Listening
Tracks: 70, 72, 73
✴ Reading
Page 36, 37
✴ Homework and Writing

*روخوانی صفحات مشخص شده تمرین شود.
*یک خط از:
I am a student.
He can run. She can sing.
He is a doctor. He is a farmer. He is a pilot.
Yes, they can.
No, they can’t.


*کتاب کار صفحه 34 و 37و38 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته چهاردهم**

*صفحه 34 و 35 درس داده شد از طریق اسلاید و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی.
* صفحه 34 در این صفحه لغات جدید در ارتباط با شغل های مختلف می باشد. در این درس جمع بستن اسم ها و شغل ها با بچه ها کار شده و هم چنین نحوه پرسش. به این صورت:
Who are they? They are pilots.
بچه ها عکس پایین صفحه را کامل توصیف میکنند به صورتی که به نوبت از هم شغل های مختلف را می پرسند.

* صفحه 35 در این صفحه بچه ها با نوع دیگر از سوال ساختن آشنا می شوند. و از هم دو به دو میپرسند.
Are they dentists? Yes, they are. No, they aren’t.
هم چنین عکس های پایین صفحه روخوانی و جمله سازی کار شده.
He is a taxi driver. He can drive a taxi.
She is an office worker. She can use a computer.
He is a pilot. He can fly a plane.
He is a firefighter. He can climb a ladder.
دیکته در این هفته گرفته شد.

✴ SPEAKING
Who are they? They are pilots.
Who are they? They are engineers.
Who are they? They are dentists.
Are they salesclerks? Yes, they are.
Are they office workers? No, they aren’t. they are teachers.
What can a taxi driver do? A taxi driver can drive a taxi.
What can an office worker do? An office worker can use a computer.
What can a pilot do? A pilot can fly a plane.
What can a firefighter do? A firefighter can climb a ladder.
Who works in a fire station? A firefighter.
Who works in a hospital? A doctor, a nurse, a dentist.
Who works in a taxi agency? A taxi driver.
Who works in a shop? A salesclerk.
Who works in an airport? A pilot.

What do you want to do in the future? I want to be a doctor.
Is she a nurse? Yes, she is.
Is he a cook? No, he isn’t. He is a teacher.
Who is he? He is a police officer.
Who works on a farm? A farmer.
What is his job? He is a doctor.
What does she do? She is a teacher.
What’s your father’s job? He is a cook.
What’s your mother’s job? She is a nurse.
✴ Grammar
Who are they? They’re office workers.
Are they dentists? Yes, they are.
No, they aren’t. they are pilots.


✴ Listening
Tracks: 64, 65, 68, 69
✴ Reading
Page 34, 35
✴ Homework and Writing
*از جملات زیر هر کدام 2 خط بنویسید.
He is a cook. They are pilots.
She is a nurse. They are teachers.
I am a student. They are dentists.
He is a farmer.
*کتاب کار صفحه 32 و 33 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته سیزدهم**

*صفحه 32 و 33 درس داده شد از طریق اسلاید و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی.
* صفحه 32 در این صفحه لغات جدید در ارتباط با شغل های مختلف می باشد و بچه ها روخوانی آنها را یاد گرفتند و نحوه جمله سازی هم کار شده.با دیدن عکس های مختلف میتوانند شغل ها را کاملا بیان کنند و عکس پایین صفحه را کامل توصیف میکنند. و شغل مورد علاقه خود در آینده را بیان می کنند.
What do you want to do in the future? What is your favorite job?
I want to be a …(teacher, doctor, police officer)

* صفحه 33 مروری بر درس گذشته شد و بچه ها نحوه پرسیدن سوال را یاد میگیرند(شغل ها). عکس بالای صفحه را کاملا توصیف می کنند و سوال طرح میکنند. شعر در کلاس گروهی کار شده است و حفظ شعر الزامی می باشد.

دیکته هفته آینده (چهارشنبه):
I can sing.
He can run.
She can read.
I am hot. I am sad. I am cold.

✴ SPEAKING
What do you want to do in the future? I want to be a doctor.
Is she a nurse? Yes, she is.
Is he a cook? No, he isn’t. He is a teacher.
Who is he? He is a police officer.
Who are they? They are students.
Who is she? She is a taxi driver.
Who works on a farm? A farmer.
Who works in a hospital? A nurse and a doctor.
Who works at school? A teacher.
What is his job? He is a doctor.
What does she do? She is a teacher.
What’s your father’s job? He is a cook.
What’s your mother’s job? She is a nurse.
✴ Grammar
He is a cook.
She is a nurse.
Who is he? He is a student.
Who is she? She is a teacher.

