یکشنبه 5 اسفند 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

دوم 2
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 343
    
زبان : فارسی
    

** هفته بیست و دوم**

دو روز اول این هفته را ب تمرین بیشتر شعر جشنواره و دکلمه ها پرداختیم.
روز چهارشنبه هم جشن تولد دومی های عزیز بود ک کلاس برقرار نبود.

انشاالله از شنبه:
1) در کنار تمرین ، تدریس را هم خواهیم داشت.

2) دیکته ایی را ک در گزارش هفته بیست و یکم برای شما ارسال کرده بودم ، در چهارشنبه پیش رو اجرا میکنیم. زبان اموزان تمرین و مرور کلمات و حروف تعیین شده را فراموش نکنند.
کلمات :
round - short - tall
و حروف 
Qq _ Rr _ Ss _ Tt _ Uu

3) روخوانی صفحات 44 _ 45 _ 47 همراه با سی دی تمرین شود.

👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗
زبان آموزان هر کدام از کلمات زیر را یک خط بنویسند :
blue 
ruler
run
زبان آموزان نوشتن کلمات را ب ترتیب حروف الفبا داشته اند..
هفته قبل کلماتی را نوشتند ک حروف r - s - t در آنها ب کار رفته بود و این حروف در ابتدای کلمه بودند.
پیش تر در گروه اعلام شد چون آموزش حروف ب اتمام رسید ، از کلمات کتاب برای تقویت مهارت نوشتاری عزیزان استفاده می‌شود.

Activity book
page 42 parts A & B
page 43 parts C & D

***********************************************************

** هفته بیست و یکم**

1) مرور بر درس 5 ، پرسش و پاسخ فردی و گروهی

2) خواندن دوشعر صفحه های 43 و 45 ( البته نیاز ب تمرین بیشتر)

3) تمرین قسمت D صفحه 45

4) مرور قسمت C صفحه 46

5) آموزش reading صفحه 47

6) تمرین و مرور قسمت تعیین شده شعر جشنواره و اضافه کردن پارت دیگر ب صورت کلمه ب کلمه

Speaking
1) How old are you?
I'm eight years old.

2) What's it?
I don't know.
It's a puzzle.

3)
It's a doll.
It's a little doll.
It's a little pink doll.

4)
It's short.
It's a short jump rope.

5)
_ Ride a bicycle.
_ Jump rope.
_ Throw a ball.
_ Catch a ball.

6) Put your coat on a peg.

7) This is my pet. It' s a cat.

8) Is this an egg? Yes, it is.

9) I like eggs.

Reading
egg
bed
pet
peg
big
little
new
old
long
short
round
square
a yo_yo
a baseball
a kite
a doll
a car
a robot
a bicycle
a jump rope
a puzzle
a bat

Listening
track 16 page 46
track 17 page 47

Activity book

کتاب کار صفحه 40 قسمت های A و B
کتاب کار صفحه 41 قسمت های C و D

Writing 👇🏻
زبان اموزان عزیز در منزل:

از روی کلمات زیر هرکدام یک خط بنویسند:
round _ short _ tall

و حروف را از Aa تا Zz هرکدام یک بار ب صورت capital و small پشت سرهم بنویسند.

❗👇🏻❗👇🏻❗

دیکته برای چهارشنبه هفته آینده :

کلمات :
round _ short _ tall
حروف:
Qq _ Rr _ Ss _ Tt _ Uu

از زبان اموزان انتظار می‌رود برای هفته پیش رو :

1) قسمت D صفحه 47 را پس از گوش دادن ب CD و تمرین ، جملات را از روی کتاب بخوانند.

2) قسمت D صفحه 45 را پس از گوش دادن ب CD و تمرین ، از روی کتاب بخوانند و همچنین با اجرای پانتومیم خود و همکلاسی هایش بتوانند عبارت یا جمله را حدس بزند و بگوید. 
❗❗❗❗❗❗❗❗❗
3) والدین گرامی :
قسمت کمی از پارت دوم شعر روز چهارشنبه در کلاس کلمه ب کلمه تمرین شد و دانش آموزان با تمرین باید این قسمت را حفظ و همراه با بخش اول بخوانند :
....
....
If you believe in yourself
Dreams can come true
The future depends on what you will do

***********************************************************

** هفته بیستم**

1) پرسش و پاسخ از عزیزان باتوجه ب صفحه 42

2) پخش ترک 9 صفحه 44 ک کلمات متضاد را معرفی می‌کند.

3) درقسمت B جمله سازی با توجه ب تصاویر و لغات قسمت A صفحه 44

4) پخش ترک 12 قسمت C صفحه 45 (شعر)

5) قسمت D ترک 13 صفحه 45 commands ، چهار جمله امری را معرفی کرده است.

6) پخش ترک 14 صفحه 46 حرف Ee را در ابتدا و وسط کلمه بکار برده است.
مثال ها در کلاس spell شدند.

7) قسمت C ترک 16 صفحه 46 شعری کوتاه ک کلمات قسمت A را شامل می‌شود.

8) تمرین قسمت معینی از شعر جشنواره ب صورت کلمه ب کلمه

Speaking
1) It's big.👉🏻It's a big robot.

2) It's little. 👉🏻It's a little robot.

3) It's new. 👉🏻It's a new book.

4) Ride a bicycle.

5) Jump rope.

6) Throw a ball.

7) Catch a ball.

Reading
a yo-yo
a baseball
a kite
a doll
a car
a robot
a bicycle
a jump rope
a puzzle
a bat

Vocabulary
big
little
new
old
long
short
round
square

Activity book

1) صفحه 42 قسمت های A و B

2) صفحه 43 قسمت های C و D

3) صفحه 44 قسمت های A و B

اولیای گرامی :
شما در منزل بخواهید از کلمات و حروف زیر دیکته بگیرید :👇🏻

Vv _ Ww _ Xx _ Yy _ Zz
old _ peach _ quilt

👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻
زبان آموزان دو کلمه peach و quilt را هرکدام یک خط در منزل نوشتند.

🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
برای تمرین در منزل :

1) از روی کلمات صفحه 46 هرکدام یک خط بنویسند.

2) از Aa تا Zz هر حرف را بصورت Capital و Small پشت سر هم بنویسند.

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
ب عنوان یادآوری 
والدین گرامی :
باتوجه ب اینکه ک آموزش حروف ب همراه حرکت دست را با عزیزان با موفقیت ب پایان رساندیم ، از زبان اموزان انتظار می‌رود ک تمرکز بیشتری روی روخوانی کلمات و جملات همراه با سی داشته باشند چرا ک با اسم و صدای حروف آشنا شده اند.ازین پس برای دیکته و نوشتن از کلمات کتاب استفاده می‌شود.

🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸

برای چهارشنبه هفته آینده:
1) عزیزان شعر جشنواره را تا این قسمت حتما حفظ باشند.
Believe in yourself
There's power in you
Have faith in your dreams
And they will come true
There's much you can give
If you do your part
The choices you make
Should come from your heart
So believe in yourself
Cause there's nothing
You can not do

2)دیکته از کلمات و حروف زیر درکلاس خواهیم داشت :
old _ peach _ quilt
Pp _ Qq _ Bb _ Dd

3) برگه کوئیز دو را امضا بفرمایید و *حتما ب من برگردانید.

4) عزیزان شعر صفحه 45 را تمرین و حفظ کنند.

***********************************************************

** هفته نوزدهم**

1) آموزش دو حرف ، دو کلمه و دو اسم زبان اموزان

2) پخش ترک های 5 _6 _ 7 صفحه 42

3) پرسش و پاسخ صفحه 43

4) پخش ترک 8 صفحه 43

5) پرسش و پاسخ مکالمه

6) خواندن شعر صفحه 41
(بیشتر تمرین شود)

X :
up to down
up to down
x :
up to down
up to down
کلمات پیشنهادی زبان اموزان ک حرف Xx در آنها ب کار رفته :
fox روباه
six 6
X_ray

Y :
up to down
up to down
up to down
y :
up to down
up to down

کلمات پیشنهادی زبان اموزان برای حرف Yy :
yellow 💛
yo_yo
young

Speaking
1) What is it?
I don't know. It's a yo_yo.

2) It's a bicycle.

3) It's a little yellow yo_yo.

4) How old are you?
I'm eight years old.

5) Is this a bat?
Yes, it is.
No, it isn't.

Reading
a yo_yo
a baseball
a kite
a doll
a car
a robot
a bicycle
a jump rope
a puzzle
a bat

Listening
tracks 5 _ 6 _ 7 page 42
track 8 page 43

Activity book
1) صفحه 40 ، قسمت های A و B

2) صفحه 41 قسمت C بدون اینکه سوال را بنویسند با توجه ب تصویر سپس با روخوانی دور جمله صحیح را خط بکشند.

از زبان اموزان انتظار می‌رود ک :

1) روخوانی و کارت کلمات صفحه 42 را ب همراه داشته باشند.

2) شعر صفحه 43 را حفظ کنند.

3) پس از تمرین با توجه ب پرسش و پاسخ های بخش speaking , بتوانند سوال پرسند و جواب دهند.

4) هرجلسه شعر جشنواره در کلاس اجرا و تمرین می‌شود.زبان اموزان در منزل هم تمرین داشته باشند.


❗👇🏻❗👇🏻❗
سرمشق حروف و کلماتی ک در هفته ایی ک گذشت :

یک خط X _ یک خط x _ یک خط Xx و یک خط map
یک خط Y _ یک خط y _ یک خط Yy و یک خط nose
یک خط از Aa تا Xx

❗❗❗❗❗❗❗❗
حروف و کلماتی را ک برای دیکته روز چهارشنبه خواهند داشت :
Ww _ Xx _ Yy
lion _ map _ nose 

***********************************************************

** هفته هجدهم**

1) پرسش و پاسخ مکالمه درس 5 ب صورت گروهی و سه نفره

2) پخش کردن ترک تولد صفحه 41

3) نوشتن سن حروفی درقسمت C صفحه 41

4)پخش ترک 5 صفحه 42

6) پخش ترک 6 صفحه 42 ک سوال و جواب را مطرح می‌کند.

7) پخش شعر جشنواره

8) آموزش دو حرف از الفبا

U :
up to down
turn around
u:
up to down
turn around

V:
up to down
up to down
v:
up to down
up to down


Speaking
a : Happy birthday , Jenny.
b : How old are you?
c : I'm seven years old.
a & b : This is for you.
c : Thank you.

1) What is it ?
I don't know. It's a yo_yo.

2) What is it?
It's a baseball.

3) How old are you?
I'm eight years old.

Vocabulary
yo_yo
baseball
kite
doll
car
robot
bicycle
jump rope
puzzle
bat

Listening
track 4 page 41
tracks 5 , 6 & 7 page 42

Activity book
1) صفحه 40 قسمت های A و B

2)صفحه 41 با توجه ب شکل و همچنین روخوانی کلمه ، گزینه درست را تیک بزنند.

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸
حرف و کلمه ایی را ک دراین هفته نوشتند:
یک خط U _ یک خط u _ یک خط Uu _ یک خط king
یک خط V _ یک خط v _ یک خط Vv و یک خط lion

🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿

زبان آموزان عزیز پایه دوم :
چون روز چهارشنبه 11 / 11 / 97 کوئیز خواهند داشت دیکته را روز دوشنبه 10 / 11 / 97 برگزار می‌کنیم.
کلمات :
king _ kind _ lion 
و حروف :

Tt _ Uu _ Vv

از زبان اموزان انتظار می‌رود ک:

1) روخوانی کلمات صفحه 36 را تمرین کنند.

2) شعر The Happy Birthday را حفظ باشند.

3) قسمت هایی را ک از کتاب کار در قسمت activity book نوشته شد را حل کنند.

4) رو خوانی و spell کلمات صفحه های 36 و 28 را تمرین و مرور کنند.

‼❗یک یاد آوری مهم :
ب مناسبت دومین جشنواره زبان انگلیسی دبستان فرشتگان نوروز 98 ، دانش آموزان پایه دوم شعر و دکلمه خواهند داشت..
شعر جشنواره با موضوع
Believe in yourself
از جلسه قبل در کلاس پخش شد.. تمرین ها را در کلاس خواهیم داشت اما ب منظور آشنایی و تمرین بیشتر ،. شعر در گروه ب اشتراک گذاشته می‌شود.

***********************************************************

** هفته هفدهم**

1) آموزش سه حرف از الفبا و سه کلمه

2) پرسش و پاسخ درباره عکس هایی ک از اعضای خانواده در دفتر چسبانده بودن

3) پخش ترک 73 صفحه 37 ک story بود....موضوع story درباره پارک رفتن بود.

4) صفحات 38 و 39 درقالب شنیداری و بازی ، مروری بر درس های 3 و 4 داشت ک باهم سرکلاس گوش کردیم و جمله ساختیم.

5) اولین صفحه از درس 5 را شروع کردیم. مکالمه این صفحه درباره Happy Birthday بود . اسم شخصیت این مکالمه را مطابق کتاب و همچنین باتوجه تولد زبان آموزان در
کلاس تمرین و تکرار شد.

T :
up to down
left to right
t :
up to down
left to right

U :
up to down
turn around
u :
up to down
turn around
up to down

V :
up to down
up to down
v :
up to down
up to down

کلمات :
jam. kind . king

Speaking
🌿My father is tall .
🌸My brother is short.
🌿My baby sister is young.
🌸My grandfather is old.
🌿My mother is pretty.
🌸My father is handsome.

Who's he? He's my father.
Who's she? She's my sister.

What are these?
They're computers.

What's this?
It's a CD.

