جمعه 24 آبان 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

اول 2
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 857
    
زبان : فارسی
    

** هفته سی و یکم**

هفته ایی را ک سپری کردیم مرور و تمرین درس اول را ب اتمام رساندیم و همچنین دو حرف باقی مانده از کتاب نوشتاری را تمرین کردیم.

1) تمرین پرسش و پاسخ ها

2) تمرین و مرور اعداد

3) تمرین جملات نوشته شده در قسمت values

4) تماشاکردن ویدئوهای مرتبط با درس

6) تمرین روخوانی لغات از Qq تا Zz در کتاب نوشتاری

6) تمرین چند شعر خارج از کتاب

Y :
up to down
up to down
up to down
y :
up to down
up to down
( زبان آموزان کلمات yo_yo و yellow heart را در کتاب نقاشی کردند)

Z :
left to right 
up to down
left to right 
z :
left to right
up to down
left to right
( زبان آموزان کلمات zebra و zoo را در کتاب نقاشی کنند)

Speaking :
1)
_ Hello , Pat ! Stand up ! 
_ Clap , Pat , clap !
_ It's Baz ! Sit down , Jig!
_ Hello , Pat ! Hello , Jig.

2)
Teacher :
Hello , Hannah.
Nice to meet you.
Student :
Hello , Miss Moradi.
Nice to meet you , too.

3)
Teacher :
Please put away your books and come here.
Students :
Yes , Miss Moradi.

4)
A : Let's share . Here you are.
B : Thank you . Here you go.

5)
Teacher :
Take care of your jacket.
*Student : Thank you.

6)
Teacher :
Clean up!
Students :
Let's work together!

7)
Come here , doggy.
Here's your water.
Here's your food.

8)
Dad :
Please pick up your shirt.
Please fold your clothes.
Son :
Sure , Dad.

9)
Dad :
Not so load , please.
Son :
Sorry , Dad.

10)
_ I love you , Grandpa.
_ I love you , Grandma.
_ We love you , too.
_ Is it my turn?
_ Just a moment , please.

Reading :
Tess
Baz
Pat
Jig
Adam

Reading practice of handwriting book :
queen
quilt
question
quiet
square
red
rice
radio
ruler
star
seven
shark
shampoo
six
tiger
tree
three
ten
truck
nurse
computer
umbrella
bus
van
five
television
twelve
wall
watch
window
two
six
xylophone
box
sixteen
yellow
boy
bycicle
yo_yo
eye

Listening :
تمام ترک های درس یک پخش شد.

Handwriting book :
کتاب نوشتاری را ب پایان رساندیم.
عزیزان اعدا 1 تا 5 آخرین صفحه این کتاب را در کلاس نوشتند.
اعداد 6 تا 10 را درمنزل کارکنند.

***********************************************************

** هفته سی ام**

هفته ایی را ک با عزیزان سپری کردیم:

1) به تمرین و مرور درس های 3 و 2 پرداختیم : 👇🏻😊

* تمرین پرسش و پاسخ ها

** روخوانی و کار با کلمات همراه با پاورپوینت

* تمرین و خواندن شعر

** پخش ویدئو و کارتون مرتبط با درس

*** کار کردن چندنمونه سوال کوییز

2) دو حرف از کتاب نوشتاری را باهم نوشتیم و لغات را جهت نقاشی کردن گفتیم.

3) پنجمین کوئیز از درس های 9 و 10 را داشتیم.

W w :
up to down
go up
up to down
go up
( کلماتی را ک عزیزان باید در کتاب نقاشی می‌کردند : watch و window بود)

X x :
up to down
up to down
( کلماتی را ک عزیزان باید در کتاب نقاشی کنند : 6 و xylophone بود)

Speaking :
1)
_ This is my toy.
_ This is your toy.
_ This is my boat.
_ This is your robot.

2)
_ What's this ?
_ It's a game.

3)
_ Is this a puzzle?
_ Yes, it is. / No, it isn't .

4)
_ How many toys do you have?
_ I have many toys.

5)
_ Do you play with your friends?
_ Yes, I do.

6)
A : Let's share . Here you are.
B : Thank you . Here you go .

7)
_ Whose book is it?
_ This is my book.

8)
_ What color is it?
_ It ' s yellow / red / blue.

9)
_ What' s this?
_ It's a chair.

10)
_ Is this a picture?
_ Yes, it is. / No , it isn't.

11)
_ Point to the table.
_ Point to the board.

12)
_ What do you see in the class?
_ I see chairs , pictures , books , ... .

Reading :
boat
robot
puzzle
doll
game
car
balloon
chair
board
bin
table
door
picture

C c : cat _ car _ cup
D d : dog _ donut _ door
E e : egg _ elephant _ eye
F f : fan _ fish _ foot

Listening :

ترک های این دور درس را کاور کردیم.

Activity book :
اولین صفحه از picture dictionary در کتاب کار صفحه 74 را رنگ کنند.

والدین عزیز : با زبان اموزان پرسش و پاسخ ها را تمرین کنید و از آنها هم بخواهید ک سوال بپرسند و جواب دهند

***********************************************************

** هفته بیست و نهم**

دراین هفته ب مرور درسهای 5 و 4
پرداختیم :

1) تمرین و مرور رنگ ها و اشکال هندسی

2) طرح پرسش و پاسخ باتوجه ب تصویر از هردو درس

3) پخش شعرهای این دو درس

4) مرور و تمرین story یا داستان از هردو درس

5) پخش موزیک و ویدئو با توجه ب موضوع این دو درس

6) کار با کارت

7) آموزش دو حرف از الفبا Uu و Vv

U :
up to down
turn around
u :
up to down
turn around
( دو مثال برای نقاشی umbrella و nuts ب معنای آجیل ک walnut ، گردو را نقاشی کردند.)

V :
up to down
go up
v :
up to down
go up
(کلماتی ک برای نقاشی این حرف درنظر گرفتیم violet heart : ب معنای قلب بنفش رنگ و عدد 7 یا violin ویالون , یا vet دامپزشک درنظرگرفتیم. )

Speaking :
1)
_ It's pink .. It's a pink triangle.
_ lt's red .. It's a red circle.

2)
_ lt's a heart .
_ lt's a square .

3)
_ What shape is it ?
_ It's a rectangle.

4) 
_ What color is it?
_ lt's brown.

5)
_ What's this?
_ It's a red hat.
_ lt's a red and white hat.
_ lt's a red, white, and pink hat.
_lt' s Jig in a hat.

6)
Teacher : Clean up!
Students : Let's work together.

7)
Ii : insect _ igloo 
Jj : jar _ juice
Kk : kite _ king

8)
_ What do you have in your bag?
_ l have a book , a water bottle , and a notebook.

9)
_ What is it?
_ lt's a pencil box.

10)
_ How many books are there in your bag?
_ There are two books.
_ There are five books.

11)
_ How many pencils do you have in your pencil box?
_ l have many pencils.

12)
_ Take care of your jacket.
_ Thank you.

13)
_ Gg : girl _ game 
_ Hh : hand _ horse

Reading :
circle
square
triangle
rectangle
brown
pink
black
white
water bottle
book
notebook
lunch box
pencil box
eraser
pencil

Listening :
tracks 23 _ 24 page 22
track 24 page 23
track 28 page 26
track 29 page 27
tracks 30 _ 31 page 28
track 32 page 29
track 34 page 31
track 35 page 32
track 3y page 33

‼‼‼‼‼‼‼
چند یادآوری مهم

والدین عزیز :

1) لطف بفرمایید برگه کوئیز چهارم زبان اموزان را در کیف زبان اموزان بگذارید و ب من برگردانید!!

2) پرسش و پاسخ ها در منزل تمرین شود . پس از تمرین از زبان آموز بخواهید ک سوال طرح کنند و پاسخ دهد.

3) روخوانی مثال های دو حرف Uu و Vv در کتاب نوشتاری تمرین شود.

4) کارت کلمات درس های 3 و 2 حتما درکیف زبان اموزان باشد.

5) عزیزان تمرین روخوانی کارت کلمات درس های 5 و 4 را در منزل داشته باشند. ابتدا ب سی دی گوش دهند سپس بلند تکرار کنند.

*** 

عزیزان زبان آموزان چهارشنبه همین هفته 18 / 2 / 98 از درس های 9 و 10 ، پنجمین کوئیز را خواهند داشت.

روخوانی کلمات صفحه های 52 ،53 و 55 از درس 9
و
روخوانی کلمات صفحه های 58 ، 59 و 63 را از درس 10 تمرین کنند.

برای دیکته حروف زیر را تمرین کنند :
Qq _ Rr _ Ss _ Tt _ Uu _ Vv _ Xx 

***********************************************************

** هفته بیست و هشتم**

در هفته ایی ک گذراندیم چون هم جشن داشتیم و هم کوئیز چهارم فقط ب مرور درس 6 پرداختیم

1) آموزش حروف از کتاب نوشتاری و نقاشی دو مثال از آن در کتاب : 
Rr _ Ss _ Tt

2) تماشا کردن ویدئوی مرتبط با درس و شنیدن چند موزیک

3) تمرین و مرور درس ششم از کتاب همراه با پرسش و پاسخ ها

4) کار با کارت کلمات و پاورپوینت

R :
up to down
turn around
up to down
r :
up to down
turn around
(کلمات ring و rainbow در کتاب نقاشی شود)

S :
turn around
turn around
s :
turn around
turn around
(کلمات sun و star درکتاب نقاشی شود)

T :
left to right
up to down
t :
up to down
left to right
(کلمات turtle و T-shirt در کتاب نقاشی شود)

Speaking :
1)
_ Do you have a pet?
_ Yes , I do.

2)
_ What's your favorite pet?
_ I like dogs.

3)
_ Where can you buy a pet?
_ At the pet store.

4)
_ Is it a snail?
_ Yes , it is / No , it isn't.

5) It's a butterfly.

6)
_ How many butterflies can you see?
_ I can see 8 butterflies.

7)
Count to 10 :
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9 _ 10

Count from 10 to 20 :
10 _ 11 _ 12 _ 13 _ 14 _ 15 _ 16 _ 17 _ 18 _ 19 _ 20

8)
_ How many cats do you see in the picture?
_ I see 6 cats.

9)
Imperative sentences :
_ Come here , Ava.
_ Go there , please.
/////////🐶///////
Come here , Doggy.
Here's your water.

Reading :
rabbit
turtle
mouse
dog
butterfly
fish
snail
Ll : lion 
Mm : moon
Nn : nose

Lidtening :
تمامی ترک های درس 6 در کلاس پخش شد.