✴ Listening
Tracks: 58, 59, 61, 63
✴ Reading
Page: 32, 33
✴ Homework and Writing
*از روی دیکته مشخص شده 1 بار بنویسند و تمرین کنند.
*از این متن 1 بار بنویسند.
My name is (student’s name)
I am nine.
I am a student.
*کتاب کار صفحه 30 و 31 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته دوازدهم**

*صفحه 30 و 31 درس داده شد از طریق اسلاید و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی.
* صفحه 30 در ابتدا مفهوم داستان و مکالمه با بچه ها کار شد. سی دی و روخوانی گروهی و انفرادی کار شد و بچه ها مکالمه را دو به دو اجرا کردند. روخوانی و حفظ مکالمه الزامی است.

* صفحه 31 بچه ها کاملا با موضوع درس آشنا شده اند و در این قسمت درس را در قالب شعر میخوانندو شعر گروهی کار شده. حفظ شعر به صورت انفرادی الزامی است. تمرین این صفحه کار شده است.
در این قسمت روی مهارت گفتاری بچه ها تمرین شد به طوری که عکس های مختلف از احساسات افراد گذاشته میشود و بچه تمرین پرسش و پاسخ را انجام می دهند:
What’s the matter? I am sick.
What’s the matter? He is cold.
Are you tired? Yes, I am.
Is she sad? No, she isn’t. She is happy.
در این هفته دیکته گرفته شد.

✴ SPEAKING
What’s the matter? I’m sick / I’m hot / I’m cold / I’m tired / I’m sad.
Are you sick? Yes, I am.
How are you today? I am sick today. I hope you feel better soon.
Are you hot? No, I’m not. I’m cold.
Are you sad? Yes, I am.
Are you tired? No, I’m not. I am happy.
How is she? She is sick.
How is Jenny? Jenny is tired.
If you feel sick, what do you do? I go to the doctor.
Are you OK? No, I’m not. I’m very sick today.
Oh, no. I hope you feel better soon.
✴ Grammar
I hope you feel better soon.
Thanks.
✴ Listening
Tracks: 55, 56, 57
✴ Reading
Page: 30 , 31
✴ Homework and Writing

*روخوانی صفحات درس داده شده تمرین شود و هم چنین سوال های اسپیکینگ.
*تکالیف: یک بار از روی دیکته گزارش داده شده نوشته شود. هم چنین از روی چهار کلمه صفحه 31 یک خط نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 29 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته یازدهم**

*صفحه 28 و29 درس داده شد از طریق اسلاید و عکس.
* صفحه 28 دو حرف این صفحه برای بچه ها با مثال های مربوطه مرور و یاد داده شد. خواندن کلمات بسیار مهم است و هم چنین مهارت جمله سازی خیلی تاکید و کار شده:
Make a sentence with long: I have long hair.
Make a sentence with like: I like pizza and I like red. I like my mom and dad.
Make a sentence with run: I can run. My dad can run.

* صفحه 29 در این صفحه بچه ها بعد از درک مفهوم داستان کوتاه روخوانی جملات را کار کردند. ابتدا با سی دی و بعد گروهی و انفرادی. و هم چنین به سوالات شفاهی مربوط به درس پاسخ می دهند. روخوانی صحیح این صفحه الزامی است.
What do you see? I see a long race.
What can they do? They can run.
Can he run? No, he can’t.

دیکته هفته آینده روز دوشنبه:
I can run. I can color. He can sing.
She can read. It’s her bag. It’s his bag.
I have a camera. It’s a key. It’s a camera.
It isn’t a wallet. Read- like- jump – run- sing- color

✴ SPEAKING
Make sentences with long, little, like, run, ride.
Can you ride a motorcycle? No, I can’t.
Can you ride a unicycle? Yes, I can
Can you ride a bicycle? Yes, I can.
Is this a long or short race? It’s a long race.
Can you swim, dance, run, sing? Yes, I can. No, I can’t.
Can they skip, read, paint, color? Yes, they can. No, they can’t.
What can they do? They can color.
What can she do? She can play baseball.
What can he do? He can ride a bicycle.
What can she do? She can use chopsticks.
What can he do? He can speak English.
What can your mom do? She can play the piano.
What can your dad do? He can do a magic trick. He can drive.
✴ Grammar
مروری بر آخرین گرامر.
They can read.
Can they skip? Yes, they can. No, they can’t.