Let's go to the park
1)Is this your cat?
Yes, it is.
2)This is my bag.
This is my cap.
3)Look at the apples.
4)Who's he?
He's my brother.

🎊Happy birthday , Jenny.🎊
🎉How old are you?🎉
I'm seven years old. 🎂
This is for you. 🎁
Thank you.😊

Activity book

1)قسمت B صفحه 34 با توجه ب شکل و روخوانی ک بلدن،کلمه مورد نظر را تیک بزنن.

2) قسمت Dصفحه 38 را با توجه ب شکل و روخوانی کلمات را ک یاد گرفته اند، دور صفت صحیح دایره بکشند.

🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸
برای شنبه :
مکالمه درس 5 را حفظ باشند.
🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿

حروف و کلماتی را ک دراین هفته نوشتیم:

یک خط T _ یک خط t _ یک خط Tt و یک خط jam

یک خط U _ یک خط u _ یک خط Uu یک خط kind

یک خط V _ یک خط v _ یک خط Vv _ یک خط king

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
و یک خط از Aa تا Tt ، حروف capital و small پشت سرهم نوشته شوند .

‼چهارشنبه دیکته خواهیم داشت:
حروف :
Tt _ Uu _ Vv 
کلمات:
jam _ kind _ king

***********************************************************

** هفته شانزدهم**

1) جلو کلاس آمدن زبان آموزان همراه با دفتر تزئین شده بسیار زیبا ک عکس اعضای خانواده خود را در آن چسبانده بودن ، ب معرفی خود و انها پرداختند.

2) ب تمرین و پانتومیم صفت‌های صفحه 34 پرداختیم.

3) شعر صفحه 33 ، ترک 64 را ک قرار ب حفظ کردن بود ، با هم خواندیم.

4) پخش کردن شعر صفحه 35 ، ترک 68

5) آموزش چهار جمله امری ترک 69 صفحه 35

 


9) آموزش سه حرف از الفبا و سه کلمه

Q :
turn around
up to down
q :
turn around
up to down

R :
up to down
turn around
up to down
r :
up to down
turn around

S :
turn around
turn around
s :
turn around
turn around

Words :
game . hen . igloo

Speaking

To introduce my father 👨🏻:
This is my father.
He is Reza.
He is tall.
He is handsome.
He is kind.
He's young. 
I love him.❣

To introduce my mother🧕🏼:
This is my mother.
She is Raha.
She is pretty / beautiful.
She is average.
She is very kind.
She's young. 
I love her.❣

To introduce myself :
It's me.
I'm Setayesh.
I'm 8. / I'm 8 years old.
I'm pretty.
I'm average.
I love my friends.

🍂Is he young?
Yes , he is.

🍁Are you tall?
No , I'm not.

🍂Is she your grandmother?
Yes , she is.

🍁Say the alphabet.
🍂Count to ten.
🍁Read a book.
🍂Write the word.

🍁🍂Who's she?
She's my mother.

🍁🍂Who's he?
He's my grandfather.

Reading
tall
short
young
old
pretty
handsome
grandmother
grandfather
mother
father
sister
brother
baby sister
baby brother


Listening
tracks 68 , 69 page 35
tracks 70 , 71 , 72 page 36

Activity book

1) صفحه 33 ، قسمت D کتاب کار ، پس از روخوانی و با توجه ب شکل، دور جمله درست دایره بکشند. (زبان آموزان با روخوانی جملات امری کتاب صفحه 35 آشنا شده اند.)

2) قسمت A صفحه 34 کتاب کار ، دانش آموزان با کلمات سه حرفی ک سرمشق داده ایم و نوشتن ، آشنا شدن و می‌توانند دراین قسمت با توجه ب شکل و حروف بهم ریخته ، کلمه سه یا چهار حرفی را بنویسند .

جهت تمرین در منزل :
یک خط Q _ R _ S
یک خط q _ r _ s 
یک خط game
یک خط hen
یک خط igloo (دانش آموزان پیشنهاد دادن)

یک خط حروف capital و small باید پشت هم نوشته بشن :
Q q _ R r _ Ss 
و برای چهارشنبه ایی ک سپری شد ،. یک باز از حرف Aa تا Rr بنویسند..

برای هفته پیش رو :

1) شعر صفحه 35 حفظ شود.
2) جملات امری صفحه 35 ، پس از گوش دادن ب سی دی ، بتوانند بخوانند و با توجه ب شکل ، تشخیص دهند.

3) روخوانی کلمات صفحه 32 و 34 و کارت کلمات این دو صفحه در کیف عزیزان باشه .
‼‼
4) چهارشنبه دیکته خواهیم داشت
حروف :
Qq _ Rr _ Ss

کلمات :
hen _ game _ igloo

***********************************************************

** هفته پانزدهم**

1) گروهی خواندن شعر ، ترک 59 صفحه 31

2) پخش ترک های 60 و 61 و 62 صفحه 32

3) ترک 63 صفحه 33 ک ب تمرین پرسش و پاسخ مطرح شده ی صفحه پیش میپردازه

4) شعر صفحه 33 ترک 64 

5) صفحه 34 ، ترک 65 ، چند صفت مرتبط با ظاهر افراد رو معرفی میکنه .

6) ترک 66 ک ب توصیف کردن ، معرفی کردن افراد میپردازه .

7) تزیین کردن یک صفحه از دفتر مشق برای چسباندن عکس اعضای خانواده و معرفی شدن انها ب همکلاسی ها باتوجه ب جملات و کلماتی ک یادگرفتن

8) تزیین یک صفحه از دفتر مشق ، ب منظور نوشتن اسامی همکلاسی هایی ک حروف موجود در اسمهاشون رو یادگرفتیم .

9) اموزش دو حرف و دو کلمه

N :
up to down 
up to down 
up to down
n :
up to down 
turn around

O : 
turn around 
o :
turn around

Words : cab . elf

Speaking
🌸Who's she ?
She's my mother .
☘Who's he?
He's my grandfather.

🍁He's my brother.
🍂He's my father.
🍁He's my baby brother.

🌺She's my mother.
🍃She's my sister.
🌺She's my baby sister.

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
This is my brother.
He's tall and handsome.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
This is my mother.
(She's my mother.)
She's kind.
She's tall and pretty.

Vocabulary
tall 
short 
young 
old
pretty
handsome
grandmother
grandfather
mother
father
sister
brother
baby brother
baby sister

Listening
tracks 60 _ 61 _ 62 page 32
tracks 63 _ 64 page 33
track 65 page 34

Activity book

1) قسمت B صفحه 30 ... ب شکل نگاه کنن و دور. She یا He خط بکشن .

2) پس از گوش دادن ب سی دی و تمرین روخوانی کلمات ، قسمت C صفحه 31 کتاب کار رو با توجه ب شکل ، کلمه مربوطه رو ب شکل وصل کنن.

3) قسمت A ,صفحه 32 کتاب کار پس از تمرین روخوانی ، صفت ها رو ب شکل وصل کنن.