Activity book
کتاب کار ب پایان رسانده ایم.
چند یادآوری بسیار مهم

والدین گرامی :

1) روخوانی کلمات حروف Rr _ Ss _ Tt در کتاب نوشتاری تمرین شود .. این واژه ها دامنه ی لغات زبان اموزان را ارتقا می‌بخشد و مهارت گفتاری را برای عزیزان آسان تر می‌کند.

2) کتاب نوشتاری عزیزان را چک بفرمایید ک تمرین نوشتاری را انجام داده باشند و نقاشی ها را رنگ آمیزی کرده باشند.

3) روخوانی کارت کلمات درس 6 در منزل تمرین شود.

4) پرسش و پاسخ های درج شده در پارت Speaking را پس از تمرین با عزیزان ، از آنها بخواهید ک سوال بسازند و جواب دهند .

***********************************************************

** هفته بیست و هفتم**

هفته ایی را ک پشت سر گذراندیم ب مرور و تمرین درس های 8 و 7 پرداختیم.
شرح فعالیت های کلاسی مان ب صورت زیر بوده است:

1) پخش کردن تمامی ترک های دو درس 8 و 7

2) تمرین لغات آغازین این دو درس با کارت لغات زبان اموزان و پاورپوینت

3) پخش شعرهای مربوط ب این دو درس

4) مرور و تمرین کردن 6 حروفی ک دراین دو درس آمده

5) آموزش دو حرف Qq و Pp از کتاب نوشتاری ب همراه مثال جهت نقاشی
P :
turn around
up to down
p :
turn around
up to down
(کلماتی ک در کتاب نوشتاری نقاشی کردند : pen و penguin بوده است)

Q :
turn around
up to down
q :
turn around
up to dow
(کلماتی ک عزیزان در کتاب نوشتاری نقاشی کردند : queen و question mark)


Speaking :
1)
_ What color is your shirt?
_ It's red.

2)
_ What color are your jeans?
_ They're blue.

3)
_ What do you have in your drawer?
_ I have socks... I have shirts...

4) what is it?
It my sweater.

5) What are these?
They're shoes.

6)
Dad :
Please pick up your shirt.
Please fold your clothes.
Son:
Sure , Dad.

Oo :
octopus
orange

Pp :
pen
pencil

Qq :
queen
question

🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸

1) I have two hands.

2) I have two legs.

3)
Five fingers
Five fingers
Together 10 fingers

4)
Five toes
Five toes
Together 10 toes

5) Touch your head , clap. 👏🏼

6) Toch your nose , clap. 👏🏼

7)
_ I can write by my hands.
_ I can jump by my legs.

8)
_ Not so loud, please.
_ Sorry dad.
_ Sorry teacher Moradi .

9)
_ You have a rabbit.
_You have a dog.
_ You have a butterfly. 
_ Now, I have two hands and ten fingers.

R r: as radio _ rabbit 
S s : as star _ skirt
T t : as tent _ table

Reading :
sicks
shirt
dress
sweater
shose 
jeans
legs
head
toes
fingers
knees
hair

Listening :
والدین عزیز تمامی ترک های درس های 8 و 7 در کلاس دراین هفته پخش شد.

Activity book :
71 _ 72 _ 73

‼❗‼❗‼❗‼❗‼
چند یادآوری بسیارمهم
والدین گرامی:

1) گذاردن کارت لغات از درس 1 تا 10 در کیف زبان اموزان فراموش نشود.

2) شعرهای این دو درس در منزل تمرین و یاد آوری شود.

3) کتاب نوشتاری عزیزان را چک بفرمایید ک تا درس Qq کامل انجام شده باشد.. ( برای زبان اموزانی ک استیکر ☹ را زدم ، نقاشی یا نوشتن حروف را تکمیل فرمایند.)

4) کتاب نوشتاری مثال های بسیاری جهت وسعت دامنه لغات زبان اموزان در نظر گرفته است. لطفا تمرین روخوانی لغات درج شده در کتاب نوشتاری فراموش نشود.

5) پرسش و پاسخ هایی ک در کلاس تمرین ، مرور و تکرار می‌شود جهت تقویت مهارت گفتاری زبان اموزان است. لذا خواهشمندم این پرسش و پاسخ ها در منزل تکرار و تمرین شود.

***********************************************************

** هفته بیست و ششم**

از اولین هفته ی تحصیلی ک در سال جدید با زبان اموزان آغاز کردیم ب مرور و تمرین درس های 9 و 10 پرداختیم.
شرح فعالیت های کلاسیمان ب صورت زیر است :

1)کار با کلمات دو درس همراه با پاورپوینت

2)پخش ترک های song و value در هر دو درس

3) تمرین و مرور شش حرف از الفبا ک در این دو درس آمده

4) آموزش دو حرف از کتاب نوشتاری

5) تمرین و مرور پرسش و پاسخ ها با توجه ب کارت و تصاویر کتاب ب صورت گروهی و فردی

6) تماشاکردن فیلم های مرتبط با این دو درس

O :
turn around
o :
turn around
درکتاب نوشتاری دو کلمه moon و orange نقاشی شود.

P :
up to down
turn around
p :
up to down
turn around
درکتاب نوشتاری دو کلمه pencil و penguin نقاشی شود.

Speaking :
1) What's your favorite food?
I like pizza.
I like spaghetti.

2) What do you eat in the birthday party?
I eat cake , I eat candy , I eat ice cream.

3) Is spaghetti healthy food?
Yes, it is.

4) Is pizaa a healthy food?
No, it isn't.

5) Is it my turn?
Yes, it is / Just a moment , please.

6) What do you want?
I want a sandwich.

7)
I like sandwich.
I don't like juice.

8)
What 's your brother's name?
It's Nima.

9) What' s your sister's name?
It's Mana.

10) How many grandmas do you have?
I have 1 / 2 .

11) Who's this?
He is my grandpa.

12) Who do you love?
I love my family.

13) Do you like your cousins?
Yes, I do.

14)
In the album :
_ They are my dad and my mom.
_ This is grandma and grandpa.

Reading :
aunt
uncle 
cousin
mom
dad
grandma
grandpa
candy
spaghetti
ice cream
sandwich
cake
pizza
juice
umbrella
up
uncle
van
violin
water
watch
fox
box
six
yogurt
yellow
yo_yo
zoo
zebra
zipper

Listening :
tracks 65 _ 66 page 58
track 67 page 59
track 66 page 60
track 70 page 62
tracks 58 _ 59 page 52
track 61 page 54
track 62 page 55
track 63 page 56

Activity book :
68 _ 69 _ 70

از زبان اموزان عزیزم با همکاری والدین گرامی انتظار می رود ک :

1) پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش Speaking را حتما تکرار و تمرین کنند.


2) دوشعری ک دراین درس آمده ترک های 61 و 68 را با سی دی تمرین و تکرار کنند.

3) کارت کلمات درس های 1 تا 10 را هرجلسه در کیف ب همراه داشته باشند.

4) رو خوانی کلمات این دو درس در منزل پس از گوش دادن ب سی دی تمرین و تکرار شود.

5) روخوانی مثال های نوشته شده ی مرتبط با حروفی ک زبان اموزان در کتاب نوشتاری می آموزند در منزل تکرار و تمرین شود. عزیزان روخوانی کلماتی ک در درس های Pp و Oo نوشته شده است را تمرین و تکرار کنند.

❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗
یک یادآوری بسیار مهم :
*والدین گرامی :
جهت تمرین بیشتر پرسش و پاسخ های مرتبط با معرفی اعضای خانواده ،
کاردستی زیبایی را ک عزیزان با عکس های 4×3 اعضای خانواده خود روی کاغذ A4 تهیه و تزیین کردند را در کیف زبان اموزان بگذارید تا پرسش و پاسخ ها را کاربردی تر استفاده کنند.

پرسش و پاسخ ها را در منزل باتوجه ب عکس ها، اعضای خانواده رابرای شما معرفی کنند.

***********************************************************

** هفته بیست و پنجم**

1) پخش ترک 70 صفحه 62

2) آموزش دو حرف از الفبا

3) آموزش حرف Mm در کتاب نوشتاری همراه با دو مثال برای نقاشی

X :
up to down
up to down
x :
up to down
up to down
/x/ as :
fox - box - six

Y :
up to down
up to down
up to down
y :
up to down
up to down
/y/ as :
yogurt _ yellow _ yacht

درکتاب نوشتاری 👇🏻😊
M :
up to down
up to down
go up
up to down
m :
up to down
turn around
turn around
/m/ as :
moon 🌙
mouth 👄
این دو کلمه در کتاب نوشتاری نقاشی شود

Speaking
1)
Student : Is it my turn?
Teacher : Just a minute , please.

2) I like ice cream.

3) I like pizza.

4) I don't like juice.

5) What do you like?
I like cake.

6) Happy my birthday.

7) Happy your birthday.

Reading
sandwich
candy
ice cream
cake
pizza
juice
spaghetti

Listening
track 70 page 62
track 71 page 63

Activity book
65 _ 66 _ 67

از زبان اموزان انتظار میرود ک
1) تخته وایت برد، ماژیک ، تخته پاک کن و *کتاب نوشتاری در هفته پیش رو ب همراه داشته باشند.

2) کارت کلمات درس 10 در کیف ب همراه داشته باشند.

3) کلمات mouth و moon درکتاب نوشتاری نقاشی شود.

4) مثال هایی را ک کتاب نوشتاری برای معرفی بیشتر حروف در کتاب آورده ، تمرین شود و عزیزان با توجه ب شکل ، شکل را نام ببرند.

5) روخوانی کلمات درس 10 پس از گوش دادن ب سی دی تمرین شود.

***********************************************************

** هفته بیست و چهارم**

1) مرور بر درس های 5 و 6 .. کار با کلمات

2) نمونه سوال کارکردن جهت کوئیز 3 زبان اموزان

3) آموزش دو حرف از الفبا در کتاب نوشتاری... حروف Kk و Jj ب همراه دومثال برای نقاشی کشیدن

4) تدریس درس 10 ک درباره جشن تولد و إسنک و غذاهاییست ک دراین مراسم سرو میشود.

5) پخش ترک های 65 ، 66 ،67 ، 68

6) تمرین شعر جشنواره همراه با چیدمان عزیزان

❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻

حروفی ک در کتاب نوشتاری کارشد:

J:
up to down
turn around
j :
up to down
turn around
dot
دوکلمه برای نقاشی :
juice : شربت 
jam : مربا

K :
up to down
up to down
up to down
k :
up to down
up to down
up to down
دو کلمه برای نقاشی :
king : پادشاه
kite : بادبادک

Speaking
1) I like pizza. ❣🍕
2) I like spaghetti. ❣🍝

3) I don't like ice cream. 💔🍦
4) I don't like candy. 🍬

5) I like every thing. 😋

6)
I'm thirsty. I drink juice.

