جمعه 24 آبان 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

پیش دبستانی صبح
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 969
    
زبان : فارسی
    

** هفته سی و یکم**

1) ب تمرین و مرور پرسش و پاسخ ها پرداختیم.... عزیزان دو ب دو با یکدیگر تمرین کردند.

2) حروف را در هوا نوشتیم.

3) ویدئو تماشا کردیم.

4) با عزیزان زبان آموز چندین شعر خارج از کتاب را در کلاس تمرین و اجرا کردیم :
😊👇🏻
The alphabet
Colors
Numbers
Head and shoulders
I can walk
Teddy bear
The finger family

5) خمیر بازی را در اختیار زبان اموزان قرار دادیم.... حروف الفبا و اعداد را درست کردند....

6) با پای برد آمدن عزیزان،اعداد و تصاویر را ب یکدیگر وصل کردند.
حروف small و capital را ب یکدیگر وصل کردند.

Speaking :
1)
_ How many pencils do you have?
_ I have 3 pencils.

2)
_ I have one sister.
_ l have no brothers.
_ I love my family.

3)
_ What's your favorite food ?
_ I like sandwiches.

4)
_ Which one is big , 1 or 2 ?
_ Which one is thick , 1 or 2 ?

5)
_ What's your favorite fruit?
_ l like oranges.

6)
Commands :
_ Put on your smock.
_ Have a healthy snack.
_ Wash your hands , please .
_ Dry your face , please .
_ Here . Have my teddy bear.
_ Please open your book .
_ Please close the door.

Reading :
Tess
Baz
Pat
Jig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
bag
chair
pencil
crayon
book
table
doll
jump rope
nose
eyes
ears
mouth
face

**********************************************************

** هفته سی ام**

هفته ایی را ک سپری کردیم ب تمرین و مرور درس های 2 و 1 پرداختیم. شرح فعالیت هایمان ب صورت زیر است :

1) تمرین و مرور پرسش و پاسخ ها

2) تمرین و مرور نوشتن چهار حرف موجود دراین درس

3) تمرین و مرور شعرهای این دو درس

4) پخش تمامی ترک های این دو درس

5) بازی با کارت و آمدن زبان اموزان پای برد برای وصل کردن حروف ب حروف ، حروف ب تصاویر مربوطه ، اعداد ب تصاویر

Speaking :
1)
_ Who's this?
_ It's my grandma.

2)
_ Who's this?
_ It's my grandpa.

3)
_ This is my dad. I love him.
_ This is my mom. I love her.
_ This is my brother.I love him.
_ This is my sister l love her.

3)
_ How many sisters do you have?
_ I have one sister.
or
_ l have no sisters.

4)
_ Do you have any siblings?
_ No , no , no .
_ I'm the only child.

5)
_ Hello , Hello. Who's this?
_ Hello , Grandpa. It's Baz.

6) To respect elders :
_ After you Grandma.
_ Thank you.

7)
A : Hello, l'm Jig. What's your name?
B : Hello, l'm Baz.
A : Nice to meet you!
B : Nice to meet you , too.

8)
Teacher :
_ Hello . I'm Ms. Moradi.
_ What' a your name?
Student :
Hello , Ms. Moradi. I'm Neda.

9)
_ What's your brother's name?
_ It's Reza.

_ What's your sister's name?
_ It's Sima.

_ What's your mom's name?
_ It's Raya.

_ What's your dad's name?
_ It's Nima.

10)
Teacher :
_ How are you?

Student:
I'm fine , thank you.

Reading :
Tess
Jig
Baz
Pat
dad
mom
sister
brother
grandma
grandpa

Listening :
تمامی ترک های این دو درس در کلاس پخش شد.

Activity book :
تعدادی از تصاویر کتاب کار صفحه 75 را رنگ کردیم..
عزیزان می‌توانند رنگ آمیزی صفحه 75 کتاب کار را در منزل رنگ آمیزی کنند.

والدین عزیز :

_ پرسش و پاسخ ها حتما در منزل تمرین شود . شما در نقش teacher از زبان اموزان سوال کنید و عزیزان جواب دهند و بالعکس

_ کتاب و کارت کلمات را ب همراه داشته باشند.

_ نوشتن حروف در هوا یا روی میز تمرین شود. 

**********************************************************

** هفته بیست و نهم**

این هفته ب مرور درسهای 4 و 3 پرداختیم:

1) تمرین و مرور لغات این دو درس همراه با پاورپوینت و ویدئو

2) پخش تمامی ترک های این دو درس

3) تمرین و خواندن چند شعر خارج از کتاب و مرتبط با این دو درس جهت fun

4) تمرین پرسش و پاسخ ها

Speaking :
1)
_ What color is it?
_ lt's red.

2)
_ What's your favorite color?
_ I like yellow.

3)
_ What color is your bag?
_ It's pink.

4)
_ It's your turn.
_ Thanks!

5)
_ Red , l like red.
_ Red , l like red.
_ Red , red, l can see red.
_ Where is red?

( این شعر با بقیه رنگ ها نیز اجرا شد،
ابتدای شعر با تکرار کردن دوو دِی دوو شروع میشه) 😊

6)

Gg :
girl _ grapes _ guitar

Hh :
hat _ house _ happy

7)
_ What's this?
_ It's a bag.

8)
_ ls it a table?
_ Yes , it is / No , it isn't.

9)
_ Please open your book.
_ Close your book.
_ Come to the board.
_ Open the door.
_ Close the door.
_ Sit down and be quiet , please.
_ Clap!
_ Stamp your feet.
_ Turn around.
_ Jump!
_ Walk / Run !

Ee :
elephant _ egg _ elf
Ff :
fish _ fan _ frog

reading :
blue
red
green
purple
yellow
orange
crayon
pencil
bag
table
chair
book

Listening :
همه ترک های این دو درس مرور شد.

Activity book :
کتاب کار را به اتمام رسانده ایم.

‼👇🏻‼👇🏻‼👇🏻‼👇🏻
والدین عزیز :

1) زبان اموزان تمرین و نوشتن حروف در هوا حتما انجام دهند و مثال های نقاشی شده را مرور کنند ک فراموش نشود.

2) با عزیزان پرسش و پاسخ های نوشته شده را تمرین کنید.

*** عزیزان زبان آموز چهارشنبه همین هفته 18 / 2 / 98 از درس های 9 و 10 کوئیز پنجم را خواهند داشت.

روخوانی کلمات این دو درس در منزل تمرین شود.

**********************************************************

** هفته بیست و هشتم**

شنبه را اینگونه گذراندیم:
1) ب مروری کوتاه بر لغات اول درس های 7 و 8 و کلمات مربوط ب حروف انتهاییه هر دو درس جهت کوئیز 4 همراه با کارت و پاورپوینت گذراندیم.

2) همچنین مرور و تمرین لغات درس 6 را شروع کردیم.

3) اعداد را با شعر و پاورپوینت خواندیم و مرور کردیم.

4) درس 6 را تا صفحه 38 کاور کردیم.

دوشنبه که یک تک زنگ در خدمت عزیزان بودم *به گرفتن چهارمین کوییز سپری شد.

برنامه چهارشنبه ب این گونه بود :
1) حروف Ll , Mm , Nn را همراه با نوشتن صدا و مثال خواندیم و در هوا نوشتیم.

2) تمام ترک های درس 6 و 5 را گوش و تمرین کردیم.

3) کار با کلمات درس 5 را شروع کردیم.

Speaking :
1)
_Touch your face.
_ Touch your nose.

2)
_Wash your hands.
_ Wash your face.
_ Dry your hands.
_ Dry your face.
_ Dry your ears.

3)
_ Touch your ears! Clap.
_ Touch your eyes! Clap.

4)
_ I have 2 eyes.
_ I have 2 ears.
_ I have 1 mouth.

5)
_ How many ears do you have?
_ I have two ears.

Ll :
lemon _ lion _ love
(ک love را با قلب قرمز رنگ نقاشی کردیم)

Mm :
monkey _ moon _ mom

Nn :
nest _ nose _ noodles

Count to ten :
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9 _ 10

6)
_ What's your favorite toy?
_ It's a car.
_ It's a ball.
_ It's a teddy bear.

7)
_ What's this ?
_ It's a car.
_ It's a red car.

8) It's a toy box.

Reading :
face
mouth
nose
ears
eyes
jump rope
doll
teddy bear
ball
car
toy box

Listening :
تمام ترک های درس 6 و 5 را پخش و تمرین کردیم.

چند یاد آوری مهم
والدین گرامی :
1) پرسش و پاسخ ها اول تمرین شود سپس از عزیزان بخواهید که سوال را مطرح کنند و پاسخ دهند.

2) مثال های مربوط ب حروف ک در کتاب آمده و همچنین کلماتی را ک زبان اموزان در دفتر نقاشی زبان کشیدند، تمرین کنند. با تمرین و مرور این کلمات دامنه لغات زبان اموزان را ارتقا می‌دهیم . دامنه لغت گسترده ، جمله سازی را برای عزیزان آسان‌تر می‌کند.

3) ترک 41 صفحه 36 و ترک 33 صفحه 30 شعرهای این دو درس است. لطفا زبان اموزان پس از گوش دادن ب سی دی و تمرین ، شعر را حفظ کنند.

4) روخوانی کلمات این دو درس تمرین شود.

