جمعه 23 آذر 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

پنجم 1
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 173
    
زبان : فارسی
    

** هفته یازدهم**

صفحات 42و 43و 44و 45 درس داده شده. از طریق فلش کارت.*
*صفحه 42 و 43 حل و تمرین شده.و مروری بر درس قبلی با استفاده از روش پرسش و پاسخ از طریق عکس پاورپوینت انجام شده.

*صفحه 44 و 45 درس داده شده. در ابتدا سوالات شفاهی از استوری پرسیده شده و سی دی گذاشته شد و روخوانی گروهی و انفرادی کار شد . حفظ مکالمه و روخوانی صحیح الزامی است. در این درس بچه ها با صفت های مختلف آشنا شدند و بعد با کلمات درس جمله سازی انجام دادند. دوستان و اشیای اطراف خود را توصیف می کنند.
My friend is cute and beautiful.
This monitor is expensive. My pencil is cheap.
My shoes are new. My bag is used.
اشاره به دور و نزدیک (جمع و مفرد) و نحوه سوالی کردن تمرین شده.
This doll is cute.اشاره به نزدیک مفرد
That is ugly. اشاره به دور مفرد
These shoes are new. اشاره به نزدیک جمع
Those shoes are used. اشاره به دور جمع
دیکته هفته آینده:
There is a monitor on the table.
There are speakers on the table.
It’s sunny, cloudy, windy, rainy, foggy, snowy.
Notebook-pencil case- marker- ruler –mouse- webcam – monitor – dustpan- mop


✴ Grammar
This/that doll is cute.
These/ those dolls are ugly.
Is this/that expensive? Yes, it is. No, it is not.
Are these/those new? Yes, they are. No, they are not.

✴ SPEAKING
Is this doll cute? Yes, it is.
Is that robot ugly? No, it is not.
Is your bag new? No, it is not. It is used.
Is the dustpan expensive? No, it is not. It is cheap.
Talk about your friend. She is cute.
Are your shoes new? Yes, they are.
Are those pencil cases ugly? No, they aren’t. They are cute.
Is that table cheap? Yes, it is.
Is that bag used? No, it is not.

How is the weather? It is foggy.
What’s the weather like? It is rainy.
Do you like cloudy weather? Yes, I do. No, I don’t.
What is your favorite weather? My favorite weather is snowy.
What kind of weather do you like? I like cloudy weather.
How is the weather in spring? It’s sunny, rainy
How is the weather in summer? It’s sunny and hot.
How is the weather in autumn? It’s windy, cloudy and cold.
How’s the weather in winter? It’s snowy and cold.

✴ Listening
Tracks: 59, 60, 62
✴ Reading
Page 44, 45
✴ Homework and Writing
*کلمات صفحه 45 هر کدام یک خط. و گرامر باکس یک بار نوشته شود.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 38و39 و40 و 41 انجام و چک شود.
تمرین دیکته مشخص شده انجام شود.*
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

***********************************************************

** هفته دهم**

صفحات 38 و 39 و 40 و 41 درس داده شده. از طریق پاور پینت و عکس های مربوطه.*
*صفحه 38 و 39 بیان آب و هوا وفصل ها آموزش داده شده. تمرین پرسش و پاسخ دو به دو کار شده.
How is the weather? It’s cloudy and cold.
*صفحه 39 تمرین در کلاس کار و نوشته شد.
* صفحه 40 و 41 استوری کار شده و سی دی گذاشته شد و روخوانی گروه به گروه و انفرادی کار شده. حفظ مکالمه و روخوانی صحیح الزامی است.
هم چنین عکس های مختلف روی اسلاید گذاشته شد و با توجه به آن بچه در دفتر خود جمله سازی انجام دادند با استفاده از ساختار:
There is and there are

✴ Grammar
How is the weather? It is sunny.

