جمعه 24 آبان 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

پیش دبستانی عصر خانم عزیزی
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 1085
    
زبان : فارسی
    

** هفته سی و یکم**

در این هفته تمرین های مختلفی روی برد انجام شد:
وصل کردن حروف کوچک و بزرگ
*وصل کردن حروف و عکس ها
*دور کلمه صحیح خط کشیدن
*دور عکس صحیح خط کشیدن
*اعداد و حروف را تشخیص دادن
*نقاشی کشیدن
*تمرین رنگ ها
*سعی در نوشتن حروف

*ویدیو های آموزشی مختلفی مربوط به یونیت ها گذاشته شد.
*مرور کلی بر حروف و کلمات درس 2 و 3 با استفاده از پاورپوینت و کارت کلمات انجام شد.
*حروف زیر
Cc – Dd – Ee - Ff
مرور و تمرین شد. صداها و مثال ها را بچه ها بیان می کنند و تمرین ها و بازی های مختلفی روی برد توسط بچه ها انجام می شود.
*سوالات اسپیکینگ یونیت2 و3 با بچه ها کار شد.
✴ Speaking
✴ *سوالات اسپیکینگ یونیت2 و3 با بچه ها کار شود.
✴ Homework and Writing
*تمرین پرسش و پاسخ با بچه ها کار شود( از آنها بخواهید که آنها سوال های بخش اسپیکینگ را از شما بپرسند).
*لطفا حروف با بچه ها کار شود.
والدین می توانند با بچه ها تمرین های مختلفی را انجام دهند.
سی دی را از یونیت های مشخص شده پلی کنید و از بچه ها بخواهید تکرار کنند و هم چنین شعر ها را بخوانند.
حروف کوچک و بزرگ را در دفترشان بکشید و بخواهید آن را به هم وصل کنند.
از بچه ها بخواهید حروف را به عکس مربوطه وصل کنند.
از والدین تقاضا می شود سوال ها را حتما با عزیزان در خانه تمرین و مرور کنند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته سی ام**

*کوییز درس 9 و 10 از عزیزان گرفته شد.
*ویدیو های آموزشی مختلفی مربوط به یونیت ها گذاشته شد.
*مرور کلی بر حروف و کلمات درس 4 و 5 با استفاده از پاورپوینت و کارت کلمات انجام شد.
*حروف زیر
Gg – Hh –Ii – Jj - Kk
مرور و تمرین شد. صداها و مثال ها را بچه ها بیان می کنند و تمرین ها و بازی های مختلفی روی برد توسط بچه ها انجام می شود.
*شعر های جدید با بچه ها کار شده است. از عزیزان بخواهید شعر ها را بخوانند.
If you’re happy happy happy, clap your hands
Teddy bear
Walk walk, I can walk
*سوالات اسپیکینگ یونیت4و 5 با بچه ها کار شد.
✴ Speaking
What color is it? It’s blue, red
What color is sky? It’s blue
What color is banana? It’s yellow
What color is tomato? It’s red
What color are grapes? They’re purple
Point to the orange bag. Point to the pink uniform.
Do you have toys? Yes, I do.
What is your favorite color? I like blue.
Name your toys. Doll, yo-yo, ball, car , teddy bear
✴ Homework and Writing
*تمرین پرسش و پاسخ با بچه ها کار شود( از آنها بخواهید که آنها سوال های بخش اسپیکینگ را از شما بپرسند).
*لطفا حروف با بچه ها کار شود.
والدین می توانند با بچه ها تمرین های مختلفی را انجام دهند.
سی دی را از یونیت های مشخص شده پلی کنید و از بچه ها بخواهید تکرار کنند و هم چنین شعر ها را بخوانند.
حروف کوچک و بزرگ را در دفترشان بکشید و بخواهید آن را به هم وصل کنند.
از بچه ها بخواهید حروف را به عکس مربوطه وصل کنند.
از والدین تقاضا می شود سوال ها را حتما با عزیزان در خانه تمرین و مرور کنند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و نهم**

*مرور کلی بر حروف و کلمات درس 6 و 7 با استفاده از پاورپوینت و کارت کلمات انجام شد.
*تمرین زیادی بر مهارت روخوانی کلمات با بچه ها انجام شد. از بچه ها بخواهید که حروف اول کلمات را تشخیص دهند و بخوانند و بعد از آن سعی در تشخیص حرف دوم کنند و ...

*حروف زیر
Ll – Mm – Nn – Oo – Pp – Qq
مرور و تمرین شد. صداها و مثال ها را بچه ها بیان می کنند و تمرین ها و بازی های مختلفی روی برد توسط بچه ها انجام می شود.
*شعر های جدید با بچه ها کار شده است. از عزیزان بخواهید شعر ها را بخوانند.
Teddy bear
Walk walk, I can walk
*سوالات اسپیکینگ یونیت 6 و 7 با بچه ها کار شد.
✴ Speaking
Name your body members. Eyes, ears, nose…
Touch your head, face, mouth , …
Close your eyes, open your eyes.
Sing the head shoulders song.
How many hands /eyes/ ears / nose … do you have?
Wash your face. Dry your face. Clap your hands.
Turn around, touch the ground, go upstairs, and say good night.
What are you wearing? T-shirt, cap, pants, …
What is mom wearing? Jacket
Touch the red skirt.
Touch the yellow pants.
Point to your shoes.

✴ Homework and Writing
*تمرین پرسش و پاسخ با بچه ها کار شود( از آنها بخواهید که آنها سوال های بخش اسپیکینگ را از شما بپرسند).
*لطفا حروف با بچه ها کار شود.
والدین می توانند با بچه ها تمرین های مختلفی را انجام دهند.
سی دی را از یونیت های مشخص شده پلی کنید و از بچه ها بخواهید تکرار کنند و هم چنین شعر ها را بخوانند.
حروف کوچک و بزرگ را در دفترشان بکشید و بخواهید آن را به هم وصل کنند.
از بچه ها بخواهید حروف را به عکس مربوطه وصل کنند.
کلمات را نوشته و از بچه ها بخواهید سعی کنند کلمات را بخوانند( معمولا حروف اول را شناسایی می کنند و اسم کلمه را به خاطر می آورند).
از والدین تقاضا می شود سوال ها را حتما با عزیزان در خانه تمرین و مرور کنند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و هشتم**

* کوییز یونیت 7 و 8 گرفته شد.
*مرور کلی بر حروف و کلمات درس 8 و 9 با استفاده از پاورپوینت و کارت کلمات انجام شد.
*ویدیو مربوط به کتاب از درس اول گذاشته شد و هم چنین شعر ها به طور گروهی توسط بچه ها خوانده شد.
*حروف زیر
Rr – Ss- Tt- Uu- Vv- Ww
که مربوط به دروس آخر است مرور و تمرین شد. صداها و مثال ها را بچه ها بیان می کنند و تمرین ها و بازی های مختلفی روی برد توسط بچه ها انجام می شود.
*با توجه به این که این دو درس در ارتباط با غذا و حیوانات بود بر مهارت گفتاری بچه ها برای بیان غذای مورد علاقه و حیوان مورد علاقه تاکید شد.

هم چنین کتاب کار از یونیت آخر در کلاس حل و چک شد.

والدین می توانند با بچه ها تمرین های مختلفی را انجام دهند.
سی دی را از یونیت های مشخص شده پلی کنید و از بچه ها بخواهید تکرار کنند و هم چنین شعر ها را بخوانند.
حروف کوچک و بزرگ را در دفترشان بکشید و بخواهید آن را به هم وصل کنند.
از بچه ها بخواهید حروف را به عکس مربوطه وصل کنند.
کلمات را نوشته و از بچه ها بخواهید سعی کنند کلمات را بخوانند( معمولا حروف اول را شناسایی می کنند و اسم کلمه را به خاطر می آورند).

از والدین تقاضا می شود سوال ها را حتما با عزیزان در خانه تمرین و مرور کنند.


✴ Speaking
Do you like cookies? Yes, I do.
Do you like bananas? Yes, I do.
Do you like tomatoes? No, I don’t.
What is this? It’s a sandwich.
What’s this? It’s water.
How many oranges are there? 3 oranges.
What is your favorite animal? I like horses.
What color is a pig? It’s pink.
How many goats do you see? I see 5 goats.
Where are the animals? On the farm.
What is this? It’s a duck.