7)
I'm hungry. I eat spaghetti.

8) Happy birthday to you.🎉

9) Happy birthday to me.🎊

10) I like my party.🥰

11) We all like you. 🥰

12) Is it a rabbit?
Yes, it is.

13) Is it a butterfly?
No, it isn't.

14)
It's a circle.
It's a red circle.

15)
It's blue.
It's a blue rectangle.

16) What's this?
It's a red hat.

Reading :
circle
rectangle
square
triangle
black
brown
pink
white
insect
jar
kite
butterfly
dog
fish
mouse
rabbit
snail
turtle
lion
moon
nose

Vocabulary
candy 🍬
sandwich 🥪
ice cream 🍦
cake 🎂
pizza 🍕
juice 🍹
spaghetti 🍝

Listening
tacks 65 & 66 page 58
track 67 page 59
track 68 page 60

Activity book
62 _ 63 _ 64

از زبان اموزان انتظار میرود ک در هفته پیش رو :

❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗
1) جهت کوئیز 3 زبان اموزان ، روز دوشنبه 20 / 12 / 97 روخوانی کلمات درس های 5 و 6 بسیار تمرین شود . روخوانی کلمات صفحه های 39 و 33 حائز اهمیت است. دیکته حروف از Aa تا Hh بسیار تمرین شود زیرا این اولین دیکته ایست ک زبان اموزان با توجه ب حروفی ک از من می‌شنوند می‌نویسند.
درمنزل نیز ، پس از تمرین حروف ، ب زبان اموزان دیکته بگویید.
❗👆🏻❗👆🏻❗👆🏻❗👆🏻❗

2) کارت کلمات درس 10 تهیه شود و درکیف عزیزان بگذارید.

3) پس از تمرین و گوش دادن ب CD روخوانی درس 10 تمرین شود.

4) پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش Speaking تمرین شود و زبان آموز بتواند در مکالمه استفاده کند.

5) دراین هفته آموزش سه حرف آخر از الفبا را در کتاب درسی داریم. لطفا تخته وایت برد و وسایل لازمه آن در کیف زبان اموزان گذاشته شود.

6) شعر جشنواره در منزل تمرین و اجرا شود.

***********************************************************

** هفته بیست و سوم**

1)مرور و طرح پرسش و پاسخ های درس 9

2) مرور و تمرین بر قسمت story

3) پخش ترک 63 صفحه 56

4) آموزش دو حرف دیگر از کتاب نوشتاری Jj و Ii و برای هرکدام دومثال برای نقاشی

5) آموزش سه حرف از الفبا در کتاب درسی صفحه 57 ..
حروف Uu _ Vv _ Ww
آموزش این سه حرف را از اول هفته شروع کردیم و هر جلسه ایی را ک با عزیزان کلاس داشتیم ب یک حرف اختصاص دادیم تا یادگیری را عزیزان راحت‌تر کرده باشیم.

6) خواندن شعر صفحه 54

7) تمرین شعر جشنواره و چیدمان زبان اموزان برای اجرا

👇🏻🌸👇🏻🌸👇🏻🌸👇🏻
آموزش حروف در کتاب درسی عزیزان:
U :
up to down
turn around
u :
up to down
turn around
/u/ as umbrella ☂

V :
up to down
go up
v :
up to down
go up
/v/ as van 🚐

W :
up to down
go up
up to down
go up
w :
up to down
go up
up to down
go up
/w/ as water 🍶💦

مثال های کتاب نوشتاری برای دو حرف تدریس شده :

Ii 👉🏻 ice cream 🍦 / igloo
Jj 👉🏻 juice 🥃 / jam مربا

Speaking
1) I love you , Grandma. ❣
2) I love you , Grandma. ❣
3) We love you , too. ❣❣

4) They are my dad and my mom. 👩🏼‍🦱❣👨🏻‍🦱

5) This is grandma and grandpa. 👩🏻‍🦳❣👨🏻‍🦳

6) How many sisters do you have? I have one sister. 👱🏼‍♀

7) How many brothers do you have? I have two brothers. 👦🏻👶🏻

8) I'm the only child.

9)
Look at my pictures.
This is my family.
She is my mom.
He is my dad.
This is my sister.
It's me. 
We are a family.👨‍👩‍👧‍👧
We love each other. ❣

Reading
aunt
cousin
uncle
dad
mom
grandma
grandpa

Listening
track 61 page 54
track 63 page 56
track 64 page 57

Activity book
59 _ 60 _ 61

از زبان اموزان انتظار میرود ک برای هفته پیش رو :

1) پس از تمرین جملات ، پرسش و پاسخ های مربوط ب family ، از زبان اموزان بخواهید ک با توجه ب کاردستی ک درست کردند ب عکس اشاره کنند و اعضای خانواده خود را معرفی کنند.

2) اولیای گرامی یک قانون ک برای کتاب نوشتاری درنظر گرفتیم این بود دوخط از صفحه سمت چپ و دو تمرین زیر آن را حتما در کلاس انجام داده بشود و دوخط صفحه سمت راست ب همراه نقاشی کلماتی ک در کلاس گفته می‌شود برای تمرین بیشتر زبان اموزان در منزل درنظر گرفته شده است. لذا خواهشمندم دقت بفرمایید ک زبان اموزان جلوتر از کلاس،تمارین نوشتاری را کامل نکنند و صفحاتی را ک تا حرف Jj تدریس شده است را کامل کرده باشند.

3) نوشتن حروف Uu _ Vv _ Ww را روی تخته وایت برد در منزل تمرین کنند.

4) شعر جشنواره را برای شما با اجرای حرکات بخوانند.

***********************************************************

** هفته بیست و دوم**

1) کار با کلمات صفحه های 52 و 53

2) پرسش و پاسخ باتوجه ب تصویر و پاورپوینت

3) پخش ترک 61 صفحه 54 و وصل کردن تصاویر باتوجه ب الگو

4) آموزش story یا داستان

5) پرسش و پاسخ درباره اعضای خانواده باتوجه ب کاردستی های زیبای زبان اموزان ( باتوجه ب عکسهایی ک از اعضای خانوادگی خود ب روی کاغذ تزئین شده A4 تهیه کرده بودن)
❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗
6) مرور کلماتی ک Ff درآنها بکاررفته بود و آموزش دو حرف Gg و Hh در کتاب نوشتاری همراه با نقاشی دو کلمه
دوکلمه dog و girl برای حرف Gg و دوکلمه hand و house برای Hh درکتاب نوشتاری نقاشی شد.
❗👆🏻❗👆🏻❗👆🏻❗👆🏻

7) تمرین و اجرای شعر جشنواره همراه با حرکاتی ک عزیزان آموختند.

Soeaking
1) Who is he?
He's dad.

2) Who is she?
She 's mom.

3) I have one sister.

4) I have two brothers.

5) I don' t have any sisters or brothers.

6) How many sisters do you have?
I have one sister.

7) I'm the only child.

8) Who are they?
They are my cousins.

9) Who are they?
They are my parents.

10) They are my dad and my mom.

11) This is grandpa and grandma.

12) You're a baby.

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
زبان آموزان کاردستی های خود را در دست داشتند و با توجه ب تصاویر ، جملات در کلاس تمرین و با انگشت اشاره شد:
Look at my pictures.
This is my family.
Come and meet my family.
She is my mom. I love her. ❣
He is my dad. I love him. ❣
This is my brother.
This is my sister.
It's me.
We are a family.
❣ We love each other. ❣

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

Reading
aunt
cousin
dad
mom
grandma
grandpa
uncle

Listening
track 61 page 54
track 62 page 55

Activity book
pages 56 _ 57 _ 58

از زبان اموزان انتظار می‌رود ک برای هفته پیش رو :
❗👇🏻❗👇🏻❗
1) تخته ، ماژیک ، تخته پاک کن را برای هر سه روز هفته آینده در کیف حتما ب همراه داشته باشند.
در هفته پیش رو آموزش سه حرف دیگر از الفبا را خواهیم داشت صفحه 57 . این سه حرف هم ، مانند صفحاتی ک سه حرف را آموزش میدهند نمی توان هر سه حرف را دریک جلسه ارائه داد. ب منظور یادگیری بهتر عزیزان آموزش حروف را از شنبه شروع میکنیم .شنبه حرف Uu ، دوشنبه حرف Vv و چهارشنبه حرف Ww در کنار دیگر فعالیت های کلاسی.
👆🏻❗👆🏻❗👆🏻

2) زبان اموزان حرف Ggرا حرکت صحیح دست برای شما درمنزل بنویسند.
گذاشتن کتاب نوشتاری در کیف زبان اموزان فراموش نشود.

3) زبان اموزان پس از تمرین پرسش و پاسخ های پارت speaking بتوانند سوال طرح کنند و پاسخ دهند.
پرسش و پاسخ هایی ک دراین بخش نوشته می‌نوشتند بمنظور تقویت مهارت Speaking یا صحبت کردن دانش آموزان است.

4) کاردستی اعضای خانواده را برای در کیف ب همراه داشته باشند تا ب معرفی اعضای خانواده ادامه دهیم.

5) شعر صفحه 54 در تمرین شود.

6) عزیزان داستان یا story را پس از گوش دادن ب سی دی و تمرین ، باتوجه ب تصاویر برای شما تعریف کنند. ( ب زبان اموزان گفته شد ک جملات قسمت story را می‌توان با توجه ب آلبوم خانوادگی در منزل هم ، تمرین کرد) 

***********************************************************

** هفته بیست و یکم**

1) مرور بر درس 8 و سه حروف Rr - Ss - Tt ب همراه مثال

2) آغاز درس 9 ، Family ، خانواده صفحه های 52 و 53

3) در کلاس حرف Ff کارشد.

4) تمرین شعر جشنواره

F :
up to down
left to right
left to right
f :
turn around
up to down
left to right
Words to draw :
fish 🐠
flowers 🌸🌹🌼

Speaking
To review :
1) Touch your ears.

2) I have two hands and ten fingers.

3) I have two legs and ten toes.

4) How many eyes do you have?
I have two eyes.

5) You have a rabbit.

6) You have a dog.

7) You have a butterfly.

8) Capital R , small r /r/ /r/ /r/
/r/ as radio
/r/ as rabbit

9) Capital S , small s
/s/ /s/ /s/
/s/ as star
/s/ as socks

10) Capital T , small t
/t/ /t/ /t/
/t/ as tent
/t/ as toes

🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

Unit 9 , Family :
1) He is dad.

2) She is grandma.

