جمعه 29 شهریور 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2
نویسنده خبر : مدیر سایت    
یکشنبه 1 مهر 1397
    
تعداد بازدید: 4133
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    

** گزارش اردیبهشت ماه **

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  98/2/28***

+ بازی

+ تماشای فیلم مهارت های زندگی

**********************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  98/2/24***

+ تمرین شعروسرودونمایش پایانی

+ تکرار اموزش ها و بازی های گروهی

**********************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  98/2/23***

+ تمرین شعروسرودونمایش پایانی

+ تکرار اموزش ها و بازی های گروهی

**********************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  98/2/22***

+ تمرین شعروسرودونمایش پایانی

+ تکرار اموزش ها و بازی های گروهی

**********************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  98/2/21***

+ تمرین شعروسرودونمایش پایانی

+ تکرار اموزش ها و بازی های گروهی

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  چهارشنبه مورخ  98/2/18***

+ زبان
+تمرین سرود و نمایش
+ بستن بند کفش
+ نقاشی آزاد

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  سه شنبه مورخ  98/2/17***
+کتاب واحد کار(اثر گذاری و چاپ)
+تمرین سرود و نمایش
+مفهوم عدد۸ و مجموعه سازی۱تا۸
+خمیر بازی
+نقاشی آزاد

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  دوشنبه مورخ  98/2/16***
+ زبان
+کتاب واحد کار(جدول شگفت انگیز)
+تمرین نمایش و سرود
+تکرار و تمرین صدای(ی)
+نقاشی با رنگ انگشتی

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  یکشنبه مورخ  98/2/15***
+آموزش صدای(ی)
+کتاب واحد کار(مراحل رشد کرم ابریشم)
+نقاشی با آبرنگ
+تمرین نمایش و سرود
+مهارت جسمی و حرکتی

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  شنبه مورخ  98/2/14***

+کتاب واحد کار(روز معلم)
+تمرین نمایش و سرود
+زبان انگلیسی
+تمرین صدای(و)

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  چهارشنبه مورخ  98/2/11***

+ کتاب واحدکار ( کار با قیچی)

+ تمرین سرود و نمایش

+ جشن روز معلم

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  سه شنبه مورخ  98/2/10***

+نقاشی
+تمرین صدای(و)
+آموزش مفاهیم توسط آقای دکتر
+تمرین نمایش و سرود
+کتاب واحد کار (حل کردن ماز)

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  دوشنبه مورخ  98/2/9***

+زبان
+آموزش صدای(و)
+کتاب زبان آموزی تمرین صدای (و)و تمرینات دوره ای هم آغاز ها و هم پایان ها
+کتاب مهرانه(واحد کار رسانه های جمعی)
+تمرین نمایش و سرود

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  یکشنبه مورخ  98/2/8***

+ اردوی تفریحی

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  شنبه مورخ  98/2/7***

+زبان انگلیسی
+کتاب مهرانه(واحد کار رسانه)
+کتاب ریاضی (مفهوم حجم و ماز)
+تمرین نمایش و سرود

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  چهارشنبه مورخ  98/2/4***

+ زبان

+ کتاب مهرانه (واحد کار جانوران)

+ کتاب ریاضی

+ تمرین نمایش و سرود

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  سه شنبه مورخ  98/2/3***
+کتاب ریاضی(الگوسازی؛درک فضایی و تکرار منطقی؛پرورش مهارتهای ذهنی؛کسب مهارت استدلالی)
+کتاب مهرانه(واحد کار حیوانات)
+کتاب زبان آموزی(تمرینات دوره ای)
+تمرین نمایش
+تمرین صدای(ق)

**********************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  دوشنبه مورخ  98/2/2***
+آموزش صدای(ق)
+کتاب زبان آموزی (تمرینات صدای ق)
+کتاب ریاضی(شناخت نیمه مساوی؛تشخیص سمت راست و چپ صفحه)
+تمرین نمایش
+زبان انگلیسی

******************************************************

** گزارش فروردین ماه **

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  شنبه مورخ  98/1/31***

+ اجرا و تمرین نمایش جشن پایانی

+ جشن میلاد امام زمان (عج)

************************************************************

**گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز  چهارشنبه مورخ  98/1/28***

+ زبان

+ کتاب مهرانه (واحد کار حیوانات وحشی)

+ کتاب ریاضی( آموزش مفهوم جمع و تفریق)

+ تمرین نمایش

+ کتاب واحد کار (مراحل رشد)

************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  98/1/27***

+کتاب ریاضی(رابطه جز به کل؛ حذف شکل نامرتبط؛شناخت مفهوم عدد؛آموزش شمارش)
+آشنایی با بلاهای طبیعی(کار با قیچی)
+کتاب زبان آموزی تمرینات دوره ای(هم آغاز و هم پایان)

************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  98/1/26***
+کتاب مهرانه (واحد کار حیوانات)
+کتاب ریاضی (مفهوم مقدار ،پهن،دراز)
+کتاب واحد کار(چاپ و اثر گذاری)
+تکرار و تمرین صدای(اُ)
+زبان انگلیسی

************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  98/1/25***

+کتاب واحد کار(حیوانات سودمند؛ماز)
+کتاب مهرانه(فواید حیوانات اهلی)
+کتاب ریاضی(مفهوم سبک و سنگین)
+مهارت جسمی و حرکتی
+خمیر بازی
+آموزش صدای( اُ)

************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ  98/1/24***

+زبان
+کتاب واحد کار دوخت خط راست
+کتاب مهرانه(آشنایی با اسب و بز)
+کتاب ریاضی مفهوم هیچ یا تهی

************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  98/1/21***

+ زبان انگلیسی

+ کتاب زبان آموزی (تمرینات دوره ای)

+ کتاب مهرانه (حیوانات اهلی ، آشنایی با گوسفند)

+ تمرین و تکرار صدای ( گ)

+ نقاشی حیوانات اهلی و مزرعه