جمعه 23 آذر 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

چهارم 2
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 171
    
زبان : فارسی
    

*صفحه 38 و 39 و 40 و 41 درس داده شد.
* صفحه 38 و 39 کلمات و روخوانی و جمله سازی با بچه ها کار شده. در این درس اسباب بازی مورد علاقه خود را بیان و توصیف میکنند و هم چنین علاوه برآن بیان علایق دیگر خود را در زمینه های دیگر کار کردند.
What toys do you like? I like yo-yos…
What foods do you like? I like chicken and fish.
تمرین صفحه 39 حل شده و بچه ها دو به دو علایق یکدیگر را می پرسند.
*صفحه 40 و 41 استوری کار شده. در ابتدا سوالات شفاهی از عکس و داستان پرسیده شد. سی دی گذاشته شد و روخوانی گروه به گروه و انفرادی کار شده و در نهایت مکالمه را در کلاس حفظ کردند و دو به دو نقش را اجرا کردند. حفظ مکالمه الزامی است.

دیکته هفته آینده:
How old are you? I am ten, eleven …
There is one candle.
There are six gifts.
Two gifts three chairs ten tables One cake
cars table Chairs cake candles

✴ Grammar
What toys do you like?
I like kites.
✴ SPEAKING
What toys do you like? I like robots, I like kites…
What’s your favorite toy? I like dolls.
What toys don’t you like? I don’t like yo-yos, I don’t like video games.
What foods do you like? I like rice and kebab but I don’t like pizza.
What is your favorite food? I like fish.
What colors do you like? I like pink, green and white.
What books do you like? I like story books.

How many English books do you have? I have 3 English books.
How many speakers are there in the class? There are two speakers.
Can you describe your classroom? Yes, I can. There is a table and one laptop. There are ten chairs, one board, one door and one window.
Can you describe your bedroom? There is a bed, a desk, a lamp in my bedroom.
There are 11 pens on my desk. There are 8 books in my bag.
Can you count to twenty?

✴ Listening
Tracks: 49, 50, 53

✴ Reading
Page 38 , 40, 41


✴ HOMEWORK and Writing

یک خط از کلمات صفحه 38 و یک بار هم از گرامر باکس همین صفحه.
از دیکته مشخص شده تمرین کنند.*
*کتاب کار صفحه 34 و35 و 36 و 37 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از صفحات مشخص شده باشند.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
لطفا پس از باز بینی برگه کوییز آن را امضا و عودت بفرمایید.

**********************************************************

*صفحه 34 و 35 و 36 و 37 درس داده شد.
* صفحه 34 و 35 شعر کار شد و بچه ها به صورت گروهی تمربن کردند و حفظ آن الزامی است.
*صفحه 36 و 37 اسم های جمع و مفرد درس داده شد و هم چنین نحوه سوالی کردن. بچه ها با توجه به اشیای موجود در کلاس از هم میپرسند و پاسخ می دهند.
How many balloons are there? There is one balloon.
How many balloons are there? There are three balloons.
تمرین صفحه 37 انجام شده.

✴ Grammar
How many candles are there?
There is one candle.
There are six gifts.
✴ SPEAKING
How many English books do you have? I have 3 English books.
How many school bags do you have? I have two school bags.
How many beds are there in your room? There is one bed.
How many desks are there in your room? There is one desk.
How many speakers are there in the class? There are two speakers.
Can you describe your classroom? Yes, I can. There is a table and one laptop. There are ten chairs, one board, one door and one window.
Can you describe your bedroom? There is a bed, a desk, a lamp in my bedroom.
There are 11 pens on my desk. There are 8 books in my bag.
How old are you? I am 10.
How old is your friend? She is 11.
When is your birthday? It’s on 9th Mehr.
How old is your dad? How old is your mom?
Can you count to twenty?
Do you like the birthday cake? Yes, I do.

✴ Listening
Tracks: 42, 45, 46, 48

✴ Reading
Page 36, 37

✴ HOMEWORK and Writing

یک خط از کلمات صفحه 36 و گرامر باکس 2 بار.*
*کتاب کار صفحه 30 و 31 و 32و 33 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از کلمات و اعداد باشند.

**********************************************************

*صفحه 32و 33 درس داده شد.
* کوییز درس 1 و 2 گرفته شد.
*صفحه 32 و 33 مفهوم داستان به بچه ها یاد داده شد و بعد سی دی و بخش روخوانی کار شد و بچه ها به صورت گروهی روخوانی را تمرین کردند. لطفا در منزل روخوانی کار شود و مکالمه حفظ شود.