Writing
یک خط N 
یک خط n 
یک خط Nn
یک خط cab

یک خط O
یک خط o 
یک خط Oo 
یک خط elf 
از Aa تا Ll هرکدام یک بار


‼جهت یاداوری :

1) تزیین دوصفحه از دفتر مشق برای عکس خانوادگی و اسامی انگلیسی همکلاسی ها ، کامل بشود .

2) پس از گوش دادن ب سی دی از بچه ها بخوایین ک سوال بسازن و جواب بدن .

3) پرسش و پاسخ و جملات قسمت speaking در منزل حتما تمرین شود .

4) زبان اموزان شعر صفحه 33 لطفا حفظ کنن.

5) روخ.انی کلمات دو صفحه 32 و 34 تمرین شود .

6) روز چهارشنبه ب دلیل شورای اموزگاران با شما عزیزان کلاس نداشتم.
روز شنبه دیکته ی روز چهارشنبه رو خواهیم داشت.
حروف :
Ii. Jj. Kk. Ll 
و دو کلمه :
dad. bad

***********************************************************

** هفته چهاردهم**

1) اموزش درس چهارم .. ک با مکالمه شروع شد .. درقسمت let's talk ب معرفی ی دوست میپردازه . صفحه 30 ترک 57.
(این مکالمه بین من و گروهای تشکیل شده در کلاس و بین گروه سه نفری دانش اموزان اتفاق افتاد . )

2) پخش کردن ترک 58 صفحه 30

3) پخش کردن ترک 59 صفحه 31 ک شعر این درس هس..

4) اموزش سه حرف از الفبا

5) اموزش سه کلمه ی سه حرفی

6) چهارشنبه ایی ک سپری شد ، از کلمات و حروفی ک اعلام شده بود ، دیکته داشتیم.

Speaking
🌸Hi Mom . This is my friend , Scott.
🌹It's nice to meet you , Scott.
🌼It's nice to meet you , too .

🍁Hi , Zahra . This is my friend , Ailin .
🍂It's nice to meet you , Ailin.
🥀It's nice to meet you , too .

Listening
tracks 57 _ 58 page 30
track 59 page 31

Vocabulary
friend
meet 
nice 
mother 
father
sister 
brother

K :
up to down
up to down
up to down
k:
up to down 
up to down
up to down
L :
up to down
left to right 
l :
up to down
M :
up to down 
up to down
go up 
up to down 
m:
up to down
turn around
turn around 
dig .. fig .. Jig

writing 
نوشتن یک خط K
نوشتن یک خط k 
نوشتن یک خط Kk هردو باهم
نوشتن یک خط dig

نوشتن یک خط L
نوشتن یک خط l
نوشتن یک خط Ll هردو باهم
نوشتن یک خط fig

نوشتن یک خط M
نوشتن یک خط m
نوشتن یک خط Mm
نوشتن یک خط Jig
نوشتن یک خط حروف از Aa تا Ll

Activity book 
کتاب کار صفحه اول درس چهارم ، جملاتی رو ک از مکالمه حفظ کردن رو شماره گذاری میکنن.
صفحه 29 کتاب کار ، قسمت A

‼❕‼❕‼
در هفته پیش رو :

1) کارت کلمات درس سوم دراین هفته ، درکیف عزیزان باشه .

2) مکالمه درس چهارم حفظ باشن..ب صورت گروههای سه تایی جلوی کلاس ، با همکلاسی های خود ب پرسش و پاسخ میپردازن ..

3) شعر صفحه 31 رو حفظ کنن.

4) چهارشنبه از حروف و کلمات زیر دیکته خواهیم داشت :
از حروف Ii _ Jj _ Kk _ Ll 
و از کلمات dad _ bad

5) کارت امتیاز همراه دانش اموزان باشه .

************************************************************

** هفته سیزدهم**

براساس صفحاتی ک هفته پیش کاور شد :

1)ب پرسش و پاسخ سوالاتی ک دانش آموزان یادگرفته بودن ، پرداختیم.

2) استفاده از کارت و کتاب ب منظور جملاتی ک در صفحه 27کار شده بود و هدف گفتنشون توسط زبان آموزان بود.

3) روخوانی گرفتن از زبان آموزان با توجه به کلماتی ک در صفحه 28 نوشته شدن .

4) پرسیدن شعر کوتاهی ک در قسمت B صفحه 28 نوشته شده.

5) پانتومیم بازی کردن و پرسیدن story ..

6) نوشتن کلمات سه حرفی ایی ک یادگرفته بودن توسط teacher و روخوانی و spell کردن توسط دانش آموزان .

Speaking

🌸Point to the computer.

🌹Point to the window.

🌷Find the pencil case .

🥀Count the pens .

🌻Count the books.

🍂What's this ?
It's a bag.

🍁What are these?
They're CDs.

🌾Ducks and tigers at the door.

🌼How many rulers?
Two rulers.

🌸They're cell phones.
🌸They're video games.
🌸They're CDs.

🌹It's a book.
🌹It's a cell phone.
🌹It's a desk.

Reading
duck
desk
door

tiger
two
toys

Listening
tracks 54 - 55 page 28
track 56 page 29

Activity book

1) کتاب کار ، صفحه 21 ، قسمت B رو با توجه ب مکالمه ایی ک در درس 3 یاد گرفته بودن رو شماره گذاری کنن .. کدوم جمله شماره 2 و کدوم جمله شماره 3 هس.

Writing

از Aa تا Jj را هرکدام یک بار بنویسید..

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

1) کلمات صفحه 28 رو همراه با spell کردن و روخوانی بلد باشن.

2) داستان صفحه 28 و داستان صفحه 19 رو بلد باشن .. از بچه ها بخوایین ک برای شما تعریف کنن ..

3) کارت کلمات صفحه 24 رو همراه داشته باشن .
‼‼‼
4) دانش آموزان عزیز ، چهارشنبه آینده از کلماتی ک دراین هفته کارخواهیم کرد و سرمشق خواهندگرفت و همچنین حروف رو از Ee تا Hh دیکته خواهند داشت .

************************************************************

** هفته دوازدهم**

1) اموزش commads , جملات امری صفحه 27 ترک 53

2) اموزش دو حرف دیگه از الفبا اما در خود کتاب .. Dd , Tt همراه با اموزش مثال ها..

3) پخش کردن ترک 55 مربوط ب حروفی ک در کتاب یاد گرفتن

4) اموزش story ترک 56 صفحه 29

5) اموزش حروف Ii … Jj همراه با سرمشق روی برد , در دفتر , مثال اوردن باتوجه ب حرف ..

6) اموزش سه کلمه

Speaking

🌸What's this?
It's a cell phone.

🌹What are these?
They're cell phones.

🍁How many CDs?
Three CDs.

🍂What color are they?
They're blue.

🌻What color is it?
It's yellow.

🥀Point to the computers.

🌹Find the video games.

💐Count the video games.

🎄Count the books.