✴ SPEAKING
How is the weather? It is foggy.
What’s the weather like? It is rainy.
Do you like cloudy weather? Yes, I do. No, I don’t.
What is your favorite weather? My favorite weather is snowy.
What kind of weather do you like? I like cloudy weather.
How is the weather in spring? It’s sunny, rainy
How is the weather in summer? It’s sunny and hot.
How is the weather in autumn? It’s windy, cloudy and cold.
How’s the weather in winter? It’s snowy and cold.
Is there a pencil sharpener in your pencil case? No, there isn’t.
Are there pencils in your bag? Yes, there are.
What is there in the class? There is a board, a lap top, a door. There are 3 windows, chairs, speakers.
What’s on the table? There is a monitor on the table. There is a keyboard and a web cam on the table.
Describe your bedroom. There is a bed and a desk in my bedroom. There are books on my desk. There is a lamp next to my bed.

✴ Listening
Tracks: 53, 54, 57
✴ Reading
Page 38, 40 , 41
✴ Homework and Writing
*یک خط از تمرین صفحه 37 و 39 نوشته شود.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 34 و 35 و 36 و 37 انجام و چک شود.

***********************************************************

** هفته نهم**

*در این هفته کوییز درس 1 و 2 گرفته شد.
صفحات 36 و 37 درس داده شده.*
*صفحه36 کلمات درس آموزش داده شده. بچه ها در این درس یاد میگیرند که محیط و فضای افراد خود را توصیف کنند. و هم چنین حرف اضافه مکان یادداوری می شود.
*صفحه 37 تمرین در کلاس کار و نوشته شد.
✴ Grammar
Is there a pencil case (on the desk)? Yes, there is. / No there isn’t.
Are there pencil cases (on the desk)? Yes, there are. / No, there aren’t.
✴ SPEAKING
Is there a marker on the desk? Yes, there is.
Is there a pencil sharpener in your pencil case? No, there isn’t.
Are there pencils in your bag? Yes, there are.
Are there rulers next to the books? No, there aren’t.
Is there a notebook between the books? Yes, there is.
What is there in the class? There is a board, a lap top, a door. There are 3 windows, chairs, speakers.
What’s on the table? There is a monitor on the table. There is a keyboard and a web cam on the table.
Describe your bedroom. There is a bed and a desk in my bedroom. There are books on my desk. There is a lamp next to my bed.

✴ Listening
Tracks: 50, 51, 52
✴ Reading
Page 36, 37
✴ Homework and Writing
*یک بار ازکلمات صفحه 33 نوشته شود.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 32 و 33 انجام و چک شود.*

***********************************************************

** هفته هشتم**

صفحات 32 و 33 و 34 و 35 درس داده شده.*
* در این هفته باز هم نمونه سوالات امتحانی با بچه ها کار شد.
*صفحه 32 و 33 بخش استوری کار شده و سی دی گذاشته شده. روخوانی گروه به گروه و هم چنین تکی کار شده است و مکالمه توسط بچه ها اجرا شده. در منزل سی دی گذاشته شود و روخوانی را کار کنند و مکالمه را حفظ کنند.
*صفحه 34 شعر تمرین شد و به طور گروهی کار شده و تمرین صفحه 35 حل و چک شده.
کویز (امتحان ) درس 1 و 2 در تاریخ دوشنبه 28 آبان گرفته می شود.

✴ Grammar
There is a monitor on the table.
There are speakers on the table.