3) They are cousins.

4) How many brothers and sisters do you have?
_ I have one sister and two brothers.

_ I don't have any sisters or brothers. I'm the only child.

5) Who is she?
She's my mother.

6) Who are they? 
They 're my parents.👨🏻❣👩🏼‍🦱

7) W are they?
They' re my grandparents.
👩🏻‍🦳 ❣👨🏻‍🦳

Reading
legs
hea
toes
arms
fingers
hair
knees

Vocabulary
uncle
aunt
mom
cousin
dad
grandma
grandpa

Listening
track 57 page 51
tracks 58 _ 59 page 52
track 60 page 53

Activity book
53 _ 54 _ 55

از زبان اموزان انتظار می‌رود ک برای هفته ی پیش رو :

1) کتاب نوشتاری را ب همراه داشته باشند و کلمات حرف Ff را نقاشی کرده باشند.

2) کارت کلمات درس 9 را تهیه و در کیف ب همراه داشته باشند.

3) پس از تمرین پرسش و پاسخ های بخش speaking ، بتوانند سوالها را مطرح کنند و جواب بدهند.

4) شعر جشنواره را با اجرا برای شما والدین عزیز ، بخوانند.

***********************************************************

** هفته بیستم**

1) تدریس story ترک 55 ، صفحه 49 . با کمک حرکات دست و نور روی پرده یا دیوار تصاویر حیوانات را می‌توان درست کرد.

2) پخش ترک 56 صفحه 50 ک ب آرام تر بازی کردن و مزاحمت ایجاد نکردن برای دیگران اشاره دارد.

3) آموزش سه حرف دیگر از الفبا در کتاب درسی ترک 57 صفحه 51

4) نوشتن دو حرف Dd _ Ee در کتاب نوشتاری

5) اجرا و تمرین شعر جشنواره

6) صداکشی و spell کردن کلمات حروف Aa - Bb - Cc

R :
up to down
turn around
up to down
r :
up to down
turn around
Words : radio _ rabbit _ ruler

S :
turn around
turn around
s :
turn around
turn around
Words : star _ socks _ snail

T :
up to down
Left to right
t :
up to down
left to right
Words: tent _ turtle _ T-shirt

Speaking
1) You have a rabbit.🐰

2) You have a dog. 🐶

3) You have a butterfly. 🦋

4) I have two hands and ten fingers.

5)
Dad : Not so loud , please.
Son : Sorry Dad.

6)
Teacher : Not so loud , please.
Students : Sorry , Teacher.

7) I have two legs and ten toes.

8) I have two ears and one little nose.

9) Touch your arms / shoulders / legs /... .

10) How many hands do you have?
I have two hands.

Reading
legs
head
toes
knees
arms
fingers
hair

Listening
track 55 page 49
track 56 page 50
track 57 page 51

Writing in handwriting book:

D :
up to down
turn around
d :
up to down
turn around
برای نقاشی در کتاب نوشتاری عزیزان duck و doll را نقاشی کردند.

E :
up to down
left to right
left to right
left to right
e :
left to right
turn around
برای نقاشی در کتاب نوشتاری عزیزان elephant و egg را در کتاب نقاشی خواهند کرد.

Activity book
pages 50 _ 51 _ 52

از زبان اموزان انتظار می‌رود ک :

1) درمنزل روی تخته وایت برد حروف Rr _ Ss _ Tt را تمرین کنند و کلمات مربوط ب هر حرف را تمرین و ب ذهن بسپارند.

2) پرسش و پاسخ های نوشته در قسمت speaking را تمرین کنند و قادر ب طرح سوال و پاسخ باشند.

3) کارت کلمات درس های 7 و 8 حتما در کیف زبان اموزان باشد.

4) شعر جشنواره در منزل ب همراه اجرا و حرکات دست تمرین شود.

5) زبان اموزان پس از گوش دادن ب سی دی داستان یا story درس 8 را با توجه ب تصویر کتاب برای شما تعریف کنند.

6) شعر کتاب ترک 54 صفحه 48 بیشتر تمرین شود.

7) روخوانی کلمات صفحه 46 و 47 در منزل تمرین شود.

***********************************************************

** هفته نوزدهم**

1) آموزش درس 8 ک ب معرفی اعضای بدن می‌پردازد.

2) روز شنبه و چهارشنبه در کتاب نوشتاری دو حرف از الفبا Bb و Cc همراه با دو مثال در کتاب ، کار و نقاشی شد : 👇🏻
Bb 👉🏻boy 👦🏻 _ bee 🐝
Cc 👉🏻 car 🚗 _ cup ☕

3) مرور دو درس پیش با ویدئو ، شعر 
و پاورپوینت

4) پخش ترک 54 ک شعر این در صفحه 48 است.

5) اشاره کردن ب اعضای بدن با شعر و ویدئو

6) پرسش و پاسخ و همچنین جمله ساختن با توجه ب درس

Speaking

🌸Touch your head.
Touch your arms.
Touch you toes.

🌹Touch you shoulders . Clap .

🌼I have two hands, two legs, and one head.

🌻I have ten fingers.

🌺I have ten toes.

🌿How many arms do you have?
I have two arms.

🍂How many legs do you have?
I have two legs.

Vovabulary
arms
fingers
hair
head
knees
legs
toes

To review :
eyes 👀
ears 👂🏻👂🏻
mouth 👄
nose 👃🏻

Listening
tracks 51 & 52 page 46
track 53 page 47
track 54 page 48

Activity book
pages 47 _ 48 _ 49

❗❕❗❕❗
زبان آموزان عزیزم در هفته پیش رو :

1) حتما 👈🏻تخته وایت برد را همراه با دو ماژیک ، تخته پاک کن در کیف داشته باشند چون آموزش حروف را داریم.

2) کتاب نوشتاری هم همانطور ک در جلسه گفتیم شنبه ها و چهارشنبه ها همراه دانش آموزان باشد. لطفا فراموش نشود.
❗ خواهش میکنم ب منظور رعایت نظم چک کنید ک زبان اموزان جلوتر از کلاس در کتاب نوشتاری پیش نروند.
❗ تصاویری غیر از آنچه را ک در کلاس کار می‌شود ، در کتاب نکشند.

3) مثال های هرکدام از حروف در کلاس صداکشی ، تمرین و spell می‌شوند . در منزل هم این کلمات تکرار و تمرین شود تا زبان اموزان با توجه ب شکل،نام ببرند.

4) کارت کلمات درس 8 تهیه و و کیف زبان اموزان بذارید.

5) شعر جشنواره هر جلسه در کلاس همراه با حرکات اجرا و تمرین می‌شود.. حتما زبان اموزان در منزل تمرین داشته باشند و از آنها درخواست کنید ک برای شما بخوانند و اجرا کنند.

***********************************************************

** هفته هجدهم**

1) کار با کلمات درس 7

2) مرور و تمرین پرسش و پاسخ درس 7

3) صفحه 43 کتاب مربوط ب درست کردن یک پروانه با جوراب بود ک با زبان اموزان در کلاس درست کردیم.

4) اموزش سه حرف از الفبا روی تخته وایت برد

5) پخش ترک های شعر،صفحه های 43 و 45

O :
turn around
o :
turn around
octopus
orange

P:
up to down
turn around
p:
up to down
turn around
pen
pencil

Q:
turn around
up to down
q:
turn around
up to down
queen
quiet

Seaking
1)
It's a shirt.
It's a sweater.
It's a dress.

2)
They're socks.
They'r shorts.
They're shoes

3)What do you wear for school?
I wear my uniform.

4) What do you have in the drawer?
I have shirts, shorts, socks.

5) What do you wear in the cold weather?
I wear a sweater.

6) What do you wear in the hot weather?
I wear shorts and T_shirts.

7)
Please pick up your clothes.
Please fold clothes.
Sure , Dad.

8)what color is it?
It's green.

9)What color are they?
They're red.

Reading
shorts
socks
sweater
shoes
jeans
dress
shirt

Listening
track 48 page 43
track 50 page 45

Activity book
pages 44 _ 45 _ 46

از زبان اموزان انتظار میرود :

1) پس از تمرین ، بتوانند ب پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش speaking بپردازند .

2) دوشعر صفحه های 42 و 43 را حفظ باشند.

3) نوشتن سه حروف صفحه 45 را روی تخته وایت برد در منزل تمرین کنند.

4) کتاب my first handwriting در کیف عزیزان باشه.
باتوجه ب صحبت هایی ک در جلسه داشتیم ، این کتاب باید هر شنبه و هر چهارشنبه همراه دانش اموزان باشد تا در این دو جلسه ب تمرین بپردازیم..

‼‼‼چند یاد اوری مهم:

والدین محترم لطفا دقت بفرمایین ک:

❗نوشتن حرف a کارشده است.

❗لطفا ب حرکت دست عزیزان هنگام نوشتن توجه شود. حروف باید از بالا ب پایین نوشته شوند.

❗ دانش اموزان جلوتر از کلاس در کتاب نوشتاری پیش نروند.

❗زبان اموزان کلماتی را ک در کلاس کار میشود ، در این کتاب نقاشی کنند!

‼‼ب مناسبت دومین جشنواره زبان انگلیسی دبستان فرشتگان نوروز 98 ، زبان اموزان پایه اول برای اجرا ، شعر خواهند داشت ک در کلاس تمرین میشود. ب منظور تمرین بیشتر این ترک برای شما در گروه ب اشتراک
گذاشته میشود.

***********************************************************

** هفته هفدهم**

1) پخش ترک 47 ، شعر مربوط ب لباس

2) پخش ترک 49 صفحه 44 ، ب کمک کردن بچه ها در منزل پرداخته

3) طرح پرسش و پاسخ های متنوع درباره لباس

4) مروری بر حیوانات درس 6 ب کمک کارت‌های خود زبان آموزان ، ویدئو ، پاورپوینت

5)زبان آموزان یک شعر خارج از کتاب هم یاد گرفتن 👇🏻

Jony Jony?
Yes Papa
Eating sugar?
No Papa
Telling a lie?
No Papa
Open your mouth!
Ha ha ha

Speaking
1) What's this?
It's a dress.

2)What are these?
They're shoes.

3)what do you wear?
I wear jeans.

4) What do you have in your drawer?
I have socks.
I have a shirt.

5) What color is your sweater?
It's red.

6) What color are your shoes?
They're blue and yellow.

7) What do you wear for school?
I wear school uniform.

8) What's your favorite clothes?
My favorite clothes are jeans.

👨🏻Dad :
Please pick up your shirt.
Please fold your clothes.
👦🏼Son :
Sure , Dad.

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿

10) Do you have a pet?
Yes, I do.