🌿Look at the toys.

🌺They're tigers.

🌻How many ducks?
Two ducks.

Reading
a CD / CDs
a video game / Video games
a cell phone / cell pones
a comuter / computers
a book / books
a pen / pens

Vocabulary
Dd👉🏻
desk ... duck ... door
Tt👉🏻
tiger ... two ... toys

Listening
track 53 page 27
tracks 54 _55 page 28
track 56 page 29

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
I :
up to down
left to right
left to right
i :
up to down
dot
J:
up to down
turn around
j :
up to down
turn around
dot
یک خط I
یک خط i
یک خط Ii
یک خط bee
....
یک خط J
یک خط j
یک خط Jj
یک خط big
....
یک خط bag
و
حتما یک خط , یک بار مانند زیر :
Aa _ Bb _Cc _ Dd _ Ee _ Ff _
Gg _ Hh _ Ii _ Jj.

Activity book

صفحه 26 فقط وصل کردنی و براساس کلمات اخر درس 3

لطفا :

1) حتما چک بفرمایین ک زبان اموزان کتاب کار صفحه مربوطه را انجام داده باشن.

2) پس از تمرین و گوش دادن ب سی ی ترک 53 صفحه 27 , با توجه ب شکل , جمله مربوطه برای شما بخونن.

3) روخوانی کلمات صفحه 28 , ترک 54 رو کامل بلد باشن.. ( در کلاس با spell کردن تمرین کردیم )

4) شعر کوتاه مربوط ب دو حرف کتاب صفخه 28 رو حفظ باشن و برای شما والدین عزیز , بخونن..

5) داستا یا story صفحه 29 رو پس از گوش دادن ب سی دی با توجه ب تصویر , برای شما از حفظ و هم با رو خوانی بگن و بخونن..

‼‼‼‼‼‼‼
دوشنبه از کلمات
bee _ bag _ big
و
چهار حرف
Ee _ Ff _ Gg _ Hh

دیکته خواهند داشت..

************************************************************

** هفته یازدهم**

1) اموزش حرف Hh و یک کلمه دیگه از حروفی ک خوندن ب همراه اسم ، صدا ، مثال و نحوه نوشتن.سرمشق دادن روی برد و چک کردن نحوه نوشتن حروف توسط بچه ها

2) پرسش و پاسخ از بچه ها باتوجه ب مطالبی ک تدریس شه بود .

3) پخش کردن ترک 52

H :
up to down
up to down 
left to right

h : 
up to down
turn around

word. : bee 🐝

Reading :
a CD / CDs 
a video game / video games
a cell phone / cell phones 
a computer / computers

Speaking :
☘What's this?
It's a cell phone .

🌹What are these ?
They're CDs.

☘They're pencils.
They're notebooks.
They're not pens.

🌹It's a CD .
It's a book.
It's a pencil.

🍂How many cell phones?
Two cell phones .

🍁How many chairs?
Three chairs .

Listening :
track 52 page 27

Activity book : 
page 23 👇🏼👇🏼
دراین صفحه نیازی ب نوشتن How many توسط دانش اموزان نیست فقط اعداد رو بنویسن و با توجه ب شکل ، عدد رو بخونن و دور عدد خط بکشن .
page 24 👇🏼👇🏼
دراین صفحه هم دانش اموزان با توجه ب کلماتی ک روخوانی کلمات رو حتما تمرین کردن و میدونن با توجه ب شکل ، دور گزینه مورد نظر رو خط میکشن .

Writing :
یک خط H 
یک خط h 
یک خط Hh 
یک خط bee
و هرکدام از Aa تا Gg فقط یک بار :
Aa - Bb - Cc - Dd - Ee - Ff


در هفته آتی از زبان اموزان انتظار میرود ک :

1) روخوانی کلمات و کارت کلمات صفحه 26 رو بلد باشن و همراه داشته باشن ‼

2) برای اموزش This , These با کشیدن فلش و فاصله فلش تا تصویر تفاوت این دو رو و از طرف دیگه با توجه ب اعداد ، توضیح دادیم در کلاس ... درنتیجه عزیزان باید ط ح سوال رو باتوجه ب موارد ذکرشده بلد باشن

3) روخوانی کلمات صفحه 24 رو بلد باشن .

4) ‼‼شعر صفحه 25 ترک 48 رو حفظ باشن لطفا.

5) لطفا کتاب ، کارت کلمات درس سوم ، دفتر رو در کیف عزیزان بذارین .

‼‼جهت یاداوری:
والدین محترم پایه دوم ، موقع چک کردن کتاب کار عزیزان ، متوجه شدم هنوز زبان اموزانی هستن ک ب اخر کتاب ، برگه های A4 جهت یادداشت میزان زمان مطالعه ، گوش دادن ب سی دی زبان اموزان توسط شما نصب نشده ..ممنون میشم ک دراین امر هم ، منو همراهی کنین ‼‼

************************************************************

** هفته دهم**

1) پرسش و پاسخ مربوط ب تعداد با توجه ب صفحات 24 و 25 قسمت C ..

2) اموزش حرف Ee ... معرفی اسم ، صدا ، مثال و طریقه نوشتن آن ب صورت گام ب گام با عزیزان همراه با سرمشق دادن

3) پخش ترک 48 صفحه 25 ک شعر مربوط ب تعداد هس .

4) اموزش حرف Ff 👈🏼 اسم ، صدا ، مثال و طریقه نوشتن .. چک کردن طریقه نوشتن عزیزان و سرمشق دادن جهت تمرین در منزل .

5) ترک 49 صفحه 26

6) ترک 50 و 51 صفحه 26

7) اموزش حرف Gg مثل دو حرف پیشین

8) این هفته اموزش کلمات سه حرفی رو داشتیم ک عزیزان س حرف رو بلد بودن ..این کلمات رو حرف ب حرف با عزیزان نوشتیم و ب کلمه تبدیل کردیم .

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
dad - bad - bed

E : 
up to down 
left to right 
left to right 
left to right 
e : 
left to right 
turn around

F : 
up to down 
left to right 
left to right 
f : 
turn around 
up to down 
left to right

G :
turn around 
left to right
g :
turn around
up to down

Speaking : 
🌸How many notebooks?
Three notebooks .

🌸What's this ?
It's a CD.

🌸What are these ?
They're CDs.

🌸Is this a video game ?
Yes , it is .

🌸Are these cell phones?
Yes , they are .
No , they're not .

Vocabulary:
a CD / CDs 
a video game / video games a cell phone / cell phones 
a computer / computers

Reading :
a crayon 
crayons 
a marker 
markers 
a notebook
notebooks 
a pencil case 
pencil cases

Listening :
tracks 46 - 47 - 48 page 25
tracks 49 - 50 - 51 page 26

Activity book 
1) صفحه 19 قسمت های A - B 
2) صفحه 20 قسمت های C - D 
👆🏼
دو صفحه فوق وصل کردنی هست ، عزیزان روخوانی این کلمات رو میدونن .