✴ Listening
Tracks: 54


✴ Reading
Page: 28, 29

✴ Homework and Writing

*روخوانی صفحات درس شده تمرین شود و هم چنین سوال های اسپیکینگ.
*از روی دیکته گذاشته شده در گزارش یک بار بنویسند و تمرین کنند.
*کتاب کار صفحه 26حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته دهم**

*صفحه 26 و 27 درس داده شد از طریق پاور پوینت.
* صفحه 26 کلمات این صفحه از طریق عکس و هم چنین اجرای نقش کلمات به صورت بازی پانتومیم کار شده. در این درس بیان توانایی های خودمان و دیکران کار می شود. عکس پایین صفحه را بچه ها میتوانند توصیف کنند. سی دی گذاشته شد و روخوانی عبارت ها هم گروهی هم انفرادی کار شده.
They can read. They can paint. They can color.
* صفحه 27 با توجه به عکس در صفحع بچه ها جمله سازی را تمرین میکنند. جمله مثبت و منفی و سوالی:
Can they swim? Yes, they can. No, they can’t.
They can run.
They can’t run.
Can they run? به همین ترتیب جای کلمه با فعل های دیگر عوض میشود و بچه هل دو به دو از هم میپرسند و پاسخ می دهند.
هم چنین جدول توانایی ها روی برد نوشته شود و بچه کارهایی که می توانند و نمیتوانند را نوشتند.
I can dance. I can’t sing.
عبارت های پایین صفحه هم کار و تمرین شده است.
هم چنین با بپه ها تمرین نوشتن کلمات به هم ریخته کار شده برای مثال:
Unscramble the words:
e-a-d- r read i-n-g-s sing
can, she, read. She can read.
They, paint, can. They can paint.
Can, what, he, do? What can he do?


✴ SPEAKING
Can you swim, dance, run, sing? Yes, I can. No, I can’t.
Can they skip, read, paint, color? Yes, they can. No, they can’t.
What can they do? They can color.
What can she do? She can play baseball.
What can he do? He can ride a bicycle.
What can she do? She can use chopsticks.
What can he do? He can speak English.
What can you do? I can speak English. I can play the piano. I can cook. I can run.
I can play with a yo-yo.
Look at her. What can she do? She can jump rope.
Look at him. Wat can he do? He can do a somersault.
Can you jump rope? Yes, I can.
Can you do a cartwheel? No, I can’t.
What can your mom do? She can play the piano.
What can your dad do? He can do a magic trick. He can drive.
✴ Grammar
They can read.
Can they skip? Yes, they can. No, they can’t.

✴ Listening
Tracks: 47, 48, 50 , 51


✴ Reading
Page: 26 , 27
✴ Homework and Writing

* در دفتر تکالیف یک جدول کشیده شود به صورت 2 ستون. یک طرف کارهایی که میتوانند و یک طرف کارهایی که نمیتوانند مثال های مختلفی زده شود جملات منفی و مثبت. نمونه این تمرین در کلاس کار شده و در دفتر بچه ها موجود است.
* یک خط از جملات زیر.
It is a key.
It is a clock.
It is not a camera.
* سی دی گذاشته شود و روخوانی کلمات تمرین شود.

*کتاب کار صفحه 24 و 25 حل و چک شود.

**********************************************************

** هفته نهم**

*صفحه 24 و 25 درس داده شد از طریق پاور پوینت.
* صفحه 24 عبارت های این صفحه از طریق عکس و هم چنین اجرای نقش کلمات به صورت بازی پانتومیم کار شده. در این درس بیان توانایی های خودمان و دیکران کار می شود. عکس پایین صفحه را بچه ها میتوانند توصیف کنند. سی دی گذاشته شد و روخوانی عبارت ها هم گروهی هم انفرادی کار شده.
I can ride a pony. She can play the piano.
* صفحه 25 روی مهارت جمله سازی تمرین می شود. عکس را می بینند و جمله میسازند. شعر این صفحه کار شده و حفظ شعرالزامی می باشد.