11) What 's it?
It' s a rabbit.

12) What's your favorite pet?
My favorite pet is a dog.

Reading
shirt
socks
shorts
dress
sweater
shoes
jeans
rabbit
dog
mouse
turtle
fush
snail
butterfly

Listening
track 47 page 42
track 49 page 44

Activity book
pages 41 , 42 , 43

از زبان آموزان انتظار می‌رود ک :
1) شعر صفحه 42 را حفظ کنند.

2)بتوانند پرسش و پاسخ بین پدر و فرزند صفحه 44 را بکار ببرند.

3) زبان آموزان کارت درس 7 را ب همراه داشته باشن.

4) در هفته پیش رو آموزش سه حرف از الفبا را خواهیم داشت . حتما لطف بفرمایین ک تخته وایت برد و وسایل مربوطه در کیف عزیزان باشد تا زبان آموزان از نوشتن صحیح حروف استفاده ببرند.

5) برای شنبه کاردستی خواهیم داشت.. مطابق صفحه 43 کتاب وسایلی را نیاز داریم :
*ی لنگه جوراب نقش دار
*ی مقوای برش خورده ک فرم دوبال پروانه رو داره
*ی تیکه کاموای رنگ زرد ب منظور شاخک های پروانه
*ی تیکه کاموای قرمز ب منظور سر شاخک ها

6)کتاب ، تخته ، کارت درس 7 و وسایل کاردستی در کیف دانش آموزان باشد .

7) شعر خارج از کتاب را حفظ کنن.

***********************************************************

** هفته شانزدهم**

1) کار کردن نمونه سوال کوئیز دو با عزیزان

2) آموزش حرف Nn و نوشتن و سرمشق دادن آن روی برد و تخته وایت برده‌ای عزیزان

3) پخش ترک 44 و 45 صفحه 40 ، آغاز درس 7 ... My closet ... کمد لباسی من ...

4) مرور درس های 3 و 4 ب همراه کارت ، پاورپوینت و ویدئو

N
up to down
up to down
up to down

n
up to down
turn around

/n/ as :
nose 👃🏻
noodles🍝
nest : آشیانه پرنده

Speaking
🌿Is it your dress?
Yes , it is.
No , it isn't.
🌸What color is your sweater?
It's green.
🌿What color are your jeans?
They're blue.

🌸What do you see in your room?
I see a bed. 
I see a closet.
I see a desk.
I see a chair.

🌿What do you have in your closet?
I have many clothes.
I have a shirt.
I have a sweater.
I have jeans.

🍂How many water bottles?
4

🍁How old are you?
I'm 7.

🍂Take care of your books.
🍂Take care of your pencil box.

🍁Find them...Count them...

🍂This is my car.
🍂This is your game.

Reading
boat
doll
game
boat
car
boat
puzzle
robot
balloon
water bottle
book
notebook
pencil box
eraser
pencil
lunch box

Vocabulary
shirt
socks
shorts
dress
sweater
shoes
jeans

Listening
New lesson :
tracks 44 , 45 page 40
track 46 page 41

To review :
tracks 16 , 17 page 16
track 18 page 17
tracks 20 page 19
track 22 page 21
tracks 23 , 24 page 22
track 25 page 23
track 29 page 27

Activity book
pages 38 , 39 , 40

کار در منزل :

1) نوشتن حروف Ll , MM , Nn در منزل روی تخته وایت برد تمرین و نوشته شود.از این سه حروف دیکته پای تخته خواهیم داشت.

2) کارت کلمات درس 7 تهیه شود.

3) عزیزانی ک هنوز موفق ب درست کردن کارتهای درس 6 نشده اند ، در هفته پیش رو ، ب روی دو درس 6 و 7 تمرکز داریم. لطف بفرمایید کارتهای درس های 6 و 7 را تهیه و در کیف زبان آموزان بذارید.

4) زبان آموزان ، پس از تمرین و گوش دادن ب سی دی ، بتوانند ب پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش Speaking باشند.

5) کتاب ، تخته ، دو ماژیک ، تخته پاک کن و وایت برد در کیف زبان آموزان باشد.

***********************************************************

** هفته پانزدهم**

1) تدریس story , ترک 41 صفحه 37

2) پخش ترک 42 صفحه 38 اموزش ارزشها

3) اموزش دو حرف از الفبا ، ترک 43 صفحه 39

4) مرور درس های 3 و 4 بااستفاده کارتهای بچه ها ، پاورپوینت

L :
up to down
left to right
l :
up to down
Ll as 👇🏻
lion _ lemon _ line

M :
up to down
up to down
up to down
up to down
m:
up to down
turn around
turn around
Mm as 👇🏻
moon _ mouse _ mom

Speaking
🌿Is it a rabbit?
Yes , it is .
🌸Is it a fish?
No , it isn't .

🐠It's a fish .
It's a blue fish .🐠

🐕It's a dog.
It's a white and brown dog.🐕

🌾Come here , doggy.
Here's your water.

🍁This is my car .
🍂This is my boat .
🍁This is my robot .

🌸Hello , Pat .
🍃Hi , Jig .
🌸This is my balloon .
🍃This is my car .
🌸Sit down , Jig .
🍃Ok .
🌸Get ready . 5 , 4 , 3 , 2 , 1 .
🍃Goodbye .

🌻Let's share .
☘Here you are .
🌻Thank you .
☘Here you go .

🌼Find them .
🌿Count them .
🌼Take care of your jacket .
🌿Thank you .

Reading
water bottle
lunch box
book
notebook
pencil box
pencil
eraser
boat
puzzle
doll
car
balloon
turtle
dog
mouse
rabbit
dog
snail
fish
butterfly

Listening
track 41 page 37
track 42 page 38
track 43 page 39

Activity book
pages : 35 - 36 - 37

‼ صرفا جهت یادواری :
1) نوشتن دو حرف Ll و Mm روی تخته وایت برد در منزل تمرین شود .

2) پرسش و پاسخ هایی رو ک در بخش speaking برای شما نوشتم ، در منزل مرور و تمرین شود .

3) بخش story در منزل ، پس از گوش دادن ب سی دی ، از بچه ها بخوایین ک باتوجه ب تصویر ، داستان را برای شما تعریف کنن.

4) حتما کارت درس های 3 - 4 و 6 در هفته پیش رو ب همراه عزیزان باشه .

5) چون چهارشنبه هفته پیش رو ، کوییز دو از درس های 3 و 4 خواهیم داشت ، لطفا در منزل *روخوانی کلمات این دو درس ، حروف Ee , Ff , Gg , Hh در
منزل حتما تمرین و مرور شود* .

6) شعر صفحه 36 ترک 40 رو حفظ باشن .

7) برای هماهنگی با کلاس هرجلسه چک بفرمایین ک تخته وایت برد ، دو ماژیک ، تخته پاک کن ، کتاب و کارتهای خواسته شده در کیف زبان اموزان باشه.

***********************************************************

** هفته چهاردهم**

1) اموزش دو حرف دیگر از الفبا ترک 36 صفحه 33 همراه با معرفی اسم ، صدا ، نحوه نوشتن و مثال

2) اموزش درس ششم pets , حیوانات خانگی ، اهلی ک در منزل میشه نگه داری کرد .

3) پخش کردن ترک 40 صفحه 36 .. شعر تلفیقی مربوط ب butterfly و اعداد 10 تا 20 ..

4) مسابقه گروهی دیکته پای تخته

J
up to down 
turn around
j
up to down 
turn around
dot 
Jj as : jar . jam . jacket

K
up to down
up to down
up to down
k
up to down 
up to down
up to down 
Kk as : kite . key

Speaking
🍁What's this?
It's a turtle .
It's a rabbit .

🌸Is it a dog ? 
Yes , it is .
No , it isn't .

🌼It's a dog.
It's a butterfly.
It's a turtle.

🍂What color is the rabbit?
It's white and brown.

🌼What color is the fish?
It's yellow and orange .

Vocabulary 
rabbit 🐰
mouse. 🐭
dog. 🐶
fish 🐠
snail 🐌
butterfly 🦋
turtle 🐢

Reading
circle 🔴
square ◾
triangle 🔺
rectangle 💳
heart ❤
star ⭐

Listening
track 36 page 33
tracks 37 _ 38 page 34
track 39 page 35
track 40 page 36

Activity book
pages 32 _ 33 _ 34

‼❕‼❕‼❕‼❕‼
جهت اطلاع و همکاری شما والدین عزیز :

1) لطفا کارت کلمات دو درس 3 و 4 رو برای سه روز هفته پیش رو در کیف زبان اموزان بذارید.

2) کارت کلمات درس ششم ، مربوط ب حیوانات رو تهیه کنین و درکیف عزیزان بذارید.

3) دانش اموزان عزیزم نوشتن سه حروف Ii .. Jj .. Kk رو در منزل روی تخته وایت بردها ، تمرین کنن.

4) پس از گوش کردن ب سی دی از بچه ها بخوایین ک بااشاره ب تصاویر حیوانات ، جمله بسازند.
سوال بسازند و جواب بدن .( سوالات کارشده در کلاس ، در قسمت speaking نوشته شده)
‼❕‼❕‼❕‼❕‼
🙏🏻اولیای عزیزم :
لازم ب یاداوری هست ک لطفا روی برگه A4یی رو ک اخر کتاب زبان بچه ها نصب کردین
میزان تمرین دانش اموزان رو در منزل بنویسید🙏🏻

5) لطفا تخته وایت برد همراه با وسایل مربوطه ، همیشه در کیف بچه ها باشه ..

6) شعر مربوط ب butterfly و اعداد صفحه 36 ، ترک 40 رو حفظ کنن .

***********************************************************

** هفته سیزدهم**

1) آموزش صفحه 32 ، ترک 35

2) پخش ترک 36 صفحه 33 ..
و آموزش یک حرف از سه حروف نوشته شده در کتاب ، روی برد با سرمشق

3) مسابقه و تمرین حروف از Aa تا Hh روی برد ..

4) پرسش گروهی و فردی از story صفحه 31 ..

5) پرسش از رنگها و اشکال

🍂🍁🍂🍁🍂🍁
I :
up to down
left to right 
left to right

i :
up to down 
dot

Speaking

🌷Clean up!
🥀Let's work together.

🌹Clean up your desk .

🌸What's this?
It's a red hat.

🌹It's a red and white hat.

🍁It's a red , white , and pink hat.

🍂It's Jig in a hat.

🌾It's a green square .

🌹It's a blue rectangle.

🌻It's a yellow heart.

Reading
circle
square
triangle
rectangle
heart
star
pink
yellow
black
red
brown
white 
green

Listening
track 35 page 32
track 36 page 33

Activity book 
page 31

دانش آموزان عزیز :

1) جملات صفحه 32 رو بلد باشن .