Writing :

یک خط E 
یک خط e 
یک خط Ee 
یک خط dad

یک خط F 
یک خط f 
یک خط Ff 
یک خط bed

یک خط G 
یک خط g 
یک خط Gg 
یک خط bad

‼‼‼‼‼‼‼‼
برای نوشتن کلمات فوق ، درحین نوشتن کلمات رو spell کردیم یعنی درحین نوشتن اسم حروف رو گفتیم و نوشتیم. ب عنوان مثال : دیی إی دیی 👈🏼dad 
بی إی دیی👈🏼 bad

از عزیزان انتظار میره ک در هفته پیش رو :

1) پس از گوش دادن ب سی دی کتاب ، روخوانی کلمات صفحه 26 رو بلد باشن .

2) عزیزان با توجه ب پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش speaking ، بتونن با توجه ب شکل ، سوال بسازن و جواب بدن 
3) شعر صفحه 25 ، ترک 48 و سعر صفحه 23 ترک 42 رو حفظ باشن .

4) لطفا کتاب زبان ، دفتر زبان و کارت های درس 3 همراه عزیزان باشه .

5) زبان اموزان spell کلمات اموزش داده شده و روخوانیشون رو بلد باشن .

‼👇🏼‼👇🏼‼👇🏼‼
ب عزیزان زبان اموزم اعلام کردم ک چهارشنبه هفته اینده دیکته خواهند داشت.
از کلمات 👈🏼 dad - bad - bed
و 
حروف از Aa - Bb - Cc - Dd

************************************************************

** هفته نهم**

1) اموزش صفحه 24 و ترک 43

2) نشان دادن وسایل ب عزیزان در دسته های مختلف ب منظور پرسش و پاسخ و ب کار بردن اعداد همراه با وسیله مورد نظر ❕❗
ب عنوان مثال:
دو ماژیک ن فقط دو
سه جامدادی

3) ترک 46 صفحه 25

Speaking :
☘How many crayons?
One crayon .
Five crayons.

🍂🍁How many notebooks?
One notebook .
Three notebooks.

Vocabulary :
a crayon / crayons
a marker / markers
a notebook / notebooks
a pencil case / pencil cases

Listening :
tracks 43 - 44 - 45 page 24
tracks 46 - 47 page 25

از عزیزان انتظار میرود ک 

1) باتوجه ب تصویر توی کتاب یا کارت ، اسم تصاویر صفحه 24 رو بلد باشن.

2) زبان اموزان باید بتونن باتوجه ب تعداد شی یا تصویری ک میبینن ، سوال بسازن و جواب بدن .. مانند مثال صفحه 24 و 25

❗❗از هفته اینده نوشتن کلمات رو با سرمشق ، شروع میکنیم .

❗❗با توجه ب حروف آموزش داده شده ، نوشتن کلمات رو شروع میکنیم .

************************************************************

** هفته هشتم**

1) اموزش دو حرف دیگه از الفبا و معرفی اسم و صدای هرحرف ب همراه مثال های مربوط .. 
پلی کردن ترک های 36 - 37 صفحه 18
Cc & Gg

2) تدریس reading ، ترک 38 صفحه 19

3) صفحه 20 ، let's review ترک 39 ک با بچه ها این بخش رو با CD گوش کردیم و تصاویر مربوطه رو علامت زدیم .

4) صفحه 21 رو با عزیزان با پرسش و پاسخ ، کاور کردیم .

5) صفحه اول درس سوم ب معرفی کردن دوست جدیدتون ب شخص دیگه ایی میپردازه ..
ترک 40 صفحه 22

6) اموزش نوشتن دو حرف Cc و Dd به همراه اسم و صدا و چک کردن نوشتن عزیزان ..
C :
turn around 
c: 
turn around 
D:
up to down 
turn around 
d:
up to down 
turn around 

Speaking :
🍂This is my blue coat .
🍁This is a green gate.
🌸This is a brown cow.
🌹This is a black cat.
🌺This is a white goat.
🌻Oh , no ! Is this my blue coat?
🌼This is a diamond.It's orange. It's an orange diamond.
🥀This is my friend , Sarah.
Hello , Sarah.
Hi , Scott .
Let's play .

Reading :
Cc :
cat - coat - cow 
Gg:
girl - gate - goat 
my blue coat 
a green gate 
a brown cow 
a black cat 
a white goat 
friend

Listening :
tracks 36 - 37 page 18
track 38 page 19
track 39 page 20
track 40 page 22

Writing / Activity book :

1) نوشتن یک خط C 
یک خط c 
یک خط Cc

2) نوشتن یک خط D 
یک خط d 
یک خط Dd

3) نوشتن هرکدام یک خط 
Aa - Bb

4) نوشتن کلمات صفحه 18 هرکدام یک خط

5) کتاب کار صفحه 16 ب طور کامل حل شود .

👇🏼‼👇🏼‼👇🏼‼
عزیزان با گوش دادن ب سی دی و تمرین ، باید روخوانی صفحه 19 رو کامل مسلط باشن.

************************************************************

** هفته هفتم **

1) اموزش چهار شکل دوم هندسی صفحه 16 
2) جمله سازی درباره اسم شکل هندسی و رنگ ان 
3) طرح سوال Yes/No question ...
4) تدریس قسمت D , صفحه 17

Speaking :
🌸This is a star . It's blue .
🌹It's a blue star .

🍁Is this a red square ?
Yes , it is .
No , it isn't .

Commands :
🍁Pick up your pencil.
🌸Draw a triangle .
🍂Pick up a red marker .
🌹Draw a picture .

Reading :
diamond
heart
oval
rectangle 
triangle
square
circle
star

Listening :
track 31 , page 16
tracks 34 , 35 , page 17

Wrting / Activity book :
🍂کتاب کار ، صفحه 14 , قسمت B

🍁در منزل حروف Aa - Bb تمرین شود ..

****
‼تمام اشکال هندسی رو باتوجه ب فلش کارت ، بلد باشن ..
‼باتوجه ب شکل هندسی و رنگ ان ، عزیزان قادر ب ساختن جمله باشن .. مثال صفحه 16 ، ترک 33 ..

‼عزیزان ، با توجه ب شکل و سی دی ، جمله مربوطه ب هر شکل را بیان کنن. 

************************************************************

** هفته ششم**

1) سوال ? ... What color تدریس شد .

2) با ویدیو و فلش کارت ، رنگهای صفحه 14 کار شدن .

3) در قسمت C با توجه ب مدل ، جمله سازی کردیم .

4) قسمت D ، صفحه 15 شعر مربوط ب رنگهارو ارایه داده ک تمرین شد .

5) درصفحه 16 ب معرفی 4 شکل از اشکال هندسی پرداختیم.

6) ب اموزش نوشتن دو حرف از الفبا پرداختیم ... Aa و. Bb همراه با معرفی اسم ، صدا و اوردن مثال برای این دو حروف .
همچنین نحوه نوشتن تک تک عزیزان چک شد .