✴ Homework and Writing
*تمرین پرسش و پاسخ با بچه ها کار شود( از آنها بخواهید که آنها سوال های بخش اسپیکینگ را از شما بپرسند).
*لطفا حروف با بچه ها کار شود.
*کتاب کارحل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و هفتم**

* با توجه به اینکه کتاب به اتمام رسیده است،از این هفته دوره درس ها را شروع کرده ایم.
ابتدا شعر هایی که به بچه ها یاد دادیم را مرورکردیم و خواندیم.
دوره کتاب را از یونیت 10 با 3 حرف آخر شروع کردیم با حروف و صدا و مثال هایشان.
بچه ها با استفاده از کارت کلمات، حروف و کلمات را شناسایی می کنند. از والدین خواهشمندم که کارت کلمات را با کمک بچه ها تهیه و تمرین کنند.
بچه ها به نوبت با استفاده از دفتر نقاشی و کار خود حروف و مثال ها را توضیح می دهند.
هم چنین کتاب کار از یونیت آخر در کلاس حل و چک شد.

والدین می توانند با بچه ها تمرین های مختلفی را انجام دهند.
سی دی را پلی کنید و از بچه ها بخواهید تکرار کنند.
حروف کوچک و بزرگ را در دفترشان بکشید و بخواهید آن را به هم وصل کنند.
از بچه ها بخواهید حروف را به عکس مربوطه وصل کنند.
کلمات را نوشته و از بچه ها بخواهید سعی کنند کلمات را بخوانند( معمولا حروف اول را شناسایی می کنند و اسم کلمه را به خاطر می آورند).

هم چنین در این هفته بر مهارت اسپیکینگ (گفتاری) بچه ها تمرین زیادی شد. سوال های بخش اسپیکینگ را از درس های اول شروع کردیم.
از والدین تقاضا می شود سوال ها را حتما با عزیزان در خانه تمرین و مرور کنند.


✴ Speaking
How many sisters or brothers do you have? I have 1 sister 1 brother. I have 1 sister. I have no sisters no brothers.
What grade are you in? Pre-school.
What is your school’s name? Fereshtegan.
What is your favorite color? I like blue,…
What is your favorite food? I like sandwiches.

✴ Homework and Writing
*مثال های مربوط به حروف جدید در دفتر بچه ها نقاشی شود. لطفا حروف با بچه ها کار شود.
*کتاب کارحل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و ششم**

*صفحات 61 و 62 و 63 درس داده شد. در ابتدا درس های قبلی با بچه ها مرور شد.
* صفحه 61 داستان و مکالمه این صفحه با بچه ها کار شد.مکالمه توسط معلم و بچه ها با هم اجرا شد.

*صفحه 62 در این صفحه بچه ها کار گروهی به زبان انگلیسی را یاد می گیرند. با قرار گرفتن در موقعیت های مختلف (نقاشی کشیدن، رنگ کردن،بازی با کارت) بچه ها از هم می خواهند که کارها را با هم انجام دهند.
Let’s do it together.
*صفحه 63 حروف این صفحه هر کدام در روزهای مختلف آموزش داده شد. نوشتن در هوا و صدا و مثال ها با بچه ها کار شد و بچه ها مثال های حروف را در دفتر نقاشی در کلاس کشیدند.
The name is Xx. The sound is /ks/. Up to down, up to down capital X. up to down, up to down small x.
Xx as in box, fox, six
The name is Yy. The sound is /y/. Up to down, up to down, up to down, capital Y. up to down, up to down small y.
Yy like yellow, yo-yo, yes, you
The name is Zz. The sound is /z/. left to right, up to down, left to right capital Z. left to right, up to down, left to right small z.
Zz like zipper, zero, zebra
.
✴ Speaking
Do you have a brother or sister? I have a brother. Brother.
Is he small or big? He is big. He is small.
Do you have a brother or sister? I have a sister. Sister.
Is she small or big? She is big. She is small.
Point to the big red bag.
Point to the small yellow book.
What is this letter? It is Xx. Xx as in box, fox, six
What is this letter? It is Yy. Yy like yellow, yo-yo, yes, you
What is this letter? It is Zz. Zz like zipper, zero, zebra

✴ Listening
Track: 71, 72, 73, 74
✴ Reading
Page: 61, 62, 63
✴ Homework and Writing
*مثال های مربوط به حروف جدید در دفتر بچه ها نقاشی شود. لطفا حروف با بچه ها کار شود.
*کتاب کاررا بچه ها می توانند درس به درس به مرور تا آخر درس 10 حل و چک کنند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و پنجم**

* در این هفته کوییز درس 5 و 6 از عزیزان گرفته شد.
*روز شنبه به دلیل جشنواره و روز چهارشنبه کلاس تشکیل نشد.

✴ Homework and Writing
*از والدین عزیز تقاضا می شود که طی تعطیلات درس ها با بچه ها مرور و تمرین شود. حروف و کلمات با استفاده از کتاب و دفتر نقاشی با بچه ها کار شود.
* سوال های بخش اسپیکینگ در گزارش ها را می توانید با عزیزان مرور کنید.
* کتاب کار عزیزان تا پایات درس 9 حل و چک شود.
*اگر دفتر نقاشی عزیزان کامل نبوده لطفا کامل شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و چهارم**

*صفحات 58 و 59 و 60 درس داده شد.
* صفحه 58 و 59 در این صفحه بچه ها با استفاده از اشیای درون کلاس و عکس اسلاید صفت های مختلف و تفاوت انها را یاد گرفتند.
Big orange small orange
Thick sandwich thin sandwich
Long banana small banana
بچه ها روی عکس ها دست می گذارند و تفاوت را می گویند. هم چنین با شکل های دیگر این تمرین انجام شد. والدین میتوانند با اشیای موجود در خانه مفهوم درس را انتقال دهند.
*صفحه 60 شعر این صفجه در کلاس کار شد و بچه ها تمرین کردند. بچه ها به عکس اشاره می کنند واز آنها سوال های مختلفی می شود. این تمرین را می شود در خانه انجام داد.
What is it? It is a chair.
What color is it? It is purple.
Is the chair big or small? It is big.
با تمام اشکال این تمرین انجام شده.
کوییز نوبت سوم از درس 5و 6 هفته آینده برگزار می شود.نمونه سوالات روی برد با بچه ها کار شده.
✴ Speaking
Is this chair big or small? It is big.
Is this bag big or small? It is small.
Is the book thick or thin? It is thin.
Are your teacher’s pants long or short? They are short.
Is this shirt long or short? It is short.
Point to the big orange.
How many oranges do you see? I see 2 oranges.
Point to the long banana.
What color is the banana? It is yellow.
How many boxes do you see? I see 3 boxes.
Point to the small box.
Give examples for the letter Uu. Uu like: up, umbrella
Give examples for the letter Vv. Vv like: violin, van, vase
Give examples for the letter Ww. Ww like: wave, wall, window
✴ Listening
Track: 67, 68 , 69 , 70
✴ Reading
Page: 58, 59, 60
✴ Homework and Writing
*کارت کلمات درس جدید تهیه شود.
*با استفاده از اشیای در خانه درس صفت ها و اختلاف ها تمرین شود.
*مثال های مربوط به حروف جدید در دفتر کشیده و رنگ شود.
*شعر جشنواره هر جلسه کار می شود و لازم است در منزل هم به طور مکرر گوش داده شود تا بچه ها مسلط شوند.
*کتاب کار تا صفحه 63 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و سوم**

*صفحات 56 و 57 درس داده شد.
* صفحه 56 این صفحه به بچه ها یاد می دهد که به حیوانات یا چیزهای حساس مثلا اشیایی که مربوط به آنها نیست دست نزنند . بازی های مختلفی برای این درس انجام شد.
Don’t touch. دست نزن !
OK.
*صفحه 57 سه حرف بعدی الفبا درس داده شد. لطفا به همین صورت و با استفاده از سی دی صدای حروف و نوشتن در هوا و مثال کلمه تمرین شود.
لطفا مثال های حروف را در دفتر نقاشی بکشند و رنگ کنند.
The name is Uu. The sound is /a/.
Hands up. Write. Up to down semi circle capital U. Up to down semi circle small u.
Uu like: up, umbrella

The name is Vv. The sound is /v/.
Write. Up to down, down to up, capital V. Up to down, down to up, small v.
Vv like: violin, van, vase

The name is Ww. The sound is /w/.
Write. Up to down, down to up, up to down, down to up. Capital W.
Up to down, down to up, up to down, down to up. Small w.
Ww like: wave, wall, window
✴ Speaking
Can you say the alphabet?
What is this letter? It’s Uu
Give examples for the letter Uu. Uu like: up, umbrella
Give examples for the letter Vv. Vv like: violin, van, vase
Give examples for the letter Ww. Ww like: wave, wall, window
Is this your pencil? Yes, don’t touch.
Is this a pig? Yes, don’t touch.
Uu sound? /a/
Vv sounds? /v/
Ww sounds? /w/
Write the letters u,v, w in the air.
Is this a chicken? No,it isn’t. it’s a duck.
✴ Listening
Track: 65,66
✴ Reading
Page: 56, 57
✴ Homework and Writing
*بچه ها سی دی را گوش دهند و صدا و مثال حروف را تمرین کنند.
*مثال های مربوط به حروف جدید در دفتر کشیده و رنگ شود.
*شعر جشنواره هر جلسه کار می شود و لازم است در منزل هم به طور مکرر گوش داده شود تا بچه ها مسلط شوند.
*بچه ها با استفاده از دفتر نقاشی خود درس ها را ارایه دهند.
*کتاب کار تا صفحه 60 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و دوم**