**********************************************************

** هفته بیست و هفتم**

هفته ایی را ک پشت سرگذراندیم ب مرور دو درس 8 و 7 پرداختیم.
شرح فعالیت های کلاسی مان ب صورت زیر بوده است:

1) پخش کردن تمامی ترک های درس های 8 و 7

2) تمرین لغات آغازین این دو درس با پاورپوینت

3) پخش شعرهای مربوط ب این دو درس

4) مرور و تمرین کردن 6 حروفی ک در این دو درس آمده

5) تمرین _ تکرار و مرور پرسش و پاسخ های مرتبط با این دو درس

6) پخش موزیک ، ویدئو با توجه ب موضوع درس

Speaking :
1)
_ What do you wear when you're cold?
_ I wear my jacket and gloves.

2)
_ What do you wesr in the hot weather?
_ I wear my skirt and T—shirt.

3)
_ What do you have in the closet?
_ I have a T—shirt.
_ I have a skirt.
_ I have pants.

4) This is my cap.

5) What is it?
It's a jacket.

6) What are these?
They're shoes.

7) Put on your smock.

8) What color is your skirt?
It's red.

O o :
octopus
orange
ostrich

P p :
penguin
pen
pencil

Q q :
quiet
question mark
quilt

1) 😋 :
Mommy mommy I'm hungry.
I want healthy food.

2) 🥵🚰
Mommy mommy I'm thirsty.
I want some water.

3)
_ What's your favorite food?
_ I like sandwiches.

4)
_ What's your favorite fruit?
I like apples / bananas.

5)
_ Do you like healthy food?
_ Yes , I do.

6)
_ Do you like unhealthy food?
No , I don't.

7) Is soda healthy?
No , it isn't.

8)
Baz : Four cookies , please.
Mom : One cookie and one orange.
Baz : Thank you.

R r :
red heart
rainbow
ring

S s :
sun
sandwich
skirt

T t :
tiger
table
tomato

Reading :
pants
shoes
jacket
cap
skirt
T—shirt
banana
cookie
orange
tomato
sandwuch
water

Listening :
والدین عزیز تمام ترک های این دو درس در کلاس طی این هفته پخش شدند.

Activity book :
زبان آموزان کتاب کارخود را به اتمام رسانده اند.
صفحه 74 ب بعد کتاب کار شامل تصاویریست ک در کتاب و کلاس کار شده است. با توجه ب تصاویر لغات را مرور کردیم.

❗‼❗‼❗‼❗‼
چند یادآوری بسیارمهم :

1) والدین عزیز پرسش و پاسخ هایی ک برای شما در بخش speaking درج می‌شود به نظور تقویت مهارت گفتاری عزیزان است... لذا خواهشمندم پرسش و پاسخ ها در منزل پس از تمرین و تکرار شود.
درمنزل روخوانی کلمات این دو درس تمرین شود.

2) در هفته پیش رو ب تمرین و مرور درس های 6 و 5 می‌پردازیم. گذاردن تمامی کارت لغات تفکیک شده این کتاب در کیف زبان اموزان فراموش نشود.


والدین عزیز :

زبان اموزان پایه پیش روز دوشنبه هفته آینده 2 / 2 / 98 چهارمین کوئیز از درس های 7 و 8 را خواهند داشت.لطفا روخوانی کلمات ، حروف small و capital نوشته شده دراین دو درس را برای وصل کردن حروف ب یکدیگر را تمرین کنند

**********************************************************

** هفته بیست و ششم**

از اولین هفته ی تحصیلی که در سال جدید با عزیزان زبان آموز آغاز کردیم به مرور و تمرین درس های 9 و 10 پرداختیم . شرح فعالیت های کلاسیمان ب صورت زیر سپری شد :

1) کار با کارت کلمات دو درس همراه با پاورپوینت

2) پخش تمام ترک های موجود دراین دو درس جهت یادآوری ، تمرین و تکرار زبان اموزان

3) تمرین و مرور نوشتن حروف در هوا ک در این دو درس امده همراه با صدای حروف و مثالهایی ک زبان آموزان در دفتر نقاشی کردند

4) تمرین پرسش و پاسخ ها با توجه ب تصاویر

5) تمرین و مرور بخش های story

6) تمرین شعرهای این دو درس صفحه های 54 و 60 ترک های 63 و 70

7) تماشاکردن فیلم های مرتبط با این دو درس

Speaking
1) It's big / short / long .... .

2) Is it short?
Yes , it is / No , isn't .

3) Which one is big , 1 or 2 ?

4)
_ Do you have any sisters?
Yes, I do.
_How many sisters?
One sister.

5) Do you have any brothers?
No, I don't.

6)
_ Is it a sister?
_ Is it a brother?
_ It's your brother. It's Adam.
_ He's small.

7)
Teacher :
I can't clean up our classroom.
Student :
Let's do it together.

8) It's a cow / duck / pig ...

9) Is it a goat?
Yes, it is / No, it isn't.

10) Do you see a horse on the farm?
Yes, I do.

11) Do you see a lion on the farm?
No, I don't.

12) Is it good to touch a nest?
No, it isn't.

reading :
big
small
long
short
thin
thick
goat
cow
chicken
pig
duck
horse
fox
box
six
yo_yo
yellow
yacht
zipper
zoo
zebra
up
uncle
umbrella
vet
violin
violet
wave
water
watch

Listening
tracks 67, 68 page 58
track 69 page 59
track 70 page 60
track 71 page 61
track 72 page 62
tracks 73, 74 page 63
tracks 60, 61 page 52
track 62 page 53
track 63 page 54
track 65 page 56
track 66 page 56

Activity book
72 _ 73 _ 74

از زبان اموزان عزیزم با همکاری والدین انتظار می‌رود ک:
❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗👇🏻❗
1) کارت کلمات از درس 1 تا درس 10 هرجلسه در کیف عزیزان گذاشته شود.

2) روخوانی کارت کلمات دو درس 9 و 10 تمرین شود.

3) نوشتن حروف درهوا همراه با مثال تمرین شود.

4) زبان اموزانی ک حروف پایانی را در دفتر نقاشی نکشیده اند را بکشند.

5) پرسش و پاسخ ها باتوجه ب کارت
یا تصویر تمرین و تکرارشود.

6) شعرهای این دو درس در منزل تمرین شود. 

**********************************************************

** هفته بیست و پنجم**

1) آموزش story ترک 71 صفحه 61

2) پخش ترک 72 صفحه 62

3) آموزش سه حرف آخر الفبا

4) دیدن فیلم ، پاورپوینت مربوط ب درس و مثال حروف الفبا

X :
up to down
up to down
x:
up to down
up to down
/x/ as :
fox _ box _ six
کلمات بالا جهت نقاشی در دفتر زبان

Y :
up to down
up to down
up to down
y :
up to down
up to down
/y/ as :
yo-yo _ yellow heart _ yacht
کلمات بالا جهت نقاشی در دفتر زبان

Z :
left to right
up to down
left to right
z :
left to right
up to down
left to right
/z/ as :
zipper _ zoo _ zebra
کملات بالا جهت نقاشی در دفترزبان

Speaking
1) Is it a sister?
2)Is it a brother?
3) It's your brother. It's Adam.
He's small.

4) Let's do it together.

5) It's a thin sandwich.

6) It's a long ruler.

7) It's a big orange.

Reading
big
small
thick
thin
long
short

Listening
track 71 page 61
track 72 page 62
tracks 73 & 74 page 63

Activity book
69 _ 70 _ 71

از زبان اموزان عزیز انتظار می‌رود ک:

1) کارت لغات درس 10 ب همراه عزیزان باشد.

2) کلمات مرتبط با سه حروف در دفتر نقاشی شود.

3) پس از تمرین و گوش دادن ب سی دی با توجه ب اشیا و سایز ، جمله بسازند.

4) پس از تمرین و گوش دادن ب سی دی ، زبان اموزان داستان یا story را برای شما تعریف کنند.

5) سه حرف را برای شما روی میز یا هوا بنویسند.

**********************************************************

** هفته بیست و چهارم**

1) مرور بر درس های 5 و 6 جهت آمادگی در کوئیز 3

2) نمونه سوال کارکردن با زبان اموزان

3) تدریس درس 10

4) پخش ترک های 67 ، 68 ، 69 ک ب معرفی سایز ها می‌پردازد.

5) پخش ترک 70 ک شعر این درس است

6) طرح پرسش و پاسخ باتوجه ب درس

7) تمرین شعر جشنواره

Speaking
1) Is it short?
Yes , it is.
No , it isn't.

2) It's a banana. It's long.

3) It's an orange. It's small.

4) Which one is big , A or B?
A 🍎 B 🥒

5) 🤔🧐
What's this?
It's yellow. It's long . It's yummy. 👉🏻It's a banana. 🍌

6)
I'm hungry.
I eat a big and thick sandwich.


🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
7) It's a red car.

8) It's a jump rope.

9) What's this?
It's a toy box.

10)
Ii : as igloo
Jj : as jam
Kk : kangaroo

11)
Touch your nose , clap.
Touch your ears , clap.

12)
I have two ears.
I have two hands.
I have one nose.

13) How many eyes do you have?
I have two eyes.

Reading
mouth
nose
eyes
ears
face
igloo
jam
kangaroo
doll
jump rope
ball
car
teddy bear
toy box

Vocabulary
big
small
short
long
thick
thin

Listening
tracks 67 & 68 page 58
tracj 69 page 59
track 70 page 60

Activity book
66 _ 67 _ 68

از زبان اموزان انتظار میرود ک :

1) کارت کلمات درس 10 تهیه شود و در طول هفته آتی ب همراه عزیزان باشد.