Speaking :

🍂What color is this?
It's yellow / red / blue .....

🍁Is this blue ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's green .

🍂This is a pencil.👉🏼It's yellow an pink ..

🍁This is a triangle / square...

🍂Is this a star ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a circle .

Vocabulary :
a triangle 🔺
a square ◾
a circle 🔵
a star ⭐
......
orange 🧡
brown 🌰
pink💖
black🖤
white ❔

Listening :
tracks 25 - 26 - 27 page 14
tracks 28 - 29 - 30 page 15
track 31 page 16

Writing :
Aa ..
شعری ک برای نوشتن میخون و مینویسن :
A 👇🏼
up to down
up to down
left to right

a 👇🏼
turn around
up to down
تکلیف در خانه:
یک خط A
یک خط
یک خط Aa

Bb

B 👇🏼
up to down
turn around
turn around

b 👇🏼
up to down
turn around

یک خط B
یک خط b
یک خط Bb
و
یک خط Aa

کتاب کار :
صفحه 13 ، قسمت C

‼لطفا ، شعر صفحه 15 ترک 30 حفظ شود ...
‼ب ترک 31 ، صفحه 16 ، پلی شود و اسم چهار شکل هندسی اول رو بداند و بگوید ..
‼جمله سازی های صفحه 15 ، با توجه ب مثال ترک 29 تمرین شود و بعداز پلی کردن سی دی ، بلند تکرار کند..

***********************************************************

** هفته پنجم**

هفته ایی رو ک سپری کردیم ب :

1) کلماتی برگشتیم ک قبلا تدریس شده بود و با توجه ب بازخورد ، در قالب جمله و پرسش و پاسخ برده شدن !
قسمت A
hungry
thirsty
happy
sad
fine
great
..
2) شعر صفحه 13 تدریس شد ..قسمت B 💽🎶🎵

3) قسمت C ، بچه ها درکتاب برای greeting ، اسمهای خودشون رو بکار بردن و نوشتن 📝📖📚
و
4) ب معرفی پنج رنگ پرداختیم و پنج رنگ بعدی رو همراه ب پرسش و پاسخ ب بعد موکول کردیم چون 👇🏼👇🏼

برای ارزیابی کلاس ب مرور صفحات تدریس شده پرداختیم و reading عزیزان رو در دو قالب روخوانی کلمات بدون تصویر و تشخیص حروف مورد بررسی قرار دادیم ..

Speaking
review page 12 , let's talk
🌹Hi , Andy . How are you?
🌸I'm fine . How are you ?
🌹I'm fine . Thank you .
....................

🌹Hi , Helena . How are you ?
🌸I'm great . How are you ?
🌹I'm happy .Thank you .

...................

🌹Are you sad ? ☹
Yes , I am .
🌸Are you hungry ? 🍵
No , I'm not . I'm thirsty .

Reading
Let's Read , page 10 :
Bb
bird ball. boy
pp
peach pencil pink
بچه ها قبل از نوشتن ، خواندن کلمات فوق رو با CD تمرین کنن و بعد بنویسن ..

Vocabulary

yellow
blue
red
green
purple
بچه ها بااین رنگها ب واسطه فلش کارت و مدادرنگی فقط اشناشدن و می تونن جمله بسازن :
It's red .
It's yellow .
It's purple .
It's green.
It's blue .

Listening
tracks 22 , 23 , 24

Writing / Activity book
book - bag - boy 👉🏼 Bb
pen 👉🏼 Pp
با توجه ب دو حرفی ک خوندن ، چهارکلمه انتخاب شده ک از روی هر کدام ، دوخط بنویسن ✏📝
کتاب کار صفحه 12 ، قسمت B , فقط سه شماره ، 1 - 3 و 4
و
کارت کلمات صفحه 10 ، مطابق توضیحات جلسه ، حتما درست بشه ..

***********************************************************

** هفته چهارم **

هفته گذشته ب تدریس صفحه های 10 - 11 و 12 پرداختیم..

1) صفحه 10 ، با دوقسمت A و B , ب معرفی 2 حرف از الفبا پرداخته : Bb - Pp همراه با سه مثال با فلش کارت ، ویدیو و بازی کارکردیم ..
کلماتی چون :
Bb :
bird 🦅 ball ⚽ boy 

Pp :
peach🍑 pencil✏pink 🐷

2) چهار تصویر نشان داده شده در پارک 👈🏼 at the park
و سوال های :
What's this? It's a ball.
Is this a ball? No, it isn't. It's a peach ..

درس 2 ، با عنوان رنگها و اشکال شروع میشه ..

3) صفحه 12 ، با احوالپرسی شروع میکنه :
حالت چطوره ؟ خوبم ، تو حالت چطوره ؟ خوبم مرسی

4) اما دراین قسمت چند حالت دیگه رو هم معرفی کردم:
گرسنمه ، تشنمه ، ناراحتم ، خوشحالم و عالیم ..

Speaking :
🌸How are you ?
I'm fine .
I'm happy . 😊
I'm sad . ☹
I'm hungry . 😋
I'm thirsty . 🥛
I'm great . 😍

🌸Are you happy ?😊
Yes , I am .
🌸Are you thirsty ? 😋🍝🍜
No , I'm not . I'm hungry .

🌸What's this ?
It's a ball .
🌸Is this a bird?
No , it isn't . It's a ball .

Reading :
bird 🦅
ball⚽
boy👦🏻
peach🍑
pencil✏
pink🐷

Writing :
activity book page 7 - 8 - 11
کلمات صفحه 10 هرکدام یک خط
از روی مکالمه درس دو صفحه 12 یک بار بنویسن..


لطفا سوال و جوابهای نوشته کاربشه ..
باتوجه ب تمرینهای بسیاری ک در ارتباط با قسمتهای احوالپرسی در درس 2 صفحه 12 و پرسش و پاسخ صفحه 11 ، انجام شده است انتطار میرود همه دانش اموزان قادر ب طرح پرسش و پاسخ ب سوالات باشند ..

Listening:
tracks 19 - 20 - 21 - 22

************************************************************

** هفته سوم **

پس از مرور و پرسش و پاسخ :
1) اموزش کلمات صفحه 8 ، ب همراه عکس و ویدیو ..

2) پلی کردن ترک 14 و ب دنبال اون تکرارهای گروهی و فردی

3) نشاند دادن فلش کارتهاب زبان اموزان و گفته شدن کلمات توسط انها ب صورت گروهی و فردی

4) جمله سازی با کلمات مطابق مثال کتاب در ترک 15

5) صفحه 9 ، ترک 17 ب تمرین و پرسش و پاسخ بیشتری میپردازه ..
بچه ها ، کلمه مربوط ب شکل را ب حای کلمه قرمز میذارن .