*صفحات 54 و 55 درس داده شد.
* صفحه 54 در ابتدا مروری بر درس قبل که حیوانات مزرعه بود شد و بچه ها با کارت کلمات تمرین کردند و هم چنین با دفتر نقاشی درس را ارایه دادند. شعر این صفحه کار شده و تمرین آن حل شد.
بچه ها جمله سازی کامل را یاد می گیرند.
It is a chicken. It is a cow. It is a goat.
تمرین وصل کردن حروف بزرگ به حروف کوچک روی برد انجام شد.
*صفحه 55 این صفحه مربوط به کار دستی حیوانات مزرعه بوده که در کلاس کار دستی های مختلفی به صورت گروهی درست شد.
بعد از اتمام کار دستی ها بچه ها آنها را توضیح دادند.( این که چه حیوانی هست و کدام را دوست دارند.)
✴ Speaking
What are you making? An animal. What animal? A pig. A duck,…
Which farm animal do you like? I like horses.
Where is it? It is a farm.
What animals do you see on the farm? I see a goat, a horse, a cow, a duck, a pig and a chicken.
Do you like animals? Yes, I do.
Do you like ducks? Yes, I do.
Is it a cow? Yes, it is.
Is it a horse? No, it isn’t. it is a goat.
What color is this pig? It is pink.
What is this? It is a chicken.
What is this? It’s a horse.
Horse begins with? Hh
Do you like horses? Yes, I do. No, I don’t.
Is this a pig? Yes, it is.
Is this a duck? No, it isn’t. It’s a pig.

✴ Listening
Track: 63, 64
✴ Reading
Page: 63
✴ Homework and Writing
*بچه ها سی دی را گوش دهند و شعر های صفحه درس داده شده را تمرین کنند.
*شعر جشنواره هر جلسه کار می شود و لازم است در منزل هم به طور مکرر گوش داده شود تا بچه ها مسلط شوند.
*بچه ها با استفاده از دفتر نقاشی خود درس ها را ارایه دهند.
*کارت کلمات تهیه شود و با آن تمرین شود.
*حروف و مثال های آن تمرین شود و مثال ها در دفتر نقاشی کشیده شود.
*کتاب کار تا صفحه 57 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.

**********************************************************

** هفته بیست و یکم**

*صفحات 52 و 53 درس داده شد.
در ابتدا مرور کلی بر درس های گذشته انجام شد. بچه ها برای حروف مثال های مختلفی می زنند و هم چنین با دفتر نقاشی خود درس را ارایه دادند.
* صفحه 52 و 53 این درس مربوط به حیوان های مزرعه می باشد. در ابتدا بچه ها کلمات درس را یاد گرفتند و حتی حروف اول کلماتی که تا به حال درس داده شده از بچه ها پرسیده شد و جواب دادند. و بعد از آن سی دی و جمله سازی با بچه ها کار شد:
Where is it? It is a farm.
What is this? It’s a horse.
Horse begins with? Hh
Do you like horses? Yes, I do. No, I don’t.
What is this? It’s a goat.
Goat begins with? Gg
Do you like goats? Yes, I do.

Is this a pig? Yes, it is.
Is this a duck? No, it isn’t. It’s a pig.

همین تمرین را والدین میتوانند با بچه ها داشته باشند تا درس برایشان مرور شود.
✴ Speaking
Where is it? It is a farm.
What animals do you see on the farm? I see a goat, a horse, a cow, a duck, a pig and a chicken.
Do you like animals? Yes, I do.
Do you like ducks? Yes, I do.
Is it a cow? Yes, it is.
Is it a horse? No, it isn’t. it is a goat.
What color is this pig? It is pink.
What is this? It is a chicken.
What is this? It’s a horse.
Horse begins with? Hh
Do you like horses? Yes, I do. No, I don’t.
What is this? It’s a goat.
Goat begins with? Gg
Do you like goats? Yes, I do.

Is this a pig? Yes, it is.
Is this a duck? No, it isn’t. It’s a pig.

✴ Listening
Track: 60 ,61, 62
✴ Reading
Page: 52, 53
✴ Homework and Writing
*بچه ها سی دی را گوش دهند و کلمات را تکرار کنند و از آنها بخواهید که کلمات صفحه 52 و 53 را بخوانند.
*بچه ها می توانند در دفتر نقاشی حیوانات مورد علاقه خود را بکشند و توضیح دهند.
*کارت کلمات تهیه شود و با آن تمرین شود.
*حروف و مثال های آن تمرین شود و مثال ها در دفتر نقاشی کشیده شود.
*کتاب کار تا صفحه 55 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
شعر جشنواره برای بچه ها گذاشته شود و حفظ شود.

**********************************************************

** هفته بیستم**

*صفحات 49 و 50 و 51 درس داده شد.
* صفحه 49 در ابتدا کارت کلمات مربوط به غذا ها کار شد و بچه ها با دفتر خود درس را ارایه می دهند. در این صفحه مواد غذایی با تعداد آنها به بچه ها یاد داده می شود. مکالمه بین مادر و بز توسط بچه ها ارایه شد.

صفحه 50 این درس مربوط به دعوت بچه ها به غذای سالم می باشد. عکس میوه و غذاهای سالم به بچه ها نشان داده می شود و جمله زیر تکرار می شود.
Have a healthy snack.

*صفحه 51 در این صفحه سه حروف بعدی آموزش داده شده اما هر کدام از این حروف به ترتیب در شنبه و دوشنبه و چهارشنبه یاد داده شد.
The name is Rr, the sound is /r/.
Hands up.up to down. Semi circle. Up to down. Capital R
Up to down. Down to up. Small r
Rr like: rainbow . red . rabbit .

The name is Ss. The sound is /s/.
Hands up. Up to down. Capital S. like a snake.
Up to down. Small s.
Ss like: sun. sandwich. Student . school. Skirt. Stop.

The name is Tt. The sound is /t/
Hands up. Left to right. Up to down. Capital T
Left to right. Up to down. Small t
Tt like: Tess. Tiger . teacher. T-shirt. Tomato .
لطفا برای حروف مثال های مختلف در دفتر نقاشی کشیده شود.
✴ Speaking
از بجه ها بخواهید که الفبای انگلیسی را برایتان به ترتیب بگویند. حروف را با مثال هایشان برای بچه ها مرور کنید و از آنها بخواهید با استفاده از دفتر نقاشی خود درس ها را ارایه دهند.
Give some examples for the letter Rr. rainbow . red . rabbit .
Give some examples for the letter Ss. sun. sandwich. Student . school. Skirt. Stop.
Give some examples for the letter Tt. Tess. Tiger . teacher. T-shirt. Tomato .
What is your favorite food? I like Tah chin. I like pizza.
What is your favorite fruit? I like oranges and bananas.
How many apples do you eat? One
How many sandwiches do you eat? Two
What is your favorite animal? I like tigers.
How many tomatoes do you see? I see 3 tomatoes.
✴ Listening
Track: 56, 57 , 58. 59
✴ Reading
Page: 49, 50, 51
✴ Homework and Writing
*بچه ها سی دی را گوش دهند و کلمات را تکرار کنند و از آنها بخواهید که کلمات را بخوانند.
*کارت کلمات تهیه شود و با آن تمرین شود.
*حروف و مثال های آن تمرین شود و مثال ها در دفتر نقاشی کشیده شود.
*کتاب کار تا صفحه 52 حل و چک شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
شعر جشنواره برای بچه ها گذاشته شود و حفظ شود.

**********************************************************

** هفته نوزدهم**

*صفحات 46 و 47 و 48 درس داده شد.
* صفحه 46 و 47 کلمات این درس مربوط به غذا و میوه می باشد. در ابتدا اسامی آنها از طریق عکس پاورپوینت آموزش داده میشود و بعد از آنها خواسته میشود که با شنیدن کلمات روی آنها دست بگذارند و در نهایت خودشان با کتاب یا اسلاید و برد کلمات را با عکس ها می خوانندو عکس را توصیف می کنند.
در تصویر این درس می توان سوال های خیلی متفاوتی از بچه ها کرد تا درس برایشان مرور شود.
از آنها بخواهید تا تصویر را برایتان توضیح دهند:
Who do you see? I see mom, grandma, grandpa, dad…
Where are they? In the park.
Do you see Jig and Pat? Yes, I do.
What color is the dress? It’s pink.
What color is grandma’s skirt? It’s blue.
What’s this? It’s a banana. What color is it? It’s yellow.