✴ SPEAKING
Is the store clean or messy? It is clean.
Why are Mr. and Ms. Jones happy? Because the store is clean.
What is there in the class? There is a board, a lap top, a door. There are 3 windows, chairs, speakers.
What’s on the table? There is a monitor on the table. There is a keyboard and a web cam on the table.
Describe your bedroom. There is a bed and a desk in my bedroom. There are books on my desk. There is a lamp next to my bed.
✴ Listening
Tracks: 42, 43, 46
✴ Reading
Page 32, 33
✴ Homework and Writing
*یک بار از روی تمرین صفحه 35 بنویسند.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 28 و 29 و 30 و 31 انجام و چک شود.*

***********************************************************

** هفته هفتم**

صفحات 26 و 27 و 28 و 29درس داده شده.*
* ریویو/ دوره صفحه 30 و 31 در کلاس کار شده است.
*صفحه 26 و 27 بخش استوری کار شده و سی دی گذاشته شده. روخوانی گروه به گروه و هم چنین تکی کار شده است و مکالمه توسط بچه ها اجرا شده. در منزل سی دی گذاشته شود و روخوانی را کار کنند و مکالمه را حفظ کنند.
صفحات مشخص شده دوره ی دروس قبلی بوده است بنابراین کل دروس برای بچه ها بار دیگر مرور شد.
* در این هفته نمونه سوالات امتحانی با بچه ها کار شد و کاملا با سوال ها آشنا شدند.
کویز (امتحان ) درس 1 و 2 در تاریخ دوشنبه 28 آبان گرفته می شود.

✴ Grammar
Is the (mop) above the (bucket)? Yes, it is. No, it is not.
Are the (mops) above the (bucket)? Yes, they are. No, they are not.
کلماتی که رنگی هستند را میتوان با کلمات دیگر جایگزین کرد.

✴ SPEAKING
مرور دروس قبل.
Is your pencil case in your bag? No, it isn’t.
Are your books under the desks? No, they aren’t. They are on the desks.
Is the trash can behind the door? No, it isn’t. it is in front of the door.
Is the picture under the board? No, it isn’t. it is above the board.
Where is the cat? The cat is between the chair and the table.
Where are the bags? The bags are next to the tables.
Where is your bed in your bedroom? It is next to the door.
Where is your desk in your bedroom? It is under the window.
Do you help at home? Yes, I do.
How do you help at home? I water the plants, wash the dishes, pick up the trash…
I sweep the floor to help at home.
I mop the floor to help my mom.
I water the plants to help my dad.
can you wash the dishes please? Sure, no problem.
Can you empty the trash can please? Sorry, I am busy.

✴ Listening
Tracks: 38,39,40
✴ Reading
Page 26 , 27
✴ Homework and Writing
* عبارت های صفحه 24 هر کدام دو خط
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 24 و 25 و 26و 27 انجام و چک شود.*

***********************************************************

** هفته ششم**

صفحات 22 و 23و 24و25 درس داده شده.*

*صفحه 22 در این درس بچه ها مکان اشیا را با حرف اضافه ی مکان یاد گرفتند. ابتدا از طریق عکس های مختلف با پاورپوینت مفهوم مکان ها را در قالب جمله کامل فرا گرفتند و بعد هم با جا به جا کردن وسایل خود و اشیا در کلاس تمرین پرسش و پاسخ را کار کردند.
*تمرین صفحه 23 کار و تمرین شد. و هم چنین مانند تمرین کتاب جمله سازی کامل روی برد انجام شد.

*صفحه 24 عبارت های این درس از طریق عکس اسلاید و فلش کارد درس داده شد. و بچه ها مفهوم فعالیت ها را از طریق اجرای نقش کاملا یاد گرفتند. هم چنین نحوه ی درخواست کمک را یاد گرفتند به این گونه که:
Can you sweep the floor please? Sure, no problem. اگر با درخواست موافقت شد میگویند:
Sorry, I can’t. I am busy. اگر با درخواست مخالفت شد می کویند:
و دو به دو این تمرین را انجام دادند. سی دی گذاشته شد و روخوانی عبارتها تمرین شد و بچه ها لازم است روخوانی را تمرین کنند.
*تمرین صفحه 25 انجام و چک شده است. هم چنین روخوانی این صفحه هم کار شده است.

✴ Grammar
Is the (mop) above the (bucket)? Yes, it is. No, it is not.
Are the (mops) above the (bucket)? Yes, they are. No, they are not.
کلماتی که رنگی هستند را میتوان با کلمات دیگر جایگزین کرد.