6) ترک 18 قسمت D , ب دستور العمل ها برمیگرده !!
کتابت رو بیار بیرون
کتابت رو باز کن
کتابت رو ببند
کتابت رو تووی کیفت بذار

7) صفحه 10 ب حروف Bb & Pp پرداخته ..
مثال ها تمرین شدن ، تکرار گروهی و فردی داشتیم . با ویدئو نشون دادیم ، از بچه ها ب طرق مختلف پرسیدیم ..

Speaking
🌹Is this a poster ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a map ..
🌹What's this ?
it's a ..... .
🌹This is a map / book , ..... 🌹Take out your book .
🌹Open your book .
🌹Close your book.
🌹Put away your book .

listening
tracks 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19

Reading
page 8 :
map . /marker /board /wastebasket/poster/crayon/bird /ball/boy /peach /pencil &/pink

writing
از روی کلمات صفحه 10 هرکدام یک خط بنویسین.

کتاب کار صفحه های 6 - 7 - 8
دیکته هرشب گفته بشه .
دیکته برای شنبه 21 مهرماه ، 8 کلمه صفحه 6 رو بلد باشن:
pencil /pen/bag/book/desk/chair/ruler/eraser

پرسش و پاسخ ها حتما کار بشه و قادر ب برقراری ارتباط باشن ..

*********************************************************

** هفته دوم **

1) بعداز مرور و تمرین مکالمه ، قسمت B شعر صفحه 5 ، کارشد .. شعری ک بچه ها خیلی دوسش دارن ..
گروهی و فردی تمرین کردیم ..

2) در قسمت C صفحه 5 ، کتاب از بچه ها خواسته ک اسم خودشون و دوستشون رو بنویسن ..
....

بعضی از عزیزان اسم خودشون رو نمیدونستن ک با کمک همدیگه نوشتیم و یاد گرفتیم
🌹🌹

3)ّ موضوع درس یک درباره وسایل مدرسه هست .. قسمت A , ترک 8 صفحه 6 ب وسایل مدرسه می پردازه !!
با CD گوش کردن ، با دست و جمله تکرار کردیم ..
4) با نشان دادن فلش کارت خودم ، از بچه میخاستم ک کلمه رو ب یاد بیارن .. این کارتعارو ب خودشون هم دادم ک از هم بپرسم ..

5) در قسمت B صفحه 6 ب سوال پرداختیم : 👇🏼👇🏼
What's this ?
It's a pencil / desk / chair /

در ادامه من ابن سوال رو هم اضاف کردم با نشان دادن دادن فلش کارت اشتباه:👇🏼👇🏼
Is this a book ?
No , it isn't . It's a pen ..
or
Yes , it is . It's a book..

با کارتها بازی کردیم و سوال و جواب ساختیم ..

🌹🌹
پس از مرور ب صورت گروهی و فردی ،
6) در قسمت C , ترک 11 ، با توجه ب سوال و جواب قسمت های قبل ، با دیدن تصاویر ب سوال و جواب ادامه دادیم ..


7) دراین قسمت ، ترک 13 شعر داریم . CD رو پلی کردیم ، گوش کردیم ، باهم خوندیم ..

Speaking

🌸What's this ?
It's a ...... .
🌸Is this a ..... ?
Yes, it is .
No, it isn't .
🌸This is a / an ...... .

Reading

🍁 a pencil - a pen - a bag - a book - a desk - a ruler - a chair - an eraser .

Listening

tracks 8 , 9 & 10 = p : 6
tracks 11 , 12 & 13 = p :7

writing

🌸هرکدام از کلمات صفحه 6 را یک خط بنویسن .
🌸کتاب کار صفحه 5 .
از بایدهای هر جلسه در منزل :

🍂هر دفعه ب سی گوش بدن و تکرار و تمرین کنن .

🍂هر روز تمرین کلمه در حد سه تا سه تا یا چهار تا چهار تا داشته باشن .. چون تا ب امروز با حروف اشنا بودن اما دراین کتاب نوشتن کلمه رو یاد میگیرن و این ملزم ب تکرار فراوان در منزل است ..

🍂 ب دانش اموزان گفته شد فلش کارت تعدادی از کلمات را درست کنند . منظور ازین تکلیف ، ساخت کار توسط خود دانش اموز میباشد ن خرید فلش کارتها ..

*********************************************************

** هفته اول **
روز اول :

1) بخش اعظم جلسه اول ، ب اشنایی و معرفی همدیگر گذشت..
2) با سوال و احوالپرسی شروع کردیم :
Hi . How are you ?
I'm fine / Ok / great .
🍁🍂
What's your name?
My name is ....... .
🍂🍁

2) در صفحه 2 بالای کتاب با Let's remember ب عنوان یاد اوری شروع کرده با حروف الفبای درج شده همراه با مثال در صفحه 2 ادامه دادیم و از بچه ها خواستم ک مثال بیارن .

3)ترک 2 را play کردیم و باهم شعر مربوطه را خواندیم .. گروهی و داوطلبانه ..

3) در صفحه 3 ، ب اعداد رفتیم و اعداد را با شعر خواندیم ..

روز دوم :

با مرور مجدد صفحه 2 و اعداد ، قسمت C میرسیم ک همچنان ب عنوان یاداوری سوالی را مطرح کرده :
What can you do ?
I can jump / run / walk , ...
ب صورت گروهی و فردی تمرین کردیم .

*با پانتومیم من ، بچه ها خودشون سوال و جواب میساختن * 🙂

در مرحله بعد ، خود بچه ها دو ب دو ب جلوی کلاس اومدن ، یکی سوال میپرسید و یکی از فعالیت هارو انجام میداد و دیگری با توجه ب حرکت جمله میساخت 🙂

در صفحه 4 ، مکالمه بین 4 کاراکتر اصلی کتاب Let's go داریم . 👈🏼 Let's talk 👉🏼 ک پایه اصلی speaking است .

ترک 5 را پلی کردم و شخصیتهایی رو ک ساخته بودم رو ب برد زدم 👇🏼

Andy - Jenny - Scott - Kate

با تمرین گروهی و فردی ، مکالمه را شخصی کردیم و از اسمهای خود بچه ها استفاده کردیم 👇🏼

Hello . What's your name?
My name is Helena .
What's your name?
My name is Sara .

🍂🍁

ب عنوان تکلیف در منزل هم ، صفحه 3 کتاب کار را انجام دادیم ..

Speaking :

What's your name ?
My name is ....... .
🌻🌻
What can you do?
I can run / jump / walk .
🌻🌻
برای اجازه بیرون رفتن گرفتن ،
سوال :

student : May I go out ?
teacher : Yes , you can go.
No , you can't .
🌻🌻

Reading :
walk - jump - run - dance

🌻🌻

Listening :
track 2 , page : 2
tracks 3 & 4 , page : 3
tracks 5 & 6 , page : 4

Writing :
# نوشتن حروف الفبا هرکدام یک خط ..
# نوشتن اعداد هرکدام یک خط..
# نوشتن مکالمه یک بار ..

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.