✴ SPEAKING
What can you do? I can speak English. I can play the piano. I can cook. I can run.
I can play with a yo-yo.
Look at her. What can she do? She can jump rope.
Look at him. Wat can he do? He can do a somersault.
Can you jump rope? Yes, I can.
Can you do a cartwheel? No, I can’t.
What can your mom do? She can play the piano.
What can your dad do? He can do a magic trick. He can drive.
✴ Grammar
Look at him. He can do a magic trick.
Look at her. She can do a magic trick.
What can she do? She can jump rope.
What can he do? He can jump rope.

✴ Listening
Tracks: 41, 42, 44, 46

✴ Reading
Page: 24, 25
✴ Homework and Writing

* سی دی گذاشته شود و روخوانی کلمات تمرین شود.
* یک بار از روی گرامر باکس صفحه 25 نوشته شود.
*کتاب کار صفحه 22 و 23 حل و چک شود.

**********************************************************

** هفته هشتم**

*صفحه 22 و 23 درس داده شد. و کوییز یونیت 1 و 2 در روز چهارشنبه گرفته شد.
* صفحه 22 مکالمه به صورت اجرای نقش تمرین و کار شد و سی دی گذاشته شد و روخوانی درس کاملا کار شده.
* صفحه 23 ابتدا مفهوم جمله ها و شعر کار شد. جمله های شعر به صورت بخش بخش کار شد و به صورت گروهی تمرین شد . لطفا در منزل سی دی گذاشته شود . حفظ شعر الزامی است.


✴ SPEAKING
What’s wrong? I can’t find my book, my pencil, my pencil case …
I can see my book, my English book, my bag…
I can hear you, the teacher…
I can walk and write.
I can speak English and I can paint.
I can’t cook.
Is your book in your bag? I don’t know. Yes, it is.

✴ Grammar
What’s wrong?
I can’t find my book.
✴ Listening
Tracks: 38, 40

✴ Reading
Page: 22, 23
✴ Homework and Writing

*یک بار از روی جملات زیر:
It’s a (clock, camera, book)
Yes, it is. No, it isn’t. No, it is not.
They are (doors, books)
I can see.
*روخوانی صفحه 22 کار شود و شعر صفحه 23 حفظ.
*کتاب کار صفحه 21.

**********************************************************

** هفته هفتم**

*صفحه 20 و 21 و بخشی از 22 درس داده شد.
* صفحه 20 و 21 مرور بر درس قبلی بوده که در کلاس انجام شد و بچه ها بار دیگر دروس را یاداوری کردند.
* صفحه 22 مکالمه به صورت شفاهی کار شده و بچه ها پس از درک مفهوم داستان نقش را اجرا کردند.
* در این هفته نمونه سوال های امتحانی در کلاس کار شد و بچه ها کاملا با سوال ها آشنا شدند.
* کویز (امتحان) درس 1 و 2 روز چهارشنبه 23 آبان گرفته میشود.

✴ SPEAKING
مرور کلی بر سوال های اسپیکینگ قبل.
What does your mother have? She has a key chain.
What does your father have? He has a calculator.
What does your sister have? She has a camera.
What does your brother have? He has a music player.
Do you have an umbrella? Yes, I do.
Do you have a music player? No, I don’t.
Does you mom have a train pass? No, she doesn’t.
Does your dad have a wallet? Yes, he does.
What do you do with a camera? I take a picture.
What do you do with a music player? I listen to music.
Name a few words beginning with f. fan, five, fork.
Name a few words beginning with v. van, vest, violin.
✴ Grammar
What’s wrong?
I can’t find my book.
✴ Listening
Tracks: 37, 39

✴ Reading
بازی صفحه 21 را میتوانند با توجه به عکس ها سوال بسازند و جواب دهند.

✴ Homework and Writing
از روی گرامر باکس های دروس قبلی صفحه 14و 15و 16 و 17 یک بار بنویسند.
کتاب کار صفحه 19 و 20 انجام و چک شود.

**********************************************************

** هفته ششم**

*صفحه 17 و 18 و 19 درس داده شد. با استفاده از عکس ها و اسلاید .