2) نوشتن و تمرین Ii در منزل تمرین شود.

3) برای شما story صفحه 31 رو تعریف کنن . ( با نشون دادن تصویر حفظ باشن )

4) چون آموزش حروف رو داریم حتما چک بفرمائید ک تخته ، ماژیک و تخته پاک کن ب همراه دانش آموزان باشه.

***********************************************************

** هفته دوازدهم**

1) اموزش شعر ترک 33 صفحه 30

2) شمردن اشکال هندسی صفحه 30 و نوشتن تعداد اونا

3) اموزش story ترک 34 صفحه 31

4) مرور کارت کلمات با پاور پوینت و ویدیو از درس 3 _ 4 _ 5

Speaking
🍁This is my robot.
🍂This is your puzzle.

☘What's this? 
It's a boat.

🌹Is it a puzzle? 
No, it isn't.
It 's a doll.

🍃Time to hide. Here I come.

💐Sit down , Jig.

🌿Get ready.5,4,3,2,1

🍁Let's share.Here you go.
Thank you. Here you go.

🎍How many pencils? 
3 pencils.

🍰How old are you?
I'm seven.

🍀Find them. Count them.

🌸Take care of your lunch box.

🍂It's brown.It's a brown triangle..

🥀What's this? 
It's a red hat.
It's a red and white hat.
It's a red , white , and pink hat.

🌿It's Jig in a hat.

Reading
doll 
game 
car 
puzzle 
boat 
robot 
balloon 
Ee👉🏻/e/ as :
egg _ elephant _ elbow _ elf 
Ff👉🏻/f/as:
fan _ foot _ fish 
lunch box 
book 
pencil box 
pencil 
notebook 
water bottle 
eraser 
Gg👉🏻/g/ as :
girl _ guitar _ green 
Hh👉🏻/h/ as :
hand _ hug _ horse 
pink … purple … blue … red 
yellow … orange … brown 
white … black … green
star 
square
triangle 
rectangle 
heart

Listening
track 33 page 30
track 34 page 31

Activity book 
pages: 28 _ 29 _ 30

 

1) از بچه ها بخوایین ک پس از تمرین و گوش دادن ب سی دی , story صفحه 31 ترک 34 رو برای شما باتوجه ب شکل ببینن و بگن..

2) پرسش و پاسخ هایی رو ک برای شما در قسمت speaking نوشتم , پس از تمرین , بخوایین ک بپرسن و جواب بدن.

3) شعر صفحه 30 ترک 33 رو حتما در منزل بیشتر کار کنن و اماده باشن.

4) چهارشنبه ایی رو ک گذروندیم , حروف رو از A تا H در دو فرم small و capital نوشتیم و تمرین کردیم..
در منزل هم , نوشتن حروف رو از 
Aa , Bb , Cc , Dd , Ee , Ff ,
Gg , Hh 
روی تخته سفیدها تمرین شود.

5) نوشتن اعداد از 1 تا 5 تمرین مجدد شود.

‼‼‼ ‼‼‼
6) خواهش میکنم هرجلسه تخته وایت برد , دو ماژیک , تخته پاک کن و کارت کلمات همراه زبان اموزان باشه...چون وقتی عزیزی, وسایلی رو ک قید میکنم , نمیاره از تمرین گروهی , مرور و یادگیری باز میمونه و ب بازی گوشی روی میاره . ممنون میشم ک شما دراین مورد , همراهی بیشتری داشته باشین 🙏🏻 
7) در هفته پیش رو شما , کارت کلمات از درس 1 تا 5 رو ب صورت تفکیک شده شماره درس در کیف بچه ها بذارین

8) کتاب کار عزیزان تا صفحه ایی ک گفته شد, لطفا چک کنین ک زبان اموز حل کند .

***********************************************************

** هفته یازدهم**

1) اموزش shapes و colors . اشکال هندسی و رنگ ها ..

2) اشاره کردن ب اشکال هندسی و پیداکردن رنگ ها با توجه ب تصاویر و رنگ های موجود در کلاس (اشکال هندسی رو با خمیر بازی ، ویدیو ، و کارتهایی ک عزیزان درست کرده بودن ، تمرین کردیم)

3) پخش ترک مربوط ب شعر ، صفحه 30

Vocabulary :
shapes:
circle 🔘
rectangle 💳
square 🔳
triangle 🔺
heart ❤
star ⭐

colors: 
pink 💗
brown🏈
white 🏐
black🖤
red ❤
yellow 💛
green 💚
blue 💙
purple 💜

Reading :
water bottle 
book
pencil box
eraser 
pencil
notebook
lunch box

Speaking:
🍁What shape is it ?
It's a square .🔳
It's a star .⭐
..
It's a black circle. ⚫
It's a yellow heart .💛
..
🍁Is it a red heart ? ❤
Yes , it is .

🍃Is it a blue square ? 💳
No , it isn't .
It's a green rectangle .

🍂It's orange .
It's an orange triangle .

☘It's purple .
It's a purple star .

🍃What color is it ?
It's green .💚
It's blue .💙

Listening :
tracks 30 - 31 page 28
track 32 page 29
track 33 page 30

Activity book:
27 - 28 - 29

از عزیزان پایه اول در هفته پیش رو انتظار میرود ک :

1) کارت کلمات اشکال هندسی و رنگهایی ک در صفحه 28 و 29 نوشته شده رو ، درست کنند و حتما در کیف ب همراه کتاب داشته باشن .

2) روخوانی اشکال هندسی و رنگ ها رو بلد باشن .

3) باتوجه ب شکل هندسی و رنگ بتونن سوال بسازن و جواب بدن . (سوال و جواب نوشته شده در قسمت speaking رو بلد باشن)

4) شعر مربوط ب رنگ ها و شکل هندسی صفحه 30 ترک 33 رو حفظ باشن .

5) نوشتن اعداد 6 تا 10 ب روی تخته برد در منزل تمرین بشه تا توو کلاس هم بتونیم مسابقه نوشتن اعداد روی برد رو هم ، داشته باشیم .

‼جهت یاداوری :

چهارشنبه ایی رو ک پشت سر گذروندیم ، گزارش کار بچه ها رو ک توسط شما در کاغذهای A4 درج شده بود رو امضا کردم ..هنوز عزیزانی هستن ک این کاغذهای گزارش اخر کتاب رو ندارن ‼❗
لطف کنین نصب این کاغذهارو فراموش نکنین!!

***********************************************************

** هفته دهم**

1) صفحه 24 دسته بندی کردن تصاویر در سه گروه رو با مداد انجام دادیم .

2) ترک 27 ، صفحه 25 شعر مربوط ب اعدادی رو ک باهم درست کردیم .

3) ترک 28 صفحه 26 ،ب مراقبت کردن از لوازم همراه عزیزان میپردازه .

4) اموزش دو حرف Gg - Hh با معرفی اسم ، صدا ، مثال و طریقه نوشتنشون .
G :
turn around
left to right
g :
turn around
up to down
H :
up to down
up to down
left to right
h :
up to down
turn around

Speaking :

🌸teacher:
Take care of your jacket.
🌸student:
Thank you .

🌸How many water bottles?
2 water bottles .

🌸Find them .
🌸Count them .

🌸How old are you ?
I'm 7 .

Reading:
water bottle
book
pencil box
lunch box
eraser
pencil
notebook

Vocabulary :
girl 👧🏻
grapes🍇
guitar 🎸

hand ✌🏼
horse 🐴
house 🏡

Activity book:
pages : 24 - 25 - 26

Writing :

1) نوشتن دو حرف Gg - Hh رو ، روی تخته در منزل تمرین شود .

2) نوشتن اعداد 1 تا 5 در منزل روی تخته وایت برد ، تمرین شود.

💿🖥بعداز گوش دادن ب سی دی ، ترک 28 ، صفحه 26 از عزیزان انتظار میره ک مانند کتاب جمله مورد نظر رو ب کار ببرن 👇🏼

Take care of your bag .
Take care of your lunch box.

❗ تمام کارت کلمات دسته بندی شده از درس 1 تا 4 در کیف عزیزان باشه !


‼ شعر صفحه 37 ، ترک 29 رو عزیزان حفظ باشن .

📝جهت یاداوری
‼والدین محترم :

.... لطف بفرمایین هرجلسه تحته وایت برد ، دو ماژیک و تخته پاک کن همراه با کارت کلماتی ک عنوان میشه ب صورت تفکیک شده شماره درس در کیف عزیزان بگذارین .

***********************************************************

** هفته نهم**

1) اموزش درس چهارم my things : وسایل من .. صفحه 22 و 23 در ترک های 23 و 24

2) طرح سوال How many ب منظور پرسیدن از تعداد وسایل موجود در دوصفحه 22 و 23. ..

3) طرح سوالی ک سن عزیزان رو پرسیدیم . کیک تولدی رو روی برد کشیدیم و با اضاف کردن تعداد شمع ها ، اعداد رو از 1 تا 10 تمرین مجدد کردیم .

4) شعر صفحه 24 ، ترک 26 رو play و تمرین کردیم ..

Speaking :

🌸How many books ?
3 books .

☘How many pencils?
5 pencils .

🎉How old are you ❓🎂
I'm three .
I'm 6 .

🌿What color is this❓
It ' s red .❤
It ' s blue .💙

☘Is it yellow ❓
Yes , it is .
No , it isn't .

🌸Are you five ?
No , I ' m not .

🌹Are you six ?
Yes , I am .

🌸Find them .
☘Count them .

Vocabulary :
water bottle 
lunch box
book
pencil box 
eraser
pencil
notebook

Reading :
doll 
game
car
robot
balloon
puzzle 
boat

Listening :
tracks 23 - 24 page 22
track 25 page 23
track 26 page 24

Writing / Activity book :

1) کتاب کار صفحه های 22 و 23

2) کارت کلمات درس چهارم رو لطفا تهیه بفرمایین و همراه کتاب و تخته وایت برد. ، ماژیک ، تخته پاک کن رو در کیف عزیزان بذارین تا حروف رو از A تا F و شماره ها رو از 1 تا 10 در کلاس همراه باهم بنویسیم ..

3) نوشتن اعداد و حروف A تا F در منزل نیز. ، تمرین شود .

3) لطفا پرسش و پاسخ هایی ک در قسمت speaking در مورد تعداد و سن ، ملاحظه کردین رو بعد از تمرین از بچه ها بخوایین ک بپرسن و جواب بدن .

4) شعر صفحه 26 رو حفظ کنن.

***********************************************************

** هفته هشتم**

1) تدریس story و ایفای نقش ب همراه عزیزان ..