✴ Grammar
How old are you? I am 10.
How old is he/she? He/ she is 10.
✴ SPEAKING
How old are you? I am 10.
How old is your friend? She is 11.
When is your birthday? It’s on 9th Mehr.
How old is your dad? How old is your mom?
Can you count to twenty?
Do you like the birthday cake? Yes, I do.

✴ Listening
Tracks: 38, 39, 41

✴ Reading
Page 32 ,33

✴ HOMEWORK and Writing

*کتاب کار صفحه 28 و 29 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی داستان باشند.*
*یک بار از روی گرامر باکس صفحه 33 نوشته شود.

*********************************************************

*صفحه 26 و 27 و 28 و 29 درس داده شد.
* ریویو درس صفحه 30 و 31 هم در کلاس کار شده است.
*صفحات مشخص شده همه دوره ی درس 1 و 2 می باشد. به همین دلیل تمام درس ها بار دیگر برای بچه ها مرور شد.
*نمونه سوال های امتحانی با بچه ها کار شد و بچه ها با سوال ها کاملا آشنایی پیدا کردند.
*صفحه 26 و 27 استوری کار شده و سی دی گذاشته شده. روخوانی استوری هم گروه به گروه و هم انفرادی کار شده. لطفا در منزل روخوانی کار شود و مکالمه حفظ شود.

کویز (امتحان ) درس 1 و 2 در تاریخ چهارشنبه 30 آبان گرفته می شود.

✴ Grammar
گرامر درس 1 و 2 کار شود.
Is he happy? Yes, he is.
Is she sad? No, she isn’t. She is happy.
What is this? It’s a pen.
What is that? It’s a pen.
✴ SPEAKING
How do you feel today? I feel sad/ happy.
How do you feel on your birthday? I feel happy and excited.
How do you feel when you go home after school? I feel tired.
How do you feel when you see a cockroach? I feel scared.
What are you scared of? I am scared of snakes,…
Is he angry? No, he isn’t. He is scared.
Is she bored? Yes, she is.
What is this? It’s a school bag.
What is that? That is a book.
What do you have in your school bag? I have a pen, a pencil, an eraser, a CD, a pencil case, …
Is that an eraser? No, it isn’t. It’s a ruler.

✴ Listening
Tracks: 34,36

✴ Reading
Page 26, 27
✴ HOMEWORK and Writing

*تمرین روی نوشتن:
It is a … Yes, it is No, it is not. No, it isn’t.
I am… Yes, I am. No, I am not.
*کتاب کار صفحه 24 و 25 و 26 و 27 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی داستان باشند.*
*سوال های اسپیکینگ لطفا خوانده و کار شود.

*********************************************************

*صفحه 22 و 23 و 24 و 25 درس داده شد.
* صفحه 22 کلمات این صفحه با استفاده از فلش کارد و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی درس داده شد. بچه ها کاملا به روخوانی کلمات تسلط دارند. و در نهایت دو به دو از هم سوال و جواب میکنند. و حالت و حس های مختلف را پانتومیم و اجرا می کنند.
تمرین صفحه 23 کار شد و بچه ها مانند تمرین از هم سوال می پرسند.

*صفحه 24 کلمات این صفحه که مربوط به لوازم مدرسه و تحریر است از طریق فلش کارد و پاور پوینت و ویدیوی آموزشی درس داده شد. و بچه ها با اشاره به وسایل خود در کلاس نحوه سوال و جواب را کاملا یاد گرفتند.
تمرین صفحه 25 کار شد .

✴ Grammar
Is he happy? Yes, he is.
Is she sad? No, she isn’t. She is happy.
What is this? It’s a pen.
What is that? It’s a pen.

✴ SPEAKING
How do you feel today? I feel sad/ happy.
How do you feel on your birthday? I feel happy and excited.
How do you feel when you go home after school? I feel tired.
How do you feel when you see a cockroach? I feel scared.
What are you scared of? I am scared of snakes,…
Is he angry? No, he isn’t. He is scared.
Is she bored? Yes, she is.
What is this? It’s a school bag.
What is that? That is a book.
What do you have in your school bag? I have a pen, a pencil, an eraser, a CD, a pencil case, …
Is that an eraser? No, it isn’t. It’s a ruler.