* صفحه 17 بچه ها یاد گرفتند که با اشاره به افراد (مرد و زن) در مورد چیزهایی که به انها تعلق دارند بپرسند. عکس بالایی صفحه کاملا مفهوم درس را به بچه ها می رساند. سی دی گذاشته شد و تمرین پرسش و پاسخ را هم گروه به گروه هم انفرادی انجام دادند. بچه ها میتوانند عکس را کاملا توضیح دهند و پرسش و پاسخ را تمرین کنند . عبارت های پایین صفحه از ظریق پانتومیم کار شده و بچه ها روخوانی کلمات را هم تمرین کردند.

* صفحه 18 حروف این صفحه یاد داده شد و بچه ها قادر به خواندن کلمات می باشند.
F f دانش اموزان لازم است که نوشتن کلمات صفحه را بلد باشند .
V v

* صفحه 19 در این صفحه بچه ها هر آنچه در تصویر می بینند را توصیف و تعریف میکنند و بعد بخش مهم یعنی رو خوانی کار شد. سی دی گذاشته شده و دانش آموزان با انگشت زیر جملات دست میگذارند و دنبال می کنند و در نهایت گروه به گروه و انفرادی روخوانی را انجام می دهند. لطفا سی دی در منزل گذاشته شود و روخوانی تمرین شود.

✴ SPEAKING

What does your mother have? She has a key chain.
What does your father have? He has a calculator.
What does your sister have? She has a camera.
What does your brother have? He has a music player.
Do you have an umbrella? Yes, I do.
Do you have a music player? No, I don’t.
Does you mom have a train pass? No, she doesn’t.
Does your dad have a wallet? Yes, he does.
What do you do with a camera? I take a picture.
What do you do with a music player? I listen to music.
Name a few words beginning with f. fan, five, fork.
Name a few words beginning with v. van, vest, violin.



✴ Grammar
What does he have? He has a wallet.
Does she have an umbrella? Yes, she does. No, she doesn’t.
✴ Listening
Tracks: 31, 33,34, 36

✴ Reading
Page 18, 19
✴ Homework and Writing

روز اول یک خط از روی کلمات صفحه 17 که چک شد.
روز دوم یک خط از کلمات صفحه 18 که چک شد.
روز سوم جمله سازی با کلمات صفحه 14 و 16 و 18 به این گونه:
I have … (a camera)
She has … (a wallet)
He has an umbrella.
I have …
She has …
He has …
جمله سازی را با کامات مختلف انجام دهند .
کتاب کار صفحه 15 و 16 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از صفحات مشخص شده باشند.

**********************************************************

** هفته پنجم**

ابتدا مروری کلی بر دروس گذشته شد و ارزیابی شفاهی بچه ها انجام گرفت.

*صفحه14و 15و 16 درس داده شد. با استفاده از عکس ها و اسلاید و هم چنین ویدیوی آموزشی.

* صفحه14 کلمات صفحه هم از طریق عکس و هم به صورت محسوس و واقعی درس داده شد. فایل صوتی گذاشته شد و بچه ها دستشان را روی کلمات حتما می گذارند همزمان با گوش دادن. و به نوبت روخوانی کردند.حتما سی دی در منزل گذاشته شود تا قادر به روخوانی از روی کلمات شوند.کلمات را به صورت جمله کامل کار شده به صورت سوال و جواب:
What do you have?
I have a key.

* صفحه 15 بچه ها کلمات را این بار از طریق بازی مرور و یاد گرفتند.از طریق پرسش و پاسخ:
Do you have a key? Yes, I do. No, I don’t.
سوال این است که در کیف خود چه دارید؟ بچه ها کیف خود را باز میکنند و وسایل مربوطه خود را نام میبرند:
I have 3 books, an eraser, a watch, a tissue …
و بعد از هم می پرسند:
Do you have a coin? No, I don’t. Yes, I do.
شعر این صفحه کار شده و بچه ها کاملا قادر به خواندن میباشند. لطفا شعر تمرین و حفظ شود.
* صفحه 16 کلمات جدید صفحه آموزش داده شد از طریق عکس و اشیای واقعی.فایل صوتی گذاشته شد و روخوانی کلمات تمرین و تکرار شده است لطفا در منزل به سی دی گوش دهند و روخوانی را تمرین کنند. بچه ها یاد گرفتند که چگونه اشیایی که متعلق به دیگران هست را بیان کنند.
What does she have? She has an umbrella… she has a wallet … she has…



✴ SPEAKING

What do you have? I have a key.
What do you have? I have a candy bar.
What do you have in your bag? I have books, notebooks, a pencil case, an eraser, a wallet, a tissue, a calculator…
Do you have a tissue? Yes, I do.
Do you have a watch? No, I don’t.
Do you have a sister? Yes, I do.
Do you have a brother? No, I don’t.
Do you have a camera? No, I don’t.
Do you have a lunch box? Yes, I do.
Does she have an umbrella? Yes, she does.
Does he have a key chain? No, he doesn’t.