✴ SPEAKING

Is your pencil case in your bag? No, it isn’t.
Are your books under the desks? No, they aren’t. They are on the desks.
Is the trash can behind the door? No, it isn’t. it is in front of the door.
Is the picture under the board? No, it isn’t. it is above the board.
Where is the cat? The cat is between the chair and the table.
Where are the bags? The bags are next to the tables.
Where is your bed in your bedroom? It is next to the door.
Where is your desk in your bedroom? It is under the window.
Do you help at home? Yes, I do.
How do you help at home? I water the plants, wash the dishes, pick up the trash…
I sweep the floor to help at home.
I mop the floor to help my mom.
I water the plants to help my dad.
can you wash the dishes please? Sure, no problem.
Can you empty the trash can please? Sorry, I am busy.

✴ Listening
Tracks: 30, 31, 34, 35

✴ Reading
Page 22, 24

✴ Homework and Writing
* کلمات صفحه 22 یک خط
*گرامر باکس پایین صفحه 22 و 24 یک بار.
*برای تمرین اضافه دانش آموزان میتوانند با رسم اشیا در جاهای مختلف مانند نمونه صفحه 22 درس و جمله سازی را بیشتر تمرین کنند.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه 20 و 21و 22و 23 انجام و چک شود.

***********************************************************

** هفته پنجم**

صفحات 18 و 19 و 20 و 21 درس داده شده.*

*صفحه 18 و 19بخش استوری ابتدا توضیح و توصیف هر آنچه میبینند انجام شد.برداشت خود را از هر چه می بینند میگویند. سی دی گذاشته شد و به ترتیب دست خود را روی جملات گذاشته و داستان را دنبال کرده. بعد از چند بار تکرار و تمرین دانش آموزان به نوبت روخوانی کرده و قادر به اجرای نقش در داستان بودند. روخوانی صحیح این دو صفحه و حفظ مکالمه توسط دانش آموزان الزامی است.
* کلمات صفحه از طریق عکس اسلاید اموزش داده شد و هم چنین به صورت اشیای واقعی. سی دی گذاشته شد و بچه قادر به روخوانی کلمات هستند. لطفا در منزل به سی دی گوش دهند و رو خوانی را تمرین کنند. کلمات را در جمله و در قالب گرامر تکرار کنند.:
I need a mop. I need a bucket…
She needs a broom. He needs a dustpan.
نحوه تمرین: بچه ها دو به دو از روی عکس از هم میپرسند و نقش را عوض میکنند:
What do you need? I need a mop.
What does she need? She needs a trash can.
*صفحه 20 شعر کاملا کار شده و عزیزان معنای شعر را درک میکنند زیرا به صورت عملی آن را در کلاس انجام و اجرا میکنند. حفظ شعر الزامی است. تمرین این صفحه و صفحه 21 در کلاس انجام شده.

✴ SPEAKING

Is your room messy or clean? My room is messy/ clean.
Do you clean your room? Yes, I do.
Do you help your mom clean the house? Yes, I do.
How do you help her? I clean my room, I mop the floor, I pick up the trash.
What do you need to help your mom? I need a mop, a bucket, a broom, a dustpan…
How do you help your mom? I wash the dishes. How? With a sponge.
What do you need to wash the dishes? I need a sponge.
What does your mom or your dad need? She needs … he needs
Is this a broom? No, it isn’t. It’s a dustpan.
Is that a trash can? Yes, it is.
Do you need a mop to wash the dishes? No, I need a sponge.