*صفحه 48 تمرین و شعر این بخش تاکید بر بخش های مختلفی دارد. بخش مهم تشخیص میوه و غذا است و بخش های دیگر شمردن آنهاست. هم چنین میتوان سوال های اضافه تر مربوط به رنگ و تعداد پرسید.
How many cookies do you see? I see 8 cookies.
How many sandwiches do you see? I see 4 sandwiches.
How many bananas do you see? I see 5 bananas.
How many tomatoes do you see? I see 6 tomatoes.


✴ Speaking
از بجه ها بخواهید که الفبای انگلیسی را برایتان به ترتیب بگویند. حروف را با مثال هایشان برای بچه ها مرور کنید و از آنها بخواهید با استفاده از دفتر نقاشی خود درس ها را ارایه دهند.
Introduce yourself. My name is …. . I am 6 .
What is your school’s name? Fereshtegan.
What grade are you in? pre-school.
What is this? It’s a banana. It’s an orange. It’s an apple. It’s a tomato.
What color is banana? Yellow.
What color is tomato? Red.
What color is apple? Red.
What color is orange? Orange.
What color is grape? Purple.
Do you like bananas? Yes, I do.
Do you like sandwiches? Yes, I do.
Do you like tomatoes? No, I don’t.
Do you drink water? Yes, I do.
Do you eat sandwiches? Yes, I do.
How many cookies are there? Two.
How many oranges are there? 3.
✴ Listening
Track: 52, 53, 54, 55
✴ Reading
Page: 46 , 47
✴ Homework and Writing
*از بچه ها بخواهید که عکس ها را توضیح دهند به آن اشاره کنند و نام ببرند.
*روخوانی کلمات با بچه ها کار شود از طریق کتاب و کارت کلمات.
*لطفا دفتر نقاشی جهت تمرین مثال ها و مرور حروف همراه بچه ها باشد.
کارت کلمات درس جدید درست شود و بچه ها به همراه داشته باشند.*
لطفا سوالات اسپیکینگ کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 49 کار و چک شود.

**********************************************************

** هفته هجدهم**

*صفحات 43 و 45 درس داده شد.
* صفحه 43 این صفحه مربوط به کاردستی می باشد و کاردستی به صورت گروهی در کلاس کار شد (کاردستی مربوط به اعضای بدن و لباس ها و رنگ ها می باشد )

*صفحه 45 سه حروف بعدی الفبا هر کدام در یک روز اموزش داده شد . صدا و مثال ها هم کار شد. و هم چنین دفتر نقاشی ها چک شد و بچه ها بعضی مثال ها را در کلاس کشیدند و برای هم توضیح دادند.
The name is Oo, the sound is /a/. Hand up and write, draw a big circle, capital O
Draw a small circle small o.
Oo like octopus , orange
The name is Pp, the sound is /p/ . Up to down, semi-circle, capital P. up to down , semi-circle small p
Pp like penguin, pencil, pink, purple, pants
The name is Qq, the sound is /kw/. Draw a circle, draw a line , capital Q. up to down semi-circle small q
Qq like quiet, question, queen

✴ Speaking
Is this a girl or boy? This s a boy/ girl.
What is he wearing? Pants- T-shirt- jacket- cap
What is she wearing? Skirt- shoes, t-shirt
What is this letter? Oo, Pp, Qq
Make examples for Oo. Oo like octopus , orange
Make examples for Pp. Pp like penguin, pencil, pink, purple, pants
Make examples for Qq. Qq like quiet, question, queen
Say the alphabet.
Sing the hello song.
Sing the family song.
Sing the color song.
Tell me what you are wearing? Pants, jacket, shoes, t-shirt
Verbs: run- jump- walk- swim- fly- line up- stop- take out- put away- dance-clap-close- open
✴ Listening
Track: 49, 51
✴ Reading
Page: 43, 45
✴ Homework and Writing
*سه حروف آخر را با تمرین نوشتن در هوا بچه ها کار کنند و هم چنین صدا و مثال های آن را از بچه ها بپرسید.
*بچه ها میتوانند با استفاده از دفتر نقاشی خود حروف و مثال ها و درس را ارایه دهند.
*با کارت کلمات تهیه شده تمرین شودواز بچه ها بخواهید از روی آن ها بخوانند.
*از بچه ها بخواهید که به لباس های خود اشاره کنند و اسم آن ها را بگویند.
*بچه ها میتوانند تمرین "وصل کنید" را انجام دهند به این صورت که حروف کوچک و بزرگ را برایشان بنویسید و بخواهید وصل کنند.
*لطفا دفتر نقاشی جهت تمرین مثال ها و مرور حروف همراه بچه ها باشد.
کارت کلمات درس جدید درست شود و بچه ها به همراه داشته باشند.*
لطفا سوالات اسپیکینگ کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 46 کار و چک شود.
 

**********************************************************

** هفته هفدهم**

با عرض سلام. گزارش هفته هفدهم را به اطلاع می رسانم.

*صفحات 42 و 44 درس داده شد.
در ابتدا مرور کلی بر روی درس ها شد. لغت ها و حروف و صدا ها با استفاده از کارت کلمات بچه ها کار شد.
* صفحه 42 شعر مربوط به این صفحه و تمرین آن کار شد. علاوه بر شعر کتاب شعر و ویدیو های دیگر مربوط به لباس و رنگ کار شد.
*صفحه 44 در این درس بچه ها افعال پوشیدن و در آوردن را یاد گرفتند.
Put on your smock.
Put on your jacket. Put on your shoes.
Put on your scarf. Take off your jacket.

✴ Speaking
What color is your cap? Yellow.
What is this? It’s an orange skirt.
What are these? These are shoes.
What color are your shoes? They are pink.
Say the alphabet.
Count to number 10.
Color this jacket red.
Color these pants blue.
Color the cap red.
Put on your smock.
Put on your jacket.
Take off your jacket.
Take off your scarf.
Verbs: run- jump- walk- swim- fly- line up- stop- take out- put away- dance-clap-close- open
✴ Listening
Track: 48, 50
✴ Reading
Page: 42 , 44
بچه ها باید بتوانند روی کلمات و عکس دست بگذارند و آن را بخوانند.
✴ Homework and Writing
*حروف آخر را با تمرین نوشتن در هوا بچه ها کار کنند و هم چنین صدا و مثال های آن را از بچه ها بپرسید.
*بچه ها میتوانند با استفاده از دفتر نقاشی خود حروف و مثال ها و درس را ارایه دهند.
*با کارت کلمات تهیه شده تمرین شودواز بچه ها بخواهید از روی آن ها بخوانند.
*از بچه ها بخواهید که به لباس های خود اشاره کنند و اسم آن ها را بگویند.
*بچه ها میتوانند تمرین "وصل کنید" را انجام دهند به این صورت که حروف کوچک و بزرگ را برایشان بنویسید و بخواهید وصل کنند.
*لطفا کارنامه ها را پس از باز بینی امضا کرده و عودت بفرمایید.
*لطفا دفتر نقاشی جهت تمرین مثال ها و مرور حروف همراه بچه ها باشد.
کارت کلمات درس جدید درست شود و بچه ها به همراه داشته باشند.*
لطفا سوالات اسپیکینگ کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 43 کار و چک شود.

**********************************************************

** هفته شانزدهم**

*صفحات 39 و 40 و 41 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات و نقاشی.
* صفحه 39 بچه ها حرف زیر با صدا و مثال های مربوطه را یاد گرفتند.
The name is Nn. The sound is /n/
What is this letter? Nn
Up to down, up to down, up to down capital N
Up to down, semi-circle small n
Give some examples for Nn.
Nn like nest, nose, nine, notebook
لطفا در دفتر نقاشی حرف و مثال های مربوطه کشیده شود.
*صفحه 40 و 41 در این درس بچه ها کلمه های مربوط به لباس ها را یاد گرفتند. لطفا کارت کلمات برای درس تهیه شود و بچه ها به همراه داشته باشند.
What is this? It’s a cap.
What is this? It’s a T-shirt.
What are these? These are shoes.
در این هفته کوییز درس 3 و 4 گرفته شد.