2) با توجه ب تصویر ، بتوانند کلمات متضاد درس 10 را در جمله بکار ببرند.

3) شعر صفحه 60 ترک 70 را حفظ کنند.

4) پس از تمرین و گوش دادن ب CD و اشاره کردن ب کلمات درس 10 ، روخوانی را در منزل تمرین کنند.

🎉🎊 5) شعر جشنواره در منزل اجرا و خوانده شود.

**********************************************************

** هفته بیست و سوم**

1) مرور بر درس های 8 و 9 ..
_تمرین و تکرار پرسش و پاسخ ها ..
_مرور بر سه حرف پیش همراه با یادآوری مثال ها در دفترنقاشی
_ادامه اموز‌ش درس 9 با کارت و پاورپوینت و ویدئو

2) خواندن دو شعر صفحه های 54 و 55

3) پخش ترک 65 صفحه 56 ک ب احترام گذاشتن ب طبیعت می‌پردازد.

4) از اولین روز هفته ، آموزش حروف صفحه 57 را داشتیم. همراه با مثال و تمرین در هوا

5) تمرین و خواندن شعر جشنواره

U :
up to down
turn around
u :
up to down
turn around
up to down
words :
uncle 👨🏻‍🦱
umbrella ☂
up ⬆

V :
up to down
up to down
v :
up to down
up to down
words :
violin 🎻
violet heart 💜
vet 👨🏻‍⚕ 🐕 دامپزشک

W :
up to down
up to down
up to down
up to down
w :
up to down
up to down
up to down
up to down
words :
wave : دست تکان دادن
watch : ساعت مچی
water : آب

Speaking
1) I eat healthy food.
🍓🍊🍗🍞🥬🥦

2) I don't eat unhealthy food.
🍔🌭🍟🥯

3) How many cookies?
Three cookies , please.

4) Have a healthy snack.

5) Is it a horse? 👉🏻🐴
Yes , it is.

6) Is it a pig? 👉🏻 🐐
No , it isn't . It's a goat .

7) 🐮
Moo , moo , moo , moo
Moo , moo , moo , moo
Is it a cow? Is it a cow?
Yes , yes , yes ! It's a ..... .

8)
Dad : Don't touch it , please.
Daughter : Ok , Dad.

Reading
banana 🍌
cookie 🍪
orange 🍊
tomato 🍅
sandwich 🥪
water 💦🍶
goat 🐐
cow 🐄
pig 🐖
horse🐎
chicken 🐔
duck

Listening
track 63 page 54
track 64 page 55
track 65 page 56
track 66 page 57

Activity book
63 - 64 - 65

عزیزان زبان آموز برای هفته آینده:

1) کارت کلمات درس 9 را ب همراه داشته باشند (والدین گرامی : گذاشتن کارت کلمات در کیف بچه ها ، فراموش نشود)

2) حروف آموزش داده شده صفحه 57 روی میز یا در هوا تمرین شود.

3) مثال هایی را ک برای حروف آورده و برای شما نوشته شده در دفتر نقاشی کنند.

4) پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش speaking در منزل تمرین شود تا بتوانند از همکلاسی های خود ب طرح سوال بپردازند و پاسخگوی سوالات آنها نیز ، باشند.

5) شعر جشنواره را برای شما اولیای گرامی با حرکات دست اجرا کنند و بخوانند.

**********************************************************

** هفته بیست و دوم**

1) کار با کلمات صفحه های 52 و 53

2) پرسش و پاسخ باتوجه ب تصاویر و پاورپوینت

3) پخش ترک 63 صفحه 54.
حیوانات این صفحه همراه با صدایشان در شعر آمده..
علاوه بر شعر وصل کردن رد پای حیوان ب حیوان مربوطه دراین صفحه آمده

4) صفحه 55 ک ب تهیه کاردستی پرداخت و زبان اموزان کارهای بسیاری زیبای خود را رائه دادند.

5) پخش شعر کاردستی ترک 64

6) تمرین و اجرای شعر جشنواره همراه باحرکات دست

Speaking

1)
_ Is it a chicken ? 🐔
Yes , it is.

_ Is it a goat? 🐮
No , it isn't.
It's a cow.

2) It's a horse. 🐴

3) It's a pig. 🐷

4) What's it? 🐔
It's a chicken.

5) What do you see on the farm?
I see a goat.
I see a horse.
I see pigs.

6) Do you see a lion on the farm?
No , I don't.

7) Do you see a pig on the farm?
Yes , I do.

8) Where is Tess?
She's on the farm.

9) Where is Baz?
He's on the farm.

Reading
goat 🐐
cow 🐄
chicken 🐔
horse 🐎
pig 🐖
duck

Listening
track 63 page 54
track 64 page 55

Activity book
pages : 60 _ 61 _ 62


والدین عزیز :
از زبان آموزان انتظار می‌رود ک برای هفته پیش رو :

1) حتما کارت کلمات درس های 8 و 9 را در کیف داشته باشند.

2) پس از تمرین پرسش و پاسخ های پارت speaking ، بتوانند باتوجه ب شکل سوال بپرسند و پاسخ دهند .

3) دو شعر صفحه های 54 و 55 را تمرین و حفظ کنند.

❗❕❗❕❗❕❗
شعر جشنواره را با حرکاتی ک آموخته اند برای شما اجرا کنند.

**********************************************************

** هفته بیست و یکم**

1) مرور بر درس 8 و سه حروف Rr _ Ss _ Tt همراه با مثال هایی ک عزیزان نقاشی کردن

2) آغاز درس 9 ، باعنوان on the farm ، در مزرعه ترک های 60 _61 صفحات 52 و 53

3) تمرین شعر جشنواره

Speaking
To review :
1)How many cookies?
Three cookies , please.

2) I eat healthy food.

3) I don't eat unhealthy food.

4) What's your favorite fruit?
I like bananas.

5) What's your favorite food?
I like pizza .

6) Have a healthy food.

7) I'm hungry. I eat food.

8) I'm thirsty. I drink water.

On the farm :
9) What is it?
It' s a cow. 🐮
It's a chicken. 🐔

10) Is it a pig? 🐷
Yes , it is.

11) Is it a duck? 🐎
No , it isn't . It's a horse.

12) What do you see on the farm?
I see a cow.
I see a goat.
I see flowers.
I see trees.

13) Do you see a lion on the farm?
No , I don't.

14) Do you see a horse on the farm?
Yes , I do.

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
About letters on page 51 :
1) Capital R , small r /r/ /r/ /r/
/r/ as red heart ❤
/r/ as rainbow 🌈
/r/ as ring 💍

2) Capital S , small s
/s/ /s/ /s/
/s/ as sandwich 🥪
/s/ as sun ☀
/s/ as skirt

3) Capital T , small t /t/ /t/ /t/
/t/ as tiger 🐯
/t/ as tomato 🍅
/t/ as table

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

Vocabulary
chicken
duck
pig
cow
goat
horse

Reading
water
orange
sandwich
tomato
cookie
banana

Listening
tracks 58 , 59 page 51
tracks 60 , 61 page 52

Activity book
pages 56 _ 57

از زبان اموزان انتظار می‌رود ک برای هفته ی پیش رو :

1) کارت کلمات درس 9 را تهیه و در کیف ب همراه داشته باشند.

2) پس از تمرین پرسش و پاسخ های بخش speaking ، بتوانند سؤال را مطرح کنند و ب جواب بپردازند.

3) مطابق صفحه 55 ، کاردستی خواهیم داشت. ( مدل عروسک های خیمه شب بازی ک با دست و انگشت حرکت دارند) چنانچه تهیه پاکت برای قرار گرفتن دست برای عزیزان مقدور نبود می‌توان از چوب بستتی هم استفاده کرد. 
یک مدل از کاردستی را در کلاس درست خواهیم کرد اما از دانش آموزان میخواهم ک ب حیواناتی ک در مزرعه ، صفحه های 52 و 53 است نگاه کنند و اونی رو ک بیشتر دوست دارند را درست کنند و ب کلاس بیاورند.

**********************************************************

** هفته بیستم**

1) تدریس story ترک 56 صفحه 49

2) پخش ترک 57 صفحه 50 ک ب خوردن غذاهای سالم می‌پردازد.

3) آموزش سه حرف از الفبا ب همراه مثال ، ترک های 58 و 59 ، صفحه 51

4) طرح پرسش و پاسخ های فردی و گروهی

5) اجرا و تمرین شعر جشنواره

R :
up to down
turn around
up to down
r :
up to down
turn around
کلماتی ک در کلاس کار شد و زبان اموزان دفتر نقاشی میکنند 👇🏻
red heart ❤
ring 💍
rainbow 🌈

S :
turn around
turn around
s :
turn around
turn around
کلماتی ک در کلاس کار شد و زبان اموزان در دفتر نقاشی میکنند👇🏻
sun ☀
sandwich 🥪
skirt : دامن

T :
up to down
left to right
t :
up to down
left to right
کلماتی ک در کلاس کار شد و زبان اموزان در دفتر نقاشی میکنند👇🏻
tiger 🐯
tomato 🍅
table : میز

Speaking
1) I'm hungry. I eat food.

2) I'm thirsty. I drink water.

3) what's your favorite food?
I like spaghetti . 🍝

4) What's your favorite fruit?
I like apples.

5) I eat healthy food.

6) I don't eat unhealthy food.

7) Have a healthy snack.

8) What's this?
It' s a sandwich.