✴ Listening
Tracks: 21, 22, 25

✴ Reading
Page 18,19

✴ Homework and Writing

*سوال و جواب صفحه 21 را یک بار بنویسند.
سی دی را گوش دهند و روخوانی صفحات مشخص شده را تمرین کنند.*
کتاب کار صفحه16 و 17 و 18 و 19 انجام و چک شود.*

***********************************************************

** هفته چهارم **

ابتدا مروری کلی بر دروس گذشته شد و ارزیابی شفاهی بچه ها انجام گرفت. بچه ها با استفاده از عکس اسلاید پرسش و پاسخ درس ها را انجام دادندو هم چنین با بازی پانتومیم خصوصیت انسان های مختلف را تمرین کردند.

صفحات 14و 15و 16و 17 درس داده شده.*

*صفحه 14 و 15 بخش استوری ابتدا توضیح و توصیف هر آنچه میبینند انجام شد. سی دی گذاشته شد و به ترتیب دست خود را روی جملات گذاشته و داستان را دنبال کرده. بعد از چند بار تکرار و تمرین دانش آموزان به نوبت روخوانی کرده و قادر به اجرای نقش در داستان بودند. روخوانی صحیح این دو صفحه توسط دانش آموزان الزامی است.

*صفحه 16 بخش تست انجام شده و بار دیگرمروری بر درس قبلی شد.

* صفحه 17 علاوه بر روخوانی بچه ها گروه به گروه تمرین پرسش و پاسخ را انجام دادند.

*هم چنین صفحه 19 کلمات درس به تنهایی کار شده اند و بچه ها مفهوم لغات را فراگرفته اند . سی دی گذاشته شد و قادر به خواندن کلمات می باشند.


✴ SPEAKING

What does he do? He is a police officer.
What does she do? She is a mail carrier.
Who is he? He is Mr. Jones.
Who is she? She is Mrs. Jones.
What’s he like? He is hardworking.
What’s she like? She is generous.
Is she kind? Yes, she is.
Is he cowardly? No, he isn’t. He is brave.
What is opposite of kind, generous, brave, hard-working
What is opposite of mean, greedy, cowardly, lazy
Is your mother mean? No, she isn’t. She is generous.
Is your brother hard-working? No, he isn’t. He is lazy.
How do you clean your room? With mop, broom and dustpan.


✴ Listening
Tracks: 19, 22

✴ Reading
Page 14, 15
Page 19 (just the words)

✴ Homework and Writing

از کلمات صفحه 19 هر کدام دو خط نوشته شود.*
A mop, a bucket, a broom, a dustpan, a trash can, a sponge

در این هفته دیکته گرفته شد. لطفا از همان دیکته گرفته شده یک بار دانش آموزان بنویسند.*
کتاب کار صفحه 14و 15 انجام و چک شود. (یونیت 1 کامل کار شده و انجام شود)*
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. و تمرین روخوانی را انجام دهند.*

********************************************************

** هفته سوم **

صفحات 12 و 13 درس داده شده.*
*ویژگی های فردی و خصلت ها درس داده شد با استفاده از عکس ها و پاور پوینت و فلش کارد و هم چنین ویدیوی آموزشی.
*فایل صوتی گذاشته شد و دانش آموزان به نوبت از روی کلمات خواندند.
*بعد از آشنایی با مفهوم کلمات جدید بچه ها نقش مکالمه را اجرا کردند (هم گروه به گروه و هم دو نفره).
*مکالمه صفحه 12 قسمت پایین بسیار مهم است.
*دانش آموزان یاد گرفتند که چگونه خودشان و اعضای خانواده شان (پدر.مادر.خواهر.برادر) را توصیف کنند.

✴ HOMEWORK
از کلمات صفحه 12 در قالب جمله یک خط بنویسند . به این صورت:
He is kind.
She is mean.
He is generous.
She is greedy. …

و از روی مکالمه زیر یک بار نوشته شود.
What’s he like?
He is hardworking.
What’s she like?
She’s generous.
کتاب کار صفحه 10 و 11و 12و13 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند.