✴ Speaking
What’s this letter? Nn.
Nn like what? Like nose, nest, nine
Touch your pants.
Touch your t-shirt.
Show me your jacket.
What color is your jacket? It is red. It is pink. It is white.
What color is this cap? It is orange.
What color is the doll’s t-shirt? It is yellow.
What color is the skirt? It is blue.
What color are these pants? They are green.
Show me the jacket.
Show me the cap.


Name your body members. Face. Head. Shoulder.
Name your face members. Nose. Ear. Eyes. Mouth.
Point to your face.

✴ Listening
Track: 44, 45 , 46 , 47


✴ Reading
Page: 40, 41
بچه ها باید بتوانند روس کلمات و عکس دست بگذارند و آن را بخوتنند.
کارت کلمات تهیه و تمرین شود.

✴ Homework and Writing
*با کارت کلمات تهیه شده تمرین شود و هم چنین 3 حرف آخر با مثال هایش را تمرین کنند.
*از بچه ها بخواهید که به لباس های خود اشاره کنند و اسم آن ها را بگویند.
*بچه ها میتوانند تمرین "وصل کنید" را انجام دهند به این صورت که حروف کوچک و بزرگ را برایشان بنویسید و بخواهید وصل کنند.
*لطفل کارنامه ها را پس از باز بینی امضا کرده و عودت بفرمایید.
*لطفا دفتر نقاشی جهت تمرین مثال ها و مرور حروف همراه بچه ها باشد.
کارت کلمات درس جدید درست شود و بچه ها به همراه داشته باشند.*
لطفا سوالات اسپیکینگ کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 41 کار و چک شود.

**********************************************************

** هفته پانزدهم**

*صفحات 37 و 38 و 39 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات و نقاشی.
* صفحه 37 بچه ها در این درس با افعال زیر آشنا می شوند. و هم چنین بازی های مختلفی با موضوع اعضای صورت و بدن انجام شد.
Touch your face. Touch your nose.
Show me your ears. Close your eyes.
Open your eyes. Show me your hair.
Clap your hands.
*صفحه 38 در این درس بچه ها با افعال شستن و خشک کردن و تمیز کردن آشنا شدند.
Wash your face. Wash your hands.
Dry your face. Dry your hands.
Clean your desk.
*صفحه 39 در این درس حروف زیر درس داده شد با مثال های مربوطه. از طریق عکس و اسلاید.
The name is Ll. The sound is /l/
The name is Mm. the sound is /m/.
Mm. up to down, up to down, down to up, up to down. Capital M در چهار مرحله
Up to down, semi-circle, semi-circle small m
Mm like monkey, Mm like mouth, Mm like mouse, Mm like mom
Ll. Up to down, left to right capital L
Up to down small l
Ll like lemon, Ll like lamp, Ll like lion
تصاویر مربوط به کلمات حروف را بچه ها در دفتر نقاشی رسم کنند.
کارت کلمات تهیه و تمرین شود.
✴ Speaking
What’s this letter? Mm.
Mm like what? Like monkey, mouth, mouse
Monkey begins with? Mm
Is this a monkey? Yes, it is.
What’s this letter? Ll
Give examples for Ll. Ll like lion, lemon, lamp
Lamp begins with? Ll
Name your body members. Face. Head. Shoulder.
Name your face members. Nose. Ear. Eyes. Mouth.
Point to your face.
Touch your eyes. Close your eyes. Open your eyes.
Touch your ears.
Point to your mouth.
Point to your mouth.
Touch your face.
Touch your mouth.
Count to ten.
How many pencils do you have? 7 (seven)
How many colored pencils do you have? 10(ten)

✴ Listening
Track: 42, 43, 44


✴ Reading
Page: 37, 39
بچه ها می توانند روی کلمات و جملات دست بگذارند و بخوانند. لطفا در منزل سی دی گذاشته شود و روخوانی و تکرار انجام شود. هم چنین لغات درس قبل هم به همین روش تمرین شده.از بچه ها بخواهید که به کلمات اشاره کند.
کارت کلمات تهیه و تمرین شود.
✴ Homework and Writing

*بچه ها میتوانند تمرین "وصل کنید" را انجام دهند به این صورت که حروف کوچک و بزرگ را برایشان بنویسید و بخواهید وصل کنند.
*لطفل کارنامه ها را پس از باز بینی امضا کرده و عودت بفرمایید.
*لطفا دفتر نقاشی جهت تمرین مثال ها و مرور حروف همراه بچه ها باشد.
کارت کلمات درس جدید درست شود و بچه ها به همراه داشته باشند.*
لطفا سوالات اسپیکینگ کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 39 کار و چک شود.

**********************************************************

** هفته چهاردهم**

*صفحات 35 و 36 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات و نقاشی.
*مرور کلی بر 3 حرف آخر انجام شد و بچه ها با استفاده از نقاشی مثال های مربوطه در دفتر خود درس را ارایه دادند.
* صفحه 35 بچه ها در این درس اعضای صورت و بدن خود را به انگلیسی یاد گرفتند. بچه ها تک به تک اعضای صورت را نام میبرند و اشاره می کنند. شعر مربوط به اعضای بدن گذاشته شد و بچه ها آن را حفظ کردند. و هم چنین در دفتر خود صورت و اعضای صورت را رسم و رنگ کردند.

*صفحه 35 اعداد به بچه ها آموزش داده شد با استفاده از فلش کارت و کارت کلمات و شعر. بچه ها اعداد را کاملا تشخیص می دهند.و به ترتیب می گویند.
How many chairs are there? 10 (ten).
How many tables do you see? 1 (one).

✴ Speaking
Name your body members. Face. Head. Shoulder.
Name your face members. Nose. Ear. Eyes. Mouth.
Point to your face.
Touch your eyes. Close your eyes. Open your eyes.
Touch your ears.
Point to your mouth.
Point to your mouth.
Touch your face.
Touch your mouth.
Count to ten.
How many pencils do you have? 7 (seven)
How many colored pencils do you have? 10(ten)

✴ Listening
Track: 40 , 41

✴ Reading
Page: 35, 36
✴ Homework and Writing

*لطفا دفتر نقاشی جهت تمرین مثال ها و مرور حروف همراه بچه ها باشد.
کارت کلمات درس جدید درست شود و بچه ها به همراه داشته باشند.*
لطفا سوالات اسپیکینگ کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 36 کار و چک شود.

**********************************************************

** هفته سیزدهم**

*مرور کلی بر حروف از ابتدا تا آخرین حرف با مثال لغات.
*صفحات 33 و 34 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات.
* صفحه 33 سه حروف جدید در این صفحه آموزش داده شده. هر کدام از حروف جداگانه در روزهای مختلف کار شده است و هم چنین صدای حروف و مثال های مورد نظر. بچه ها نوشتن حروف در هوا را تمرین کردند.
Up to down.
The name is Ii. The sound is /i/ - /ai/. Like: igloo, ice.
The name is Jj. The sound is /j/. like: jam , jacket, juice, jump, jump rope
The name is Kk. The sound is /k/. like: kangaroo, kite
* حروف کار شده را در دفتر نقاشی بچه ها هر کدام در صفحه جدا بنویسید و از بچه ها بخواهید کلمات مثال زده شده را زیر آن نقاشی کنند.
*صفحه 34 بچه ها قسمتی از اعضای صورت خود را به انگلیسی یاد گرفتند و شعر مربوط به اعضای بدن گذاشته شد.

✴ Speaking
Can you say the alphabet? Yes, I can. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Igloo begins with? Ii
Jam begins with? Jj
Kangaroo begins with? Kk
Hand begings with? Hh
Gift begins with? Gg
Make some examples for Ii. Igloo , ice
Jj like? Jacket, jig, jump
Give examples for Kk. Angaroo, kite
Point to your face.
Point to your mouth.
Touch your face.
Touch your mouth.

What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
✴ Listening
Track: 36, 36, 38

✴ Reading
Page: 33, 34
✴ Homework and Writing

* حروف کار شده را در دفتر نقاشی بچه ها هر کدام در صفحه جدا بنویسید و از بچه ها بخواهید کلمات مثال زده شده را زیر آن نقاشی کنند.
*لطفا دفتر نقاشی جهت تمرین مثال ها و مرور حروف همراه بچه ها باشد.
لطفا سوالات اسپیکینگ کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 33 کار و چک شود.

**********************************************************

** هفته دوازدهم**

*صفحات 31 و 32 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات.
* صفحه 31 بچه ها در این درس جمله سازی با ساختار های کوچک را یاد گرفتند. ابتدا معلم از آنها می پرسد و بعد خودشان دو به دوبا استفاده از فلش کارت یا عکس اسلاید از هم می پرسند.
What is this? It is a red car.
It is a pink bag.
It is a blue chair.
دروس قبل با استفاده از کارت کلمات مرور شد و بچه ها با شنیدن کامه توسط معلم سعی در پیدا کردن کارت مربوطه میکنند.
هم چنین ترتیب حروف الفبای انگلیسی با آنها کار شد ( صدا و مثال کلمات).
Say the alphabet.
a b c d e f g h
*صفحه 32 بچه ها چگونه تعارف کردن را به نحوی یاد می گیرند.
Here, have my pencil.
Here, have my book.
Here you are.
Thank you.