بچه ها میتوانند این تمرین را در خانه انجام دهند که در اتاق خود یا در کیف خود وسایلی که دارند را بیان کنند.
I have a bed. I have a bag and 4 books. I don’t have a camera. I have a wallet.
My mother has a bag. My father has a car…
✴ Grammar
What do you have? I have a key.
Do you have a key? Yes, I do.
Do you have a tissue? No, I don’t.
What does she have? She has a wallet.
✴ Listening
Tracks: 23, 24, 27, 28, 29

✴ Reading
Page 14, 15, 16

✴ Homework and Writing

روز اول یک خط از روی کلمات صفحه 14 که چک شد.
روز دوم دو باز از روی گرامر باکس زرد صفحه 15 که چک شد.
نوشته A camera , an umbrella, a wallet روز سوم دو خط از
یک بار از گرامر باکس پایین صفحه 16
کتاب کار صفحه 12و 13و 14 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از صفحات مشخص شده باشند. *
*شعر صفحه 15تمرین و حفظ شود.

**********************************************************

** هفته چهارم**

ابتدا مروری کلی بر دروس گذشته شد و ارزیابی شفاهی بچه ها انجام گرفت.

*صفحه 11و 12 و 13 درس داده شد. با استفاده از عکس ها و پاور پوینت و هم چنین ویدیوی آموزشی.
* صفحه11 ابتدا عکس ها و هرآنچه دیدند را توصیف کردند. فایل صوتی گذاشته شد و بچه ها دستشان را روی کلمات و جمله ها حتما می گذارند همزمان با گوش دادن. و به نوبت روخوانی کردند.
* صفحه 12 بچه ها یاد گرفتند که چگونه وسایلی که متعلق به خودشان و دیگران هست را بیان کنند. سی دی گذاشته و مکالمه آن صفحه تمرین و تکرار شد. روخوانی هم تمرین شده. و نقش مکالمه توسط دانش آمورزان اجرا شد. حفظ کردن دیالوگ الزامی می باشد.
* صفحه 13 کلمات جدید صفحه آموزش داده شد و پس از درک مفهوم شعرتدریس شد و فایل صوتی گذاشته شد و شعر حفظ شده است. لطفا در منزل به سی دی گوش دهند و شعر را تمرین کنند. تمرین پایین صفحه هم کار شده.

لطفا مروری بر فعالیت های عملی هفته گذشته داشته باشند.
Point to the … (door) – touch your friend – write - read – sharpen your pencil-

✴ SPEAKING
Is this your bag? Yes, it is. It is my bag.
Is this your book? No, it isn’t. It isn’t my bag.
Whose pencil is this? I don’t know.
Whose bag is that? It is teacher’s bag.
Whose eraser is this? It is Zahra’s eraser.
Is it Jenny’s workbook? Yes, it is her workbook.
Is it Scott’s bag? No, it isn’t his bag.

بچه ها میتوانند این تمرین را در خانه انجام دهند که اشیای مختلف در خانه را بر دارند و بگویند:
Whose is this? It is mom’s (bag)…
It is dad’s …
It is grandma’s…grandpa’s…

✴ Grammar
Whose bag is that?
It’s Jenny’s bag. It’s her bag.
It’s Scott’s bag. It’s his bag.

✴ Listening
Tracks: 19, 20, 21, 22

✴ Reading
Page 11, 12, 13(song)

✴ Homework and Writing

* دو بار از روی مکالمه نوشته شود.
Whose bag is that?
It’s Jenny’s bag. It’s her bag.
It’s Scott’s bag. It’s his bag.
*کتاب کار صفحه11 انجام و چک شود. (یونیت 1 کامل کار شده و چک شده).
* لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از صفحات مشخص شده باشند. 
*شعر صفحه 13 تمرین و حفظ شود.
*در این هفته دیکته درس اول از عزیزان گرفته شد و از شما تقاضا دارم لطفا تمرین و تاکید و نظارت بیشتری بر مهارت نوشتاری داشته باشید. . لطفا یک بار از دیکته مشخص شده هفته قبل بنویسند.