9) I eat vegetables.

10) Four cookies , please.

11) One cookie and one orange. Thank you.

12) How many bananas?
6 bananas.

Reading
banana
cookie
tomato
sandwich
water
orange

کلماتی ک درباره غذاست و خارج از کتاب تدریس شد👇🏻
spaghetti
pizza
bescuit
orange juice
yoghert
Cake
ice cream
orange juice

Listening
track 56 page 49
track 57 page 50
tracks 58 & 59 page 51

Activity book
pages 53 _ 54 _ 55

از زبان اموزان انتظار می‌رود ک :

1) پس از تمرین ، حروف را روی میز و هوا تمرین کنند.

2) تصویر کلماتی ک برای هر حرف معرفی شد ، توسط زبان اموزان در دفتر نقاشی شود.

3) پس از تمرین ، دانش آموزان بتوانند پرسش و پاسخ های نوشته شده در speaking را بکار برند.

4) شعر جشنواره همراه با حرکات ، برای شما والدین عزیز اجراشود.

5) کارت کلمات 7 و 8 در کیف عزیزان باشد.

6) شعر صفحه 48 ، پس از گوش دادن و تمرین ، حفظ شود.

**********************************************************

** هفته نوزدهم**

گزارش کار هفته نوزدهم را ب اطلاع شما می‌رسانم.

1) آموزش درس 8 ک درباره غذاهاست. توصیف کردن تصویر صفحه های 46 و 47

2) تکرار و تمرین غذاهای موجود در این دوصفحه و اشاره کردن زبان اموزان ب تصاویر با توجه ب سی دی

3) طرح پرسش و پاسخ

4) شمردن تصاویر غذا و نوشتن عدد مربوط ب آنها در صفحه 48

5) تمرین شعر جشنواره

6) تمرین لغات بیشتر درباره غذا

7) پخش شعر و ویدئوهای مرتبط با عنوان رنگ ها و اعضای بدن

8) پخش شعر ، ترک صفحه 48

Speaking
Related questions to pages 46 & 47 :
1) Who's she?
She's a sister.
She's a mom.
She's a grandma.

2) Who's he?
He's a brother.
He's a father.
He's a grandpa.

3) Where are they?
In the park

4) Who are they?
A family

5)Who many bananas?
1 banana

6) Who many sandwiches?
Two sandwiches , please.

7) What's your favorite food?
I like a sandwich.

8) What's your favorite fruit?
I like bananas.

Vocabulary
In the book :

banana 🍌
cookie 🍪
orange. 🍊
tomato. 🍅
sandwich🥪
water. 🚰

More food :
spaghetti 🍝
pizza 🍕
donut 🥯
candy 🍬
ice cream 🍦
cake 🥧
apple 🍎
pineapple 🍍
fig انجیر
kiwi 🥝

Listening
tracks 52 _ 53 page 46
track 54 page 47
track 55 page 48

Activity book
pages 50 _ 51 _ 52

❗❕❗❕❗❕❗
زبان آموزان عزیزم در هفته پیش رو :

1) کارت کلمات درس هشت را در کیف داشته باشند..

2) شعر صفحه 48 ترک 55 را حفط کنند.

3) پس از تمرین بتوانند ب پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش Speaking بپردازند.

👇🏻😋👇🏻😋
4) غذا و میوه مورد علاقه خود را در دفتر نقاشی کنند.

❗👇🏻❗👇🏻
از زبان اموزان تقاضا کنید ک شعر جشنواره را با حرکاتی ک در کلاس اجرا شده برای شما بخوانند.

**********************************************************

** هفته هجدهم**

1) رنگ امیزی کردن دو تصویر بزرگ مرتبط با درس هفت در هردو کلاس پیش👩🏼‍🎨زبان اموزان لباسهایی را ک در درس 7 یادگرفته بودن را رنگ کردند.

2) کار با کارت کلمات درس 7 زبان اموزان ، همراه با پاورپوینت و ویدیو

3) اموزش سه حرف از حروف الفبا و مثال های آن

4) پخش ترک مربوط ب کاردستی صفحه 43 ترک 49

O :
turn around
o:
turn around
octopus : هشت پا
orange : پرتغال
ostrich : شترمرغ

P:
up to down
turn around
p:
up to down
turn around
penguin : پنگوئن
pen : خودکار
pencil : مداد

Q:
turn around
up to down
q:
turn around
up to down
quiet : ساکت
quilt : لحاف
question mark : علامت سوال

Speaking
1)What's your favorite clothes?
I like pants.

2) what do you wear for school?
I wear my uniform.

3)what do you have in the closet?
I have a jacket, T-shirt, cap.

4) This is a skirt.

5) These are pants.

6) What's this?
It's a cap.

7) what are these?
They're shoes.

8) Put on your smock.

9)What do you wear in the cold weather?
I wear a jacket.

10) What do you wear in the hot weather?
I wear a T_shirt and a skirt.

Reading
pants
skirt
cap
T-shirt
shoes
pants

Listening
track 49 page 43
track 51 page 45

Activity book
pages 47 _ 48 _ 49

از زبان اموزان انتظار میرود ک :

1) بتوانند سه حروف صفحه 45 را در هوا یا روی میز بنویسند.

2) مثال هایی را ک از حروف یاد گرفته اند را در دفتر بکشند.

3) دو شعر صفحه های 42 و 43 را پس از گوش دادن ب سی دی و تمرین حفظ باشند.

4) پس از تمرین ، بتوانند باتوجه ب سوال و جوابهایی ک در بخش speaking نوشته شده ب پرسش و پاسخ بپردازند.
والدین محترم پایه پیش:

زبان اموزان عزیزم ب مناسبت دومین جشنواره زبان انگلیسی دبستان فرشتگان نوروز 98 ، برای اجرا یک شعر خواهند داشت ک از جلسه قبل ، در کلاس پخش شد . شعر ، مربوط ب روز پدر است. این شعر در کلاس پخش و اجرا میشود اما ب منظور تمرین بیشتر در منزل ، این ترک در گروه ب اشتراک گذاشته میشود.

 

**********************************************************

** هفته هفدهم**
1) طرح پرسش و پاسخ بیشتر درباره لباس و کمد لباسی.

2) پخش ترک 48 صفحه 42

3) پخش ترک 50 صفحه 44

4) مرور درس 6 .. ب همراه ویدئو ، پاورپوینت و شعر

Speaking
1)What do you have in your closet?
🌸I have a skirt.
🌿I have shoes.
🌸I have a cap.

2) What's your favorite clothes?
🌹My favorite clothes are pants and shoes.
🌿I like shoes.

3)What color are your pants?
🍁They're blue.

4) what color is your skirt?
🌻It's red.

5) How many T-shirts do you have?
🍂I have 5 T-shirts.

👩🏼‍🏫 Miss Jackson :
Put on your smock.
👩🏻‍💻Yes , Miss Jackson.

🥀Take care of your clothes.

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

Touch your head....... Clap
Touch your eyes...... Clap
Touch your nose...... Clap
Touch your mouth...... Clap
Touch your ears...... Clap

Eyes nose mouth and ears
Make a happy face. 😊
Eyes nose mouth and ears
Make an angry face. 😡
Eyes nose mouth and ears
Make a funny face. 🤪

Reading
pants
jacket
skirt
cap
T-shirt
shoes
face
mouth
eyes
ears

Listening
track 48 page 42
track 50 page 44
tracks 38, 39 page 34
track 42 page 37
track 43 page 38

Activity book
pages 44 , 45 , 46

از زبان آموزان انتظار می‌رود ک :

1) پس از تمرین پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش Speaking ، بتوانند سوال بپرسند و جواب دهند .

2) پرسش خانم جکسون و پاسخ دانش آموز را بلد باشند .(صفحه 44)

3) شعر صفحه 44 را حفظ باشن.

4) کارت های درس 7 در کیف عزیزان باشه.

5) جهت کاردستی ، زبان آموزان فقط یک قلم مو و پیشبند در کیف داشته باشن..

**********************************************************

** هفته شانزدهم**

1) آموزش حرف Nn ترک 44 صفحه صفحه 39

2) پخش کردن ترک 45 و 46، آغاز درس هفتم، صفحه 40.... دوصفحه اول درباره لباس هاست.

3) پخش کردن ترک 47 صفحه 41

4) کارکردن نمونه سوال کوئیز دو با عزیزان

5) مرور درس های 3 و 4 همراه با کارت ، پاورپوینت ، ویدئو

N
up to down
up to down
up to down

n
up to down
turn around

/n/ as :
nest _ nose 👃🏻_noodles🍝

Speaking
🍃This is my skirt.
🌸This is my jacket.
🌿These are your shoes.
🌹These are my pants.

🍁Is it your T_shirt?
Yes, it is.
No, it isn't.

🍂Are these your shoes?
Yes, they are.
No, they aren't.

🍁Are these shoes red?
Yes, they are.
No, they aren't.

🍂Is this cap orange?
Yes, it is.
No, it isn't.

🌿What color is your T_shirt?
It's blue.
🌼What are you wearing?
I'm wearing my school uniform.

🌸What's this?
It's a pencil.
It's a bag.
It's a crayon.

🌻What color is it?
It's yellow.
It's red.