✴ SPEAKING
Talk about yourself. Describe yourself.
I am kind.
Sometimes, I’m lazy and sometimes I’m hard-working.
What’s your mother like?
My mother is kind and generous.
What’s your father like?
My father is hard-working and brave.
What’s your sister like?
She’s lazy.
What’s your brother like?
He’s cowardly…
Can you talk about your family members? Your mother? Father?...
Yes, I can. My mother is kind and generous. My father is hard-working and brave.

✴ Listening
Tracks: 15,16,17,18

✴ Reading
Page 12
✴ Writing

He is kind.
She is mean.
He is generous.
She is greedy. …
What’s he like?
He is hardworking.
What’s she like?
She’s generous.
*هفته آینده از قسمت زیر دیکته گرفته می شود.
Is she a nurse?
Yes, she is.
Is he a police officer?
No, he isn’t. He is a pilot.
What’s she like?
She is greedy.
What’s he like?
He is brave.

*********************************************************

** هفته دوم**
گزارش✅
در كلاس درس:
آموزش صفحه ٩-١٠-١١
ساير شغل هايي كه در صفحه ١٠ هست
What does he do? What do they do?
Is she a nurse?
Are they firefighters?
Yes, they are. No they aren't. They are carpenters.

به همراه فايل صوتي و پاور پوينت و ويديو آموزشي
دانش اموزان قادر به خواندن و رو خواني صفحه ١٠ شدند و به صورت مكالمه كار شد و گروه به گروه باز گو كردند
دو به دو از هم سوال ميكنند همان سوال ها را.

تكاليف خانه:
يك بار از روي اين خط نوشته شود
Are they doctors?
Yes, they are.
No, they aren't. They are farmers.
Is she a baker?
Yes, she is.
No, she isn't. She's a mail dentist.

لطفا قادر به خواندن كلمات صفحه١٠ باشند.
كتاب workbook صفحه ٧-٨-٩ حل شود.

براي تقويت مهارت صحبت كردن اين سوالها در كلاس كار شده است و دانش آموزان عزيز بايد بتوانند به درستي به سوالها پاسخ دهند
What's his job?
He's a teacher.
Is he a pilot?
Yes, he is. No, he isn't. He is a carpenter.
What do you want to do in the future?
I want to be a nurse.

**********************************************************

** هفته اول **
گزارش✅
در كلاس درس:
معرفي كامل خود
Introduce yourself.
Hello
My name's... I'm 11 years old. I'm from Iran.
I live in Shiraz. I'm a student and I go to school, I'm in grade 5.
I have no sister, no brothers. I have 1 sister.
I like...
My favorite color is....
آموزش صفحه ٦-٧-٨ به همراه فايل صوتي و پاور پوينت و ويديو آموزشي
دانش اموزان قادر به خواندن و رو خواني صفحه ٦-٧ شدند و به صورت مكالمه كار شد و گروه به گروه باز گو كردند
حل تمرين كتاب در كلاس
شعر صفحه ٨ كار شد و دختران سر كلاس قادر به خواندن و حتي حفظ كردن شدند


تكاليف خانه:

يك بار از اين مكالمه نوشته شود.
What does he do?
He's a police officer.
What do they do?
They are doctors.
با توجه به اينكه ميتوانند كلمات شغل را عوض كنند.
شعر صفحه ٨ حفظ شود.
قادر به خواندن از روي كلمات باشند.
كتاب workbook صفحه ٤-٥-٦ حل شود.
براي تقويت مهارت صحبت كردن اين سوالها در كلاس كار شده است و دانش آموزان عزيز بايد بتوانند به درستي به سوالها پاسخ دهند
Introduce yourself.
Hello
My name's... I'm 11 years old. I'm from Iran.
I live in Shiraz. I'm a student and I go to school, I'm in grade 5.
I have no sister, no brothers. I have 1 sister.
I like...
My favorite color is....


What does he/ she do?
He's a toy maker.
What's his job?
He's a farmer.
Is he a baker?.yes, he is. No, he isn't.
What's your father's job?
What's your mother's job?
What do you want to be do in the future?
I want to be a dentist.

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.