✴ Listening
Tracks: 27, 28, 30, 31

✴ Reading
Page 22, 24
✴ HOMEWORK and Writing

کلمات صفحه22 و 24 هر کدام یک خط
گرامر باکس صفحه 22و 24 هر کدام یک بار
*کتاب کار صفحه 20 و 21و 22 و 23 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی کلمات باشند.*
*سوال های اسپیکینگ لطفا خوانده و کار شود.

*********************************************************

** هفته پنجم**

*صفحه18 و 19و 20و 21 درس داده شد.
* صفحه 18 و 19 بخش استوری کار شد. بچه ها ابتدا تصاویر و داستان را با برداشت خود تعریف میکنند و بعد داستان اصلی خوانده شد و بعد از درک مفهوم داستان را خودشان با نقش اجرا کردند و حتی حفظ شدند. سی دی گذاشته شد و روخوانی کاملا کار شده و بچه ها گروه به گروه روخوانی را انجام دادند.روخوانی و حفظ مکالمه الزامی است.
کلمات صفحه از طریق عکس اسلاید و هم به طور عملی اموزش داده شده. بچه نه تنها کلمه بلکه در قالب جمله کلمات را یاد گرفتند. و بعد خودشان پرسش و پاسخ را دو به دو انجام دادند.
How are you? I am hot.
How is she/ he? She/ he is cold.
Are you hungry? No, I’m not. I’m thirsty.
*صفحه 20 شعر به طور کامل کار شده. سی دی گذاشته شد و ابتدا کل کلاس با هم و بعد به صورت گروهی خواندند. تمرینات این صفحه و صفحه 21 تمرین و چک شد.


✴ Grammar
Are you hot? Yes, I am.
No, I’m not.

✴ SPEAKING
How are you? I am hot.
How is she? She is hurt.
How is he? He is cold.
Are you hungry? No, I’m not. I’m thirsty.
Are you hot? Yes, I am.
Is she thirsty? Yes, she is.
Is he cold? No, he isn’t. he is hot.
Are you sick? No, I’m not. I am hurt.
How do you feel when you go home from school? I feel thirsty and hungry.
How do you feel in summer? I feel hot and thirsty.
How do you feel in winter? I feel cold.

✴ Listening
Tracks: 19, 20, 23

✴ Reading
Page 18, 19
✴ HOMEWORK and Writing

کلمات صفحه 19 را در قالب جمله بنویسند. به این صورت:
She is hot.
He is cold.
She is hungry.
He is thirsty.
و دو بار هم از روی گرامر صفحه 19:
Are you hot? Yes, I am. No, I am not.
*کتاب کار صفحه 16 و 17و 18 و 19 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از داستان صفحه18 و 19 باشند.*
*شعر را تمرین و حفظ کنند.

*********************************************************

** هفته چهارم**

در این هفته مرور کلی بر یونیت 1 شد به صورت ارزیابی گروه به گروه و تک نفره و روخوانی درس و سوال و جواب هایی که تمرین و تکرار شده.
هم چنین تمرین بازی صفحه 17 انجام شد. به صورت گروهی و تک نفره.
بچه ها بیان احساسات و حالت خود را با بازی پانتومیم اجرا می کنند.
در این هفته دیکته درس اول از عزیزان گرفته شد و از شما تقاضا دارم لطفا تمرین و تاکید و نظارت بیشتری بر مهارت نوشتاری داشته باشید.

✴ SPEAKING
مرور کلی به درس های قبل.
How are you today?
I am fine.
I am sick …
Are you sick? No, I’m not. I am hurt.
How is she? She is tired. She is sleepy. (لغت جدید به معناب خواب آلود)
Is he tired? Yes, he is.
Is she fine? No, she isn’t. She is hurt.
What’s it? It’s a mouse.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a duck.
What’s your favorite animal? My favorite animal is …✴ Reading
Page 14, 15

✴ Homework and Writing
عزیزانی که در دیکته مشکل داشته اند از روی دیکته هفته پیش 2 بار بنویسند. و اگر اشتباهات تک کلمه ای دارند از کلمه اشتلاه 2 خط بنویسند.
کتاب کار صفحه 14. 15 کار شود . (یونیت 1 کامل حل و چک)