🌺It's my bag. It's green.
🌼It's bag. It's purple.

reading
green
blue
purple
yellow
red
orange
white
black
brown
bag
pencil
crayon
chair
table
book
face
mouth
nose
ears
eyes

Vocabulary
pants
shoes
jacket
skirt
cap
T-shirt

Listening
New lesson :
track 44 page 39
tracks 45, 46 page 40
track 47 page 41

To review :
tracks 16 , 17, 18 page 16-17
track 22 page 21
tracks 23 , 24 , 25 pages 22 - 23
track 29 page 27

Activity book
pages : 41 _ 42 _ 43

کار در منزل :

1) نوشتن حرف Nn و Ll , MM در هوا یا روی میز تمرین شود.

2) در دفتر نقاشی تصاویر nest , nose , noodles در دفتر نقاشی توسط عزیزان ، نقاشی کشیده شود.

3) کارت کلمات درس 7 تهیه شود.

4) عزیزانی ک هنوز موفق ب درست کردن کارتهای درس 6 نشده اند ، در هفته پیش رو ، ب روی دو درس 6 و 7 تمرکز داریم...لطف بفرمایید کارتهای درس های 6 و 7 در کیف عزیزان بذارین.

5) زبان آموزان ، پس از تمرین و گوش دادن ب سی دی ، قادر ب پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش Speaking باشد.

6) دفتر نقاشی ، کارت ، کتاب همراه دانش آموزان باشد. 

**********************************************************

** هفته پانزدهم**

1) اموزش ترک 42 ، صفحه 37

2) اموزش ارزش ها ترک 43 ، صفحه 38

3) اموزش دو حرف از الفبا ، Ll , Mm ترک 44 صفحه 39 ب همراه مثال هایی ک عزیزان باید در دفتر نقاشی کنن .

4) مرور درس های 3 و 4 ب همراه کارتهای زبان اموزان و پاورپوینت

L :
up to down
left to right
l :
up to down
Ll as 👇🏻
lemon مثال کتاب
lion 🦁 _ love , like ❤ _ line
لاو ، لایک پیشنهاد خود بچه ها بود چون توو بخش رنگ ها ، پرسش و پاسخی داشتیم ک رنگ مورد علاقمونو میگفتیم ..

M :
up to down
up to down
up to down
up to down
m :
up to down
turn around
turn around
Mm as 👇🏻
monkey مثال کتاب
mouse 🐁 _ moon 🌙 _ mom

Speaking
🍂Wash your hands.
🍁Dry your hands .

🌸Wash your face .
🌹Dry your face .

☘Touch your head.
🌻Touch your mouth.
☘Touch your knees.
🌻Touch your toes .
☘Touch your ears.

🌹What color is it?
It's blue .
It's green.
It's red.
🌸Is it yellow?
No , it isn't.
🌻Is it purple?
Yes , it is .

🌿I like red .
🍃I love orange .

🌺What's your favorite color?
I like red.
I like green.

🍁It's a gift.
🍂It's a guitar.
🍁It's a house .
🍂It's a hat.

🌾What's this?
It's a bag .🎒
It's a book.📖
It's a pencil.✏

🌼It's my book.
It's my crayon.
It's my book.

🌹Quiet , please . Sit down.
Thank you .
🌸Please open your book. Sorry.
🌹It's your turn now. Thanks.

Reading
bag
pencil
book
chair
table
crayon
bag
elephant
frog
blue
orange
yellow
red
green
blue
purple
gift
hug

Listening
track 42 page 37
track 43 page 38
track 44 page 39

Activity book
38 _ 39 _ 40

❗صرفا جهت یاداوری:

1) دو حرف Ll و Mm در منزل رو میز یا هوا توسط عزیزان تمرین شود.

2)زبان اموزان نقاشی کلمات مرتبط با Ll و Mm رو در دفتر نقاشی کنن.

3) پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش speaking رو با دانش اموزان مرور و تمرین کنید.

4) چون بچه ها چهارشنبه اینده کوییز دو از درس های 3 و 4 دارن ، با عزیزان روخوانی کلمات و رنگ ها رو مرور و تمرین کنید ..‼‼‼‼یاد اوری مهم:
حتما همه بچه ها مدادرنگی روز چهارشنبه ، ب همراه داشته باشن.

5) والدین عزیزی ک امروز درجلسه مدرسین پایه پیش حضور داشتن ، کارنامه ی زبان عزیزانشون رو هم در کنار کارنامه های خانم ایزدی و خانم عسکرزاده دریافت کردن .

‼‼‼‼‼‼
والدین محترم :
من شنبه بقیه کارنامه ها رو ب زبان اموزانی ک والدینشون حضور نداشتن ، تحویل میدم . لطفا شما مشاهده کنین ، تکمیل و امضا بفرمایین . دوشنبه پیش رو لطفا کارنامه ها رو ب بچه ها بدین تا ب من تحویل بدن . 

**********************************************************

** هفته چهاردهم**

1) اموزش دو حرف دیگر از الفبا (اموزش نحوه نوشتن درهوا ، معرفی اسم و صدا ، اوردن مثال های بیشتر) ... صفحه 33 ترک 36 و 37

2) اموزش درس ششم کتاب ک ب معرفی اجزای صورت میپردازه ( همراه با پاورپوینت ، ویدیو و song مربوط ب اجزای بدن )

3) پخش کردن ترک 41 ، صفحه 36 ک تلفیقی از اجزای صورت و اعداد هست .. زبان اموزان پیشتر ، اعداد 1 تا 5 رو یادگرفته بودن اما دراین صفحه با اعداد 6 تا 10 هم اشنا شدن ..
Ii
igloo 👈🏻. مثال کتاب
*instruments . inchworm .
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
J
up to down
turn around
j
up to down
turn around
dot
Jj
jam 👈🏻 مثال کتاب
jacket . jump rope . juice
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
K
up to down
up to down
up to down
k
up to down
up to down
up to down
Kk
kangaroo 👈🏻 مثال کتاب
kite . key

Speaking
🌸Wash your face .
🌹Wash your hands .
🍁Dry your ears.
🍂Dry your hands .
🌼 Touch your head .
🍃Touch your face .
🍁 Point to your eyes.
🌿Touch your mouth .
🌺 Show your ears.
🌸Touch your nose .

Vocabulary
head
face
eyes
mouth
nose
ears

Reading
doll
teddy bear
jump rope
ball
car
toy box

Listening
tracks 36 _ 37 page 33
tracks 38 _ 39 page 34
track 40 page 35
track 41 page 36

Activity book
pages 35 _ 36 _ 37

در هفته پیش رو زبان اموزان لطفا :

1) کارت کلمات درس ششم ک مربوط ب اجزای صورت بود رو درست کنن و همراه داشته باشن.

2) نوشتن دو حروف Jj و Kk رو روی میز ی توو هوا تمرین کنن .

3) پس از یاداوری و گوش کردن ب سی دی از بچه ها بخوایین ک اجزای صورتشون رو ب شما همراه با گفتن touch _ point _ show ب شما نشون بدن .

4) شعر اعداد و اجزای صورت رو حفظ کنن و شما اخر کتاب روی برگه هایی ک نصب کردین ، تمرین عزیزان رو قید بفرمایین.

5) مثال هایی رو ک پررنگ تر برای شماعزیزان نوشتم ، مثال هایی هستن ک بچه ها از مثال کتاب بیشتر یاد گرفتن .. لطفا زبان اموزان در دفتر نقاشی کنن
الات موسیقی instruments
نوعی کرم inchworm

طناب بازی jump rope
ژاکت jacket
شربت juice

بادبادک kite
کلید key

6) کارت کلمات دو درس 3 و 4 برای سه روز این هفته در کیف عزیزان بگذارین .

**********************************************************

** هفته سیزدهم**

1) کار با کارت کلمات صفحه 28 و 29

2) تمرین شعر ترک 33 صفحه 30
3) پرسش و پاسخ ترک 35 صفحه 32

4) تماشا کردن ویدیو ، استفاده از پاورپوینت ، شنیدن سانگ

5) آموزش یک حرف از سه حروف I i همراه با نحوه نوشتن ، مثال.
I :
up to down
left to right
left to right

i :
up to down
dot

آی آی آی
ایی ایی ایی
ایی أز igloo

Speaking
🌹Here. Have my teddy bear.
🍁Thanks.

🌸What's this?
It's a red car. Thank you , Jig.

🍂I have a teddy bear. It's red.

🍁I have a jump rope. It's yellow.

🌻I like pink .

🌸I like green.

🌹What's your favorite color?
I like purple .

Reading
jump rope
doll
teddy bear
ball
toy box
ball
car

Listening
track 33 page 30
track 35 page 32
track 36 page 33

Activity book
page 34

🍁🍂🍁🍂

لطفا نوشتن حرف I i روی میز یا هوا تمرین شود .

جمله های نوشته شده در speaking رو از بچه ها بخوایین ک برای شما بگن ..

**********************************************************

** هفته دوازدهم**

1) اموزش شعر مربوط ب toys , ترک 33صفحه 30

2)وصل کردن اسباب بازی هایی ک از نظر رنگ مشابه بودن..ترک 33 صفحه 30..

3) اموزش story صفحه 31 , ترک 34

4) اموزش value صفحه 32 , ترک 35

5) مرور کارت کلمات درس های یک , دو , سه , چهار و پنج با پاورپوینت و ویدیو و شعر
Speaking
🍁What's this?
It's a red car.
Thank you Jig.

🍂What color is it?
It' yellow.

🌻Here.Have my teddy bear.

🌸What's your favorite color?
I like red.

🌼What do you have?
I have a doll.
I have a car.

🌹How many brothers do you have? 1

🍃What's your sister's name?
Roya.

