چهار شنبه 26 دی 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تکالیف هفتگی بخش زبان
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 373
    
زبان : فارسی
    

** هفته هفتم**

*صفحه 20 و 21 و بخشی از 22 درس داده شد.
* صفحه 20 و 21 مرور بر درس قبلی بوده که در کلاس انجام شد و بچه ها بار دیگر دروس را یاداوری کردند.
* صفحه 22 مکالمه به صورت شفاهی کار شده و بچه ها پس از درک مفهوم داستان نقش را اجرا کردند.
* در این هفته نمونه سوال های امتحانی در کلاس کار شد و بچه ها کاملا با سوال ها آشنا شدند.
* کویز (امتحان) درس 1 و 2 روز چهارشنبه 23 آبان گرفته میشود.

✴ SPEAKING
مرور کلی بر سوال های اسپیکینگ قبل.
What does your mother have? She has a key chain.
What does your father have? He has a calculator.
What does your sister have? She has a camera.
What does your brother have? He has a music player.
Do you have an umbrella? Yes, I do.
Do you have a music player? No, I don’t.
Does you mom have a train pass? No, she doesn’t.
Does your dad have a wallet? Yes, he does.
What do you do with a camera? I take a picture.
What do you do with a music player? I listen to music.
Name a few words beginning with f. fan, five, fork.
Name a few words beginning with v. van, vest, violin.
✴ Grammar
What’s wrong?
I can’t find my book.
✴ Listening
Tracks: 37, 39

✴ Reading
بازی صفحه 21 را میتوانند با توجه به عکس ها سوال بسازند و جواب دهند.

✴ Homework and Writing
از روی گرامر باکس های دروس قبلی صفحه 14و 15و 16 و 17 یک بار بنویسند.
کتاب کار صفحه 19 و 20 انجام و چک شود.

***********************************************************

** هفته ششم**

* در این هفته مرور کلی بر دروس گذشته انجام شد.
*صفحه 18 درس داده شد.هم از طریق عکس و هم ویدیو درس. شعر این صفحه تکرار و تمرین شده و بچه ها حفظ هستند.
*بچه ها میتوانند اشیای مدرسه خود را بلند کنند و نام ببرند. و با خواندن کلمات بر روی عکس ها دست میگذارند و تکرار می کنند.
*نمونه سوال های امتحانی باز هم با بچه ها کار شد. مانند هفته قبل.
* نوشتن چهار حروف اول الفبای انگلیسی را در هوا تمرین کردیم وصدای حروف و در نهایت مثال کلمات. هم چنین ویدیو ی آموزشی حروف الفبا گذاشته شد و بچه ها با مثال های بیشتری آشنا می شوند.
*کوییز درس 1 و 2 روز چهارشنبه 23 آبان گرفته می شود.
✴ Speaking
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
What’s your name? my name is …
What’s your dad’s name? Ali
What’s your mom’s name? Zahra
What’s your sister/brother’s name?
How many books? 1, 2, 3
How many balls? 1
How many apples? 2
How many chairs do you see? 5
What is this letter? A, b, c, d
What’s the sound?
The name is A the sound is /a/ the name is B the sound is /b/
The name is C the sound is /k/ the name is D the sound is /d/
Aa like: apple, ant, alligator
Bb like: bear, Baz, book, ball, baby
Cc like: cloud, cat, car, cake
Dd like: doughnut, door
Do you have a sister? Yes, no
Do you have a brother? Yes, no
Sing family song.
what’s this? It’s a bag, it’s a chair, it’s a book …
Name some words with Cc. cat – cake – cloud – crayon
Name some word with Dd. Dad – doughnut – door
Apple – ant begin with? Aa
Book, Baz, book, ball, bear begin with? Bb
Draw c and d in the air.
Point to the pencil, book, bag…
Find the crayon, table, chair
Show me your books
Show me your pencils
✴ Listening
Track: 18 , 19
✴ Reading
صفحات درس داده شده را تمرین کند و روی اشیا و اسم ها دست بگدارند و نامشان را بگویند.
✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود و شعر حفظ شود.
لطفا در دفتر نقاشی عکس کلمات اضافه حروف الفبای انگلیسی کار شود.
Apple, alligator,ant, ball, bag, bear, cloud, cat, cake,car,doughnut, door
کلمات صفحه 16 و 17 نقاشی شود.
کتاب کار تا صفحه 18 لطفا چک و حل شود

***********************************************************

** هفته پنجم **

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه15و 16 و 17 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . موسیقی و ویدیوی آموزشی.
*صفحه 15 حروف آموزش داده شدند ابتدا با عکس و بعد با تمرین نوشتن در هوا :
Cc – Dd
Up to down .Capital C small c
Up to down. Up to down.Capital D small D
The name is c… the sound is /k/ … like : cat – cake – crayon – cloud
The name is d… the sound is /d/ … like : dad, door, doughnut
سی دی گذاشته شده و لطفا در خانه حتما گذاشته شود تا بچه ها بخوانند و تکرار کنند.