✴ Speaking
Introduce yourself. I am Suzan. I am 6.
what is this? It’s a red bag.
What is this? It’s a green chair.
What is this? It is a purple book.
Is this a yellow bag? No, it isn’t. It is a pink bag.
Is this a blue frog? No, it isn’t. It is a green frog.
Is this a red gift? Yes, it is.
Is this a yellow book? No, it isn’t. It is an orange book.
What color is the doll? It is yellow and red.
Match the pictures with the letters.
Color the car yellow.
What color is your bag? It’s pink.
What’s your favorite color? It is yellow.
What color do you like? I like red.
Say the alphabet from the beginning. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh.
Show me the toy box card.
Show me the jump rope card.
Raise your doll card.
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
✴ Listening
Track: 34, 35

✴ Reading
Page: 31, 32
✴ Homework and Writing

عکس کلمات جدید و اضافه که در قسمت اسپیکینگ گذاشته شده را در دفتر نقاشی بچه ها بکشند و با رنگ های یاد گرفته رنگ کنند.
لطفا سوالات اسپیکینگ کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 32 کار و چک شود.
والدین عزیز توجه داشته باشند که کارت کلمات را نیازی نیست از درس اول به همراه داشته باشند. کارت کلمات مربوط به درس داده شده تهیه و به همراه داشته باشند.

**********************************************************

** هفته یازدهم**

صفحات 29 و 30 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات.
* صفحه 29 کلمات به طور کامل آموزش داده شد (هر دو صفحه) و بچه ها تمرین زیادی با کارت کلمات داشتند (کلمه های که حروف اولشان را یادگرفته اند برای بچه ها آشناست و تاکید بیشتری روی حروف اول و صدای آنها می شود ) و بچه ها به نوبت کلمات را با عکس و کارت کلمات می خوانند.
در این درس بچه ها با ساختارجمله و عبارت آشنا شدند به این صورت:
What’s this? It’s a blue car.
What’s this? It’s a red teddy bear.
What’s this? It’s a green toy box.
هم چنین سوال :
Is it a jump rope? Yes, it is.
Is it a car? No, it isn’t.
*صفحه 30 تمرین این صفحه کار شده و شعر هم تمرین شده (مروری بر رنگها) از طریق ویدیو و بازی در کلاس. بچه ها میتوتنند سوال را خودشان بپرسند:
Student: what color is it?
Teacher: It’s purple.
مروری بر دو حروف آخر:
The name is Gg, the sound is /g/.
Up to down, right to left, capital G. draw a circle, up to down small g.
The name is Hh, the sound is /h/.
Up to down, up to down, left to right, capital H. up to down, semi circle, small h
Gh like gift, goat, gum, grapes
Hh like hug, hat, horse

✴ Speaking
Introduce yourself. I am Suzan. I am 6.
What’s this? It’s a ball, a doll, a toy box …
What color is the doll? It is yellow and red.
What color is the car? It is blue.
Is it a toy box? Yes, it is.
Is it a teddy bear? No, it is not.
Is it orange? Yes, it is.
Is it green? No, it isn’t.
Match the pictures with the letters.
Color the car yellow.
What color is your bag? It’s pink.
What’s your favorite color? It is yellow.
What color do you like? I like red.
Say the alphabet from the beginning. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh.
Whose turn is it? It’s your turn.
What’s this letter? Gg, Hh
Gh like gift, goat, gum, grapes
Hh like hug, hat, horse
Gift, goat, gum begin with? Gg
Hug, hat, horse begin with? Hh
What color is your book? Green and yellow
Color the picture red, blue, orange…
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
✴ Listening
Track: 32, 33

✴ Reading
Page: 29, 30
✴ Homework and Writing

عکس کلمات جدید و اضافه که در قسمت اسپیکینگ گذاشته شده را در دفتر نقاشی بچه ها بکشند و با رنگ های یاد گرفته رنگ کنند.
لطفا سی دی گذاشته شود. و بچه ها روی کلمات دست بگذارند و بار بعد خودشان کلمات را بخوانند.
شعر صفحه 30 کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 30 کار و چک شود.
والدین عزیز توجه داشته باشند که کارت کلمات را نیازی نیست از درس اول به همراه داشته باشند. کارت کلمات مربوط به درس داده شده تهیه و به همراه داشته باشند.

**********************************************************

** هفته دهم**

*صفحات 26 و 27 و 28 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات.
* صفحه 26 مربوط به مهارت اسپیکینگ می باشد که بچه ها یاد گرفتند چگونه به انگلیسی بگویند نوبت شماست.
It is your turn.
*صفحه 27 دو حروف جدید آموزش داده شد.از طریق شعر و پاورپوینت.
The name is Gg, the sound is /g/.
Up to down, right to left, capital G. draw a circle, up to down small g.
The name is Hh, the sound is /h/.
Up to down, up to down, left to right, capital H. up to down, semi circle, small h
Gh like gift, goat, gum, grapes
Hh like hug, hat, horse

* صفحه 28 هر سه کلمه این درس آموزش داده شده از طریق اشیای واقعی در کلاس. و بچه با شنیدن کلمات روی آنها دست می گذارند و هم چنین خودشان کلمات را میگویند و میخوانند. در این قسمت می شود سوال های مختلف پرسیده شود:
What is this? It’s a doll. What color is the doll? It’s red and yellow. Doll begins with Dd.
What is this? It’s a teddy bear. What color is it? It’s red.
What is this? It’s a jump rope.
✴ Speaking
Whose turn is it? It’s my turn.
Whose turn is it? It’s your turn.
What’s this letter? Gg, Hh
Gh like gift, goat, gum, grapes
Hh like hug, hat, horse
Gift, goat, gum begin with? Gg
Hug, hat, horse begin with? Hh
Introduce yourself. My name is …
What is this? It’s a doll, it’s a teddy bear, it’s a jump rope.
What color is the doll? Teddy bear? Gift?
Is the gift blue? Yes, it is.
Is the teddy bear yellow? No, it isn’t.
What is your favorite color? I like red, …
What color is your bag? It’s pink.
What color is your pencil? Red
What color is your book? Green and yellow
Can you find the yellow bag? Can you find the green pencil?
What color do you like? Pink
Color the picture red, blue, orange…
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
✴ Listening
Track: 28, 29, 30

✴ Reading
Page: 27, 28
✴ Homework and Writing
تمرین نوشتن حروف جدید در هوا با تمرین
Up to down
لطفا سی دی گذاشته شود. و بچه ها روی کلمات دست بگذارند و بار بعد خودشان کلمات را بخوانند.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند و بچه ها پیدا کنند.
بچه ها میتوانند نقاشی کلماتی که میتوانند را در دفتر بکشند و بعد با رنگ های اموزش داده شده رنگ بزنند.
کتاب کار تا صفحه 28 کار و چک شود.
والدین عزیز توجه داشته باشند که کارت کلمات را نیازی نیست از درس اول به همراه داشته باشند. کارت کلمات مربوط به درس داده شده تهیه و به همراه داشته باشند.