🥀What's your mother's name?
Reza.

🌺Quiet , please.
Sit down.
Thank you.

🎄Please open your book.Sorry.

☘Hello.Hello.Who's this?
Hello , Grandpa. It's Baz.

💐How are you?
I'm fine thank you.

🌿What's your school's name?
Fereshtegan.

🌾What grade are you in?
Preschool.

🍁Hello.I'm Mrs. Ball.
What's your name?
Hello , Mrs. Ball.
I'm Baz.

🍃Count with me:
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5

🌹Who's this?
It's my mom.
It's my dad.

🎄It's your turn now.

Reading
Tess
Baz
Pat
Jig
Aa👉🏻 /a/ as:
ant _ alligatir _ apple ambulance
Bb👉🏻 /b/ as :
bear _ book
dad
mom
grandpa
grandma
sister
brother
Cc👉🏻 /c/ as :
cloud _ cat
Dd👉🏻 /d/ as :
donut _ door _dog
crayon
bag
table
pencil
chair
book
Ee👉🏻 /e/ as :
elephant _ elf _ egg
elbow
Ff👉🏻 /f/ as :
frog _ fish _ foot _ fan
blue...green...orange
yellow...red...black
purple...pink...white
rainbow
Gg👉🏻 /g/ as :
gift _ guitar _ girl _ grapes
Hh👉🏻/h/as :
hug _ house _ horse _ hat
doll
jump rope
teddy bear
ball
car
toy box

Listening
track 33 page 30
track 34 page 31
track 35 page 32

Activity book
31 _ 32 _ 33

لطفا :
1) پرسش و پاسخ های نوشته شده تمرین بشه و سپس ازشون بخوایین ک بپرسن و جواب بدن..

2 ) پس از تمرین , از بچه ها بخوایین ک اعداد رو برای شما روی میز بنویسن..

3) از بچه ها بخوایین ک حروف رو از A تا H در دو فرم small و capital بنویسن..

4) سه صفحه کتاب کار توسط بچه ها حل شود..

5) در قالب بازی و پرسش و پاسخ ها , کارت کلمات تمرین و مرور شوند..

**********************************************************

** هفته یازدهم**

1) اموزش کلمات درس پنجم ، my toys .. اسباب بازیهای من ..

2) پیداکردن و اشاره کردن ب اسباب بازی ها در کتاب حین پخش ترک مربوطه

3) پخش کردن شعر مربوط ب toys

4) وصل کردن تصاویر باتوجه ب شباهت رنگیشون

Vocabulary :
doll
teddy bear
car
jump rope
ball
toy box

Reading :
blue 💙
green💚
purple 💜
yellow💛
red❤
orange🧡
black🖤
pink💗
white ⚪
brown 🏈

Speaking:
🍁What color is it ?
It's orange .🔸

🍂What's your favorite color?
I like red .🔺

🍃Is it blue?🔹
Yes , it is .

🍂Is it red ? 💚
No , it isn't . It's green .

☘What's this ?
It's a rainbow . 🌈

🍁 It's a red teddy bear .
🍂It's a yellow doll .
...

Listening :
tracks 30 - 31 page 28
track 32 page 29
track 33 page 30

Activity book :
pages 27 - 28 - 29

در هفته ی پیش رو از دانش اموزان انتظار میرود ک :

1) شعر مربوط ب toys ، ترک 33 صفحه 30 رو حفظ باشن .

2) کارت کلمات درس پنجم رو تهیه کنن و حتما ب همراه داشته باشن .

3) پس از تمرین و گوش کردن ب CD ، با توجه ب عکس toys ، جمله صحیح مانند صفحه 29 رو بسازند . (رنگ و اسباب بازی رو در جمله بکار ببرن)

4) رو خوانی کارت کلمات درس سوم رو بلدباشن و کارت کلمات درس سوم همراه با درس پنجم در کیف بچه ها باشه .

‼‼جهت یاداوری :
اولیای محترم پایه پیش ،
موقع چک کردن کتاب کار عزیزان شما ، هنوز کتاب های زبانی رو میبینم ک کاغذ A4هایی رو ک گزارش کار و تمرین دانش اموزان و قید مدت اون توسط شما رو نشون میده ، نصب نشده !!!!
ممنون میشم ک منو دراین امر هم ، همراهی کنین و کاغذهای گزارش رو هرچه سریعتر ب صفحه اخر کتاب بچسبونین و میزان زمانی رو ک عزیزان صرف مطالعه زبان ، گوش دادن ب CD میکنن رو یادداشت کنید ‼

**********************************************************

** هفته دهم**

1) صفحه 25 ، ترک 27 ی شعر درباره رنگین کمان یا همان rainbow عزیزان داشتن ک play کردیم..

2) صفحه 26 ب انجام دادن کار ب صورت نوبتی اشاره کرد .

3) اموزش دو حرف دیگه از الفبا همراه با معرفی اسم ، صدا و مثال ... دو حرف Gg , Hh صفحه 27 ، ترک 29 ..
G :
turn around
left to right

g :
turn around
up to down

H :
up to down
u p to down
left to right

h :
up to down
turn around

Speaking :
🌸What color is it?
It's red .
It's blue.

🌸Is it blue ?
Yes , it is .
No , it isn't .

🌸What's your favorite color?
I like pink.
I like purple .

🌸It's your turn now .
الان نوبت تو هست .

🌸Is this a gift ? 🎁
Yes , it is .
No , it isn't .

🌸What's this ?
It's an elephant . 🐘

Vocabulary :
gift 🎁
girl 👧🏻
grapes 🍇
guitar 🎸
hug 🤱🏻
house 🏡
happy 😊

Reading :
green
blue
purple
yellow
red
orange
black
pink
white

Listening :
track 27 page 25
track 28 page 26
track 29 page 27

Activity book :
pages 24 - 25 - 26

از عزیزان انتظار میرود ک :

1) بچه ها کلمات مضاعف اموزش داده شده مربوط ب دو حرف Gg - Hh رو در دفتر نقاشی بکشن.

2) نوشتن دو حرف Gg -Hh رو در هوا یا روی میز ب همراه اسم ، صدا و مثال ها رو بلد باشن .

3 ) با کارت کلمات رنگها کار شود. تسلط کافی ب روی کارت کلمات رنگ ها داشته باشن.

4) پرسش و پاسخ مربوط ب رنگ ها رو با نشون دادن رنگ مربوطه و همچنین رنگ مورد علاقشون رو بلد باشن .

5) تمام کارت کلمات تفکیک شده با توجه ب شماره درس همراه زبان اموزان باشه .

6) دو شعر مربوط رنگ ها صفحه 25 - 26 ترکهای 26 و 27 رو پس از تمرین ، حفظ باشن و برای شما بخونن..

‼ چند یاداوری :

اولیای محترم:

❗در دفتر نقاشی فقط تصاویر کلماتی کشیده شود ک کلماتش رو در کلاس کارکردیم!! کلماتی ک من برای شما دراین کانال لیست میکنم .

❗لطف بفرمایین هرجلسه کتاب ، دفتر نقاشی و کارت کلماتی ک ذکر میشه ، در کیف عزیزان بگذارین .

**********************************************************

** هفته نهم**

1) اموزش درس 4 ، رنگ ها ب کمک مدادرنگی ، ویدیو و تصاویر و پوستر موجود در کلاس صفحه 22 و 23 .

2) اموزش پرسش و پاسخ مربوط ب رنگ ها ب واسطه من با زبان اموزان و انها با یکدیگر با نشان دادن مداد رنگی و مقوای رنگی ب همدیگر .

3) شعر رنگ ها ، صفحه 24 ، ترک 26 و رنگ کردن تصاویری ک درشعر بود .

4) باتوجه ب صفحه 25 با کاغذ و مقوای رنگی ، با کمک و همکاری دانش اموزان عزیز با تشکیل 6 گروه بااستفاده از چسب و قیچی های خودشون ، دایره های رنگی صفحه 25 رو درکلاس درست کردیم و رنگین کمان زیبایی از رنگ هارو درست کردیم . در هر دو کلاس پایه پیش ، کاردستیمون رو ب برد تووی کلاس ، نصب کردیم .

Reading :
Colors :
blue 💦
green ☘
yellow 🍋
purple 🔖
red ❣
orange 🍊
black 🖤
white ❕

Vocabulary :

Ee :
egg 🥚
elf : جن ، پری
elbow : آرنج

Ff :
fan : بادبزن
fish 🐟
foot : پا ک تووی کفش یا صندل میره

Speaking :
☘What color is it ❓
It's orange .
It's blue .

🌿Is it red ❓
Yes , it is .
No , it isn't .

Listening : 🔊💿📀
tracks 23 - 24 page 22
track 25 page 23
track 26 page 24
track 27 page 25

Writing / Activity book :

📖📚1) کتاب کار صفحه های21 - 22 - 23

2) لطفا رنگ ها در منزل بانشان دادن مدادرنگی ، یا هر وسیله ایی ک عزیزان رنگش رو میدونن تمرین بشه ..

3) شعر مربوط ب رنگ ها صفحه 24 ، ترک 26 رو حفظ باشن .

4) کارت کلمات رنگ ها رو لطفا تهیه کنید .

5) در دفتر نقاشی تصاویر کلمات مربوط ب دو حرف Ee , Ff توسط عزیزان نقاشی بشه.

6) عزیزان کلمات مربوط ب Ee , Ff رو بلد باشن .