*صفحه 16و 17 اشیای درون کلاس و مدرسه از طریق عکس و به صورت واقعی آموزش داده شد. بچه ها با شندین به اشیا مورد نظر اشاره می کنند و بعد به صورت بازی در کلاس به دنبال آنها میگردند و کلمه را تکرار میکنند.
Point to the pencil, book, bag…
Find the crayon, table, chair
Show me your books
Show me your pencils
و بعد به نوبت بلند میشوند و اشیا را بلند میکنند و نام می برند.
سی دی گذاشته شد و بچه ها تکرار میکنند با اشاره کردن.✴ Speaking

What is this letter? Cc
Name some words with Cc. cat – cake – cloud – crayon
What is this letter? Dd.
Name some word with Dd. Dad – doughnut – door
Apple – ant begin with? Aa
Book, Baz, book, ball, bear begin with? Bb
Draw c and d in the air.
What’s this? It’s a book.
What’s this? It’s a pencil…
Point to the chair, table
Find the bag, book …

به همیت ترتیب اشیا را با جواب کامل میگویند.
May I go out? (میتونم برم بیرون؟)
May I come in? (میتونم وارد کلاس شم؟ )
May I drink water? (میتونم آب بنوشم؟)
انجام فعالیت های فیزیکی:
sit down, stand up, turn around, line up, open your book, close your book, point to (ant, bear, door, board,)

Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order

✴ Listening
Track: 15,16,17,18
✴ Reading
صفحات درس داده شده را تمرین کند و روی اشیا دست بگدارند و نامشان را بگویند.

✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود .
در دفتر نقاشی خود وسایل مدرسه خود را نقاشی کنند اشیای صفحه 16و 17
کتاب کار در کلاس کار شده صفحه 15و 16 و 17 . لطفا چک و حل شود .
لطفا مروری بر دروس قبلی انجام شود:
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down
نوشتن حروف در هوا با روش:
Up to down (upper case A, lower case a).
Aa sounds /a/ like: ant , apple
Up to down (upper case B, lower case b)
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book
Up to down Cc. like: cake, cat, cloud
Up to down. Up to down. Dd. Like: dad. Doughnut. door

***********************************************************

** هفته چهارم**

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه 12 و 13و 14 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . موسیقی و ویدیوی آموزشی.
*صفحه 12 ابتدا مروری بر درس و اعضای خانواده شد و بچه ها اعضا را تشخیص میدهند و دست خود را بر روی کلمه مورد نظر می گذارند. شعر این صفحه کار شده و با تمرین مکرر بچه ها حفظ شدند و به نوبت پای برد آمدند و شهر را خواندند به علاوه گروهی کار شده. حفظ کردن شعر الزامی است . لطفا در منزل تمرین شود.

*صفحه 13 مکالمه بین شخصیت ها: ابتدا شخصیت هاو هر چه میبینند را معرفی:
It’s grandpa. It’s Baz. It’s a telephone.
سی دی گذاشته شد و بچه ها تکرار میکنند با اشاره کردن.بعد از تسلط به گفتن عبارتها به صورت شفاهی تک تک به برد آمدند و دیالوگ را با ایفا کردن نقش اجرا کردند. بچه ها دیالوگ را حفظ هستند و لطفا در منزل هم کار شود.

*صفحه 14 در این درس بچه ها نحوه ای ار احترام گزاشتن به بزرگترها را یاد گرفتند. بعد ازتوضیح عکس و داستان سی دی گذاشته شد و بچه ها تک تک نقش را اجرا کردند. به این گونه که هنگام ورود و خروج از اتاق بگویند:
After you grandpa. Thank you.
After you grandma. Thank you.
After you dad. Thank you.
After you mom. Thank you.
✴ Speaking
Hello
Hi
How are you?
I’m fine, thank you. And you?
I’m fine.
Who is this? It’s mom. It’s my mom
Who is this? It’s dad. It’s my dad.
Who is this? It’s grandpa. It’s my grandpa.
Who is this? It’s grandma. It’s my grandma.
Who is this? It’s sister.
Who is this? It’s brother.