*********************************************************

** هفته سوم **

*صفحه 7و 8 و 9 و 10 درس داده شد. با استفاده از عکس ها و پاور پوینت و فلش کارد و هم چنین ویدیوی آموزشی.
* صفحه 7 ابتدا با مفاهیم دور و نزدیک آشنا شدند با استفاده ازاشیای درون کلاس. قرار دادن آنها نزدیک و دور. و اشاره کردن به آنها:
What is this? This is a book.
What is that? That is a door.

فایل صوتی گذاشته شد و شعر حفظ شده است.
* صفحه 8 بچه ها با روش جمع بستن اسم اشیا آشنا شدند.
A book. Two books.
A door. Three doors.
These اشاره به جمع نزدیک
Those اشاره به جمع دور
What are these? They are calendars.
What are those? They are windows.
بچه ها دو به دو از هم از روی پاور پوینت سوال های بالا را می پرسند و پاسخ می دهند. و لازم است قادر به خواندن از روی کلمات باشند.
* صفحه 9 نحوه پرسیدن و پاخ را یاد گرفتند.
Are these pictures? Yes, they are.
Are those clocks? No, they aren’t. They are workbooks.
هم چنین انجام فعالیت های عملی
Stand up – sit down – look at the board – open or close your books –
Point to the … (door) – touch your friend – write - read – sharpen your pencil-

صفحه 10 حروف زیر یاد داده شد. دانش آموزان قادر به خواندن کلمات شدند. *
Mm – Nn
روز برگزاری دیکته چهارشنبه هفته آینده*
دیکته :
Is it a door? Yes, it is.
Is it a clock? No, it isn’t. It’s a book.
clocks – doors - – map – nine -

✴ HOMEWORK
*کتاب کار صفحه 6 و 7 و8 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از داستان صفحه 6و 8 و 10 باشند.*
از کلمات صفحه 10 یک خط بنویسند.*


✴ SPEAKING
توصیف اشیا دور خود.
What is this? It’s a widow.
What’s that? It’s a picture.
Is this a door? No, it isn’t. It’s a window.
Is it a calendar? Yes, it is.
What are they? They are pencil sharpeners.
Are these pictures? Yes, they are.
Are those clocks? No, they aren’t. They are workbooks.

✴ Listening
Tracks: 12, 13, 15, 16, 17

✴ Reading
Page 6, 8 words

✴ Writing

One line: mop- map – mug- notebook – nine – nut -
Is it a door? Yes, it is.
Is it a clock? No, it isn’t. It’s a book.
clocks – doors - – map – nine –

*********************************************************

** هفته دوم **
گزارش✅
در كلاس درس
آموزش صفحه ٥-٦ و قسمتي از ٧
به همراه فايل صوتي و ويديو
تمرين شعر صفحه ٥ و ٧
روخواني كلمات صفحه ٦
تمرين و role play ديالوگ


تكاليف خانه:
يك بار از روي سوال و جواب
Is it a bird?
Yes, it is.
No, it isn't. It's a book.
والدين توجه داشته باشند به جاي كلمه bird ميتوانند كلمات ديگر صفحه ٦ را كار كنند.
تمرين شعر صفحه ٧.

به علاوه كتاب workbook صفحه ٤و ٥
تمرين روخواني از كلمات صفحه ٦
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
What's this?
It's a...

دانش آموزان بايد كلمات صفحه ٦ را بلد باشند كه وقتي پرسيده شود بتوانند تشخيص دهند كه چيست.
What's this? It's a clock.
What's that? It's a clock.
Is it a window? Yes, it is.
Is it a door? No, it isn't .

*******************************************************************

** هفته اول **
گزارش✅
در كلاس درس:
آموزش صفحه ٢-٣-٤
روخواني از صفحه ٢ و ٤
به همراه فايل صوتي و ويديو
به علاوه شعر صفحه ٥
تمرين سلام و احوال پرسي و معرفي كردن خود


تكاليف خانه:
يكبار از روي سوال و جواب

How are you?
I’m fine.
به علاوه كتاب workbook صفحه ٣
تمرين روخواني صفحه ٤
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
1.What’s your name?
My name is...
2. Introduce yourself.
3. What's your teacher’s name?
4. What's your school’s name?
5. Good bye
6. See you
7. See you later

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.