2) تدریس value صفحه 20 ترک 21 ب اشتراک گذاشتن وسایل اسباب بازی میپردازه ..

3) تدریس دو حرف دیگراز الفبا

E :
up to down 
left to right 
left to right
left to right
e :
left to right 
turn around
F :
up to down 
left to right 
left to right 
f :
turn around 
up to down 
left to right

Speaking :
🌹This is my balloon.🎈
🌸This is my car.🚗
❗Sit down , Jig .
❗Get ready .
🍁Let's share.Here you are.
🍂Thank you.Here you go.
🌸What's this?
It's a bin.
🌹Is this a table ?
Yes , it is .
No , it isn't .
🍁This is your balloon .
🍂This is my car .


Reading :
apple
bird
chair
table
window
bin
board
picture
door
cat 
dog
numbers : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Vocabulary :
egg🥚
👉🏼 elephant 🐘 elbow : آرنج 
fan 
👉🏼 five 5 . frog 🐸

Listening :
track 20 page 19
track 21 page 20
track 22 page 22

Writing / Activity book :
❗تمرین این دو حروف روی تخته وایت برد ..

‼کتاب کار صفحه های 19 - 20 - 21

❗کارت کلمات درس سوم و تخته وایت برد ، حتما در کیف عزیزان باشه .

‼باتوجه ب سی دی ، ترک 21 صفحه 20 ، از عزیزان بخواهید ک اشتراک گذاری رو تمرین کنن و جملات رو ب کار ببرن .

❗کارت کلمات درس سوم در منزل کار بشه و از بچه ها بخوایین ک کلمات رو بخونن .

‼لطفا story درس سوم رو در ترک 20 برای بچه ها پلی کنین و ازشون بخوایین ک بعداز گوش کردن و تمرین کردن باتوجه ب تصاویر ، داستان رو برای شما تعریف کنن .

***********************************************************

** هفته هفتم**

1) استفاده از کارت کلمات درس سوم ، صداکشی کلمات ..

2) جمله سازی با کلمات باتوجه ب زیرنویس صفحه 17

3) پلی کردن شعر مربوط وسایل بازی

Speaking :
🌹This is my boat .
🌸This is your doll.

🍁Is this your car?
Yes , it is .
No , it isn't .

🍂Is this my puzzle ?
Yes , it is .
No , it isn't .

🥀What's this?
It's a puzzle .
It's a game.

🌻Is this a game?
Yes , it is .
No , it isn't .

Reading:
boat
puzzle
game
car
robot
doll
balloon

Listening :
track 19 , page 18

ترک 19 ، صفحه 18 ک شعر مربوط ب playtime هست رو حفظ کنن ‼

Writing / Activity book :

*کتاب کار صفحه 18

*نوشتن حروف Aa - Bb - Cc - Dd ب روی تخته

****
*کارت کلمات درس سوم همراه عزیزان باشه و در منزل کارشود ..
*جملات و پرسش و پاسخ های فوق در منزل با عزیزان کار شود ..

**********************************************************

** هفته ششم**

1) ب تمرین کارت کلمات از درس یک پرداختیم .. کلمات تس ، بز ، جیگ ، أدم ، پت پرداختیم .
تصویر رو از کلمات حذف کردیم و ب صداکشی و خواندن کلمات تمرین کردیم ..
2) اعداد رو خوندیم و شمردیم .. شعر مربوط ب اعدا رو اجرا کردیم ..
3) در قسمت story درس اول ، تصاویر رو ب بچه ها نشون دادم و مکالمه رو حذف کردم تا خودشون حدس بزنن و ب یاد بیارن ..‼ ( با گوش دادن ب سی دی و تکرار مکالمه ها توسط عزیزان و اشاره ب تصاویر ، انتظار میره ک بچه ها مکالمه تصاویر رو بگن ) ‼
4) مکالمه بین خانم پیج و هانا رو تمرین کردیم ..
5)ب معرفی مثال های بیشتری از دو حرف از الفبای Aa و Bb پرداختیم ..
از A 👈🏼مورچه ، تمساح و امبولانس
از B👈🏼توپ ، اتوبوس و پرنده
6) در درس دو ، با ویدیو و کارت کلمات عزیزان ، کلمات رو صداکشی کردیم .. پرسش و پاسخ داشتیم ..
7) شعر صفحه 12 رو با بچه ها اجرا کردیم ..
8) درقسمت story درس دوم هم ، با نگاه کردن و تمرکز ب روی تصاویر ، مکالمه هارو تمرین کردیم .. ( لطفا شما هم در منزل ب همین طریقی ک برای شما نوشتم ، story هارو تمرین کنید )
9) در صفحه 14 ، خانم معلم از یکی از دانش اموزان میخواست ک کتابهاشو جمع کنه و بره پیش خانم معلم .. ک دانش اموز هم ب درخواست معلمش ، احترام گذاشت ..
10) در صفحه 15 ب نوشتن حروف و صداها و دومثال کتاب پرداختیم .
11) در درس سوم ، ب صداکشی کلمات و تمرکز بر تصویر و کلمه درکنارهم پرداختیم ..

Speaking :
🌸Hello . I'm Neda . How are you?
I'm fine , thank you . Bye .
🌹What's your name ?
I'm Mana .
My name is Mana .
🌺How many cars?
3 / 2 / 6 cars ..
🍁Stand up.
🌻Clap .
🍂Sit down .
🌺Hello , Hannah . Nice to see you .
Hello , Miss Page . Nice to see you , too .
🌹What's this ?
It's a bin / picture / chair ....
🌺Is this a bin?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a table .
🍁What's your school' s name?
Fereshtegan.
🍂What grade are you in ?
Grade 1 .

Reading :
Tess / Baz / Jig / Pat / Adam.
apple / bird .
table / window / bin / chair / picture / door / board .
cat / dog .

Vocabulary :
Aa 👇🏼
ant 🐜
alligator🐊
ambulance 🚑

Bb👇🏼
ball⚽
bus🚌
bird🦅
....
doll / game / car / robat / balloon / boat / puzzle .

Listening :
Unit 1 - tracks :
1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
Unit 2 - tracks :
9- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 .
Unit 3 - tracks :
16 - 17 .

Writing / Homework :

🌹نوشتن حروف از A تا D ب روی تخته وایت برد ..
🌺کتاب کار صفحه های 16 و 17
🌻تهیه کارت کلمات درس سوم
‼‼لطفا هرجلسه کتاب و کارتهای کلمه همراه دانش اموزان باشه ‼‼
‼‼‼‼‼روخوانی کارت کلمات و صداکشی در منزل تمرین شود ..
‼‼
پرسش و پاسخ های ارایه شده تا ب امروز ، تمرین شود .. از عزیزان انتظار میرود ک ب خوبی پاسخ دهند و ب پرسش ب شما و دوست خود بپردازد ..

**********************************************************

** هفته پنجم**

1) پلی کردن ترک 14 ، صفحه 14
خانم page از دانش اموزاش میخواد ک وسایلشون رو جمع کنن و برن پیش خانم معلمشون .. بچه ها هم ب درخواست خانم معلم عمل میکنن ..

2) ترک 15 ، صفحه 15 شعر هس ک ب معرفی دو حرف دیگه میپردازه :
Cc - Dd

3) حروف ، صدا ، طرز نوشتن و مثال ها تدریس شد :
C 👉🏼 Capital C
c 👉🏼 small c

C : turn around
c : turn around

the name is c
the sound is /k/
c as cat


D 👉🏼. Capital D
d 👉🏼 small d

D : up to down . turn around
d : up to down .turn around

the name is d
the sound is /d/
d as dog

عزیزان حروف فوق رو روی تخته وایت بردهاشون نوشتن .. تک تک تدریس شد ، چک شد ..

4) کلمات صفحه 16 همراه با ویدیو معرفی شدن ..
بچه ها point کردن .
ب صورت گروهی و فردی تمرین شد ..
5) ب پرسش و پاسخ پرداختیم با توجه ب تصاویر

Speaking

🌸teacher : Please put away your books and come here.
🌸student : Yes , Miss Page .

🌹What's this ?
It's a cat .
It's a dog .
It's a doll .
It's a game .
It's a puzzle .
It's a car .
It's a robot .
It's a boat .
It's a balloon .

🌹Is this a cat ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a dog.

🍁Is this a boat ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a doll

Reading
cat
dog
boat
puzzle
doll
car
balloon
robot
game

writing / activity book
pages 14 - 15 -16
و
تمرین دو حرف Cc و. Dd روی تخته وایت بردها در منزل ..

Listening
tracks :
14 page 14
15 page 15
16 page 16

‼اولیای محترم لطفا کارت کلمات درس 2 رو ک تهیه کرده بودین رو ب همراه کارت کلمات درس 3 ک تهیه میفرمایید ، هردو از شنبه در کیف عزیزان باشه ، ب همراه داشته باشن تا در کلاس تمرین و مرور کنیم ...

‼کلمات صفحه 16و 17 همراه با کتاب باز ، اشاره ب تصویر و تکرار لغات تمرین بشه .

‼سوالات مختلفی ک در قسمت speaking نوشته شد ، حتما تمرین بشه ..

‼لطف بفرمایین کتاب ، تخته ، کارت کلمات ، بچه ها ب همراه داشته باشن ..

‼لطفا روی کاغذ A4 ایی ک ب اخر کتاب بچه وصل کردین ، تاریخ و میزان تمرین پرسش و پاسخ ها و گوش کردن ب سی دی هارو قید بفرمایین ک از طرف من هم چک و امضا بشه ..

**********************************************************

** هفته سوم**

1) پس از مرور صفحات پیش و پرسش و پاسخ ، تمرینهای دونفره دانش اموزان با هم ب صفحه 9 رفتیم ..

2) پلی کردن اهنگ حروف الفبا و هم خوانی عزیزان ..
3)نحوه اموزش نوشتن حروف کوچک و بزرگ A -a , B -b 8 همراه با خواندن شعری ک جهت نوشتن صحیح رو ب ما نشون میده :
A :
up to down
up to down
left to right

a :
turn around
up to down
4) نشان دادن مثال با شکل و تصویر و تکرار و تمرین ب صورت گروهی و فردی
a as ant

5) نحوه اموزش حرف B - b :
B :
up to down
turn around
turn around

b :
up to down
turn around

6) نشان دادن مثال با شکل و تصویر و تمرین گروهی و فردی
b as bird
7) پلی کردن شعر صفحه 9

8) بچه ها با مداد ، جهت ها و نقطه چین های درون حروف رو دنبال کردن و نقطه چین هارو بهم وصل کردن .