**********************************************************

** هفته نهم**

*صفحات 22 و 23 و 24 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد.
* صفحه 22 و 23 رنگ های مختلف به بچه ها اموزش داده شد. رنک ها از طریق بازی و ویدیو کار می شود. هم سوال هم جواب:
What color is it? It’s green, red, yellow,…
*صفحه 24 شعر رنگ ها کار شد و بچه ها تمرین را در کلاس انجام دادند.
*هم چنین کار دستی رنگین کمان توسط خود بچه ها به صورت کار گروهی انجام شد.
هم چنین خواندن حروف الفبا به ترتیب
Aa, Bb, Cc, Dd, Ee , Ff

✴ Speaking
تمرین رنگ به شکل های مختلف میتواند انجام شود:
What color is it? It’s red, blue
What color is your bag? It’s pink.
What color is your pencil? Red
What color is your book? Green and yellow
Find something orange. Find something purple.
Touch something red. Touch something blue.
Can you find the yellow bag? Can you find the green pencil?
What color do you like? Pink
What is your favorite color? It’s red.
Color the picture red, blue, orange…
What’s this letter? Ee, Ff
Ee like egg, elephant
Ff like frog, fish, fan
Cat begins with? C
Door begins with? D
Elephant begins with? E
Frog and fish begin with? F
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
✴ Listening
Track: 23, 25, 26, 27
✴ Reading
Page: 22, 23
✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود.
بچه ها میتوانند نقاشی کلماتی که میتوانند را در دفتر بکشند و بعد با رنگ های اموزش داده شده رنگ بزنند.
Draw an apple. Color the apple red.
Draw a table. Color the table purple.
کتاب کار تا صفحه 24 کار و چک شود

**********************************************************

** هفته هشتم**

*صفحات 19 و 20 و 21 درس داده شد. کوییز درس 1 و 2 روز چهارشنبه گرفته شد.
* صفحه 19 مکالمه به صورت اجرای نقش توسط بچه ها یاد داده شد. و هم چنین سی دی و ویدیوی آموزشی مربوطه گداشته شد.
*صفحه 20 تمرین اسپیکینگ به صورت عملی کار شد.
Open your books please. Close you books. Open the door. Close the door.
*صفحه 21 حروف جدید زیر اموزش داده شد.
Ee, the name is E the sound is /e/
Up to down, left to right, left to right, left to right, capital E
Left to right, semi-circle, small e

Ff, the name is F the sound is /f/
Up to down, left to right, left to right, capital F
Up to down, left to right, small f
هم چنین خواندن حروف الفبا به ترتیب
Aa, Bb, Cc, Dd, Ee , Ff

✴ Speaking

What’s this letter? Ee, Ff
Ee like egg, elephant
Ff like frog, fish, fan
Cat begins with? C
Door begins with? D
Elephant begins with? E
Frog and fish begin with? F
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
How many books? 1, 2, 3
How many chairs? How many bags?
What is this letter? A, b, c, d, e, f
What’s the sound?
Aa like: apple, ant, alligator
Bb like: bear, Baz, book, ball, baby
Cc like: cloud, cat, car, cake
Dd like: doughnut, door, daisy
✴ Listening
Track: 20, 21, 22
✴ Reading
Page: 21
✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود.
کلمات و نقاشی حروف جدید در دفتر کشیده شود.
کتاب کار تا صفحه 21 کار و چک شود.

**********************************************************

** هفته هفتم**

* در این هفته مرور کلی بر دروس گذشته انجام شد.
*صفحه 18 درس داده شد.هم از طریق عکس و هم ویدیو درس. شعر این صفحه تکرار و تمرین شده و بچه ها حفظ هستند.
*بچه ها میتوانند اشیای مدرسه خود را بلند کنند و نام ببرند. و با خواندن کلمات بر روی عکس ها دست میگذارند و تکرار می کنند.
*نمونه سوال های امتحانی باز هم با بچه ها کار شد. مانند هفته قبل.
* نوشتن چهار حروف اول الفبای انگلیسی را در هوا تمرین کردیم وصدای حروف و در نهایت مثال کلمات. هم چنین ویدیو ی آموزشی حروف الفبا گذاشته شد و بچه ها با مثال های بیشتری آشنا می شوند.

*کوییز درس 1 و 2 روز چهارشنبه 23 آبان گرفته می شود.

✴ Speaking

What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
What’s your name? my name is …
What’s your dad’s name? Ali
What’s your mom’s name? Zahra
What’s your sister/brother’s name?
How many books? 1, 2, 3
How many balls? 1
How many apples? 2
How many chairs do you see? 5
What is this letter? A, b, c, d
What’s the sound?
The name is A the sound is /a/ the name is B the sound is /b/
The name is C the sound is /k/ the name is D the sound is /d/
Aa like: apple, ant, alligator
Bb like: bear, Baz, book, ball, baby
Cc like: cloud, cat, car, cake
Dd like: doughnut, door
Do you have a sister? Yes, no
Do you have a brother? Yes, no
Sing family song.
what’s this? It’s a bag, it’s a chair, it’s a book …
Name some words with Cc. cat – cake – cloud – crayon
Name some word with Dd. Dad – doughnut – door
Apple – ant begin with? Aa
Book, Baz, book, ball, bear begin with? Bb
Draw c and d in the air.
Point to the pencil, book, bag…
Find the crayon, table, chair
Show me your books
Show me your pencils
✴ Listening
Track: 18 , 19
✴ Reading
صفحات درس داده شده را تمرین کند و روی اشیا و اسم ها دست بگدارند و نامشان را بگویند.


✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود و شعر حفظ شود.
لطفا در دفتر نقاشی عکس کلمات اضافه حروف الفبای انگلیسی کار شود.
Apple, alligator,ant, ball, bag, bear, cloud, cat, cake,car,doughnut, door
کلمات صفحه 16 و 17 نقاشی شود.
کتاب کار تا صفحه 18 لطفا چک و حل شود .

**********************************************************

** هفته ششم**

* در این هفته مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول تا صفحه 17 کتاب انجام شد. این بار با استفاده از کارت کلمات به مهارت روخوانی و تشخیص کلمات بدون عکس پرداختیم.
*هم چنین مرور و تکرار شعر های کتاب را انجام دادیم.
*بچه ها باز هم از روی نقاشی های خود اعضای خانواده خود را معرفی کردند.
* نوشتن چهار حروف اول الفبای انگلیسی را در هوا تمرین کردیم وصدای حروف و در نهایت مثال کلمات. هم چنین ویدیو ی آموزشی حروف الفبا گذاشته شد و بچه ها با مثال های بیشتری آشنا می شوند.
*نمونه سوال های مختلف روی برد کار شد. شما میتوانید تمرین های زیر را انجام دهید:

1.Count and circle: کشیدن اشکال مختلف پرسیدن تعداد آن
1 2 4

2. look at the pictures and circle sister and grandpa. دور عکس خط بکشید
3. circle the pictures that begin with Dd.
4. match. وصل کردن حروف به عکس مورد نظر
✴ Speaking

Hello, how are you? I’m fine thank you. And you?
What’s your name? my name is …
Who is this? It’s Baz, Tess, Jig, Pat
What’s your mom’s name? Zahra
What’s your dad’s name? Ali
Count to 5.
Can you count to 4?
How many books? 1, 2, 3
How many balls? 1
How many apples? 2
How many chairs do you see? 5
What’s this number? 4, 3, 1
What is this letter? A, b, c, d
What’s the sound?
The name is A the sound is /a/ the name is B the sound is /b/
The name is C the sound is /k/ the name is D the sound is /d/
Aa like: apple, ant, alligator
Bb like: bear, Baz, book, ball, baby
Cc like: cloud, cat, car, cake
Dd like: doughnut, door
Who is this? It’s dad, mom, grandma…
Introduce them: it’s mom, dad, sister, brother,…
Do you have a sister? Yes, no
Do you have a brother? Yes, no
Sing family song.
what’s this? It’s a bag, it’s a chair, it’s a book …
Name some words with Cc. cat – cake – cloud – crayon
Name some word with Dd. Dad – doughnut – door
Apple – ant begin with? Aa
Book, Baz, book, ball, bear begin with? Bb
Draw c and d in the air.
May I go out? (میتونم برم بیرون؟)
May I come in? (میتونم وارد کلاس شم؟ )
May I drink water? (میتونم آب بنوشم؟)
Put the numbers in order
Point to the pencil, book, bag…
Find the crayon, table, chair
Show me your books
Show me your pencils
✴ Listening

ترک های کار شده تا صفحه ای که درس داده شده.
✴ Reading
صفحات درس داده شده را تمرین کند و روی اشیا و اسم ها دست بگدارند و نامشان را بگویند.

✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود .
در دفتر نقاشی خود نقاشی کلمات اضافی که با الفبا درس داده شده را بکشند.
کتاب کار تا صفحه 17 لطفا چک و حل شود .
لطفا مروری بر دروس قبلی انجام شود.
لطفا کارت کلمات برای کلمات تهیه شود.
سوال های اسپیکینگ لطفا حتما کار شود.
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down

**********************************************************

** هفته پنجم **

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه15و 16 و 17 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . موسیقی و ویدیوی آموزشی.
*صفحه 15 حروف آموزش داده شدند ابتدا با عکس و بعد با تمرین نوشتن در هوا :
Cc – Dd
Up to down .Capital C small c
Up to down. Up to down.Capital D small D
The name is c… the sound is /k/ … like : cat – cake – crayon – cloud
The name is d… the sound is /d/ … like : dad, door, doughnut
سی دی گذاشته شده و لطفا در خانه حتما گذاشته شود تا بچه ها بخوانند و تکرار کنند.