********************************************************

** هفته سوم **

*مرور کامل بر دروس جلسه قبل و ارزیابی دو نفره دانش آموزان. به این صورت که با استفاده از پاورپوینت از هم سوال می پرسند:
How are you? I am sick.
How is she? She is tired.
Is she fine? No, she isn’t. She is hurt.
*صفحه 13و 14 و 15 و 16 درس داده شد.
* صفحه 14 و 15 فایل صوتی گذاشته شد ( دانش آموزان روی جمله ها دست بگذارند و دنبال کنند) و دانش آموزان به نوبت از روی مکالمه خواندند..
* بچه ها نقش مکالمه را اجرا کردند (هم گروه به گروه و هم دو نفره). لازم هست دانش آموزان در خانه تمرین کنند . حفظ کردن مکالمه الزامی است.
روز برگزاری دیکته هفته آینده*
دیکته :
How are you? I am sick.
Is she fine? No, she isn’t. She is tired.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a rabbit.
لازم است کلمات صفحه 10و 12 را بلد باشند.

✴ HOMEWORK
How are you? I am sick.
Is she fine? No, she isn’t. She is tired.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a rabbit.

*کتاب کار صفحه 11و 12و 13و 14 انجام و چک شود.
لطفا بچه ها به سی دی گوش دهند. قادر به روخوانی از داستان صفحه 14و 15 باشند.*

✴ SPEAKING
مرور کلی به درس های قبل.
How are you today?
I am fine.
I am sick …
Are you sick? No, I’m not. I am hurt.
How is she? She is tired. She is sleepy. (لغت جدید به معناب خواب آلود)
Is he tired? Yes, he is.
Is she fine? No, she isn’t. She is hurt.
What’s it? It’s a mouse.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a duck.
What’s your favorite animal? My favorite animal is …

✴ Listening
Tracks: 17, 18

✴ Reading
Page 14, 15

✴ Writing

How are you? I am sick.
Is she fine? No, she isn’t. She is tired.
Is it a chicken? Yes, it is.
Is it a bird? No, it isn’t. It’s a rabbit.

**********************************************************

** هفته دوم **

در كلاس درس:
آموزش صفحه ٩-١٠-١١-١٢ به همراه فايل صوتي و ويديو آموزشي و فلش كارت
روخواني كلمات صفحه ١٠ و ١٢
تمرين سوال و جواب در كلاس و role play
How are you?
I'm...( tired, fine)
بيان احساسات مختلف
و
اسامي حيوانات
What's it? It's a chicken...
Is it a rabbit? Yes, it is. No, it isn't. It's a...


تكاليف خانه:
يك خط از روي كلمات صفحه ١٠ و ١٢
يك بار هم از روي

How are you?
I'm...( tired, fine)

Is it a rabbit? Yes, it is. No, it isn't. It's a...

عزيزان روخواني كلمات صفحه ١٠ و ١٢ و نحوه پرسيدن و پاسخ را بلد باشند.
انجام كتاب workbook صفحه ٨-٩-١٠
براي تقويت مهارت صحبت كردن اين سوالها در كلاس كار شده است و دانش آموزان عزيز بايد بتوانند به درستي به سوالها پاسخ دهند
How are you?
I'm fine, tired, hurt,sick
Are you sick?
Yes, I am.
No, I'm not. I'm fine.
Is she hurt?
Yes, she is.
No, she isn't. She is tired.

What's this?
It's a\ an (animal)
Is it a duck?
Yes, it is.
No, it isn't. It is a cat.
What's your favorite animal?
My favorite animal is ... ( the name of an animal)

***********************************************************

** هفته اول **
گزارش
در كلاس درس:
آموزش صفحه ٦-٧-٨ به همراه فايل صوتي و ويديو آموزشي و فلش كارت
روخواني درس A صفحه ٦-٧
تمرين ٢ نفره role play
شعر صفحه ٨ و انجام تمرين در كلاس
همچنين عزيزان تكاليف workbook رو در كلاس درس انجام دادند.

تكاليف خانه:
يك بار از روي سوال و جواب
What’s your name?
My name's.... (اسم خود دانش آموز)

به علاوه كتاب workbook صفحه ٤-٥ كه البته سر كلاس انجام شده.
تمرين شعر و حفظ شعر صفحه ٨
روخواني از صفحه ٦-٧
براي تقويت مهارت صحبت كردن اين سوالها در كلاس كار شده است و دانش آموزان عزيز بايد بتوانند به درستي به
سوالها پاسخ دهند
What's your name?

Introduce yourself.
My name is...
I'm 8 years old...
I'm from Shiraz in Iran
I have 2 sisters.
What's your friend’s name?
My friend’s name is....
What's your teacher’s name?
My teacher's name is...

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.