7) کارت کلمات درس سوم هم ، ب منظور review یا مرور ، همراه عزیزان باشه .

8) کارت کلمات درس سوم با پرسش و پاسخ هایی ک قبل ذکر شد ، در منزل تمرین بشه و از عزیزان بخوایین ک سوال بسازن و جواب کامل بدن. مثلا بگن
It's a chair .

 

**********************************************************

** هفته هشتم**

1) پلی کردن song ، ترک 19 صفحه 18

2) تدریس story ، ترک 20 ، صفحه 19 .. عزیزان با تقاضایی ک teacher ، دراین صفحه ازشون داره اشنایی داشتن چون کلمات please , sit down , quiet و thank you رو از ابتدای سال از من شنیدن و حتی انجام هم دادن .

3) ترک 21 صفحه 20 ، ب command دیگری ک teacher از دانش اموزان داره اشاره میکنه ..

4) پلی کردن دو حرف Ee & Ff

E : 🐘
up to down
left to right
left to right
left to right

e : 🐘
left to right
turn around

🌸🌸🌸🌸

F : 🐸
up to down
left to right
left to right
f : 🐸
turn around
up to down
left to right

🌹🌹🌹🌹

Speaking :
🍂Quiet , please . Sit down.
Thank you .

🍁Please open your book. Sorry.
🍁Please close your book.
.
.
Open the door , please .
Close the door , please .

Reading
dad 👨🏻
mom 👱🏻‍♀
grandma 👵🏼
grandpa 👴🏻
sister👧🏻
brother🧑🏻
ant 🐜
bear 🐻
cloud ☁
donut 🍩
elephant 🐘
frog🐸

Listening :
track 19 page 18
track 20 page 19
track 21 page 20
track 22 page 21


Writing / Activity book :

📖📚کتاب کار صفحه های 18 - 19 - 20
‼نوشتن دوحرف Ee , Ff در هوا یا روی میز ..

❗کارت کلمات درس سوم ، همراه عزیزان باشه ..

**********************************************************

** هفته ششم**

1) در این هفته ، ب مرور از درس یک همراه با کارت کلمات مربوطه پرداختیم ..
باویدیو و کارت کلمه کلمات بز ، تس ، جیگ و پت رو کارکردیم .. تصویر رو از کلمه حدف کردیم و ب روخوانی کلمات پرداختیم ..

2) شعر اعداد ، صفحه 6 رو باهم خوندیم ..

3) قسمت story ، صفحه 7 رو کار کردیم ..

4) صفحه 8 مکالمه ایی بین خانم جکسن و مینلی بود ..

5) صفحه 9 ، ب معرفی س مثال بیشتر Aa پرداختیم و عزیزان در دفتر نقاشی ، ب تصویر کشیدن .. مورچه ، تمساح ، سیب
6) ب معرفی سه کلمه از Bb پرداختیم .. پرنده ، اتوبوس ، توپ

7) در درس دو ک مربوط ب my family بود هم ، بااستفاده از کارتهای کلمه ، کلمات رو تمرین کردیم ..

8) شعر صفحه 12 رو باهم خوندیم .

9) درقسمت story این درس ، مکالمه تلفنی رو ، مجددا تمرین کردیم ..

10) ب احترام گذاشتن ب بزرگترها در بدو ورود ب اتاق پرداختیم ..

11) صفحه 15 ب دو حرف دیگر از الفبا همراه با نوشتن حروف در هوا تمرین کردیم ..

12) در درس 3 صفحه 16 و 17 ب تمرین لغات همراه با اشاره کردن ب تصاویر کتاب و ویدیو پرداختیم ..

Speaking :

🍂What's your name?
I'm Baz / Jig / Tess / Pat .
🍁How many books?
1 / 2 / 3. ...
🍂Hello . I'm Mrs. Ball . What's your name ?
Hello , Mrs. Ball . I'm Baz ..
🍁Hello Mainly . How are you?
Hello Miss Jackson . I'm fine , thanks .
🍂Who's this ?
It's my mom / dad / ....

On the phone :

🍁Hello . Hello . Who's this?
Hello , Grandpa . It's Baz!
🍁What's your dad's name?
Reza.
🍂What's your mom's name?
Nazanin.


To enter to a room:

🍂After you grandma ..
thank you ..

🍁What's this ?
It's a bag / table / chair ...
🍂Is this a chair ?
Yes , it is .
No , it isn't .
🍁What's your school's name? Fereshtegan .
🍂What grade are you in?
Preschool .

Reading :
Tess / Baz / Jig / Pat .
mom / dad / grandpa / grandma / sister / brother .
cloud / donut .

Vocabulary :
crayon 🖍
table
pencil ✏
bag🎒
chair
book📖

Aa👇🏼👇🏼
apple🍎
alligator🐊
ant🐜

Bb 👇🏼👇🏼
bird🦅
ball⚽
bus🚌

Listening :
Unit 1 👉🏼 tracks : 1- 2 -3 -4-5-6-7-8

Unit 2👉🏼tracks : 9-10-11-12-13-14-15
Unit 3👉🏼tracks:
16-17

Writing / Homework
🌹نوشتن حروف در هوا یا روی میز ( از A تا D ) ..
🌸کتاب کار یا activity book صفحه های 16 و 17 ..
🌺لطفا کارت کلمات درس 3 را تهیه کنید و همراه کارتهای درس 1 و 2 در کیف عزیزان بگذارید ..
🌻سه تصویر : پرنده ، توپ و اتوبوس در دفتر نقاشی کشیده شود ..
‼کارت کلمات ب صورت دسته بندی شده و تفکیک شده جهت اسان و راحتتر پیداکردن ، کتاب و دفتر نقاشی را حتما درکیف بگذارید ..
‼‼‼سوال های فوق حتما در منزل کارشود ..
‼‼‼با کارت کلمات در منزل تمرین شود ..

**********************************************************

** هفته پنجم **

1) تدریس دو حرف از الفبا - نحوه نوشتن در هوا - نشان دادن حروف کوچک و بزرگ با اشاره دستها :
Cc & Dd
C 👉🏼 Capital C : turn around
c 👉🏼 small c : turn around

D 👉🏼 Capital D
up to down / turn around
d 👉🏼 small d
up to down / turn around

2) معرفی اسم و صدا ب همراه مثال

the name is Cc
the sound is /k/
c as cloud ☁
🌸
the name is Dd
the sound is /d/
d as donut 🍩

3) ترک 15 صفحه 15 پلی شد .. تمرین شد ..تمرین گروهی ، فردی شد ..

4) ترک 16 در صفحه 16 پلی شد .. کلمات مربوط ب school .

5) بچه ها با کلمه school اشنا شدن و وسایل مربوط ب مدرسه ک بچه ها یا همراه دارن یا در مدرسه میبینن ..
مداد شمعی ، کیف. ، میز ، مداد ، صندلی و کتاب

6) کلمات فوق با ویدیو ، فلش کارت تمرین گروهی شد و ب پرسش و پاسخ پرداختیم .. با what و سوال yes/ no

7) عزیزان ب صورت دو ب دو با نشون دادن فلش کارت ب هم سوال کردن ..

Speaking
☁What's this ?
It's a cloud . ☁
🍩What's this?
It's a donut. 🍩
What's this?
It's a crayon .
It's a chair .
It's a table .
It's a bag .
It's a pencil .
It's a book.
.....

🌸Is this a book ?
Yes , it is .
🌸Is this a chair ?
No , it isn't . It's a table .

🌸What's your school's name? It's Fereshtegan .

🌸What grade are you in ?
Preschool

Reading
crayon
table
pencil
bag
chair
book
preschool
school
classroom

Writing / activity book
pages 16 - 17 - 18

و نوشتن حروف در هوا یا روی میز ب همراه خواندن شعری ک نحوه حرکت دستشون رو توصیف میکنه .

listening
track 15 page 15
track 16 , 17 page 16

‼کارت کلمات درس های 1 و 2 رو همونجور ک در جلسه گفته شد ، لطفا تهیه بشه و بچه ها ب همراه داشته باشن ..
کلمات :
Baz - Tess - Pat - Jig
grandma - grandpa - mom - dad - sister - brother

‼در منزل ، سوالاتی رو ک در قسمت speaking نوشته شده و در کلاس کار کردیم ، حتما تمرین بشه

‼لطفاعزیزان با کتاب باز و اشاره ب کلمات ب سی دی گوش بدن و شما روی کاغذی ک ب اخر کتاب بچه ها وصل کردین ، تمرین بچه ها رو قید بفرمایین

**********************************************************

** هفته چهارم **

هفته ایی رو ک سپری کردیم ، سه صفحه ی 12 - 13 - 14 رو کاور کردیم ..

1) پلی کردن شعر در ترک 12 ، صفحه 12

2) تمرین گروهی همراه با پخش اهنگ

3) دراین اهنگ پرسش و پاسخی مطرح میشه ک با فلش کارت و ویدیو با عزیزان تمرین شد:👇🏼

🍂Who's this?
It's my mom .
It's my dad .
It's my grandma .
It's my grandpa .

4) اموزش صفحه 13 و دو ترک 13 : این صفحه یا ترک نحوه سوال پرسیدن و پاسخ دادن ب کسی ک تماس تلفنی داره رو اموزش میده

Hello . Hello . Who's this ?
Hello , Grandpa . It's Baz .
ک موقعیت بالا رو ، با بچه ها تمرین کردیم .. هم با من و هم دو ب دو باهم ..