9) معرفی مدرسه یا school با مثال از :
Fereshtehgan school

You come to Fereshtehgan school .🏫

10) معرفی کلاس با عنوان class room 📚📖📝

11)معرفی وسایل موجود در کلاس :
تخته - در - پنجره - سطل زباله - صندلی - میز - عکس یا تصویر

12) پلی کردن ترک های 9 و 10 تکرار و تمرین گروهی و فردی

13) بازی با فلش کارتها و استفاده از کارتهای کلمه ..

14)طرح سوال
🌸What's this?
It's a bin / board / ... .
🌸Is this a chair ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a ..... .

Speaking

🌸Is this an apple ?
Yes , it is .
No , it isn't .
🌸Is this a bird ?
Yes , it is .
No , it isn't.

🌸What's this?
It's a ....... .
🌸Is this a book ?
Yes , it is .
No , it isn't .

Reading
apple - bird - bin - table - chair - picture - board - window

Listening
tracks 8 - 9- 10 -11

Writing
activity book یا کتاب کار
🌻صفحه های 8 - 9.
صفحه 10 مرور بر اعداد هست و
صفحه 11
🌻ترک های نوشته شده رو گوش کنن ، تکرار کنن..
🌻استفاده از کارت کلمات و صدا کشی فراموش نشود !!!!
🌻فینگر پوینت یا با انگشت نشان دادن حتما تمرین شود .
🌻حروف کوچک و بزرگ Aa -Bb روی میز یا هوا درجهت حرکت صحیح ، حتما تمرین شود ..
🌹با تشکر
[19:19, 10/11/2018] خانم مرادی زبان: اولیای محترم پایه اول ، لازم دیدم تا درباره وایت برد ی ک توسط خود شما برای بچه ها تهیه میشه توضیخاتی رو بدم تا سوالی برای عزیزی باقی نمونه ...
.
.
برای این وایت برد :
یک برگه A4 رو ب صورت افقی ، اسم فرزندتون رو با ذکر نام یکی از همکارای عزیزم سرکار خانم امیر سالاری یا خانم میری در یکی از چهار گوشه کاغذ A4 بنویسید .
چهار خط ، ب فاصله یک سانت از یکدیگر مطابق عکس درنظر بگیرید ..
این کاغذ رو بدین تا پرس کنن ..
ب همراه یک ماژیک وایت برد و یک تخته پاک کن کوچیک از جلسه اینده ، همراه بچه ها بذارین توو کیفشون . این تخته در مدرسه ، نگه داری میشه و برای تمرین حروف الفبا ب عزیزان در کلاس ارایه میشه ..

زبان اموزان گلم برای نوشتن حروف الفبا ، ب جای دفتر ازین تخته وایت برد استفاده میکنن ..

*********************************************************

** هفته دوم **

بعداز مرور بر مطالب گذشته ب صفحه 7 از کتاب اومدیم .. قسمت هایی رو ک شما ب عنوان داستان یا story میبینید برای ما بسیار مهم است پس با بچه ها تمرین بفرمایین چون روی speaking تمرکز میکنه ..
با اشاره کردن / پانتومیم اجرا کردن این بخش را پشت سر گذاشتیم ..
دانش اموزان گلم رو با کارت کلمات اشنا کردم و ب صدا کشیدن و حجی کردن پرداختیم .. تصاویر رو با کلمات جملات همراه میکنیم ... با حذف تصاویر و صداکشیدن کلمات بچه ها قادر خواهند بود ک کلمات را ب درستی بخونن..

در صفحه 8 با دو شخصیت دیگه اشنا میشیم ... Hannah و خانم Page .. ترک 7 صفحه 8 ب این گفتگ میگذره

Hello , Hannah . Nice to see you .
Hello , Miss Page . Nice to see you , too .
این مکالمه را با سی دی ب صورت گروهی و تک تک با من انجام دادن .. ب شرایط واقعی کلاس اوردیم
Hello , Zahra . Nice to see you .
Hellow , Miss Moradi .Nice to see you , too .


Speaking
Hello . I`m …. .
Hi . How are you ?
I`m fine , thank you . Bye .
How many …… ?
1 / 6 / 5 ….
What`s your name ?
I`m ….. .
Nice to see you .
Nice to see you , too .

Reading
one / 2 two / 3 three / 4 four / 5 five / 6 six / 7 seven / 8 eight / 9 nine / 10 ten
Hello / Stand up / Clap / Sit down

Listening
tracks 4 & 5 page 6
track 6 page 7

Writing
نوشتن اعداد در هوا / کتاب کار صفحات 5 / 6 / 7

Homework
در منزل نوشتن اعداد در هوا ب خوبی تمرین شود .... در جهت حرکت دست و فلش شعر خوانده شود ..
شما در منزل از سوال How many …. ? استفاده کنید و جواب را در قالب اعداد از عزیزان قبول و تشویق کنین ..
ترک های 5 و 6 گوش داده بشه ..
کتاب کار صفحه های 6 و 7 و 8 انجام بشه ..
کار کردن با کارت کلمات فراموش نشود .. هر کلمه ایی را در کتاب میبینید در نهایت ب کارت تبدیل میشن تا دانش اموزان عزیزم با همت خودشون / همکاری من و شما قادر ب خوندن کامل کلمات میشن ....
کارت کلمه ازین ب بعد هر جلسه همراه بچه ها باشه ...
وایت بردی رو هم ک تووجلسه ازش گفتیم همراه با مازیک وایت برد و یک تخته پاک کن تهیه بفرمایین تا انشالله با ورود ب حروف بچه ها تمرین کنن .این تخنه رو در کیف بچه ها بذارین تا ما در مدرسه نگه داری کنیم در موقع لزوم و استفاده در دسترس باشن ...


*********************************************************

** هفته اول **

روز اول

ابتدای کلاس ب اشنایی باهم گذشت . وبا سوالی چون What`s your name ? I`m ……. . شروع کردیم ..
سپس با شخصیتهای کتاب چون Baz . Tess . Adam . Jig , Pat ادامه دادیم .. شخصیتهای فوق را ب برد چسباندم و با انگشت اشاره یا finger point اطمینان حاصل کردیم ک کاراکترها ب خوبی توسط عزیزان شناخته شده اند .
ب زبان اموزان گلم مکلمه ایی کوتاه برای زمانی ک teacher یا هرهمکار عزیزی ک وارد کلاس میشن اموزش دادیم .
Teacher .. Hello everyone .
Students .. Hello teacher Moradi .
Teacher .. How are you ?
Students .. I`m fine , thank you . And you ?
Teacher.. I`m fine , thanks .

ب سراغ کتاب باز رفتیم و ب ترک های 1 و 2 ک مربوط ب شخصیت هاست در صفحه 4 گوش فرا دادیم . تمرین کردیم . تکرار کردیم .

در صفحه 5 ترک شماره 3 مربوط ب مکلمه ایی بین شخصیت های اصلی کتاب ک ب شرح زیر است


Hello Pat .
I`m Baz .
This is Adam .
Hi Baz .
Hi Adam .
Look Adam . It`s Tess .
Bye Jig . Bye Pat . Bye boys .
فعالیت های کلاسی یا commands را فان در کلاس اجرا کردیم .. مثل jump , run , walk , sit down , stand up , turn around

کتاب کار یا activity book ب صفحه 1 رفتیم .


Speaking
Hello . How are you ?
I`m fine . Thanks .
What`s your name ?
I`m …..
Reading
​​Baz . Tess . Adam . Pat . Jig
Listening
Tracks 1 & 2 page 4
Track 3 page 5

Commands
Stand up . sit down . turn around . jump . walk . run

​Homework
لطفا زبان اموزان عزیزم ب ترکهای 1و 2 صفحه 4 گوش بدن و با انگشت اشاره ب عکس و کلمه ایی ک میشنوه اشاره کنه .
ترک 3 صفحه 5 گوش بده .
کتاب کار صفحه 4 را انجام بده .
پرسش و پاسخ های فوق را در منزل تمرین کنه وقادر ب اجرای ان باشه ..

روز دوم
ابتدا ب پرسش و پاسخ / شعر خوانی ب صورت گروهی و فردی پرداختیم .
ب ترک 4 صفحه 5 گوش کردیم . این ترک مربوط ب شعر بود .. تکرار و تمرین کردیم و دور عدد ترک را دایره ایی کشیدیم تا عزیزان شما را از فعالیت انجام داده باخبر کنن.
در صفحه 5 ب مکالمه ایی پرداختیم ک تقریبا مشابه در ترک 3 بود .. ب شرح زیر

Hello . I`m ….. .
Hi . How are you ?
I`m fine , thank you . Bye .
مکالمه فوق را ب صورت دوتایی اول با من و بعد دو ب دو با همکلاسی های خود تمرین کردن ..

این مکالمه و سایر گفتگو ها در منزل بسیار تمرین شود ..

در صفحه 6 ب اعداد از 1 تا 10 پرداختیم و ب بچه ها از اهمیت نحوه نوشتن صحبت کردیم .. اعداد را در جهت درست همانطور ک در کتاب میبینید در هوا نوشتیم و همزمان طرز نوشتن رادر قالب شعر خواندیم !
برای نوشتن اعداد و حروف از این سه حالت میتوان استفاده کرد ...... بالا ب پایین up to down / چپ ب راست left to right / بچرخ یا دور بزن turn around ..
عزیزان را با کلمه count اشنا کردیم .. با دست و انگشتان با بچه ها تا 10 شمردیم و شعر دیگری را خارج از کتاب با CD با بچه ها کار کردیم چون دراین شعر بچه ها jump را ب خوبی میدونستن !
1 2 3 4 5 jump 6 7 8 9 10 jump
چون بچه ها از سر جاهاشون بلند میشن / حرکت دارن / فعالیت دارن دوست دارن .
در کتاب صفحه 6 دو ترک داریم . ترک 5 مربوط ب شعر اعداد است ک در کلاس اجرا شد . تمرین کردیم . اجرا کردیم تا در منزل ب تمرین بیشتری بپردازن .
باتوجه ب تصاویر صفحه 6 کتاب ما را ب سمت طرح یک سوال هدایت میکند و این سوال How many ….. ? است ک در جای خالی یکی از اسم های موجود در صفحه را جتیگزین میکنیم ..
How many cars ? 4
How many books ? 1
How many dolls ?
در اعداد صفحه 6 فلش هایی رو میبینید ک جهت حرکت رو نشون میدن و بچه ها داخل این اعداد را در جهت فلش با مداد پررنگ کردن ..
با اعدا بازی کردیم / اعداد را جابجا کردیم / با انگشت اعداد را با اومدن پای برد نشان دادیم ..

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.