*صفحه 16و 17 اشیای درون کلاس و مدرسه از طریق عکس و به صورت واقعی آموزش داده شد. بچه ها با شندین به اشیا مورد نظر اشاره می کنند و بعد به صورت بازی در کلاس به دنبال آنها میگردند و کلمه را تکرار میکنند.
Point to the pencil, book, bag…
Find the crayon, table, chair
Show me your books
Show me your pencils
و بعد به نوبت بلند میشوند و اشیا را بلند میکنند و نام می برند.
سی دی گذاشته شد و بچه ها تکرار میکنند با اشاره کردن.✴ Speaking

What is this letter? Cc
Name some words with Cc. cat – cake – cloud – crayon
What is this letter? Dd.
Name some word with Dd. Dad – doughnut – door
Apple – ant begin with? Aa
Book, Baz, book, ball, bear begin with? Bb
Draw c and d in the air.
What’s this? It’s a book.
What’s this? It’s a pencil…
Point to the chair, table
Find the bag, book …

به همیت ترتیب اشیا را با جواب کامل میگویند.
May I go out? (میتونم برم بیرون؟)
May I come in? (میتونم وارد کلاس شم؟ )
May I drink water? (میتونم آب بنوشم؟) 
انجام فعالیت های فیزیکی:
sit down, stand up, turn around, line up, open your book, close your book, point to (ant, bear, door, board,)

Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order

✴ Listening
Track: 15,16,17,18
✴ Reading
صفحات درس داده شده را تمرین کند و روی اشیا دست بگدارند و نامشان را بگویند.

✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود .
در دفتر نقاشی خود وسایل مدرسه خود را نقاشی کنند اشیای صفحه 16و 17
کتاب کار در کلاس کار شده صفحه 15و 16 و 17 . لطفا چک و حل شود .
لطفا مروری بر دروس قبلی انجام شود:
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down
نوشتن حروف در هوا با روش:
Up to down (upper case A, lower case a).
Aa sounds /a/ like: ant , apple
Up to down (upper case B, lower case b)
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book
Up to down Cc. like: cake, cat, cloud
Up to down. Up to down. Dd. Like: dad. Doughnut. door

**********************************************************

** هفته چهارم**

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه 12 و 13و 14 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . موسیقی و ویدیوی آموزشی.
*صفحه 12 ابتدا مروری بر درس و اعضای خانواده شد و بچه ها اعضا را تشخیص میدهند و دست خود را بر روی کلمه مورد نظر می گذارند. شعر این صفحه کار شده و با تمرین مکرر بچه ها حفظ شدند و به نوبت پای برد آمدند و شهر را خواندند به علاوه گروهی کار شده. حفظ کردن شعر الزامی است . لطفا در منزل تمرین شود.

*صفحه 13 مکالمه بین شخصیت ها: ابتدا شخصیت هاو هر چه میبینند را معرفی:
It’s grandpa. It’s Baz. It’s a telephone.
سی دی گذاشته شد و بچه ها تکرار میکنند با اشاره کردن.بعد از تسلط به گفتن عبارتها به صورت شفاهی تک تک به برد آمدند و دیالوگ را با ایفا کردن نقش اجرا کردند. بچه ها دیالوگ را حفظ هستند و لطفا در منزل هم کار شود.

*صفحه 14 در این درس بچه ها نحوه ای ار احترام گزاشتن به بزرگترها را یاد گرفتند. بعد ازتوضیح عکس و داستان سی دی گذاشته شد و بچه ها تک تک نقش را اجرا کردند. به این گونه که هنگام ورود و خروج از اتاق بگویند:
After you grandpa. Thank you.
After you grandma. Thank you.
After you dad. Thank you.
After you mom. Thank you.
✴ Speaking
Hello
Hi
How are you?
I’m fine, thank you. And you?
I’m fine.
Who is this? It’s mom. It’s my mom
Who is this? It’s dad. It’s my dad.
Who is this? It’s grandpa. It’s my grandpa.
Who is this? It’s grandma. It’s my grandma.
Who is this? It’s sister.
Who is this? It’s brother.

Hello, hello. Who is this?
Hello, (grandpa,dad,mom…). It’s Baz. It’s Zahra. It’s ..(name)

After you (mom, teacher, dad,…)
Thank you.
May I go out? (میتونم برم بیرون؟)
May I come in? (میتونم وارد کلاس شم؟ )
May I drink water? (میتونم آب بنوشم؟) 
انجام فعالیت های فیزیکی:
sit down, stand up, turn around, line up, open your book, close your book, point to (ant, bear, door, board,)

Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order.
Hello, I am MS. Fatholahzade. What’s your name?
Hi, teacher. I’m … (name)
Point to Aa , Bb
Write A, B in the air


✴ Listening
Track: 12,13,14
✴ Reading
دست بگذارند روی عکس و شعر را بخوانند و یا روی عبارتهای دیالوگ دست بگذارند و دیالوگ را بگویند.

✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود و شعر حفظ شود. بچه ها روی اشخاص مورد نظر دست بگذارند و معرفی کنند.
کاردستی: روی کاغذ آچهار یا مقوا بچه ها خودشان خانواده خود را نقاشی کنند و بتوانند عکس را به دست بگیرند و بگویند:
It’s my mom. It’s my dad. It’s my sister. It’s my brother. It’s my grandma. It’s my grandpa.
کتاب کار در کلاس کار شده صفحه 12و 13و 14 . لطفا چک و حل شود .
لطفا مروری بر دروس قبلی انجام شود:
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down
نوشتن حروف در هوا با روش:
Up to down (upper case A, lower case a).
Aa sounds /a/ like: ant , apple

Up to down (upper case B, lower case b)
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book

*******************************************************

** هفته سوم **

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه 9 و 10 و 11 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . عزیزان نوشتن حروف در هوا را یاد گرفته اند. به صورت:
Up to down
Up to down
Left to right
Capital A
Semi-circle
Up to down
Small a
Aa sounds /a/ like: ant , apple
--------------------------------------
Up to down
Up to down
Up to down
Capital B
Up to down
Up to down
Small b
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book

و در صفحه 10 و 11 اعضای خانواده را یاد گرفتند و دست خود را به روی کلمات با شنیدن آنها می گزارند.
دانش اموزان با اسلاید و عکس به آتها اشاره می کنند. و بعد به نوبت اعضا را معرفی میکنند.
فایل های صوتی و شعر ها گذاشته شده.

Speaking
Hello
Hi
How are you?
I’m fine, thank you. And you?
I’m fine.
Who it she? Tess
Who is he? Baz
Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order.
Hello, I am MS. Fatholahzade. What’s your name?
Hi, teacher. I’m … (name)
Point to Aa , Bb
Write A, B in the air
Point to dad, mum, sister, brother, grandpa , grandma
اعداد به صورت کارت درست شده اند و بچه ها با بازی های مختلف انها را مرتب می کنند. می خوانند. اشاره می کنند
خودشان با گذاشتن دست روی عکس و کلمات آنها را می خدانند.
Dad. Mum. Grandma. Grandpa. Sister. Brother.
Listening
Track: 8.9.10
Reading
دست بگذارند روی کلمات و بخوانند. صفحه 6. 10. 11
Writing
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down

****************************************************

** هفته دوم **
گزارش✅
در كلاس درس
آموزش صفحه ٥-٦ و قسمتي از ٧
به همراه فايل صوتي و ويديو
تمرين شعر صفحه ٥ و ٧ 
روخواني كلمات صفحه ٦
تمرين و role play ديالوگ


تكاليف خانه:
يك بار از روي سوال و جواب
Is it a bird? 
Yes, it is.
No, it isn't. It's a book.
والدين توجه داشته باشند به جاي كلمه bird ميتوانند كلمات ديگر صفحه ٦ را كار كنند. 
تمرين شعر صفحه ٧.

به علاوه كتاب workbook صفحه ٤و ٥
تمرين روخواني از كلمات صفحه ٦
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
What's this?
It's a...

دانش آموزان بايد كلمات صفحه ٦ را بلد باشند كه وقتي پرسيده شود بتوانند تشخيص دهند كه چيست.
What's this? It's a clock.
What's that? It's a clock.
Is it a window? Yes, it is.
Is it a door? No, it isn't .

*******************************************************************

** هفته اول **
گزارش✅
در كلاس درس: 
آموزش صفحه ٢-٣-٤
روخواني از صفحه ٢ و ٤
به همراه فايل صوتي و ويديو
به علاوه شعر صفحه ٥ 
تمرين سلام و احوال پرسي و معرفي كردن خود


تكاليف خانه:
يكبار از روي سوال و جواب

How are you?
I’m fine.
به علاوه كتاب workbook صفحه ٣
تمرين روخواني صفحه ٤ 
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
1.What’s your name?
My name is...
2. Introduce yourself.
3. What's your teacher’s name?
4. What's your school’s name?
5. Good bye
6. See you
7. See you later

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.