5) ترک 14 ، صفحه 14 ب ادای احترام ب بزرگ ترها برای ورود ب مکان یا جایی میپردازه 🙏🏻
After you Grandma.
Thank you .
جمله بالا رو ب موقعیت کلاس اوردیم :
After you teacher Moradi .
Thank you .

Speaking :

🌸Who's this ?
It's my mom .
It my dad .
It's my grandma .
It's my grandpa .

🌸Hello . Hello . Who's this?
Hello , Grandpa . It's Baz .

🌸After you , Grandma .
Thank you .

🌸🌸What's your family name ?
My family name is Moradi .
🌸🌸
فامیلی شما چیه ؟
فامیلیه من مرادی هست ..

Reading :

Hello
Grandma
Grandpa
Dad
Mom

Listening :

tracks : 12 - 13 - 14

Writing : (activity book)

pages :12 - 13 - 14

🎍اولیای محترم لطفا پرسش و پاسخ های فوق رو ، با عزیزانم کار کنید .
🎍بچه ها باید قادر باشن سوالات فوق را بپرسن و جواب بدن ..
🎍شعر صفحه 12 رو حفظ باشن ..

**********************************************************

** هفته سوم **

1) مرور بر صفحات گذشته .
2) پرسش و پاسخ سوالات مطرح شده ..
How are you ?
I'm fine , thanks .
🍂🍁
Hello . I'm Mrs. Ball.
What's your name ?
Hello , Mrs. Ball . I'm Baz.
🍁🍂
3) تدریس حروف A -a و B-b همراه با ترک 8 ..
4) اموزش نحوه نوشتن حروف و مزمه کردن شعر با حرکت دست :
A :
up to down
up to down
left to right
a :
turn around
up to down

🍁🍂🍁🍂
5) اموزش فلش کارت : ant

6) اموزش نحوه حرف B -b همراه با زمزمه کردن شعر با حرکت دست :
B :
up to down
turn around
turn around
b :
up to down
turn around

7) موزش فلش کارت bear

8) نوشتن حروف در هوا و خواندن شعر .. اشاره کردن ب حروف ..

9) تمرین ترک 8 ، صفحه 9

10)اموزش درس 2 .. صفحه 10 :
My family

11) پلی کردن ترک 9 و معرفی اعضای خانواده و نشان دادن با تصویر و فلش کارت
dad - mom - grandpa - grandma - sister - brother ..

12)تمرین سوال :
Who's this ?
It's my mom .
It's my dad .
......
13) مطرح کردن سوال هایی در قالب پرسیدن اسم مادر ، اسم پدر ، اسم برادر ، اسم خواهر و اینکه خواهر داری ؟ برادر داری ؟

...........
Speaking :

🌸what's your brother's name?
Ali
🌸What's your sister's name?
Helen
🌸What's your dad's name?
Reza
🌸What's your mom's name?
Hilda

🌸Do you have any sisters?
Yes
🌸How many sisters?
1 . 2 or ....
🌸Do you have any brothers?
No.
🌸Who's this ?
It's my dad / sister /mom .....

Reading :
mom - dad - grandpa - grandma - sister - brother

Listening :
tracks 8 - 9 - 10 - 11

writing :
pages : 8 - 9 -10 - 11

تکلیف در منزل یا homework

🌻حتما سوال های فوق کار شود .. بچه ها مفهوم رو دریافت کردند فقط تمرین بسیار بشه!!
🌻ترک های 8 - 9 - 10 - 11 حتما گوش بدن و شعر ترک 12 گوش رو حفظ کنن !!
🌻حروف نوشتن همراه با خواندن شعر در منزل روی میز یا هوا حتما تمرین بشه !! نیازی ب نوشتن در دفتر نیست !!

*********************************************************

** هفته دوم **

روز اول


* پس از مرور برانچه ک درهفته اول اموختیم ، از شعر ، فعالیت های کلاسی ، ب شمارش اعداد 1 تا 5 در صفحه 6 پرداختیم ..

* با نشان دادن انگشت مفهوم کلمه count را ب زبان اموزان تفهیم کردیم ..

* اعدادی را ک با کارتهای رنگی درست کرده بودم ، ب برد چسباندم . با اشاره کردن ب اعداد و نشان دادن تعدادبا انگشتان دست دیگر ، ترک 5 ، صفحه 6 را خواندیم و تمرین کردیم ..

*با اعداد بازی کردیم و جای انهارا روی برد عوض کردیم تا اطمینان حاصل کنیم ک اعداد خوب شناخته شده اند !

*کتاب کار یا activity book صفحه 6 را ک مربوط ب اعداد بود ، انجام دادیم ..
(لازم ب ذکر است ک کتاب کار صفحه های 4 و 5 برای هفته اول در نظر گرفته شده بود ، چک شد )

*برای نوشتن اعداد و حروف ، حرکت دست بسیار مهم است .. درکتاب کار صفحه 6 ، مشاهده میکنید..
نوشتن اعداد را با خواندن شعری کوتاه و هماهنگ با حرکت دست ، معرفی کردیم:
up to down : بالا ب پایین
left to right : چب ب راست
turn around : دور بزن

روز دوم

بعد از مرور و شعر خواندن ، پرسش و پاسخ ب صورت گروهی و فردی ، صفحه 7 را شروع کردیم :
خانم بال : Mrs. Ball رو معرفی کردیم و مکالمه ایی ک بین خانم Ball و Baz اتفاق افتاد ..

Hello . I'm Mrs. Ball.
What's your name ?
Hello , Mrs. Ball . I'm Baz.

با CD تکرار و تمرین کردیم ..
بعد ازون ، من در قالب نقش خانم بال و بچه ها ب نوبت در نقش Baz , مکالمه رو تمرین کردیم ..
بچه ها دو ب دو با کمک teacher Moradi , ب جای خانم Ball و Baz ایفای نقش کردن .
این مکالمه ب صورت واقعی هم ، بین من و بچه ها اتفاق افتاد :

Hello . I'm Mrs. Moradi.
What's your name ?
Hello , Mrs. Moradi . I'm Helena / Negar ..
من ب همراه بچه ها ، دور ترک 6 ، صفحه 7 را دایره کشیدیم تا در منزل ب همراهی والدین ، تکرار و تمرین بیشتری شود ..

روز سوم

بعد از مرور صفحات قبل ، در صفحه 8 ، با خانم Jackson : جکسن و Mainly : مینلی اشنا شدیم و ب تمرین مکالمه با توجه ب ترک 7 صفحه 8 پرداختیم ..
Hello Mainly . How are you ?
Hello Miss Jackson . I'm fine , thanks .
بچه ها دوباره ، اول با من و بعد ب صورت دو ب دو باهم تمرین کردن .
Hello Zahra . How are you?
Hello Miss Moradi . I'm fine , thanks .
کتاب کار ب صفحه های 7 و 8 رجوع کردیم .

Speaking
Hello . I'm Mrs. Ball.
What's your name?
Hello , Mrs. Ball . I'm Baz.

Hello . I'm Mrs. Moradi.
What's your name?
Hello , Mrs. Moradi . I'm Asal.

Hello , Mainly . How are you?
Hello , Miss Moradi . I'm fine , thanks .

Reading
story صفحه 7

listening
track 5 = page 6
track 6= page 7
track 7 = page 8

writing
نوشتن اعداد در هوا

homework
سی دی ترک 5 صفحه 6
ترک 6 صفحه 6
ترک 7 صفحه 8
شنیده بشود .. تمرین شود ..
پرسش و پاسخ های فوق ذکر ، تمرین و تکرار شود ..

**********************************************************

** هفته اول **

1)صفحه های 1 و 2 کار شد ..
2)زبان اموزان با شخصیتهای کتاب اشنا شدند:
Tess . Baz . Pat . Jig .

3)بچه ها ب پرسش و پاسخ درباره پرسیدن اسم خود و اسم شخصیتهای کتاب ک ذکر شد اشنا شدند ..
# What's your name?
I'm Baz .
I'm Jig.
I'm Pat.
I'm Tess.
برای پرسیدن سوالهای فوق ماسک شخصیتها را جلوی صورت خودم و دیگر همکلاسی ها گرفتیم و با توجه ب ماسک یکی از اسمهای نوشته شده در صفحات 4 و 5 را استفاده کردیم ..
عزیزان زبان اموزم ، سوال فوق را واقعی تر تجربه کردن!!
دو ب دو جلوی کلاس اومدن و اسمهای یکدیگر را پرسیدن ..

What' your name?
I'm Zahra.
What's your name?
I'm Elsa.
4)با قوانین کلاس اشنا شدن و با ورد teacher , همگی بلند میشن و باهم سلام و احوالپرسی میکنیم:
teacher: Hello everyone .
students: Hello teacher .
teacher : How are you ?
students:
I'm fine , thank you . And you?
teacher:I'm just fine , thanks.

4) بچه ها فعالیتهایی چون بشین ، پاشو ، بچرخ ، راه برو ، بدو را ب صورت فردی و گروهی یاد گرفتن ..

Reading
Baz . Tess . Jig . Pat .

commands
stand up . sit down . turn around . walk . run .

listening:
tracks : 1 , 2 , 3 = page 4
track 4 = page 5

Speaking:
What's your name?
I'm Baz / Tess / Pat / Jig.
I'm Maryam , ... .

homework : یا کار در منزل

1)پرسش و پاسخ درباره اسم پرسیدن تمرین شود.
2)شعر یا song , ترک 3 ، صفحه 4 حفظ شود .

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.