Hello, hello. Who is this?
Hello, (grandpa,dad,mom…). It’s Baz. It’s Zahra. It’s ..(name)

After you (mom, teacher, dad,…)
Thank you.
May I go out? (میتونم برم بیرون؟)
May I come in? (میتونم وارد کلاس شم؟ )
May I drink water? (میتونم آب بنوشم؟)
انجام فعالیت های فیزیکی:
sit down, stand up, turn around, line up, open your book, close your book, point to (ant, bear, door, board,)

Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order.
Hello, I am MS. Fatholahzade. What’s your name?
Hi, teacher. I’m … (name)
Point to Aa , Bb
Write A, B in the air


✴ Listening
Track: 12,13,14
✴ Reading
دست بگذارند روی عکس و شعر را بخوانند و یا روی عبارتهای دیالوگ دست بگذارند و دیالوگ را بگویند.

✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود و شعر حفظ شود. بچه ها روی اشخاص مورد نظر دست بگذارند و معرفی کنند.
کاردستی: روی کاغذ آچهار یا مقوا بچه ها خودشان خانواده خود را نقاشی کنند و بتوانند عکس را به دست بگیرند و بگویند:
It’s my mom. It’s my dad. It’s my sister. It’s my brother. It’s my grandma. It’s my grandpa.
کتاب کار در کلاس کار شده صفحه 12و 13و 14 . لطفا چک و حل شود .
لطفا مروری بر دروس قبلی انجام شود:
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down
نوشتن حروف در هوا با روش:
Up to down (upper case A, lower case a).
Aa sounds /a/ like: ant , apple

Up to down (upper case B, lower case b)
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book

*******************************************************

** هفته سوم **

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه 9 و 10 و 11 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . عزیزان نوشتن حروف در هوا را یاد گرفته اند. به صورت:
Up to down
Up to down
Left to right
Capital A
Semi-circle
Up to down
Small a
Aa sounds /a/ like: ant , apple
--------------------------------------
Up to down
Up to down
Up to down
Capital B
Up to down
Up to down
Small b
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book

و در صفحه 10 و 11 اعضای خانواده را یاد گرفتند و دست خود را به روی کلمات با شنیدن آنها می گزارند.
دانش اموزان با اسلاید و عکس به آتها اشاره می کنند. و بعد به نوبت اعضا را معرفی میکنند.
فایل های صوتی و شعر ها گذاشته شده.

Speaking
Hello
Hi
How are you?
I’m fine, thank you. And you?
I’m fine.
Who it she? Tess
Who is he? Baz
Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order.
Hello, I am MS. Fatholahzade. What’s your name?
Hi, teacher. I’m … (name)
Point to Aa , Bb
Write A, B in the air
Point to dad, mum, sister, brother, grandpa , grandma
اعداد به صورت کارت درست شده اند و بچه ها با بازی های مختلف انها را مرتب می کنند. می خوانند. اشاره می کنند
خودشان با گذاشتن دست روی عکس و کلمات آنها را می خدانند.
Dad. Mum. Grandma. Grandpa. Sister. Brother.
Listening
Track: 8.9.10
Reading
دست بگذارند روی کلمات و بخوانند. صفحه 6. 10. 11
Writing
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down

****************************************************

** هفته دوم **
گزارش✅
در كلاس درس
آموزش صفحه ٥-٦ و قسمتي از ٧
به همراه فايل صوتي و ويديو
تمرين شعر صفحه ٥ و ٧
روخواني كلمات صفحه ٦
تمرين و role play ديالوگ


تكاليف خانه:
يك بار از روي سوال و جواب
Is it a bird?
Yes, it is.
No, it isn't. It's a book.
والدين توجه داشته باشند به جاي كلمه bird ميتوانند كلمات ديگر صفحه ٦ را كار كنند.
تمرين شعر صفحه ٧.

به علاوه كتاب workbook صفحه ٤و ٥
تمرين روخواني از كلمات صفحه ٦
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
What's this?
It's a...

دانش آموزان بايد كلمات صفحه ٦ را بلد باشند كه وقتي پرسيده شود بتوانند تشخيص دهند كه چيست.
What's this? It's a clock.
What's that? It's a clock.
Is it a window? Yes, it is.
Is it a door? No, it isn't .

*******************************************************************

** هفته اول **
گزارش✅
در كلاس درس:
آموزش صفحه ٢-٣-٤
روخواني از صفحه ٢ و ٤
به همراه فايل صوتي و ويديو
به علاوه شعر صفحه ٥
تمرين سلام و احوال پرسي و معرفي كردن خود


تكاليف خانه:
يكبار از روي سوال و جواب

How are you?
I’m fine.
به علاوه كتاب workbook صفحه ٣
تمرين روخواني صفحه ٤
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
1.What’s your name?
My name is...
2. Introduce yourself.
3. What's your teacher’s name?
4. What's your school’s name?
5. Good bye
6. See you
7. See you later

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.